IERSEKSCHE EDI THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2380 Vrijdag 22 Augustus 1030. Acht en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer De Twee Broeders. DE VOEDING ONZER VARKENS. - ilayiijyii rn tlin ilnnrtgrbr-milfrf Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. ülitiyUaUttiU GEMEENTERAAD Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. II. komt nog al eens een keer voor dat het varken, mesten, wal stijf wordt. Het loopt wat moeilijk, :ram. Liever nog blijft het maar liggen. Te r beweging gehad, 't moet voortaan eiken dag oens een paar keer opgejaagd worden, en wat 1" zoo oordeelt men. ter lang niet altijd is die stijfheid het gevolg i weinig beweging. Veel vaker zal de oorzaak ït moeten worden in een foutieve voederwijze n gebrek aan zouten. Let wel: zouten! We len hier niet ,,zout" uit de keukeu (het ge- keukenzout), maar de zouten uit de voeder den. Al« we een handje vol meel een poosje drogon (in een schaaltje in den oven van een il b.v.) tot dat alle water er uit verdampt is, louden we de z.g. droge stof uit het meel over an we die verbranden of gloeien dan blijft er lot wat asch overDie asch nu, noemen we veevoedingaschbestanddeelen of zouten of rale bestanddeelen of.... nou ja, het doet er ir niets toe. Als we hier maar weten, dat die die zouten, van veel belang zijn, speciaal in irkensvoeding, en als we dan meteen er maar inhouden dat, als we van verschillende voeder- elen (b.v. gras, biet, tarwe, sesammeel, diermeel) reeavolgens een pond gaan drogen en daarna auden, we erg uiteenloopende gewichtshoeveel- asch of zouten overhouden. Van een pond gras et zal het maar heel weinig zjjn (er zit immers el water in!); van een pond tarwe zullen we neer asch overhoudeu, terwijl sesammeel en dier- nog rijker zijn aan zouten. Die zouten hebben lieren noodig. Jonge dieren, en drachtige hebben et meest behoefte aan, want die zouten zijn noodig het vormen van het geraamte, en natuurlijk wel voor enkele andere zaken. Geven we nu aan varkens meelsoorten, die arm zijn aan zouten, is het gevolgeen week, zwak geraamte en bij ueel vervoor kans op het breken van een poot. billen we hier al direct vermelden dat een on- ifiüde ontwikkeling van het beenderengesiel ook ;evolg kan zijn van een te eiwitarine voeding, eioig beweging gebrek aan bepaalde vitaminen rellicht ook van gebrek aan lichtMeestal n wel twee of drie factoren gelijk in 't spel Zoo zachtjes aan zal 't ook wel duidelijk worden ve bij het samenstellen van een meelmengsel aan tl ei zaken moeten deuken. De eene meelsoort is aan eiwit; een andere bevat veel zouten, weer 1 rader voedermiddel is rijk aan vitaminen enz. ch zal het blijken een deugdelijk mengsel te qq samenstellen mot drie of vier verschillende eo. Alleen maar er is niet één graan- of meel- die rijk is aan alles, waarmee we maar willon ia dat het niet gewenscht is een varken te mesten b.v. alleen maïsmeel of alleen aardappels. Het 1, maar het duurt te lang of het is te onvoor- De verschillende soorten voeder moeten elkaar allen, en dal kunnen ze ook werkelijk prachtig, u weten we heel goed dat menigeen die dit leest, lijk klaar staat met zijn bezwaren, vooral als je één varken rijk bent gaat het niet aan om drie, of vijf verschillende soorten meel in te koopen moet je van elk zoo'n klein partijtje koopen lan heb je nog 40 of 50 K.G. tegelijk. Dat is eel ineens. Vooral in den zomer, an het gemengd, dus een mengsel, koopen Er toch wel firma's die een prima mengsel in den lol brengen En zulke firma's tellen het toch ers niet mee om nog een paar