lERSESISCïRE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 12 September 11)30. Acht en veertigste jaargang ilen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. Vat elke maand te doen geeft, moes- en bloemtuin, keuken en kelder 39423 HM Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITQAVE TELEF. INTERC., No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Stemmen bij volmacht. gemeesler en Wethouders der gemeente Tholen in ter keonis van belanghebbenden, dat van 15 iber tot en met 31 December a.9. ter secretarie gemeente kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar formulieren voor de verzoekschriften, welke het bepaalde in art. 7, 3e lid der K/eswet n worden ingediend, ikel 4a der Kieswet luidt De kiezer is, met inachtneming van het in wet bepaalde, bevoegd bij volmacht te stemmen, zijn beroep of werkzaamheden medebrengen, j herhaaldelijk of althans gedurende het ge- van hel jaar, waarin de stemming gewoonlijk werkzaam pleegt te zyn buiten de gemeente op kiezerslyst hij voorkomt, mits zijne afwezig- indien hy gedurende het tijdvak of de tijdvab- svaarin hy aldus werkzaam is, een of meermalen gemeente teragkomt, als regel telkens langer rie dagen daurt. Mede is, met inachtneming van het in deze epaalde, bevoegd bij volmacht te stemmen, de welke, gehuwd met een kiezer, die voldoet in het vorig lid gestelde voorwaarden, met man, in verband met diens beroep of werk- leden, afwezig pleegt te zyn." gens artikel 7, 3e lid, der Kieswet moet ieder {hebbende een met redenen omkleed verzoek- aan het Gemeentebestuur indienen vóór 1 iri a.s. doch niet eerder dan 1 October a.s. olen, 5 Sept. 1930. 33 DIENSTPLICHT. •25 lOl Vrijstelling wegens kostwinnerschap, uitstel van eerste oefening enz. den ingeschrevene voor den dienstplicht, die iwoon dienstplichtige bestemd is, zal vermoede- omstreeks einde September kennis worden ge- omtrent het korps, het korpsonderdeel, enz. of dienst, waaraan hy is toegewezen, alsmede het waarin hy zal worden ingelyfd. or nadere bijzonderheden omtrent vryslelliog den dienstplicht en oitstel van eerste oefening lege men de aanplakbiljetten, olen, den 8 Sept. 1930. 15 rgemeester en wethouders van Tholen brengen ter s dat aangifie voor ruiming van privaatputten Donderdag 18 September a.s. kan geschieden, aangiften te bezorgen in de brievenbus vau tadhuis. olen, 10 September 1930. 7 LANDBOUW EN VEETEELT. (le helft September) Nadruk verboden, reu keer willen we eerst eens in den bloemtuin Al begint bet er ook hier al wat borfstachtig zien, toch moeten we er nog de band aan en. Het onkruid moet nog verwijdord worden, lis de verwelkte bloesems, waardoor de nieuwe pen eerder lot bloeien komen. En hier en daar Ug wel iels op te binden, vooral de Herfstasters I immige soorten Heliantbue hebben er behoefte 1 Zoo blijft de bloemtuin tot hot laatst toe netjes, gy j kunnen nn do Leliebollen planten. Vooraf n we den grond eerst goed los. Den bovengrond lm gogen we met wat bladaarde, of beter nog, zoo 31 lijk met boschgroud, waarvan do Lelies houden, ge een plaats voor kiezen, dan plan te men d;idr, de ondereinden der stengels beschut zullen zijn de felle zon, een rand van Lelies langs vakken hzalea mollis en Ebodondenderons is zeer ge- t; daarvoor kan men nemen de soorten Lilium olinm fspeciosium}, L. tigrinum enL.ausatum. ize Dahlia's bloeien nu op zijn mooist. Zie na rond hier en daar, welke ga zelf wilt kiezen uw hof. Ziet ge die donkerbruine daar, bij af? Wat mooi gevormde bloem is dat! De is Matchless. En hier hebt ge de Geiselberr, tijzonder rijk bloeiende roode verscheidenheid, zeer smalle pijprormige bloembladeren ze blijft 3 11 voet. Langer wordt, wel tot 6 voel, de inzollern, een groole donkere oranje-bloem. Lager de Island's Queen, een zacht lila gekleurde ts-Dablia. Schitterend rood is de oude Juarezi, tltoos mooi blijft. We willen nog noemen de Ibloemigen, die we uil zaad kunnen