E RS El KSC H E 1 THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Eerste Hulp 4> PUROL -2381 A Vrijdag 29 Augustus 1930. Acht en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer De Twee Broeders. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. )er kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 171/* ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. nd 3 ur lur )RTVLIET, 26 Augustus 1930. rzilter eD Secretaris de heer W. Dronkers. ezig de heer C. J. M. Hage. notulen der vorige vergadering worden ezeu eu ongewijzigd vastgesteld. :komen stukken schrijven van den heer H. E. Dijken dat beooemiDg tot hoofd der Openb. Lag. aanneemt en dankt de heeren voor het qq gestelde vertrouwen. Tevens deelt hij dat hem te Schoorldam met ingang van >ber a.«. eervol ontslag is verleend, zoodat dien datum in functie hoopt te treden, schrijven van het gemeentebestuur van op Zoom dat de bijdrage over 1929 be- voor het bezoeken van leerlingen der htsschool, f213.12. fi e stukken worden voor kennisgeving aan een. schrijven van Ged. Staten, inhoodenae eeling dat zij hun goedkeuring onthouden et raadsbesluit betreffende de wijziging van itructie van het schoolpersoneel om een ver- g te geven aan het waarnemend hoofd der t tijdens vacature. Ged. Staten verzoeken r Qsluit in te trekken. voorz. leest tevens voor de dankbetuiging en heer Ëlaas voor het genomen besluit verzoek, voorz. zegt het spijt ons wel voor den heer maar B. en W. kunnen niet andera dan ellen om het besluit in te trekken, alg. st. wordt daartoe besloten, schrijven van Mevrouw Mosselman van dat zij haar verzoek intrekt, om vergoeding het waarnemen van tijd. hoofd aan de O. L. me} ^ei schrijven van den waarn. Commissaris stf oniugin in Zeeland dat herbenoemd is tot J meester der gemeente de heer W. Dronkers. schrijven vau Ged. StateD inhondende leelmg dat het gemeentebestuur beeft aan- ïen een wijziging der verordening van den ogsdieust van Waren te Goes betrtffende iarisrcgeling. en W. stellen voor het schrijven voor kennis- g aan te nemen, waarmede wordt uitge- eu dat er geen bezwaar tegen bestaat, verzoek van de Bond van bedrijfsanto- ka^rs om als lid toe te treden. B. en W. voor niet als lid toe te treden, waartoe tig. st. besloten wordt, i boekwerk voor de T. B. C. bestrijding, en W. weten niet wat hiermee te doen, len het niet terugstuurt verzoekt men f 2.50 irleD. IA>r Carels merkt op dat hem dat boekwerk interesseert, maar hij vraagt of die f 2.50 late van de T. B. O. bestrijding komt in Igemeen of alleen voor Nijmegen, voorz. antwoordt dit niet goed te weten en het schrijven van den ontwerper voor. ir Carels meent dat wanneer die f 2.50 eeu tje zou zijn aan het goede doel, dit geen egooid geld is. eth. Krijger zegt er nog niets van gelezen bben en weet dus ook niet of er veel studie ïr Carels merkt op niet veel te hechten aan Irukwerk, maar als men f2.50 geeft, toont mee te leven met de goede bedoeling, de ijding der T. B. C. voorz. zegt het werk dan te geven aan Öroene Krnis. FEUILLETON. XV. Met alg. st. wordt na besloten f 2.50 te zenden en het boekwerk te geven aan het Groene Kruis. Van het gemeeDtebestuor van Oud-Vossemeer het rappoit vau de Waterl. Mij. omtrent den financieelen toestand en de besluiten van den raad met verzoek om adhaesie te betuigen. De voorz. zegt dat dit zal circuleeren bij de leden. Een verzoek van den heer Huldemond te Leidsehendam om een radio-centrale te mogen oprichten. B. en W. stellen voor dit maar aan te houden tot de volgende vergadering. Dhr Carels meent dat het toch niet veel zal geven voor Poortvliet daar er al zijn die zelf een toestel hebben en dit niet zullen wegdoen en hij gelooft niet dat de rentabiliteit voor Poortvliet groot zal zijn. Met alg. st. wordt besloten het voorloopig aan te honden. Ter tafel komt het ontwerp wijziging der bouw