IERSERS9ÏÜE TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. PUROL Vrijdag 5 September 1930. Acht en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. N T ranspireerende Zomersproeten ver dwijnen spoedig door een pot FIRMA J. M. C. POT THOLEN. oksels en voeten SprUt0l. Bij alle Drogisten, iKs? Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37E, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Gemeenterekening. ;emeester en Wethouders van Tholen brengen enbare kennis, dat de rekening van de in- in en nitgaven der gemeente, over het dienst- )29, is overgelegd aan den Raad, en gedarende n dagen, van heden tot en met 12 September er gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing tegen betaling der kosteB, algemeen ver- ,ar is gesteld. len, 29 Augastus 1930. 12 32gemeesler en Wethouders der gemeente Tholen n ter kennis der ingezetenen, dat de begroo- ler gemeente en die der bedryven voor het aar 1931, aan den raad aangeboden zijn en nkomstig art. 203 der Gemeentewet, ter secre- voor een ieder ter lezing zyn nedergelegd en betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar esteld. •len, den 29 Augustus 1930. 9 DIENSTPLICHT. Inlevering van Rijksgoederen. opdracht van den Minister van Defensie roept irgemeester van Tbolen de gewone dienstplich- der landmacht, die op 1 October 1930 naar de llingsreaerve overgaan, op, om de aan hen ver- rijksgoederen in te leveren, voor zoover de in- ug van deze goederen niet reeds heeft plants inlevering moet, voor zooveel deze gemeente t, plaats hebben te Oad-Vossemeer in bet Ge- lehais op Maandag 13 October 1930 des middags nor. or nadere bijzonderheden raadplege men de aan- iljetten. 17 re en snellere verbindingen voor Tholen. st ien bij de stoomtram A. B. T. sprake van fusie met de Zuiderstoomtram, wij indertijd den beer Van Wieringen ki eens een bezoek gaan brengen en hten wij van hem vernemen dat er ner sprake van zou zijn om den dienst j Bergen op ZoomTholen te verslechte- doch wel, indien hiertoe aanleiding kunnen zijn, die diensten uit te breiden, nlangs hadden wij weder een onder met den nieuwen Directeur, die wel te zijn een man die van aanpakken It en die ons mededeelde dat hij reeds 'elVer was gevorderd dat door overeen- met de Belgische tramwegen, beteren dienst had verkregen op werpen, langs den nieuwen Boulevard ls we vorige week berichtten, terwijl studie is de lijn vanaf de grens tot »en op Zoom te electrificeeren. deze zaak dus van zeer groot belang de omgeving van Bergen op Zoom, h Directeur meent dat, als deze zaak haar !ag heeft gekregen, ook de lijn tot Tholon trisch dient te worden gemaakt. Hier- r verkrijgt men dat het mogelijk wordt meerdere trams te laten rijden, zoodat verbindingen van Tholen met Bergen op m nog verbeterd zullen worden en, dit ekt vanzelf, het reizen veraangenaamd, lat elcctrisehe tractie korter rijtijd geeft, men in een electrische tram comfor- eler rijdt. men eenmaal zoover, dan zal worden rwogen of de aanleg op ons eiland van electrische tram mogelijk is. len ziet de heer Van Wieringen Borski niet bij de pakken neer, doch tracht tram voor het reizend publiek aantrek- ijk te maken. en Doorzitten bij Wielrijden, Zonnebrand en Smetten derhuid, verzacht en geneest men met oos 30-60. Tube 80 ct. Bq Apoth. ca DrogUtea MUlO GEMEENTERAAD. 