meelsoorten meer et mengsel te verwerken atuurlijk zijn er vertrouwde firma's, er zijn ook deskundig samengestelde mengsels in den handel 1 r er zijn ook knoeiers op de wereld O zoo bijop de label van zoo,n mengsel staan wel Held de samenstellende deelen, maar niet hoeveel an elk in het mengsel zit, niet de piocentische instelling. Eu dan nog juist omdat b.v. viscli- 1 zoo'n sterke geur heeft, valt het gemakkelijk naast vischmeel wat minderwaardig goedje te 22 39 FEUILLETON. XIV. ïa is nog niet alles verloren en weer is, met hoop in hun harten de kracht in hun armen rgekeerd. En de strijders op den wal zwaaien rkrachtig han wapens. Ook Op ten Borst ?t kennis van de komst der kogge. „Na of il" klinkt het uit zijn mond en weer snelt op de wallen toe, rammeit de poort - en gen 1 Hoezee voor Bergen! juicht het op een- De Dalemsche poort bezwijkt; de barricaden achter bieden slechts geringen weerstaud, moed der Tholenaars hoodt nog tegen, wat de stad wil. Nog slechts enkele minnten immers de stad telt 30 kloeke strijders méér, de keor Tholenaars. )aar slaat han de schrik om het hart. De Ige nadert den wal, maar waar P Zie, voorbij stad en de bemanning loopt den vijand in armen. Tal van krijgers staan daar al, aan voet van den dijk, waar ze nadert. Een oor lovend gejuich overstemt eeu oogenblik het verwerken. Koop dus liever de meelsoorten apart en meDg ze zelf in de juiste verhouding. De juiste ver houding is lang niet altijd „van ieder evenveel" of van het eene tweemaal zooveel als van het andere Kunt U het varkensvoeder op Uw plaats nu niet gezamenlijk koopen? Met Uw buurman of Uw broer samen Of met zijn drieën of vijven Of kan de varkensvereeniging hier niet bemiddelend optreden Gesteld, men wil vischmeel voederen. Van vischmeel behoeft men per dag en per varkeu maar een paar ons of een half pond. Het voordeeligst ia, op zijn minst 50 kilo tegelijk te koopen. Kan men dat dan niet met zijn vijven of zoo iets doen? Of: men zal fosforzure voederkalk bijvoederen, omdat het rantsoen te arm i9 aan zouten. Per varken is 15 gram (3 thee lepels) per dag voldoende. D. i. een ons in de week. Met één kilo kan meD 10 weken doen. Koop dan met een clubjo b.v. 25 K.G. dan kost ze wellicht 15 cent per kilo. Elke week een ons fosforzure voeder- kalk roeren door 't meel, dat voor die week is be sterad. Dat kost II/2 cent per week 1 Bij varkens hebben al zooveel mesters gunstige resultaten bereikt met 't bijvoederen van fosforz. voederkalk, dat het ons eigenlijk nog verwondert dat het niet algemeen gedaan wordt. Jonge en dragende dieren hebben zoo'n groote behoefte aan minerale bestanddeelen, vooral als ze niet volop groenvoeder tot hun beschikking hebben. Lucerneklaver, diermeel, vischmeel en sesammeel zijn rijk aan zouten Voederbieten, suikerbieten en aardappels bevatten al heel weinig zouten. Varkens die iu hun rantsoen geregeld vischmeel of een andere meelsoort rijk aan zouten krijgen, be hoeven dus geen fosforzure voederkalk. In 't alge meen is het voor de dieren het be9to dat ze de noodige zouten vinden in de voedermiddelen zelf en niet apart in den vorm van fo9f. kalk er doorheen gemengd. Echter maken varkens hier jnist eeu beetje een uitzondering. Varkens schijuen ook goed uit de losf. kalk de bouwstoffen te kunnen halen voor den opbouw van hun geraamte. Wie ruim melk aan zijn varken toedient, geeft daarin ook vrij wat minerale bestanddeelen. Toevoeging van wat gewoon keukenzout is soms gewenscht, maar dan meer om 't voeder, b.v. ge kookte aardappels, wat smakelijker te maken. In een vorig en in dit artikel hebben we al een paar keer beweging genoemd als iets noodzakelijks voor jonge dieren. We beschouwen dit nu meteen maar als voldoende bekend zoo noodzakelijk als rust is voor een varken dat eeuraaal voor goed op het mesthok zit, zoo noodzakelijk is, naast eiwit en zouten rijke voederraiddeleu, beweging en nog eens beweging in eeu ruime uitloop of weide voor jonge dieren. L. LAND- EN TUINBOUW. 