verordening om bij nieuwbouw een brievenbus te moeteu aanbrengen. Dhr Van Westen vraagt of dit alleen geldt voor nieuw te bouwen woningen. De voorz. antwoordt hierop bevestigend. Dhr Carels meeot dat waoneer dit oDtwerp wordt aangenomen, tevens ontheffing is verleend voor bestaande woningeD. De voorz. autwoordt dat dit in een andere verordening is opgenomen. Dhr Carels zegt de gemeente-opzichter zou na kunnen gaan waar er een nieuwe deur wordt aangebracht en nu zou hij er voor zijn dat B. en W. de macht hadden om dan ook te kunnen zeggen dat er een sleuf in gemaakt moet worden. De voorz. antwoordt dat dan de andere ver ordening gewijzigd moet worden en dit kan over wogen worden. Dhr Carels meent dat het toch niet zooveel kosten zal zijn als er een nieuwe deur gemaakt wordt om daar dadelijk een sleuf in te maken. De voorz. zegt dat dit in de onde verordening kan worden nagezien maar deze verordening kau toch worden aangenomen. Weth. Krijger merkt op dat'wanneer cu iemand geen sleuf in zijn deur wil hebben. Dhr Carels zegt er dan voor te zijn dat B. en W.dan zeggen kunnen dau maar op zij van de deur Met alg. st. wordt het ontwerp aangenomeD, hetgeen dan alleen geldt voor nieuwe woningeD. Met alg. st. wordt da pensioensgrondslag van den gemeente-ontvanger, de heer C. J. Steenpoorte vastgesteld op f 580. Ingekomen is eeu verzoek van H. E. Dijken om f200 vergoeding in de verhuiskosten en een vergoeding elk jaar van f 100 in de huishuur. De voorz. zegt in de vorige vergadering is het 7oorstel van dea heer Carels om f 180 te ver goeden in de verhuiskosten niet aangenomen, thans doet de heer Dijken een nieuw verzoek. Dhr Carels vraagt naar het voorstel van B. en W. De voorz. antwoordt dat B. en W. zich houden aan het besluit vao de vorige vergadering. Weth. Krijger zegt er voor te zijn er niet meer op io te gaan. Dhr Vogelaar vindt het schrijven van den heer Dijken eigenaardig, daar hij zijn benoeming heeft aangenomen en nu komt, dit zou geheel anders zijn geweest als hij voor zijn aanneming er mee was gekomen, nu is hij er tegen. Wetb. van der Slikke zegt dat de heer Dijken heeft geweten dat er veel reiskosten zonden komen. De voorz. zegt den heer Dijken ia alles gezegd, niets is er verzwegen. Weth. van der Slikke merkt op dat er bij den heer Dijken in geen geval bezwaar bestond. Dhr Carels zegt het verzoek is tweeledig, tegen vergoeding vau de woninghuur is hij beslist, want dit is blijvend, zoolaDg de heer Dijken er is. Spr. vindt dat de vergoeding voor de ver huiskosten het voordeeligat voor de gemeente is. De voorz. brengt eerst in stemming de ver goeding van f200 voor verhniskosteD. Dit wordt verworpen met tegen 4 stemmeD. Voor de bh. Carels en van Westen. Toen om f 100 te ver goeden van de woninghour hetgeen met alg. st. wordt verworpen. Thans komt aan de orde het aaDgshonden overzicht, betreffende de finaDcieele verhouding tusschen Rijk en Gemeente hetgeen iD de vorige vergadering is voorgelezen. De voorz. zegt naar aanleiding van de op merking van den heer Carels in de vorige ver gadering omtrent de biljarten geïnformeerd te hebben bij den gemeente-ontvanger en deze deelde mede dat elk f 20 moest betalen. B. en W. meenen dat gezieu dit geen drnk beklante zaken zijn dat wat veel is en stellen dan ook voor dit te breDgen op f 10. Dhr Carels vraagt of dit bedrag alleen de hoofdsom is. De voorz. antwoordt dat hier geen opcenten bij komen en ook is dit volgens de wet daar die spreekt van ten minste f20. Dhr Carels zegt dan niet goed te zijn inge licht en laat dan vallen hetgeen hem gezegd is omtrent de f40. Het doet spr ontzaggelijk veel genoegen dat B. eu W. zijn denkbeeld hebben overwogen, maar hij blijft toch bij zijn stand punt dat het financieel voordeel nog te gering is en dat een bedrag van f 10 voor de houders toch nog te veel is, als men eens nagaat wat er