verkrijgen deze mogen we niet vergeten, ill U plaats geven aan enkele 2-jarige planten, zaad gekweekt, die bet volgende jaar moeten Jan, plant ze dan thans niet op de voor baar 1 'inde plaats. Ik denk bier o.m. aan de stok- (Altbaea rosea), de Campanula Medium, de 01 rbloemen (Cberizentbua) en de Judaspenning, iria brennis. Ik wija U nog op een paar vaste ■S' en, knol- en bolgewassen, welke no in bloei de Monlbretia's, in veracbiilende tinten van tot bijna rood; de Vuurpijlen,TrimolaUvatia ^vÖfcttENTEW®: 28 pub D/NCPA BGIËK •A'3'POL.AK» CZ20/V//VC£T/V deze maken tusscben lagere planten, of ook in groepen in 't groen, «en mooi effect. Uw rozen kunt ge thans nog eens zwavelen tegen bel wit, en van de oculaties vau rozen, seringen, Primus-soorten ea. moet ge nu de bandjes lossnijden, waardoor ge aan bet weefsel van stam en ent gelegenheid geeft om ongedrukt verder samen te groeien. Is U in 't bezit van Azalea indica Dan moei ge die, als ge baar goed behandeld, d.wz., hebt uitgeplani gehad in een bed van boschgrond, straks oppotten en naar binnen brengen. Iu den moestuinOf ge nog koude sla kunt zaaien? Jawel, maar dan direct, en leg er dan dadelijk bet raam op. Flink luchten is noodzakelijk, ook bij nacht. Zaai direct in die bakken, waarin de planten kunnen blijven staan. Evenwel kan men ook wat dichter zaaien, om dan later een deel in andere bakken op te nemen. Houdt men ze in denzelfdeu bak, dan mag öiet verzuimd worden flink te be mesten, met beer b.v., óf de aarde door andere, vruchtbare, te vervangen. Flink wat scherp zand door den grond te vermengsu, is ook aan te bevelen, men zal dan niet zoo licht laat van ziekten hebben, welke vooral voorkomen, waDneer in den winter de ramen niet gelucht kuoQen worden en het vochtig wordt in den bak. Velen prefereeren beer boven paarden- mestbij aanwending van den laatate zal men eerder den rooden worm in den bak krijgen, die aan den wortelbals der plantjes knaagt, of zoo'n klein wit wormpje, dat de wortels doorboort. Late andijvie hebt ge al uiigeplant Zoo niet, dan kan bet nu nog gebeuren, hoewet het geen zware kroppen meer zuilen worden. Maar deze zijn het beat bestand tegen een klein nachtvorsije. Men kan ze zoo lang mogelijk op bet vela laten staan, om ze dan naar don kouden bak over te brengen, waarvoor ze met een kluit grond worden uilgestoken. Heeft men welliobt geen bak of ramen, dan kan men er wel een rietmat over rollen, waarover weer wat droog blad. Evenwel zorge men, dat de matten niet op de plauten drukken. Ten slotte nog iets over de boonen, welke wij als drooge boonen willen gebruiken. Allereerst over de Erwtenboonen, ook spikkelbooDeo en kievitseitjes ge- beetea. Deze kan men zoo moeilijk droog krijgen. Indien men ze door laat groeien, dan staan ze soms begin October nog in vollen groei, en zijn de zaden lang niet droog daarom wacbte men aiet op bet laatste vruchtje, maar trekke de planten de le bellt van Sept. op, d.w.z, de wortels uit den grondde planten zelf late men ongehinderd. Ook onze slaak- snijboonen en staakprinaesse-boonen, die we voor zaad hebben gekozen, en waarvan we niet hebben geplukt, wordeu evenzoo behandeld. ongeveer 8 uur des morgens, vertrek 's avonds laat oit Antwerpen, Prijs f2.50 per persoon. Kaarten voor Tholen bij firma J. M, C. Pot verkrijgbaar. Da hofstede .Lnchtenburg" alhier, is naar wij vernemen iu eigendom overgegaan aan den heer J. J. Geluk, aannemer alhier. OUD-VOSSEMEER. In den raad te Nieuw- Vosmeer werd medegedesld, dat zich I sollici tant bad aangemeld naar de betrekking van gemeente-geüeesheer, d.I. de arts J. Vermet oit Oad-Vossemeer, deze bad de praktijk van den heer P. Vermei, benoemd tot schoolarts in het district Lekberkerk en aldaar heen vertrokken, en solliciteerde naar de betrekking van gemeente arts. Met alp. stemmen werd deze benoemd. Zondag jl. is de bliksem geslagen op het woonhais bij de boerderij .de kleine Puit" ge