2e helft Augustus. Nadruk verboden. Wij waren op bezoek bij een kennis en wandelden den tnin eens door. Die mocht gezien worden: de meeste vruchten stonden vrij goed en alles was netjes onderhouden. Maar met de kool was het mis, meer dan de helft der planten waren aangetast door knolvoet. Ik vroeg hem, of bij zijn hof wel eeDS gekalt of gemergeld had. Ja eeos was bet antwoord, jaren geleden, waarop ik hem vertelde, dat de knolvoetziekte bij onze koolsoorten door een flinke kalkbeuuesting kan worden tegengegaan. Op proefvelden is dit ge bleken, en velen hebben dit ook bij onderviu- ding. Een Rijkstuinbouwproefveld in Noord- Holland, 2 Are groot werd gewoon bemest, terwijl op de eeue helft bovendien nog 50 K.G. ougeblnechte kalk werd toegediend, die in een hoopje op het omgespitte land werd gebracht, Wapperen daar niet de Bergeusche en ThooLche kleoreu, verscheurd en aan fljrden, neven elkaar? en ziet, niet een vijand, komt daar met een bootje, in dnizeud gevaren, naar den dijk gezwiept, 't is Jan van Bergen met Rolf, Thijs en een paar visschers. En als hij geland is, beveelt hij ziju krijgers de kogge te helpen landen en laat hij deu hoorn scballeD, die al zijn volk oproept, niet tot deu strijd maar tot de rast, tot het staken van den aanval. GeeD, die 't begrijpt, maar heer Jan weet, d;-.t ook de meest teleurgestelde heen zal gehoorzamen. Ernstig stapte hij, naar de Dalemsche poort en ontmoet daar heer Jau van Bloois. Ook deze weet niet, wat te denken. Is 't soms een list Maar, waartoe De stad is immers toch verloren 1 Met opgerichten hoofde, maar het zwaard op gestoken, wacht hij gelaten af, wat ziju tegen stander te zeggen heeft. Onder diep stilzwijgeu en met de grootste ver wondering stareu krijgers van beide zijden dit tooneel aan. Daar komen ook de uoanneu der kogge aan. Na neemt Jan met de Lippen het woord en zijn stem klinkt boven den storen uit „Heer van Tholen, op mijn woord van edelman, ik bied n vrede en vriendschap aan, als een geblnscht en daaroa ondergewerkt. Elke helft van 't proefveld werd beteeld met vroege bloem kool, plm. 200 planten, als eerste vrucht en een 300 tal spruitkool planten als nagewas. Op het niet met kalk behandelde perceel werden nog 14 zieke bloemkoolplanten gevondeu, en op het bekalkte slechts één. Het prrceel zonder kalk leverde bij de spruitkool 161 planten op, die aan knolvoet leden, terwijl er op het perceel met kalk slechts 14 exemplaren met knolvoet werden gevonden. De opbrengst van 't perceel zonder kalk bedroeg 2 B.L. spruitjes, die verkocht werden voor f 6. Het perceel met kalk gaf 5 H L. spruitjes, die te zaaien voor t 15 werden verkocht. Op de behoefte van den bodem aan kalk, op eeu jnisten kalktoesland van den grond wordt hoe langer zoo meer gelet. De kalk be vindt zich in hoofdzaak in de groene bladachtige orgaDen der plant. Zoo heeft men ook opgemerkt dat warkruid, woekerende op de kalkrijke klaver, toch bijzonder weinig kalk bevat, wat zijn ver klaring kan vinden hierin, dat de bladontwikke ling bij deze woekerplant uiterst geriüg is. Ook zijn de witte deelen vau bonte bladeren allij.i veel armer aan kalk dan de groene deeleu. Lagere planten die geen