IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 15 Augustus 19S0. Acht en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. De Twee Broeders. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. ia Iele ij Inkuilen van aardappelen. MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60" Laxeer-Tabletten 60" Zenuw-Tabletten75" Staal-Tabletten 90" Maag-Tabletten. 75" Een edele daad en haar gevolgen. De aanwakkerende wind ging in een storm over. De woest aanrollende golven nit de Noordzee t ii Dit blad versehijnt ellcen VrijdagaTond. >er kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE Advertentiènvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meerl77i ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. ROOILIJNVERORDENING. targemeester en Wethouders van Tbolen doen ia, dat door den Raad dier gemeente in zijne iring van 27 Juni 1930 ia vastgesteld de vol- verordening ROOILIJNVERORDENING. Eenig Artikel, ooilynen voor de te verbroeden Schoolstraat welke op de bij deze verordening behoorende ng met'roode stippellijnen aangegeven zijn. deze verordening door de Gedeputeerde van Zeeland bij besluit van 8 Augustus 1930 ceurd. s biervan afkondiging geschied, waar bet be den 14 Angastns 1930. 18 LAND- EN TUINBOUW. Cc Nadruk verboden. ijn in den afgeloopen winter in Friesland en el proeven genomen met bet Inkoilen van pelen, en wel op twee manieren, aardappelen •n tusschen gras. De eerste methode aard- zonder gras in een eenvoudigen kuil, biedt tekerbeid omtrent het goed slagen van 't pro- mits goed behandeld. Met gras ontstaat, vooral oog gras, licht te groote hitte, die zoo wel als de aardappelen kan schaden, ja, de zelfs als voedermiddel waardeloos kan maken, lens is er geen reden, om bij twee goed ge- kuilhoopeo, volgens beide methouden aan een verschil in samenstelling of voeder- aan te nemen, terwijl het inkuilen tusschen et minste arbeidsloon vordert, het inkuilen van aardappelen tusschen gras gewenscht de aardappellagen niet te dik te met de aardappelen op een behoorlijken van den kant te blijven en de hoeveelheid ipelen in het bovenste gedeelte van den kuil perken. Een en ander bevordert de sluiting sn kuil. Indien te veel lucht in den kuilhoop of de buitenlucht uiet voldoende buitenge- is, wordt de kans op een te hooge tempo- van de kuilhoop met do bovengenoemde ilijke gevolgen vergroot. Daar de graskuil op reeds de neiging heeft in 't bovenste ge- een hooge temperatuur te ontwikkelen, is iter in dit gedeelte slechts weinig aardappelen ingen, omdat deze met de hem omringende de verhooging van temperatuur sterk in de werken. Ook het opbrengen van een flinke ig in dan gewenscht. reuk der aardappelen ii gras is gewoonlijk nzuur met blanke kleur bovenzoet, of ;ebrand, met min of meer verbrande kleur, lei aard der zaak worden de aardappelen in alleen gevoerd aan melk- of mestvee, en met gevolg. De diereu nemen ze met graagte. Een Ide invloed der aardappelen op 't gras kou worden vastgesteld. Om een onaangenamen der melk, die door het voederen van inge- aardappelen kan ontstaan, te vermijden, ver bet aanbeveling bet ingekuilde product eerst melken te voeren, en den kuil tot zoolaDg den stal te bewaren. Onmiddellijke verwij. der melk uit den stal blijft ook dan nog akelijk. FEUILLETON. XIII. t „*Dijn jongen" voerde Ewouds gedachten naar de eerste ontmoeting van Van Lis- aan do Haltersche hoogten. Had het ook )r litwerkiag op Yan Lisdonck io gekrenkten trots ten minste geen spoor, omst van den heer Op ten Horst maakte een eind aan het oponthoud. Rolf maakte met het doel zijner komst bekend en naawe- had bij dit vernomen of hij droeg Rolf op naar Bergen te begeven. Na een kort af- id voer Rolf van den Hoogen Hil in de -ing der Haltersche hoogten. De inspanning bet roeien deed hem goed. Het liet hem tyd tot zijn droevige gedachten, daar de ormigheid van den omtrek hem dwong al aandacht aan het vaarwater te schenken. P zichtig roeide hij voort, lang, heel lang, en zag hij den Brabantschen oever niet. Zou Ie oor den mist nit de koers geraakt zijn Hij t er toch reeds zijn! Iie