IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. o. 2384 ^Vrijdag 19 September 1930. Acht en veertigste jaargang 'tyolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. N Eerste Blad. 10 IAA Jlt de lijfstraffelijke Rechtspleging. lÉ&lfc Dit blad versehijnt eiken Vrijdagavond, js per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37E, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. VERVOLGONDERWIJS. ild. lurgemeester en Wethouders van Tholen maken end, dat voor hen, die het gewoon of buiten- oon lager onderwijs hebben genoten en niet meer er de verplichting vallen dit onderwas te volgen, gelegenheid bestaat tot het genieten van VER- LGONDERWIJS. >it vervolgonderwijs wordt gegeven voor de Jongens ïren Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag urende de maanden November, December, Januari Februari des avonds van 43/4 tot 7 uren. let strekt zich uit over de volgende vakken rekenen, Nederlandsche taal, Aardrykskunde Vaderlandsche geschiedenis. roor de Meisjes, iederen Maandag, Dinsdag, Donder en Vrijdag gedurende de maanden November, ember, Januari en Februari des avonds van Dt 6I/2 uren. let strekt z:ch uit over de volgende vakken rekenen, Nederlandsche taal, Aardrykskunde handwerken. foor het genieten van dit vervolgonderwijs zal schoolgeld worden geheven naar evenredigheid het inkomen, terwijl beneden een inkomen van >0 geen schoolgeld verschuldigd is. )uden of verzorgers, die hun kindereu het ver- gooderwys wenschen te laten volgen, worden tocht daarvan vóór 1 October 1930 aangifte te op de Gemeentesecretarie. 'holen, 13 September 1930. 39 Iq 1828 verscheen een boek met geschied- ndige aanteekeningen betrekkelijk de lijfstraf- jke Rechtaoefeniogeu te Amsterdam, voormalijk de 16e eeuw door Jacobna Koning, die in voorbericht o.m. mededeelt, dat hij zich itreeka 80 jaren vroeger, uit hoofde van zijn dmaligen post, bij uitsluiting tot die lijfstraf- jke rechtspleging moest bepalen en dat hij van bijzonderheden verzamelde nit de gedingen vonnissen, die aangroeiden tot een boekdeel, dat boek wordt een blik geworpen op de )gst ongelukkige tijdeD, waarin overbiddellijk BDge, onteerende pijnlijke, afschowwekkeude f, als met bloedige lettereu, boven elke wet chreven stond, tijden, waarin zich het meD- lelijk vernuft nitpntte tot het bedenken van geen meest tot vernedering, onteering en ciging van den overtreder kon worden uitge- en zonder onderscheid en aanzien van of jaren worden te werkgesteld, tijden, arin zelfs beesten ingevolge rechtelijke vonnisssc rden ter dood gebracht. Het is wel de moeite waard om alles te lezen de gevangenissen of bewaarplaatsen der be- ldigden, de verhooren on vonnisseD, de oüder- ïeidene straffen, oDder verdeeld in lichte-, urdere- en doodstraffen, de handelingen met de :en der gevangenen en der zelfmoordenaars enz. Er wordt o.m. vermeld in hoeverre de jeugdige of ook wel de hooge ouderdom van den idadiger, by het uitvoeren en toepassen der in aanmerking kwam, maar dat kon geen ats vinden gednrende het tijdvak der 16e eeuw, mits de ouderdom van den beschuldigde in Justitieboeken slechts nn en dan werd opge- kend. Na dien tijd werd daar nauwkeurig op en daarom worden uit dien tijd enkele trbeelden gegeveD. jongen van tien jïar werd in 1637 voor iverij in het Tnchthuis geplaatst, een meisje 11 jaren in 1620 wegens h in het huis geconfioeerd. In 1691 werd een jongen 12 jaren, zich a&D helderbraak en dieverij bbende schuldig gemaakt, uit hoofde 7an zijn ikheid op het schavot ten toon gesteld, ten- de justitie te aanschouwen en voorts bin- okamers gegoeseld en geconfioeerd. Een man door een jongen van dertien jaren begaan, in 1620 met het zwaard over het hoofd, aling, brandmerk en confineerend gestrafd. jongen van 14 jaar werd iu 1724 wegeös hem gepleegde dieverij, afzetterij en mis- odeliog met de koord gestraft en het doode baam aan de Volewijk op een rad gesteld. En lotte werd in 1712 een jgagen van zestien wegens afzetterij. kwetsiag?nz. geradbraakt. Ouder de voorbeeldeJfj^aD jaren kwamen dat van een Reiijij.