lukkig zonder brand te veroorzaken of beduidende materieels schade. BINNENLAND. THOLEN, 12 September 1930. Uit de oodo doos. De bekende Hikkepolder onder Oud-Vossemeer droeg eerst den naam Onze Lieve Vronwepolder, hij is bedijkt 1515, 2 Nov. 1532 vloeide hij in en eerst in 1561 had de bedijking plaats. Waarom de naam Onze Lieve- vronwepolder verdween, is onbekend en door onzen bekenden oudheidkundige, wijlen den heer A. Holiestelle, werd het vermoeden uitgesproken, dat bij toen genoemd is Daar de veie geoitte onwillekeurige zochten, als hikken, tot herbe dijking. Evenwel men moet met znlks naams afleidingen zeer voorzichtig zijn. Wij hebben wel eeos gedacht aan een naamgeving naar een brpaald persoon en in verband daarmede vonden wij aangeteekendJohan Albrecht Hicke, was afkomstig uit een Tboolscbe familie, waarvan o.a. in September 1666 begraven werd A. C. Hicke, vermoedelijk een lid vau het sroidsgilde. Nn is het best mogelijk, dat een lid dier familie op een of andere manier is betrokken geweest bij de berbedijkingen daar mede de Daam Hikke aan den polder is verbanden. Odzö vroegere stadgenoot, de heer W. Blaas tuinbaas bij jbr. J. van Vredenborch te Cappellen en Voorzitter van de Tninboowveieeuiging aldaar is door den Belgischen Koning begiftigd met bet landbouweere teeken 2e klasse, terwijl hij teveos het diploma van de Belgische regeering heeft oDtvangen. Waar er nogal belangslelliog bestaat om een bezoek aan de Antwerpsche Tentoonstelling te brengen en tevcDS des avonds de verlichting in oogenschonw te kuDnen nemen, zal bij vol- doende deelname, volgeude week Donderdag de autoondernemer J. C. Krijger, weder eeo autobus laten rijden. Vertrek Stavenisse ruim 7 uur, van Tholen Waterleiding op Schouwen en Duiveland. De vragen van het Tweede Kamerlid Kersten betreffende opheffing van de ver plichting voor de bevolking van Schouwen en Duiveland tot aansluiting aan de water leiding en het niet vorderen van vooruit betaling voor de levering van water heeft de Minister van Arbeid, Handel en Nijver heid alle vier ontkennend beantwoord. Wat de vraag betreft inzake een eventu- eele bereidverklaring van den minister om den dwang tot aansluiting op te heffen, antwoordt de heer Verschuur nog: Blijkens de ervaring geeft een drink waterleiding onschatbare voordeelen voor hygiëne en bedrijf; het inzicht daarin wordt dikwijls eerst later het deel van velen, die zich aanvankelijk verzetten. Zonder redelijke rentabiliteit, gegrond op de daarvoor noo- dige aansluitingen, kan 'n drinkwaterleiding niet tot stand komen. Verplichte aanslui ting is daarvoor onmisbaar. De gemeenten van Schouwen en Duiveland hebben de keuze gehad tusschen verplichting tot aan sluiting en garantie van een zekere op brengst. Zij hebben alle de verplichting gekozen, waarvan ontheffing mogelijk is voor bestaande woningen binnen zekeren afstand van een hoofdbuis, indien die wo ningen een ander deugdelijk middel voor drinkwatervoorziening hebben. Regenbak ken, zelfs wat men pleegt te noemen goede regenbakken kunnen in den regel niet als deugdelijk middel voor drinkwatervoor ziening worden beschouwd. Aan de ontkennende beantwoording van de laatste vraag, n.1. of de minister zijn invloed kan laten gelden, dat geen voor uitbetaling wordt gevoerd, voegt de minister o. a. toe, dat de regeling van de betaling door de afnemers een zaak van intern be heer is, die bij voorkeur aan het bestuur moet worden overgelaten. Vooruitbetaling is overigens bij drinkwaterleidingen ge bruikelijk. Bij Kon. Besl. is benoemd tot voor zitter van de Eerste Kamer der Staten- Generaai gedurende de zitting, die zal aan vangen op den 3en Dinsdag in Sept. 1930, de heer Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk, lid dier Kamer. GEMENGD NIEUWS. Ernstige vechtpartij. In een wereldhaven krijgt de politie met tal van zeelieden van allerhande nati onaliteiten te maken en natuurlijk zijn dit in