weet, hoe lang Rolf op den plas had en omzwerven, had niet de wind, die zachtjes ewakkerd was, den sluier, die de vlakte om- doen schenden. Thans zag hij, dat hij nog Hartrot in de Bieten. Let ar op, of in uw bieteogewas ook het hartrot komt. Yerledan jaar verscheeD deze ziekte eind Augustus en in September vrij plotseling: de jongste hartbladeren, en dikwijls ook de wat oudere werden plotseling zwart eu stierven weg. Ia de ergste ge vallen sterft al het blad. Later, bij regenachtig weer, kunnen nog weer nieuwe bladeren uitgroeien. Ook de top van den wortel woidt aangetast. De ziekte breidt zich vaak in den kuil nog uit. Schimmels spelen hier een rol. Op overkalkte gronden werd het gewas hei ergst aangetast. Afdoende bestrijdings middelen zijn niet bekend. Door grondonderzoek kon men conlmleeren, dat de grond niet overkalkt wordt; voorts moet men door doelmatige bewerking zorg dragen, dat het gewas zoo weinig mogelijk van de droogte lijd».. Bieten met rottende koppen mogen niet worden ingekuild. Tegen de Appelbloesemkever. De appelbloesemkever overwintert in den grond of in schuilplaatsen, meer of minder dicht bij den boom, naar dat hij gevallen is. En de niet-vliegende wijfjes er van klimmen, als haar onderweg niets tegenhondt, van het laatst van Maart af bij deo stam op naar de bloesemknopoen, en zoo blijft het geslacht in wezen. Wie zijn boomen tegen den appelbloeseinkever beveiligen wil, legge tijdig kleef- gordels rondom den stam, waaraan het keverwyfje blijft zitten en dus niet bij de bloesems kan komen- Is er zulk een kleefgordel niet aanwezig, dan gaat het tot de bloesemknoppen, en legt in ieder daar van één eitje, waaruit spoedig, onderwijl den bloei vervretend, larve, later pop, on dan weer kever ontstaan, waarna alles verdord afvalt. Tegen wespen. Om fijne, vroegrijpe peren te beschermen tegen wespen en andere insecten, kan men het volgende als een probaat middel toepassen. Ëenige fleschjes worden half gevuld met honigwater, ook stroopwater kan dienst doen, en ophangen in de boom. Hierop komen de wespen los, gelokt door de geur, en door den nauwen halfs gaan ze binnen, maar kunnen er □iet meer uit, omdat ze den uitweg niet kunnen weer vindenzij verdrinken. Dit middel, dat al zeer oud is, moet tydig worden toegepast, voordat de vruchten rijp zijn, wait hebben de wespen een maal den lekkeren smaak van de peren beet, dan worden ze door honig en stroop niet meer zoo aangelokt. Br. 39394 10 Bij Apoth. en Drogisten LANDBOUW EN VEETEELT. Uit het verslag der Randveekeuriogen in Zee land, vinden wij vermeld wat betreft St. Annaland. Aanvoer en belangstelling zeer bevredigend. 3 stieren en 35 koeien. Stier Albert vao A. C. Geluk te St. Anoalaod, le pr. 73.3 p. Olgs's Herman", Stierenvereeniging St. Annaland le pr. 78.7 p. Kees van J. F. Dingemanse St. Annaland, eervol 73.5 p. Koeien van Brooijmans St. Annaland, Sabina, Greta, Liza. Bregie, Lida, Reintje, Mina, Treesje, resp. 79, 77.8, 77.4, 77.4, 77.2, 79, 77, 78, 78.5 p. dichter bij den Hil dan bij den dninrand was, en met krachtige slagen voer hij op zijn doel af. Het trof Rolf, dat het diepgroene water zoo wild stond; de schuimende toppen krolden om en spatten uiteen tegen een nieowe roller. Rolf verwachtte storm. Het vereischte heel wat krachts inspanning zijn boot door de schuin inkomende golven, in de goede richting ie honden en bij was blij, dat hij eiodellijk landde. Hoog trok hij zijn boot op deo oever en bond ze stevig vast. Was heer Jan verwonderd Rolf in den Mar kiezenhof plotseling vóór hem te zien, zijn ver wondering ging in blijdschap oyer op het ver nemen van het doel dier komst. Dus de Tholenaar begint eieren voor zijn geld te kiezeD. No, 't wordt tijd ook, want ik ben 't op den Hil moede en binnen een paar dagen zou 't er met nog grooter kracht op los zijn gegaan. We gaan samen naar den Hil en dan kont ge hem gaan zeggen, dat ik bereid ben, daar met hem te onderhandelen. M. Een storm. Nood en redding. Van A. C. Geluk St. Annaland, Annj, Dora II, Lize, Sonja, Jacoba, Dora, resp. 78, 79, 79.5, 78, 80.1, 81. C. Kooijman