Zeelands Roem. Auto-ongeluk. 0 had op den nienwen rijksweg te Acne- ernstige autoaanrijding plaats. Een an de firma Qartog te Spakenburg jen achterop rijdenden luxe auto van E. Poels te Gorinchem aangereden inblik dat de vrachtauto een zijweg De luxe auto die een snelheid had in ir 70 K.M., kantelde 2 of 3 maal f ongeveer 40 meter voorbij de plaats iug liggen. Iemand die het ongeluk hoorde een angstig gegil uil den Deze wagen bleek mede te vervoeren J. Bouman uit Gorinchem die uit erd geslingerd en met eenige lichte u8teloo8 werd opgenomen, alsmede Duyzinga uit Brussel die een slentel- Lelli opliep. De heer Poels. die den luxe hijeerde, bekwam een lichte hoofdwonde, erd zeer ernstig beschadigd. Van den werd een voorwiel in elkaar gedrukt, ir bekwam geen letsel. 103-jarige. tricht is Wed. M. MagneePrechter jaar geworden. w is nog kras. In totaal heeft zij meer idereD, kleinkinderen,achter- en achter- bfiindereD. 7 kiüderen gehad, van wie er nog zijn. teniffing in een vuurwerkfabriek. ivoud is in de vuurwerkfabriek van J. Kat te Leiden een ernstig on- urd. De ongeveer 30-jarige vnur- Schonten was onder een steenen afdak het vullen van hulzen met buskruit, oor eeu onopgehelderde oorzaak een is ontstaan. Het geheele gebouwtje elkaar geslagen, terwijl er een begin ontstond. De kleeren van Schouten de ontploffing eveueens vlam, terwijl jf van den werkman geheel nit elkaar eurd. Door het personeel van de en door een rechercheur van politie ur gebluscht. De brandweer behoefde te doen. werd naar het St. Elisabethziekenhuis ar hij kort Da aankomst is over- politie heeft het lijk in beslag ge- zijn reeds verschilleode ongelukken dijken alloop in deze vnnrwerkfabriek D. Bang voor de gevolgen. oor]nachtvan Woensdag op Donderdag eri den Alkmaarschen straatweg te 'P° -p een ernstig verkeersongeval had. De ongehuwde R. Kluft uit kwam met eenige vrienden thuis astricumsche feesten. Ter hoogte Huldtooneer werd hij aangereden vrachtauto en zoodanig aan het verwond, dat dit lichaamsdeel rden afgezet. Het slachtoffer werd enauto naar het Roode Kruis te Beverwijk vervoerd. De be- van den auto, welke de aanrijding Hakte, maakte gebruik van het duister om zich zoo snel moge- c ie voeten te maken. pogingen van den regenmaker, is de heer Veraart wederom op- met het doel op grooter schaal rheen, aan te toonen dat hij in :uc door middel van ondergekoeld ijs, kendek te doen verdwijnen. De ratie had plaats boven de Noordzee th luurt van Schevingen. De talrijk het strand bevindenden zagen lot rschijnen van de vliegtuigen wolken het ware oplossen. :er Veraart is van meening dat, zijn poging eenige uren later 9D ouden, de resultaten nog grooter ijn geweest. )r electrischen stroom gedood. rschot is J. van Esch, tijdens her- zaamheden aan een electrische aanraking gekomen met den ialhen stroom en gedood. Hij laat een 7,1 tien kinderen achter. Dood door bliksem, het zware onweder dat Woensdag Voensdrecht zich ontlastte, vluchtte Kuijlen de woning in van M. van bescherming tegen den hevig beenden regen te zoeken. Plotseling hemelvuur in de woning, waarbij getroffen en gedood. In de om- at verd nog meer schade aangericht, g in den Duijnspolder werd ge- ilkander geslagen door den bliksem. onwaarschijnlijk verhaal. ias meldt uit Warschau het volgende ichijnlijk klinkende verhaal: 'ijke landeigenaar uit de buurt van li werd, toen hij met zijn auto een Polen ging maken, door zijn hond gebeten. De landeigenaar ierop geen acht en reed met zijn Toevallig werd echter enkele geconstateerd, dat de hond ernstig en dat tengevolge hiervan zijn in levensgevaar moest verkeeren. li gevolge waarschuwde het commis- politie te Warschsiu alle politie let geheele land om den grijzen den landeigenaar aa n te houden enoemde onmiddeLijk naar het te brengen. De uitwerking van dit bericht was verschrikkelijk. De meer derheid toch van de automobielen in Polen zijn van dezelfde kleur als die van den landeigenaar. Het gevolg was dat honderden automobilisten in den loop van den dag door de politie werden aangehouden en ter observatie naar het hospitaal werden ver voerd. Maar de