bladgroen vormen, kuDnen de kalk geheel ontberen. Bladrijke gewassen zijn dus rijk aan kalk en hebben dan ook veel kalk noodig. De meeste vlinderbloemigen, zooals erw ten boonen, peulvruchten en klavers, konuen zicb niet voldoende ontwikkelen, wanneer de bodem arm aan kalk is. In 't algemeen vertoo- nen de planten op kalkrijken grond een krachtigen groei, de geheeie bouw der plant is steviger, solider. De planten krijgeu daardoor ook een grooter weerstandsvermogen tegen ziekten en schadelijke weersinvloeden. Op kalkarme gronden ziju de klachten omtieDt het niet gedijen, ziek worden en sterven van de appelboomen veel- vuldiger dan die omtrent bet niet gedijen en doodgaau van pereboomeD. Dit staat stellig daarmee in verband, dat de appelboom meer behoefte aan kalk heeft dan de peer, en minder diep wortelt dan deze, zoodat hij minder goed nog kalk uit de diepere bodem lagen kan potteD. Over 'l opbinden van andijvie willen we iets zeggen. Hoe eenvoudig het ook schijnt, toch is het voor een leek soms nog moeilijk. Vaak worden de planten veel te stijf gebonden en te veel geknensd, waarvan rotting het gevolg is. Wil men het goed doeö, dan neme men sis bindmatenaal, biezen, stroo, raffii of ook wel uitgerafelde moscoviscbe matten. De struik wordt eerst met beide handen bij elkaar genomen, dan neemt men de bladeren in één hand over, hondt de bies of 't raffia met den wijsvinger vast, en windt met de audere hand het biadmateriaal er om. Ooder door steken is voldoende, dus vast knoopen is niet noodig. Men klaagt soms over het niet spoedig geel genoeg worden van de opgebonden andijvie, en vooral bij zomerandijvie is dit het geval, want lang opgebonden te laten staaD, is niet wenschelijk, omdat ze dan licht door gaat schieten. Men raadt in deu regel aan om met het opbinden te wachten, tot de harten droog zijn daar anders de klop gaat rotten. Toch is dat voor zomerandijvie niet wenschelijk, hier mag de st ruik van binnen nog wel iet wat vochtig zijn; dit heeft dan met gunstig gevolg, dat de harten spoediger geel worden. Zomeraudijvie blijft niet lang geboudeu staan, en men heeft dus voor rotting DÏet zoo bang te zijn. Er is geen tuinbezitier, die niet over blad luizen te klagen heeft, den eenen zomer meer, Gisteren voer uw kogge, wetende dat nw stad belegerd was en de nood er hoog gestegen, over de Schelde. VisschersvaartnigeD, door den storm overvallen, dreigden te vergaan. Uw mannen redden ze en brachten ze veilig in BergeD, want die vaartuigen waren de mijne. Dertig gezinuen danken hun het leven. Vijanden wilden ze niet op die wijze gevangen nemen. Eerst na de redding zocht uw kogge den strijd op, oudanks de11 storm, dien de stoutste zeeman anders niet getrotseerd had. Toen heb ik mij met beu gewaagd. Waar zij, onbewust, in hun ruw gemoed voelden, wat het hoogste is, daar past ons, dit voorbeeld te volgen. Laten wij onze geschillen door verstandig overleg en niet door strijd uitmaken I Dat was een verheven oogenblik. Onder een geestdriftig juichen, werd daar, in een verwoeste poort, terwijl de elementeD als in opstand waren, eeu verbond gesloten, dat kalmte bracht in het gemoed der krijgers, dat van menschen, men^chen uiaakte, dat dieper ging, dau een ruw misvormd uiterliik deed vermoeden. Eu al stootte menig ruwe krijger een vloek uit, om niet voor week gehouden te wordeD, den invloed ervan ontging er niet een. Jan van Bergen en de zijnen kwamen in de den anderen minder. Ze zijn vies en schadelijk. Vele groenten moet de huisvrouw weg doen, omdat de bladeren met de vieze luis bezet zijn. En schadelijk zijn ze, omdat ze door middel van haar snait zich in jonge planteudeelen inboren, er zijn er ook, die leven op takken, ja zelfs wortels, zoo bijv. de bekende draiflois, die op zwellingen veroorzaakt daar de wortels aan onzen drnif. 