828 89450 STAVENISSE, 29 Augustus 1930. Voorzitter de heer A. E. Hanssens. Afwezig met kenuisgeviog weth. A. G. van Ysseldijk. Weth. Potappel heeft een enkele op- en aan merking op die notulen, omdat daarin niet op genomen zijn de door cijfers toegelichte motieveD, waarom hij in de vorige vergadering tegen die heffingeD gestemd heeft (dubbele betaling). De voorz. zegt hiervau in de nieuwe notulen aanteekening te zullen hondeo. Het jaarverslag van het O. L. Onderwijs, op gemaakt door het hoofd der school, heeft bij de leden gecirculeerd. Dhr D. Stoutjesdijk zegt dat hij gaarne in znlk een verslag meer bijzonderheden omtrent het onderwijl zelve zou willen aantreffen. De voorz. zegt dit met het schoolhoofd te zullen bespreken. Ingekomen was een verzoek van het Water schap Stavenisse" om een bijdrage in de kosten van rioleering en dempiüg der sloot in den Margarethapolder. De voorz. kan in deze namens B. en W. niet met een gunstig voorstel komen. Verschillende besprekingen en bijeenkomsten, ook met Ged. St., zijn in deze zaak tusschen de Bestuien der ge meente en van het Waterschap gehouden. Overeen gekomen was, dat men gezamenlijk de kosten zou dragen van bovenbedoelde rioleering en dem ping, ook van de sloot langs de Armenhuizen en de school, benevens van de goot onder den Molendijk, dus van de 3 werken samen. Maar het blijkt, dat het Bestaar van het Water schap die overeenkomst ontbonden hFeft verklaard, want het heeft korten tijd geleden het eerste werkje zelve aanbesteed. Dhr Stoutjesdijk zegt ook, dat de gemeente alles gedaan heeft om tot aamen werking te komeD, maar het is gebleken, dat het na dit en dan weer wat anders wil. Dhr Tazelaar, die tevens Ootv. Griffier van het waterschap is, verklaart zich niet eens met het voorstel van B. en W. En men wil een overeenkomst tusschen B. en W. aan de eene en hel Bestuur van den polder aan de andere zijde, maar het Bestuur is niet de Ingelanden. Deze hebben zich in de laatste vergadering met 12 tegen 7 stemmen (1 onthouding) tegen het voorstel verklaard. Zij vonden dat werk overbodig, en niet uoodig ait een hygiënisch oogpunt, zoodat het feitelijk alleen zou dienen tot verfraaiïog der gemeente. Dhr Tazelaar hoopt, dat het Gemeentebestuur nog medewerking zal verleenen, dan zal misschien later, al is het over enkele jaren, ook wel eens medewerking van het Waterschap komen. De voorz. plaatst zich op een zoiver reebts- standpant. Hij zegt o. a. hoe kan men toegeven aan menschen, die bon woord breken of niet houdeD, als zijnde zulks in strijd met de belofteD der besturen. Daarop kan men geen verder ver trouwen meer stellen. Het polderbestuur is na latig gebleven ten opzichte van het eens gegeven woord. Het voorstel van B. en W, om du9 geen bij drage te verleeneD, wordt met 5 stemmen voor (l builen stemming) aaugenomeo. Het rapport van de commissie tot onderzoek der gemeenterekening en van het Burg. Arm bestuur heeft geen op- en aanmerkingen, zoodat deze worden goedgekeurd. Op een verzoek van den chauffeur A. v. Driel inzake forensenbelasting, hebben Ged. Staten be slist, dat er geen termen voor hen zijn hiervaD kennis te nemen. Het adres daarvoor is bij den heer luspecteur der belasting te Zierikzee. Op een verzoek van H. «J. van Potten (ver trokken uit de gemeente) wordt hem f 18 75 van bet betaalde vergunningsrecht terugbetaald. De minister vaa fiuauciëo heeft medegedeeld, dat inzake de Waterleidingmij. voor deze ge meente is beschikbaar gtsteld f 2006.80, inzake bouw, exploitatie en het reservefonds. Ingekomen een missive van Ged. St. dat de gemeenterekeniDg vdór 1 Sept. moet worden in gezonden. Eveneens de gewijzigde begrootiug voor 1930. Deze stukken worden voor kennisgeviog aan genomen. Op een verzoek van de vereeniging „Tuchtunie" te Utrecht om als lid of donateur a f 2.50 per jaar toe te treden, wordt, hoewel men zeer veel voor die zaak gevoelt, afwijzend beschikt. Ingekomen weder een missive van Ged. St., inzake de wegverbeieriug van Sraveniss—Scher penisse. Kosten geraamd op f73.500. Een en ander zal aan de leden wordeD rondgezonden, opdat men alles nog eens rustig kan bekijken. Van den Inspectear der directe belastingen bericht, dat het kohier van de gem. inkomsten belasting 1929/30 bedraagt f 12702.88 (uu ge raamd op f7800) en voor de opcenten vermogen- belasting f 1537 (geraamd op f 1200). Een missive van deD Minister van Bion. Zaken, betreffende „Maatschappelijk hulpbetoon", zal worden rondgezonden. Mededeeling van den voorzitter, dat op 15 Aug. 1.1. kasopname heeft plaats gehad bij den gem.