den regel juist niet de beste elementen. In het café van T. v. d. Velden aan den Grondheerendijk te Rotterdam is Woensdagavond omstreeks kwart voor twaalf twist ontstaan tusschen den café houder en den kellner eenerzijds en 7 Duitsche zeelieden van bet in de Petroleum haven liggende motorschip Fulda ander zijds. Weldra werd er geducht gevochten en het resultaat was, dat de caféhouder zich met een gebroken neusbeen en een hoofdwond onder de behandeling van zijn huisarts moest stellen, dat de kellner een zware hoofdwond heeft en dat de 23-jarige kok J. D. met een hoofdwond en de 20- jarige steward F. L. met een hoofdwond en een hersenschudding naar het zieken huis aan den Coolsingel zijn vervoerd. Laatstgenoemde is in ernstigen toestand opgenomen. Een smokkelboot. Men meldt aan de N. R. Ct. uit Stock holm Dezer dagen is bij een der buitenste eilanden van den Stockholmschen seberen- archipel een onbemande motorboot aange troffen. Douane-ambtenaren stelden een onderzoek in en ontdekten dat het een zeer goed uitgeruste smokkelboot was, die de opvarenden blijkbaar in allerijl hadden verlaten, toen de boot op een klip vast liep. Er waren machinegeweren aan boord en bovendien enkele toestellen voor het vormen van rookgordijnen. In de ruimen, waar ongeveer 10.000 liter smokkelwaar geborgen kan worden, is een vrij groote hoeveelheid alcohol aangetroffen. Uit ge vonden bescheiden bleek, dat de kapitein van de boot een bekende oud-ambtenaar van de Zweedsche drank-douane is. De boot is viotgebracht en wordt nu op een werf opgekalefaterd. Zij zal waarschijnlijk als douaneboot in dienst gesteld worden, waartoe zij uiteraard zeer geschikt is. Een der rook-toestellen is naar het museum der douane overgebracht. Gasontploffing. De heer M. van V. hielp Maandagavond den heer A. van de W. bij het verhuizen naar zijn nieuwe woning in de Gestelsche straat te Eindhoven en ontstak in de voor kamer het gaslicht. Onmiddellijk daarop volgde een ontploffing. Het bleek, dat de vorige bewoner in een andere kamer een lamp uit de leiding had gedraaid, zoo zonder de gasleiding af te sluiten. Een gat sloeg in de zoldering, ruiten sprongen en een groote partij pannen vloog van het dak. De heer van V. bekwam brandwonden aan zijn handen. Geen „bagage" meenemen. De jeugd heeft in dezen tijd een eigen meening, die gerespecteerd moet worden, merkte dr. D. E. Bosselaar, rector van het Sted. Gymnasium te Leiden, tijdens een promotiepartij sarcastisch op. De jon gelui gaan naar schouwburgen, bioscopen en bals. Op sommige hunner invitaties staan tegenwoordig de letters „G. B.", wat beteekent: geen bagage meenemen. Onder die „bagage" verstaat de onder linge verstandhouding.... de ouders Teeken des tijds Groote boerderij afgebrand. Dinsdagavond brak door onbekende oor zaak brand uit in de kapitale boerderij van O. te Neede. De geheele boerderij ging iu vlammen ophet woonhuis dat afzon derlijk was gelegen, bleef gespaard. 53 var kens kwamen in de vlammen om. Groote voorraden fourage, de geheele oogst, veel landbouwwerktuigen, een tractor, melk machines, gingen verloren. De schade is aanzienlijk. De boerderij was een bekend fokstation voor varkens. De schade wordt slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt. Overval met roof. Dinsdagnacht is de kassier der boeren leenbank te Alem, W. Ottendoor vier ge maskerde bandieten in zijn woning over vallen. Zij dwongen hem onder bedreigingen de brandkast te openen, waaruit een bedrag van ongeveer f3000 is ontvreemd. De politie heeft twee vermoedelijke daders gearresteerd. Zij naar den Bosch overgebracht. Een erfenis van een rijksdaalder. De onlangs overleden filmacteur Lon Ghaney heeft bij laatsten wil over zijn vermogen beschikt. Het blijkt dat hij een halt millioen dollar heeft nagelaten. Volgens testament is bepaald, dat dit be drag aan Lon's weduwe toekomt, doch

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1