't Gevolg van 't znigen der talrijke luizen is, dat de bladeren en joDge scheutjes zich om buigen en in ontwikkeling vanzelf geheel stil staan. Ze zilten doorgaans aan de onderzijde der bladeren, die zoo de luizen ongestoord haar gang kuDDeo gaan, op den duur moeten verdorren. Naast de schade die de luis direct aan de plan ten toebrengt, zijn 't haar uitwerpselen, die in de tweede plaats de normale ontwikkeling in den weg staan en bovendien den planten een alles behalve frisch aanzien geveD. Als sproei middelen ter bestrijding Doemen we 1 K.G. soda, 2 K.G. groene zeep, 1 L. petroleum op 100 L. water. Ook maakt men wel gebruik van quassia-hout 1 en een halve K.G. quassia-spa- neo, die men laat opkoken in 10 L. water 't afkooksel wordt vermengd met 100 L. water. Met dit mengsel sproeit men. Het eeDmaal afge trokken qnassia-hout kan niet meer dieDen. SBHERPENISSE, 19 Augustos 1930. Voorz. burgemeester W. L. Klos. Secretaris den heer L. C. van Doorn. Afwezig de heer D. K. Rijsteobil. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Een schrijven van Ged. Staten inhoudende goedkeuring raadsbesluit tot wijziging der be grooting voor 1930. Van den Iospecteor der Dir. Belastingen te Zierikzee opgave opbreDgst der inkomstenbe lasting dienstjaar 1929/1930 en navorderingen van 1928 en 1927 totaal f 11412.88. Deze stukken worden voor kenuisgeviüg aan genomen. Een schrijven van de Gezondheidscommissie te Tholen omtrent het bezoek dat zij beeft ge bracht aan de gemeente. Ter naleving wordt bet voor kennisgeving aangenomen. De rekening van het Alg. Burg. Armbestnnr over 1929 in ontvang op f2191.645 en iu uit gaaf op f 2241.92, alzoo een nadeeling slot van f 50.275. De heer Keur vraagt naar hetgeen op het grootboek staat. Hij vraagt of het niet mogelijk is daar van te nemen als er eens te kort kwam, want dat is toch de reserve kas. De Voorz. antwoordt dat dit een vaststaande post is en daar mag zoo maar niet vau worden afgenomeu. Het geld is aao bet alg. burg. Arm bestuur bemaakt en de rente die mogen wij er van gebruiken. Dhr Keur zegt dit niet te hebbeu geweten en k&n er mee accoord gaan. Mrt alg. stemmeu wordt de rekening goed gekeurd. Aangeboden wordt de begrooling van 1931 vau het alg. armbestuur in ontvang en uitgaaf op f 2307.50. Met alg. stemmen wordt deze vastgesteld. Eeu schrijven vau den Minister van Financiën dat het voorschot voor de Waterleiding Mij. voor deze gemeeute bedraagt f 1522.40. erfvijand van dit gewest te verslaan. Nog twee dagen hield de storm aan, maar de booze ele menten in de natuar wareu niet in staat de ver- eenigde krachten der meoschelijke strijders te overweldigen. Luctor et Eqaergo, N. Door scheiding tot eenheid. De stem van het bloed. De Eendracht, tot heden een kreek, die te machteloos was een grensscheidiug tusschen twee gewesten te vormeo, was na den storm een breede diepe geul geworden, die de wateren der Schelde tnsschen Brabant en Zetland voerde. Dikke beddiogen schor had hij opengegroefd bonken derrie, meters dik, lagen aan weerszijden der gleuf en als een zwarte lijn schenen zij er op te wijzen; dat zal de scheiding zijn. Zoo begrepen de verzoende edeltn bet ook, bij hun wandeling over het geteisUrde erf. Daar zouden dijken aan weerszijden de hun aangewezen grens vormen. (S'.ot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1