- ontvanger. Er moest zijn en er was in kas t 3622.925. Eveneens de kas van het Armbestuur, f 99.45. Aangenomen voor kennisgeving. Iogekomen een rapport over de Waterl. Mij. der gemeente Oad-Vossemeer met adres aan den Min. van Arbeid enz. met verzoek om adhaesie- betuigiug. Dit lijvig rapport enz. zal aan de leden worden rondgezonden. Een missive van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren prov. bid. 32, betreffende de ver deeling vau den arbeid bij de inspectie der krank- zinüigeD prov. Bid 34 betreffende een wijziging in de verordening inzake prov. steuuverleeuing tot verbetering van wegen, en prov. Bid. 35, betreffeude de levering van electricfteit, gas eu water uit het buitenland, alsmede een wijziging in de begrooting 1930 werden voor notificatie aangenomen. Besloten werd tot een verzoek aan Ged. 8t. om vrijstelling van de verplichting (voor 2 jaar) om overeenkomstig art. 2j der L. O. wet 1920 over te gaan tot invoering van het vak licha melijke oefening, ais bebbeude er geen leerkrachten en geen lokaal voor. Aangeboden werd de begrooting der gemeente voor 1931 gewone dienst in ontvang en uitgaaf op f 58588.61 en van den kapitaaldienst ontv. f 101,42, uilgaaf nihil. EveueeDs die vau bet Barg. Armbestuur in ontv. eu uitgaaf op f2951,19, waariu begrepen een subsidie vau f 1800. Bij de rondvraag bespreekt dhr van 1 waarden de regeling vau het havengeld alhier, als leidende tot grove onbillijkheden voor hen, die enkele reizen per jaar doen, in vergelijking van hen, die er zeer vele doeu. Dit wordt gesteund door de hb. Potappel, D. Stoutjesdijk eu Leune. De voorz. zegt de zaak bij B. en W. ter tafel te zullen brengen. Ook bespreekt dhr Lenne gewenschle verbete ringen aan de üieuwe kade en geeft zulks iu overweging aan B. eu W. Daarua sluiting. behandele men met Purolpoeder. Dit is het meest afdoeude middel daarvoor. Het kost 45 eu 60 ct. per bus en is evenals Purol verkrijg baar bij Apoth. en Drogisten. 9 39449 ST. ANNALAND, 30 Aagustus 1930. Voorzitterburgemeester C. M. P. W. Hans- sens. Secretaris de heer F. M. Boogaard. Af wezig met kennisgeving dhr. A. C. Geluk. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. lugekomen stukken Proces-verbaal van kasopname bij den gem.- ontvanger. Vau Ged. St. goedkeuriog raadsbesluit tot onttrekking van grond aan den puhlieken dienst. Van het gemeentebestuur vau Bergen op Zoom dat de bijdrage over 1929 bedraagt voor de Ambachtsschool voor het bezoeken van leerlingen uit de gemeente f 93.24. Vau deu Inspecteur der Dir. Belastiogen te Zierikzee dat de inkomstenbelasting dienst 1929/ 1930 f 15049.39 heeft opgebracht. Een boekwerk voor de t.b.c.bestrijding. B. en W. stellen voor het boekwerk te be houden eu f2.50 op te sturen voor het unttige doel. Met alg. sf. wordt daartoe besloten. Van het Bestuur der Bijz. fc'nool eeu verzoek om vergoeding voor het schoonhouden vau het 6e schoollokaal, waartoe io de vorige vergade ring is besloten. B. en W. stellen voor f 2 per week beschik baar te stellen. Met alg. st. wordt daartoe besloten. Aan de orde komt voorloopige vaststelling van de gemeeuterekening 1929. De commissie rapporteert dat zij de rekening heeft nagezien en geen aanleiding heeft tot op- of aanmerkingen, zoodat zij adviseert tot voor- loopige vaststelling. Met alg. st. wordt de reke- uiog 1929 wat den gewooe dienst betreft, vast gesteld in outvang op f 66576.975 eu uitgtaf op f 62221 24, alzoo een batig saldo vau f4355.755 eu wat den kapitaalditmt betreft iu outvaDg en uitgaaf op f 14724.31). 