landeigenaar, die men hebben moest, werd niet gevonden. Een gevaarlijk man. In de omgeving van Naruja (Roemenië) is een ontslagen arbeider het huis van zijn vroegeren heer binnengedrongen hij heeft diens vrouw en drie kinderen met bijslagen vermoord en den man en twee der andere kinderen zoo zwaar verwond, dat aan hun herstel getwijfeld wordt. Bij zijn verhoor legde de man onmiddellijk een volledige bekentenis af. Toen de dader 's middags opnieuw verhoord zou worden, gelukte het hem het geweer van een gendarme, dat tegen een muur stond te bemachtigen. Hij loste een schot op den majoor van de gendarmerie die zwaar gewond werd. Hoe wel hij door verscheidene gendarmen werd achtervolgd, slaagde hij er in een naburig kreupelbosch te bereiken, waar hij ver scheidene schoten op zijn vervolgers loste. Tenslotte werd hij door een kogel doodelijk getroffen. Komt Duitschland tot bezinning Aldus vraagt N. H. B. in het //Friesch Landbouwblad". Het begint in Duitschland door te drin gen, zegt de schrijver, dat de ontevreden heid, die hier te lande en ook elders veroorzaakt is door het nieuwste Finsch- Duitsche handelsverdrag, toch ook voor Duitschland zelf nadeelige gevolgen kan hebben. De Duitsche pers laat niet na aan dacht te schenken aan hetgeen van Neder- landsche zijde over dit onderwerp ge schreven werd. Voorloopigzaler van het inwerking treden der gesmade Duitsch-Finsche overeenkomst wel niets komen. Zijn de Duitschers tot bezinning gekomen of zijn er moeilijkheden van anderen aard gerezen, die het in werking treden van een overeenkomst die reeds door de volksver tegenwoordiging van beide landen was goedgekeurd, belemmeren? Het antwoord op deze vragen moeten wij schuldig blijven. Laten de Duitschers de komende weken benutten om nog eens goed te overwegen, of het verstandig is ons land, dat voor rond 800 millioen gulden jaarlijks van hen koopt, terwijl zij slechts voor rond 400 millioen gulden van dit land betrekken tegen zich in het harnas te jagen. De Prins van Wales ongehoorzaam. De Eogelsche kroonprins, van wien men weet dat hij herhaalde malen van 't paard is gevallen schijnt thans aan meer seDatiebelovende val- mogelijkheden de voorkeur te geven. Hij heeft zich een vliegmachine, Motte" ge naamd, aangeschaft en is reeds verscheidene keeren opgestegen. Daarmede heeft hij echter de wet overtreden, want hij heeft geen brevet. Men fluistert zelfs, dat deze tochten met plaDnen voor Oceaantochten in verband staan. Het En- gelsche luchtvaartministerie is hierdoor in een moeilijke positie gekomen. Kooing George heeft uameliik zelf bevolen, dat noch aaD den Prins van Wales, noch aan zijn sportieveu jongeren broer een brevet mag wordeu uitgereikt. Dit bevel wordt natuurlijk opgevolgd. Voorts is het luchtvaartministerie verplicht iedereeD te vervolgen die zonder brevet te bezitteD, opstijgt. Volgeus vertrouwelijke mededeeÜDgen nit de omgeving van den Prins wist het ministerie ervan, dat de prins zonder begeleider met zijn roodzwarte toestel was opgestegen. Men zag dit evenwel door de vingers tot dit door de een of aodere indiscretie uitlokte. Nu zal de ongehoorzame troonopvolger wat gekortwiekt moeten worden. Bovendien heeft kort geleden een.vooraan staande piloot, die de vluchten van den prins heeft gadegeslagen, verklaard, dat de toekomstige Eogelsche kouing veel te nerveus was, om eeu zeker en kondig vlieger te worden. Een reisbiljet, dat na 39 jaar nog geldig was. Het Berliner Tageblatt schrijft: In 1891 wilde de heer Burbank uit Amerika met de Noordduitscbe Lloyd naar Bremeu reizen. Het plaalsbiljet had hij reeds genomen, doch er kwam iets tusscheu en de reis werd nitgesteld. Twintig j&ar latfer vond hij het plaatsbiljet weer en vernam, dat het nog geldig was. Drie jaar achtereen wilde hij nu naar Europa gaan, drie keer werd de datum van het biljet veranderd toen kwam de oorlog. In 1927 vonden zijn kinderen het vergeelde biljetvoor de aardigheid ging men er mee naar het Lloyd-kantoor, waar medegedeeld werd, dat het biljet nog steeds geldig was. Weer drie jaar later-—in dien tosschentijd was de geldigheid van het biljet elk jaar