^of Lp||Uoop8ter, die 1725 op baar 76e ja^ï^J gegeeseld, gecon- eerd en gebannendat van zekeren vijf en htig jarigen bedrieger, die in 1652^ uit hoofde 1 zyu ouderdom wel van geeseliog werd ver toond, doch desniettemiu op het schavot met bos garden om den bals werd tentoongesteld gebannen en ten slotte dat van Frederik van irger, een Kapitein Ingenieur, een man van en tachtig jaren, die zich aau een afschu- welijken moord en mishandeling van het lijk hebbende schuldig gemaakt te dier zake op 22 September 1742, levend werd geradbraakt, het hoofd afgehakt en op een pen gestoken en voorts het lichaam en hoofd aan de Volewijk op rad en pen geplaatst. De bijvoeging, dat het smartelijk is, bij het doorbladeren der lijfstraffelijke registers, zoovelen te ontmoeten die in een tijdsbestek van slechts enkele jaren, verschillende malen in de handen der rechters vielen om wegens hun begaDe mis drijven te worden gestraft, komt zeker wel van pas. De gewoonte dier tijden om slechts zeer weinig misdadigers in een tucht- of verbeter tehuis te plaatseD, zal daartoe niet weinig hebben medegewerkt. Na, of zonder voorafgegeven open lijke lijfstraf, werden zij meestal gebaonen. Zij keerden alzoo, vaak zonder middel van bestaan in de Maatschappij terug, zochten hun oude makkers op en vervielen weldra bioDen enkele dagen of weken, tot hnn vorige, vaak ergere leefwijze terug, die dan bij velen met de strop eindigde. De Justitieboeken geven daaromtrent licht, 0. a. Zekere Allert Ulckes werd in 4 jaren tijd zes maal gegeeseld en vijf maal gebrandmerkt. Marten Davids binnen drie jaren achtmaal ge geeseld en viermaal gebrandmerkt. Steven Pieterse binDen één jaar viermaal gegeeseld en driemaal gebrandmerkt. Zekere Griet Andries was niet minder dan twee eD dertig maal in handen der jnstitie geweest. In de senteDtie van de beruchte Trijn Pieterse, meer bekend onder den naam Trijn van Hamburg, wordt vermeld, dat zij eeu 6D twintig malen in hechtenis was geweest, acht malen oit hoofde van zwangerschap van pijnlijke lichaamsstraf was verschoond, doch met een strop om den hals was tentoongesteld, onderscheidene malen bovendieD gegeeseld, vijf malen gebrand merkt en beide haar ooren afgesneden, waarna zij eindelijk op den 30sten December 1617 haar misdadig leveD te Amsterdrm aan de galg eindigde, terwijl haar doode lichaam aan de Volewijk aan de galg werd opgehangen. De geheele sententie van deze Trijn is opge nomen als voorbeeld tot welk een ontzettende laagte van verdorvenheid de mensch kan zinken, wanneer hij ongetengeld voortholt, maar tevens een bewijs van het onvolledige en ondoelmatige van zulke strafwetten, die zich hoofdzakelijk alleen bepaalden tot het tuchtigen van den overtreder, zonder te gelijkertijd mee te werken tot verbete ring voor het vervolg. Van Trijn woidtdanook gezegd, dal zij éénmaal (helaasslechts éénmaal te Alkmaar in een tucht- of verbeterhuis werd geplaatst. Zij werd daar alras niet als een gewone tuchteling behandeld haar woordeD, beloften en verzekeringen, gevoegd bij een goed en ordelijk gedrag, verwierven haar de toegenegenheid en het vertrouwen der bestuurders van het Huis j men bezigde haar zelfs om voorraden te koopen op de markt, zoodat zij vrijheid genoot, waarvan zij geen misbruik maakte. Zij, die vóór deze plaatsing in het tnchthuis reeds zoovele misdrijven had gepleegd, tal van lijfstraffen had ondergaan, vertoefde matig twee jaren in het Huis, om dan weer geheel vrijgelaten, wederom terug te keeren tot eenzelfde strafbare levenswijze als voorheen. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 1772 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 't water, maar èu de veldwachter èa de gesla gene wareu er wel en legden onder eede hun verklaringen af, waarna de Off. van Jastitie wegeus mishandeling een boete vroeg van f 40 sobs. 20 d. hechtenis. De Politierechier gaf den zoo strijdlustigen visscher, die indertijd zijn optredeo bekend had, een vonnis van f 25.boete subs. 15 d. hech tenis. 