7 894,48 Eveneens de rekening van hel Weezenarmoe- atuur over 1929 en wel in ontvang op f 14199.525 en in uitgaaf op f 13400,94, alzoo een batig saldo van f 798.585. De voorz. dankt de commissie die deze beide rekeningen heeft nagezien. Aangeboden wordt de gem.-begrootiog voor 1931 in ontvang en uitgaaf op f 70711.395. De voorz. stelt deze in handen van een com missie bestaande nit de raadsleden. Weth. Elenbaas vraagt of er niet dadelijk een post kan behandeld wordeD. De voorz. antwoordt dat de begrooting nu wordt aangeboden en wat betreft den post van f6000, waar wetb. Elenbaas op spreekt, die staat onder onderhoud straten en voetpaden ea er is geen sprake van haven- en kadegeld. Weth. Eleübaas zegt hiermede niet accoord te kannen gaan. De voorz. merkt op dat deze begrooting door B. en W. wordt aangeboden en dat deze met alg. st. door hun is goedgekeord. Weth. Elenbaas spreekt dit tegen, hij is er altijd tegen geweest, dat dit uit het haven- en kadegeld werd besteed en 90 wordt daar wel roor gebruikt. De voorz. zegt dat het jammer is dat weth. Elenbaas van inzicht is veranderd. In de wet- houdersvergaderiDg heeft spr. gevraagd of weth. Elenbaas tegen verbetering van straten was eu toen hebt U geantwoord dat U er niet tegeo was. Weth. Elenbaas zegt er ook niet tegen te zijn, maar uiet nit het haven- eu kadegeld. De voorz. meent toch niet dat het gaat om lasten op andere menschen te brengeo, degenen die toch die wegen kapot rijden, moeten toch ook helpen betalen voor verbetering. De voorz. en weth. Elenbaas worden het hier niet over eens. Weth. Elenbaas vraagt dan of ze het in Mid delburg goed zoudeo keuren als ze wisten dat een straat van 800 M. van de haven werd verbeterd. De voorz. antwoordt al was het 4000 M. Weth. Elenbaas gtljoft dit niet. Dj voorz. meent dat weth. Elenbaas boud spreekt, het is eeu billijke regeling eu gelooveo moet men in de kerk, maar hier zeker weten. Dhr. Heijboer meern dat Ged. St. als ze de goedkeuring geven, dit eerst wel onderzocht zullen hebben. De voorz. merkt op dat er op het haven- en kaaigeld zelf verdient mag wordeD en dit ge beurt hier Dooit. Hij leest de art. 238 en 254 uit de gemeentewet voor, die daarop slaan. Weth. Elenbaas zegt dat kaai- en haveDgeld naar benedeu moeten. De voorz. merkt op. dat dit eerst in 1932 kan gebeuren. Weth. Elenbaas zegt dat er te veel van de kaai wordt gedaan, het is een melkkoe. Dhr. C. Elenbaas vraagt of die wijziging het volgend jaar niet kan gebeuren. De voorz. antwoordt dat er io de verordening staat dat er gezorgd moet wordeu dat de land bouwers behoorlijk de haven kunnen bereikeu. Wetb. Quakkeiaar merkt op dat men vroeger in den Achterweg verdronk. Hij vindt het fliuw eu kinderachtig nu terug te trekken, daar eerst gezegd is er voor te zijn. Weth. Elenbaas zegt daar nooit voor geweest te zijn. Ook wil hij nog opmerken toeu iu den winter van 3 928/29 de Hoeoderweg eeu eind was opgewerkt, toen öleek het dat de laag keislag die er onder lag veel te weinig was eu dit zal aan het eind wel niet zoo zijD. De voorz. antwoordt dat er nergens zooveel keislag ligt, waot ze wordt er niet ingeredeo, maar wel stuk eu het stof vliegt dan allemaal weg. Weth. Quakkeiaar meent dat de Hoeoderweg noodig verbeterd moest wordeD, want vroeger moest spr. langs een omweg naar zijn patiënten, omdat hij er anders niet bij kan komeD. Dhr. Heijboer heeft hier jaren gewoond en zegt dat de toestand slecht was. De menschen konden met slecht weer byna niet nit huu woningen komen en dat is op meer dan ééu plaats iu deu Hoeoderweg. Dhr. Goedegebuure zegt de begrooting wordt nu toch aangeboden, de commissie kan dus post voor post nazien en als er onbillijkheden zijn met voorstellen komeD. De voor?, autwoordt dat de begrooting nog maar wordt aangeboden en ter ondersoek voor de commissie wordt gsltgd. Dhr. Heijboer zegt wij behoeven niet te slikken

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1