Sf. Annaland, Luikje, Saartje, Emma, Aleida, resp. 82.5, 78, 77, 77. C. P. Hage St. Maartensdijk, Betsy en Anna resp. 78, 81. Roos van P. Fase, St. Annaland 77 p. Poortvliet. Aanvoer en belangstelling vrij goed. 4 stieren. Theo, D. C. Duijnhouwer Scherpenisse 76.9 p. 1 pr. Flip, C. Bierens, Tholen 75 p., le pr. Karei, id. 74.9 p. 2e pr. Koeien. Lena, Sophie, Dora, Boutje van Dnijn- houwer voornoemd, resp. 77.5,79.9,77.5,77.4. Bles, Nelly, Emma, Sophie, Keizerin, Mina van Tb. Boot te Poortvliet, resp. 77, 78.7, 82, 83, 82.5, 78 p. Bortha vao Wed. v. d. Slikke, Poort vliet 77.5 p. Stavenisse. Alleen ingezonden door C. Steendijk en M. C. Sleendijk, onder toevoeging in het verslag, dat het niet waarschijnlijk is, dat ergens in onze provincie twee fokkers zoo'n collectie kannen samenbrengen, een collectie ruim ge bouwde, melkrijke koeien, die ieders bewonde ring afdwong. Aangevoerd werden 1 stier en 20 koeien. Jan van de Stierenvereeniging te Stavenisse, 78.9 p. le prijs. Koeien van C. Steendijk. Frata 79 Lokje 77 6, Anna 82, Frata's Frans 78,5. Freole IV, 81, Baaltje IV 79, Baaltje III 78.5, Lukje XXII 78. Lukje 78. Freule 80. Van M. C. Steendijk, Reina 77.5, Klaartje 79.1, Nelly III 80, Dina 80, Flora 82, Alida 77. Nederlandsch vee naar België. De iuvoer vao herkaawers is naar de Bruseelsche correspondent der Maasbode meldt vanaf heden weer toegelateo langs het grenskantoor van Sant- vliet. Daarentegen is de invoer van herkaawers tot nader bevel verboden langs de grenskantoren Esschen station en dorp. Van belang hierbij is voor handelaren nit onze omgeving zeker dat de tarieven voor veevervoer door de Stoomtram A. B. T. belaugrijk zijn ver laagd. De prijs voor een wagoDladiög Tholen- Osseudrecht is slechts f 8.Voor een enkele koe o. m. t 3.50, GEMENGD NIEUWS. Auto-ongelukken. Woensdagmorgen is op den rijksweg Alkmaar- Den Helder even voorbij Het Zand een auto van den heer Frase te Alkmaar, waarin behalve de chauffeur, de zee-officier Posthuma uit Deo Helder was gezeteD, tegen de leuning van de brog over de Keetenervaart bij de Kolksluis geredeD en over den kop geslagen. De hebr Posthuma heeft een lichte hersen schudding opgeloopen en kan binnen enkele dagen het ziekenhuis in den Helder verlaten. De chauffeur liep eeu gekneusde knie op. De auto werd vrijwel totaal vernield. Woensdagmorgen is de 36-jarige A. D. in de Tweede Lombardstraat te Rotterdam door een vrachtauto aangeredeD. D. liep op de verhoogde ▼oetstraat, maar de passeerende aoto stak zoo ver over de voetstraat heeD, dat hij den man raakte. D vielhij werd juist opgevangen door een voorbijganger, zekeren C. M. die den maD echter niet kon hooden, zoodat beiden kwamen te vallen. D. bleek tengevolge van den stoot, welken hij van den auto gekregen had, 3 ribben te hebbeu gebroken, terwijl zijn borstkas was ge kneusd. Bij is naar het ziekenhuis aan den Cool- siögel vervoerd. M. had tengevolge van den val zijn rechter ringvinger gekneusd. Woensdagmiddag is op den Soestdijkerstraatweg tusschen Baarn en Hilversum een ernstig auto ongeluk gebeurd. De winkelier R. uit Soest, die zich per auto iu de richting Hilversum be gaf, wilde Dabij de uitspanning de Roskam een vrachtaoto passeeren. Toevallig kwam uit de tegen overgestelde riebtiog een andere aoto. Om een botsiög te voorkomen, remde de heer R. onmiddel lijk, waardoor de auto slipte, die eerst tegen eon boom geworpen weid en daarna onderstboven sloeg. Met ernstige in- en uitwendige kneuzingen werd de heer R. naar het ziekenhnis te Baarn vervoerd. De aoto was geheel verbrijzeld. De Koninklijke Familie naar Zeeuwsch-Vlaanderen. De Koninklijke Familie zal voor het bezoek aan Oostelijk Zeeowsch Vlaanderen op Zaterdag 16 Augustus a.s., reeds hedenavond te Wouw aankomen en in het salonrijtuig overnachten. Zaterdagmorgen te 8 uur worden H. M. de Ko ningin, Z. K. H. de Prins en H. K. H. de Prinses aan het station Vlake verwacht. Met de Luctor et Emergo van den Provincialen stoombootdienst, wordt dan via Hansweert naar Terneozen gevaren, waar de aankomst te half tien zal plaats hebben. Direct