'n Koopje. De rentenier M. G. te Poortvliet, op 7 Jnli jl. door den Rijksveldw. A. J. V. aangehooden op den Rijksstraatweg aldaar ter controleering van z'n rijwielplaatje weigerde aan die vordering te voldoen eu moest zich mitsdien Maandag voor den Politierechter te Breda verantwoorden. Hij gaf ook hier aau de uitnoodiging geen gehoor maar zal toch wel vernemen dat de Politierechter hem tot f 30 boete veroordeelde of, bij niet betaling, te vervangen door 15 d. hechtenis. BUITENLAND Zondag zijn in Duitschland de verkiezingen voor den Rijksdag gehcuden, die overal groote verrassing gewekt hebben. De nationaal-30cialisten (geen sociaal-democraten) een partij die wel graag weer een revancheoorlog zoo willen begiuuen, zijn ontzettend vooruit gegaan. In den ouden Rijksdag bezetten ze 12 zetels thans hebben zij er 107. Hieronder volgt de totale uitslag, de cijfers tusichen haakjes zijn die van den ouden Rijksdag. stemmen zetels 8.572 016 143 (153) 2.428.497 4.128.929 1.058.556 4.587.708 1.576.109 1.322.608 1.379.359 6.401.210 1.104.727 144.242 Partij 80c. dem. Doitsch Nat. Centrum Beiersche Volksp. Comm. Duitsche Volksp. Daitache Staatspartij. Oec. Ver. Nal. Soc. Landvolk (Schiele) Hannoveraueu Conserv. (Westwarp) Volk8rechtp. Duitsche boerenp. Landbond Chr. socialen Nationale miuderb. Andere kl. partijen 313.874 271.931 339.072 193.899 867.376 74.433 64.654 41 68 19 76 30 20 23 107 (geeo) 26 (geen) (geen) (65) (62) (17) (54) (45) (25) (23) (12) te krijgen, waarbij bet Oosten en in de eerste plaats Rusland behulpzaam zal kunnen zijo. In de Volkeubondsvergaderiug heeft onze eerste gedelegeerde, minister Beelaerts van Blokland een groote rede gehouden, die algemeen aan dacht heeft getrokken. Sterk vestigde deze er de aandacht op dat de groote Mogendheden den Volkenbond in het leven hebben geroepen, ze bezreld waren met goede voornemens om de zaak der vrede te dienen. Thans zijn ze al aardig afgedwaald van dien weg. Ioplaats van het alge meen belang te willen bevorderen, blijkt men hoe langer hoe meer eerst te vragen naar het eigen belang. En vooral stelde onze Minister in het licht dat het steeds hooger optrekken van de tariefguren doet vreezen voor een econo- mirchen chaos. Wat de internationale ontwapening betreft, ook hierover sprak de heer Beelaerts van Blokland zijo teleurstelling uit over den gaDg van zaken. Zonden de woorden van odzeo afgevaardigden worden behartigd. Ond-MiDister Colijn heeft immers ook al eens op een andere plaats in Geneve een waarschuwende stem verheveD P Eriaod beeft een groote redevoering gehouden waarbij hij liet uitkomen dat de vrede niet zoo licht weer zou verstoord worden, doch Frankrijk wil eerst beveiliging en dan eerst komen tot ontwapening. Engelands afgevaardigde Henderson wil de zaak van de vrede beter dienen, deze merkte op dat men eerst tot ontwapening moet komen waaroa de Statenbond kan worden opgericht en dat is dao ook wel de bonding die dient te worden aangenomen wil men de Vrede dieuen. BINNENLAND. 3 14 (geen) (geen) RECHTZAKEN. te Tholen was u stadgenoot, de z'n broer eens 'n Strijdlustig 1 De 21-jarige visscher J. 8, blijkbaar zéér gebeten op z'n werkmao P. J. aldaar, die klap gaf. Zaterdagavond 26 Juli jl. was 8. met 'n clubje andere joDgelui op stap, ontmoette op de Hoog straat P. J. en al spoedig bad deze van den hardhandigen visschersmaat 'o klap in het ge zicht te incasseereD. Veldwachter van O. kwam er bij te pas eu stuurde 't troepje visscher* door, waarna P. J. zich naar huis begaf. Op de Eendrachtsweg oDt- moette hij 't clubje echter weer, en niettegen staande de veldwachter er bij was, trapte S. den ander tegen beeuen en onderlijf en sloeg waar hij raken koD. Voor deze mishandeling moest 8. Maandag voor den Politierechter te Breda verschijnen. Bij waa ecbter niet present, zat vermoedelijk op Wat er nu zal gebeuren? De nat. socialisten wenschen in de regeering te treden en willen daarin o.m. het rijksministerie van de Rijks- weerbaarheid bezetteD. Worden ze niet in de regeering opgeuomen dan zullen ze obstructie plegen. Gemakkelijk zal een oplossing niet zijn omdat eeo meerderheid over 380 zetels zal moeten beschikken en iedere partij zoowat haar eigen wenschen heef'. In het boitenlaud is men bezorgd over de wending die de verkiezingen hebben genomen. Vooral in Frankrijk volgt men met aandacht de ontwikkeling die de zaken in Duitschland zullen nemen, omdat de winst die de communisten en de nat. socialisten hebben gemaakt