verlengd - is de zoon van den heer Burbank met de Bremen naar Europa gereisd. België, 4 Augustus 1914. Maandagochtend om halftien is er te Brussel en in andere groote Belgische garnizoenssteden een artilleriesalvo gelost ter herinnering aan het feit, dat 16 jaar geleden bet koninkrijk België door de schending van zijn grondgebied in deD wereldoorlog werd betrokkeD. Het salvo kondigde tevens de traditioneel gewordeD minuut stilte aaD, gewijd aan de gedachtenis der gesneuvelden, waarna eeD tweede salvo werd gelost en de klokken der kerken, de stoomfluiten van de fabrieken en de schepen in werkiüg werden gesteld.' In het centram der hoofdstad, te Antwerpen en elders bleven op het gestelde oogenblik vele meDScben op straat staan, sommigen ontblootten zich, trots het stormweder, het hoofd. Ook het tram- en auto-verkeer werd gedurende een minuut onderbroken. Sprekende cijfers. 2 Augustus was het 16 jaar geleden dat de groote wereldoorlog begon. De Duitsche „Voorwaarts" geeft op hoeveel aan meDScben i9 vernietigd. 1.808.645 Duitsche soldaten werden gedood, 14.000 zwarte soldaten eveneens. 10 millioen is het getal dooden van alle nationaliteiten. In 1929 waren er nog 200.000 soldaten zoek. 9 millioen 586 paarden werden gedood. 4 mil lioen 247.000 Duitschers werden gewond. In totaal werden van alle oorlogvoerenden 18 mil lioen gewond, alleen Dnitschland beeft te zorgen voor achthonderdduizend oorlogsverminkten. En nog doet men oorlogszuchtig. Is de les niet hard genoeg geweest? Groote instorting. Te Melilla (Spaansch Marokko) waren in de nabijheid van de stad ongeveer 30 inboorlingen, mannen en vrouweD, bezig met het graven en vervoeren van leemaarde, toen een deel van den waod van den kail plotseling instorte. Alle 30 inboorlingen werden onder de leemmassa bedol- veD. Tot nu toe zijn 16 dooden (15 vrouwen en 1 man), van onder de leemmassa's vandaan Luchtdrama. Harvey Powers, een bekend variété-artist en specialist om zich door een kanon met samen geperste lucht te laten wegschieten, zou zich dezer dagen uit een vliegtuig laten schieten en dan hangende aaD eeu valscherm, langzaam naar zee dalen. Het waagstuk zou worden vertoond op de kust bij Atlaoti City (Amerika) maar de de parachute weigerde en Harvey Powers viel te plettt r. Het publiek benedeo, iG de meening verkeerende dat Powers het openen van de para- chnte tot het laatste moment uitstelde, zag in het schijnsel van het zoeklicht dat de waaghals zijn baan beschreef en te pletter viel. Pas op het allerlaatste moment begreep men met een drama te doen te hebben. Een nootlottige weg. De bisschop van Bayeox begaf zich per auto naar Dieppe. Id de nabijheid van Sainte-Croix wilde de ehauffenr een wielrijder ontwijken. De aoto slipte en reed op een vrachtauto, waarvan de chauffenr licht gewond werd. Een gewone aanrijding dus. Ma2r wel opmerkelijk is dat de bisschop in December op dezelfde weg, op Dageuoeg dezelfde plaats een aanrijding had, waarbij hij zelf zeer ernstig werd gewond en er bovendien een man gedood werd. Een dorp in Savoye door den bliksem in brand gezet. Een hevig onweer, zooals men slechts zelden heeft, meegemaakt, heeft wederom boven Oost en Zuid-Frankrijk gewoed. Iu Savoye werd een klein dorpje met slechts 450 inwoners door den bliksem getroffen. EeDige huizeo vlogen in braüd en weldra was het geheele plaatsje met alle daar staande gebouwen in de asch gelegd. De omge ving is tengevolge van den hevigen regenval overstroomd. Een 23-jarig meisje, dat opjhet veld werkzaam was toen het onweer losbarste, werd door dea bliksem gedood. Van een man, die in de buurt stond te visschen, werden door den bliksem alle kleeren afgerukt en hij werd zoo zwaar gewond, dat hij reeds na eenige minuteD overleed. Te Roofiac werd een groepje boerinnen door het onweer verrast. Twee hunner werden door den bliksem getroffen en gedood. Ook te Malon werd eeo persoon door den bliksem gedood. ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. De heer D. Istha van hier, thans onderwijzer te Oosterlaud, is geslaagd voor akte Fransch 1. o. Tholen. Bij het gehouden toelatingsexamen aan de Rijkskweekschool te Middelburg, slaagde Simon de Korte, alhier. BURGERLIJKE STAND. dv. Marinus Heijboer en Martha van Poortvliet. OverledenJan Elenbaas, 57 j. echtgenoot van Adriana van Dijke. GehuwdJan van Tiggele, 23 j. jrn. en Adriaua Hoiberdina Mosselman, 27 j. jd. Gem. THOLEN van 1—7 Augustus 1930. Geboren Wilhelmina Gesina dv. W. Bout en G. L. Baaij. Ondertrouwd: J. J. B. Wijnen te Hoeven en I. M. Janssens te Tholen. Overleden Catelina Gornelia de Graaff, 79 j. wed. van Leendert van Zaltbommel. SCHERPENISSE, In de heden alhier ge houden vergadering van den dijkraad v/h Cal. Waterschap „Scherpenisse" werd de rekening over het dienstjaar 1929/30 voor- loopig vastgesteld op een ontvang van f36745.29 en een uitgaaf van f88390.975, alzoo een tekort van f51645.685, waarin door de provincie werd voorzien tot een bedrag van f17368 en door het rijk f34736. KERKNIEUWS. Gomeeote ST. ANNALAND over Jnli 1930. Gehuwd: A. Rijuberg 22 j. jm. eu J. E. Kaashoek 21 j. jd. L. J. Vroegop 25 j. jm. en F. van 't Hof 25 j. jd. B. J. van Oost 25 j. jm. van WaddiDXveen en A. H. Theunisse 20j.jd. Geboren JohanDa Pieternella d.v. A. P. Goedegebuure en W. J. Westdorp. AdriaaD Karei zv. S. J. Everaers en J. A. van der Male. Jacoba Corneha dv. I. de Witte en A. van 't Hof. Henderioa dv. K. Slager en C. van der Welle. Leendert Anthonie zv. D. van Iwaarden ea J. A. van Poortvliet. Overleden Cornelia Scherpenisse 56 j. wed. vaa M. Moerland. Gemeente OUD-VOSSEMEER over Juli 1930. Geboren Jacobus Johannes zv. J. Frar^iis en P. M. Nijssen. Marinus zv. A. Klippel en H. L. v. d. Boogaard. Gerrit z*. A. Vreugdenhil eD A. M. Riesmeijer. Gehuwd: J. J. van Dijke 32 j. en J. H. Molenaar 25 j. Gem. POORTVLIET over Juli 1930. Geboren Krijo Hendrik, zv. Diugenis Hendrik Mol en Jacomina Bolier. Marina Willemiua, dv. Marinns Anthonie Poot en Hendrika Anthonisse Geboren Mattheus JohauDis, zv. Johannis Jacob van der Klooster en Johaona Geaze, Pieternella, Verleden Zondag hield in de gereformeerde kerk in de Josephstad in Boedapest de Nederlandsche predikant Willem Dekker nit Krabbendijk eene preek van anderhalf nor in de Hoogaarsche taal. De predi kant had de taal geleerd van de in Nederland ver- toevendo Hoogaarsche kinderen in uit den Bybel. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Rootselaar en nam. 2.30 ds. Moerman. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur dr. Veltenaar. Oud Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 10 uur, nam. 2.30 's avonds 6,30 dhr Baaij. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. Rootselaar. Ger. Kerk voorm. 10.80, nam. 3 uur dhr.de Vries en 's avonds 7 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leoskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Bres en nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 10.30, nam 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en naua. 3 nar ds. de Bres. Oud Ger. Gem., voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Moerman en nam. 3 leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Gidls en nam. 3 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en *s avonds 6,30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Gidts (Doopsbed.) Geref. kerk voorm. 10.30, en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam 3 en 's avonus 7 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 8 Aug. 1930. Boerenboter f 0,90 per pond. Roomboter f 0.90 EiereD 5 cent per stuk. Noteeriog te Middelburg, 7 Aug. Boerenboter (part. prijs) f 1. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Aug. 2 8 4 5 6 7 8 Graden 18, 18, 17,2 16, 15,2 15,2 Ondertrouwd J. J, B. WIJNEN en 39384 T. M. JANSSENS Ondertrouwd J. W. HA GE Az. en 7 39385 P. C. VAN DER MALE Jd. Poortvliet, 7 Aug. 1930. Bij mijn vertrek naar Ned. Oost- Indië wensch ik vrienden en bekendeu een hartelijk Vaarwel en tot weer ziens. 8 39388 SIMON DE KORTE Sz. a/b 8.«. Joban van Oldenbarnevelt. Gebruikt uitsluitend: MOSSELEN IN FLACONS, merk 11 39389 Voor het eiland Tholen verkrijg baar bij J0HAN VAN OOST, BOTERMARKT, THOLEN,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3