vertrekt dan het hooge gezelschap met hofauto's voor een bezoek aan de gemeenten Axel, Zniddorpe, Weetdorpe, Sas van Gent, Phi- lippine en Hoek. Alleen te Sas van Geut zullen de vorstelijke personen even de anto verlaten en op het bordes van het gemeentehuis gaaD, in de aodrre gemeenten heeft de begroeting plaats, terwijl de auto's niet worden verlateD. Te half een zal Terneozen weer bereikt zijn en vertrekt het hooge gezelschap per boot nit dit deel van het vijfde district om te half drie te Walsoorden aan te komeD. Tijdeus dezen tocht zal een lunch worden gebruikt, aangeboden door het Provinciaal bestuur. Yan WalsoordeD, waar de auto's intusschen znllen zijn aangekomen gaat de tocht verder over Kloosterzande, gem. Houtenisse, Graanw en Lan- gendam, Clinge, St. Jansteen, Koewacht naar Holst. Alleen hier verlaat het geheele gezelschap de auto's en begeeft zich in het Stadhais waar een meer uitvoeriger verwelkoming zal kannen plaats hebben. Na die verwelkoming zal de Koninklijke Familie van af het borde9 den historischen optocht gade slaan. Ie 6 uur zal Hulst wordeD verlaten en wordt rechtstreeks naar Walsoorden gereden, waar de boot te half zeven vertrekt om te halt acht te Vlake aan te komen. Met deo gewonen trein van 7.33, waaraan het Kon. rijtuig wordt gehaakt, verlaat de Koninklijke Familie Zeeland weer. Doodeiijk ongeval. Dinsdagmiddag is de 17-jarige lichtmatroos M. G. Dullaert uit Rotterdam, aan boord van het Nederlandsche stoomschip „Sosma", der drongen langs de Doord- en zuidzijde het Yossemeer binnen en bekampten elkaar daar met brollende stooteu en botsingen. Geen visscber heugde het, ooit de zee zoo opgezet, zoo ver bolgen te hebben gezieD. De hoogste schorren vloeiden laDgzaam, maar zeker onder en met ge mengde gevoelens zagen de Tholenaars, dat hou vijanden, met achterlating van voorraden en tenten, in allerijl de schorren moesten verlaten en zich achter den dijk in veiligheid moes'.en stellen. Onder de moreD der stad moesten zij na bescher ming zoeken tegen het woedende element. Ontzei de Datuur hun nu niet met geweld, wat zij zelve Tholen toewees? Hun strijd was tegen het natuurlijk recht. Die gedachte gaf deo belegerden hoop. En het was noodig, dat hun een hart onder de riem gestoken werd. Gierend en hnilend floot de storm. Met moeite hield men zich staande op den dijk en op de wallen. Donderend beukteo de golven tegen den eersten en deden hem schadden. Die dijk diende tevens tot wal aan de zeezijde der stad. Bezweek bij, dan liep Tholen onder. Bezweek de dijk een eind verder, dan liep het zeewater tot tegeD de stadsmuren en verdronk het leger van den heer Van BergeD. In de stad alleen was het veilig en dat begrepen éo Tholenaars én Borgenaars. De heer Op ten Horst moest zijn volk niet aan zetten tot den strijd en een onafgebroken aanval op de stad, met krijgslieden, voor wie wijken de dood beteekende, zeidat het beslissende «ogen blik gekomen was. Eo de afgematte verdedigers, stil, maar vastberaden deed ieder zijn plicht, dobbel moeilijk, want een gedeelte der mannen had bijl of boog moeten verwisselen met schop en spade, om den bedreigden stadsdijk tegen de zee te behouden. BalkeD, planken, rijshout, aarde, steenen, alles werd gebruikt om vastheid te geveD, waar die begon te wankelen. Jan van Bloois, wiens oog over alles ging, zag ook, hoe de strijd moest eindigen. Zijn voornemen om te onderhandelen, was dooi de natunr verijdeld. Hoe kon Jan vao Bergen u overkomen 1 De strijd, nu aan weerszijden om lijfsbehoud gevoerd, zou eindigen metarm Tholen. Daar rijst uit de ploeg dijkwerkers ee.n blijde kreet, een gejuich op 1 Ginds komt, 't lijkt hun een woDder, met slechts eeD enkel lapje zeil, en nog aan flarden gescheurd, hoog opgehesen of diep neerplompend, nu her- dan derwaarts ge slingerd, als een engel ic den nood, de Thoolsche oorlogskogge. Van de Bergsche vloot heeft ze nu niets te vreezeD, die ligt ooder Bergscheo wal, en wie zou, bij zulk weer op zee aan een anderen strijd dan dien tot lijfsbehoud durven denken 1 (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1