weleenigzios aangeven dat er op politiek gebied in Duitsch land iels aan het verandereu is dat de geest van Stressemann's verzoenende politiek te niet wil doen gaan. Polen is vooral ongerust. Er loopen daar ge- rnchten dat Duitschland het vrijwel eens is met Rusland en dat land vreest het eerste slachtoffer te zullen worden van andere koers in Duilschlands politiek. Hittler heeft io eeo gesprek met journalisten te kennen gegeven dat de nationaal-socialisten wenschen dat de ketenen van het Verdrag van Versaillesen het plan Yuuug worden verbroken Alle besperkiogen van Duilschlands bewapening dieueu te worden opgeheven zoodat er een groot Datiouaal leger kan worden gevormd. Alle oiet-Germaansciie elemeulen dieoe uit Duilschlands opeobare be trekkingen te worden verwijderd. De 20 millio n iet-grondoezittende Duitscbers moeteu aau groud worden geholpen om eeo maoschwaardig bestaan P U O O N G f=A R!£t< •A'JT'POIsAK* C&Q/V//VC£/V Brief-telegrammen. Van 1 Oct. af wordt gelegenheid gegeven tot ver zending van brieftelegrammen in het biunenlandsch verkeer. Deze telegrammen kunnen worden aange nomen op alle telegraafkantoren. Ze worden verwerkt onmiddellijk na het gewone telegramverkeer. De be stelling geschiedt in de eerstvolgende postbestelling. Het tarief is gesteld op kalfgeld. Zaterdagmiddag heeft Jhr. Mr. Ruijs de Beereu- broeck met het gebruikelijk ceremonieel de zitting van het huidige parloment gesloten, iu een vereeuigde vergadering van beide Kamers. Nadat de president door een commissie, in ambts gewaad was binnengeleid hield hij de volgende rede „Het heeft H. M. de Kouingin behaagd my op te dragen de zitting van de Stateu-Generaal in haren naam te sluiten. „Verschillende wetten zijn in gemeen overleg met de Stateu-Generaal tot stand gekomen. In het bij zonder mogen vermeld worden de regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren, de nieuwe wette lijke regeÜDg van de arbeidsovereenkomst van kapi tein en schepelingen en de voorschriften omtrent openbare wegen. De Koningin heeft mij opgedragen u haren dank te betuigen voor uwen ijver en uwe toewijding aan 's lands belang. In naam van Hare Majesteit de Koningin en daar toe door haar gemachtigd verklaar ik deze zitting der Staten-Generaal te zijn gesloten." Nadat de minister weder door de commissie uit geleide was gedaan, sloot de voorzitter der Eerste Kamer do vereenigde vergadering. Maandagmiddag brachten 1800U kinderen aan H. M. de Kouingin een zanghulde aau het Huis ten Bosch. Dinsdagmiddag werd een vaandelgroet gebracht aan de Kon. Familie, waaraan 13 14000 personen uit verschillende deelen van ons land deelnamen. Dinsdagavond was er op het Plein 1813 een groote militaire taptoe. Bij Kou. Besluit is benoomd tot voorzitter der Tweede Kamer van het thans te beginnen zittingsjaar de heer mr. J. R. H. Schaik, lid dier Kamer Diösdag heeft H. M. de Koniugin de vereenigde ergadering dor Staten-Generaal geopend. Uit de troonrede, die zeer sober gesteld was, ontleenen wij dat de algemeene toestand niet onverdeeld gunstig mag heeten. De economische crisis die zich over de gehoele wereld doet gevoelen, heeft zoowel in het Rijk, in Europa als in de overzeesche gewesten tot ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven geleid. De aandacht zal gericht zijn op het bevorderen van betere inter nationale verhoudingen. Eeu donkere schaduw wordt door de ingetreden crisis geworpeu op 's Rijks financiën. Ook in Ned. ludië doen de gevolgen zich gelden. Verschillende wetsontwerpen zullen aanhangig worden gemaakt o.m. een wet betreffende de rechtsver houdingen ten aanzien van handelsagenten en handels reizigers, een voorsiel lot wijziging van het reeds eerder ingediende ontwerp van een carsuswet, een ontwerp van wet tot herziening van do Lager Onder wijswet 1920, een wetsontwerp betreffende de rechts positie der militairen. Blijvende aandacht wordt geschonken aan de spoedigo totstandkoming van ver beteringen in do wegen te land en te water en thans in het bijzonder aan don bouw van vaste bruggen over onze groote rivieren. Eeu weisoutwerp iuzake do bedrijfsradou nadert

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1