aan eeD biljart verdiend wordt. Spr's standpunt is dat er uit deze grondslag van belasting weinig voordeel wordt getrokken. Weth. Krijger vindt een kleine vergoeding niet zoo erg. Als men er niets voor laat betaleü, dan ook laat men degene die biljarten wil, ook Diets betalen ea dan worden zoodoende de joogelni gelokt naar de herberg en dat viodt spr niet goed. Wanneer er toch gebiljart wordt, wordt er ook verteerd. Dhr Carels zegt dat weth. Krijger de menta liteit van de bevolking beter kent dan hij. Het herbergbezoek is hier zeer geriog en hij gelooft niet dat er bezoekers door worden gelokt. Ook gaat spr er niet mee mee dat het dan zonder tarief zal gaan, die menschen hebben toch de Om in het gezin aan groot en klein, dadelijk hulp te kunnen verleenen bij Brandwonden en Snijwonden en alle audere Huidverwondingen, is het zoo veilig thuis altijd bij de hand te hebbeu eeu doos of tnbe 39421 12 kosten van aankoop en afschrijving. Spr. gelooft ook niet dat de wetgever de bedoeling heeft ge had op herbergiers, maar meer op de luxe houders van een biljart. De voorz. antwoordt dat de houders van kof fiehuizen volgens de wet zijn aangeslagen mini mum f20, voor woonhuizen f50 en dan zijner nog van f 35. Dhr Carels zegt dat de wetgever bedoelt heeft dat de woonhuizen nooger belast moeten wordeD, omdat er een bron van inkomen is, maar als er nu geen inkomen is, mag men dan voorgaan met een heffing. De voorz. merkt op als men dat dan nagaat, dan zouden ze wel geen vergunningsrecht moeten betalen ook. Dhr Carels zegt dat bet hier niet overgaat, anders zou hij er ook voor zijn dat dit niet werd betaald, want dat kan door sommige ook niet worden opgebracht. De voorz. merkt op dat die geen biljart heb ben ook geen menschen trekken, die de audere met biljart trekken. Het is nti f10 minder en spr is er voor dat er iets voor betaald wordt. Weth. Krijger zegt dat zij er voordeel bij hebben. Dhr Vogelaar meent dat er door een biljart meer worden getrokken en deze verteeren toch ook. Dhr Carels wil niet persoonlijk worden maar hij weet er toch wel twee die geen halve cent met de biljart verdienen. Weth. v. d. Slikke zegt dat ze hem dan niet wegdoen. Dhr Carels zegt dat gaat niet aaD. Zijn stand punt is dan ook dat men geen grondslag mag belasten waar geen voordeelen uit voortvloeien. Weth. v. d. Slikke zegt Dogmaals dan niet te begrijpen dat die menschen het biljart nog houden. Dhr Vogelaar meent dat ze hem dan beier stuk kuDnen slaan. Dhr Carels merkt op dat die menschen het geld er voor hebben uitgelegd eu dat het nu toch niet gaat om hem aan kachelhout te hakken. Spr vindt het biljarten een edel en mooi spel. De voorz. meent daar het eeD mooi spel is, dat men er dan wat voor over moet hebben. Dhr Carels stelt voor de grondslag voor de biljarten niet te heffeD. Daar dit voorstel het verstrekkendst is komt het eerst in stemming. Het wordt verworpen met 2 tegen 4 stemmen. Voor de hh. Carels en van WesteD. Waarmede is aaogenomen het voorstel van B. en W. om f 10 te heffen. Het voorstel van B. en W. in de vorige vergadering was le de opceuten op de grondbelasting te hand haven, n.1. 80 op de gebouwde en 20 op de ongebouwde eigendommen. Dhr Carels gaat hier niet mee accoord. Hij zou voor willen stellen deze le brengen van 80 op 20. De Dieuwe regeling van de finau- cieele verhouding zal ruim f 3000 voordeel brengen. Spr heeft al reeds bemerkt dat deze al op de begrooting van 1931 is berekend. Nu is spr van oordeel waoneer de gemeente profi teert dat dit ten goede komt vau de belasting betalers en die kunnen dan ook worden ont heven en zoo kan meo ook een deel belasting betalers n.1. de bezitters van geboowde eigen dommen daarin ten goede komen. Spr is van oordeel dat per slot van rekening op den langen of korten duur het rijk toch zal gaan verhoogen om le komen tot het bedrag van de gemeente- foudsbelastiDg 20 of 25 millioen gulden en dan zou het voordeel weer verloren gaan en daarom stelt spr voor de 80 opceDten te brengen op 20, dan kan dat. De geringe baten van f 1200 worden dau met 75% verminderd zoodat er wordt ontvangen f 300. Te. meer klemt dit daar men weet dat er in deze gemeente malaise heerscht onder de landbouwers, dit drukt ten slotte ook nog op den middenstand en op andere personen. Wordt dus deze grondbelasting ver minderd dan is men gebaat wanneer het rijk ziju belasting gaat verhoogeD, laten wij dit aan de gemeentenaren gunnen. De ongebouwde eigendom dat deze ten zeerste verwonderd isen hebt ge geen litteekeDs? Nu verbleekt ook van Lisdonck. Litteekens vraagt hij verscheidene, maar een had ik reeds als kleine jongen op de borst, 't lijkt wel een brandwonde. Met een gil werpt Rolf zich op Van Lisdonck, klemt hem in zijn armen en stamelt snikkend, onsamenhangend Aafje, Wouter, kind. Van Lisdouck maakt zich zacht, doch eenigs- zins huiverig oit die omarming los, want, wat hij aanstonds begreep, hoorde hij na langzamer hand duidelijk worden. Ewoud en Wouter waren tweelingen. Wouter was als kleine jongen op zekeren dag vermist, terwijl men hem laatst bij den Markiezenhof had zien spelen. Was hij verdronken? Maar geen lijkje was gevonden Hadden rondzwervende Zigeuners hem medegenomen Dat was zeer goed mogelijk, want men had er in die dagen ook gezieD. Rolf's nasporiDgeu bleven zonder gevolg, want, toen hij thuis kwam van een tocht met zijn heer, was het spoor onmogelijk meer te ont dekken. En Aafje, de liefdevolle moeder, kon die martelende ouzekerheid niet dragen zij stierf van verdriet. Van Lisdonck moest Wouter zijp, en nu zag ieder ;t ook duidelijk, du 't eenmaal gezegd was. Tegenstrijdige gevoelens bestormden Van Lis donck Deed het hem goed, een vader en broeders te hebben, of liever, deed het hem goed, Ewoud als een broeder te mogen beschouwen, de droom van heel zijn leven was vervlogeD, en, als een pijl drong het hem in bet hart en bracht alles, wat in hem was, tot opstand, hij was dienstman, dienstmaD van den heer Van Bergen. Die schok was te groot. Zijn verzwakt gestel kon dien niet dragen en bewusteloos zonk hij ineen. Als een waanzinnige ging Rolf te keer. Dat was zijn schuld, hij had zijn zoon gevonden en gedood. Zoo woelde het in hem. Geen oogenblik week hij van zijn ziekbed. Toen Jan van Bergen dit alles vernam, vergaf hij aan Wouter, Rolt's zoon, wat hij Van Lisdonck niet zoa vergeven hebben. Laüg zweefdé deze tusschen leven en dood. Eindelijk kwam er kentering in de ziekte. De gezonde Datuur overwoD. Maar wat geen medicijn vermocht, konden wel de heeren Van Bergen, en Van Tho!en, hem zijn levensvrede weergeveD Zij beiden konden ook geen duorzamer vrede krijgen, zoolang hun rechten niet nauwkeurig bepaald waren. Nu de Eendracht Jan van Bergens schorren^ aan gene zijde van Brabant voor goed vao die tegen de Haltersche hoogten had gescheiden, begreep hij, dat ze toch een wankele bezitting zooden blijveD. Daarom voldeed hij aan een laog gekoesterd verlangen. In overleg met Jan vau Bloois, die zijn leven aan Van Lisdoncks uitval te daüken had, schonk hij die aaD Rolf, dien hij tevens van zijn dienstbaarheid ontsloeg. Wat Rolf voor zich zelf nooit had willen aan nemen de vrijheid nam hij nu aaD, ter wille van Woater. Dat was diens medicijn. In het herscheppen dier schorren in grazige weiden eD vruchtbare velden, een heerlijkheid in de toekomst kon hij zijn illusie terugvinden in den kriög van vader en broeders, een nooit verlangd geluk, vinden. De heeren van Bergen en van Bloois droegen hun geschillen omtrent het veer op aan de heereo hunner gewesteD. Een afdoende beslissing, zou nog eeuwen op zich laten wachten, maar nimmer is het meer tot een strijd daarover gekomen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1