IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. T ranspireerende Harde Baard 2378 Vrijdag 8 Augustus 1930. Acht en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer De Twee Broeders. Wat elke maand te doen geeft, moes- en bloemtuin, keuken en kelder. GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, s per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75ct.; iedere regel meerl7'/, Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ct LAND- EN TUINBOUW. (Ie helft Augustus.) Nadruk verboden, 't begin dezer maand kan men beginnen met zaaien van Veldsla. Ze groeit ook in 't wild, |r deze is niet zoo malscb. 't Zaad behoeft niet gewerkt te wordeD men giete echter tot het opkomt, ook is het goed het bed dan eenigs- te beschaduwen. De reden, waarom men Veldsla It in dezen tijd zaait, is deze, dat ze bij vroegere ng ras in zaad schiet, 't Geheele plantje is voor :euken geschikt, men snijdt het daartoe bij den id af. 't Is een malsche groente, zoowel de ge- Hollandsche, als de breedbladerige en de ansche. De beide laatste schieten niet zoo gauw |t zaad, Worteltjes worden nu voor de laatste in dit jaar gezaaid op den kouden grond, men te er evenwel niet mee. Doet men het nog in |idden dezer maand, dan blijkt het vaak te laat Wat men er bij in acht moet nemen, is dit: te dicht zaaien, of anders straks goed dunnen, rond mag niet pas bemest zijn, let men hierop dan worden de worteltjes licht wormstekig, als soort den Amsterdamschen bakwortel. iterpostelein (doorwas) hebt u misschien op ons ies in Juli reeds gezaaid. JU kunt het in deze i Je volgende maand nog eens doen, om er in 't rjaar Maart en April van le kunnen sten, in die tijd, als er nog weinig uit den hof halen is, is het dan een welkome groente. Wij NAiimeren, dat deze groente, wat smaak betreft, VS lelein zeer nabij komt, en dat ze weinig eischen t. Winterspinazie voor herfstgebruik zaaie u f Augustus op rijen, voor 't voorjaar bestemd September. i den bloementuin Wenscht u in den winter vat met Sierkool, dan moet ze nu gezaaid wor- Kent u Pentstemons en )iebt u ze wellicht said 't Is een fraaie plant, die veel te weinig 'm wordt. ebt u ze, dan zijn ze nu in bloei en kunt ge beste kleuren dour stekken vermenigvuldigen. Augustus is de aangewezen maand om de Pe- üniums te stekken. Men begint hiermee wel al Juli, als men veel planten noodig heeft, de ge- ïe liefhebber doet beter te wachten tot deze sod. Wij nemen liefst van moederplanten, die afzonderlijk heeft gehouden en niet dus op het heeft geplant, kort gelede, niet te weeke zij- euten ter lengte van plm. 6 cM. zooveel als n stekken noodig heeft. Dan verwijdere men de ierste groote bladeren en tevens alle schutblaadjes mogelijke bloemknoppen. Scheuten te nemen met srdcre bladeren en de grootste van deze tot op helft in te korten, zooals nog wel eens gedaan rdt, is niet aan te raden, daar men alles moet mijden om rotting te voorkomen, jaat de stekjes, ook al om latere rotting tegen gaan, een halven dag in de zon drogen, daar stekken zeer sappig zijn. Zet ze daarna of ieder ooderlijk in stekpotjes, of dicht byeen in den lsn grond van een kouden bak of op een warm chut plekje in den tuin. Plaats ze zoo diep iu 1 grond, dat het onderste blad er boven uit komt, )ral niet dieper. Toch dienen ze stevig in de te staan, die daarom goed moet worden igedrukt. Zet ge ze in een bak, leg er dan vooral iq glas op, want de stekjes zouden dan spoedig grotten. Wilt U in 't vroege voorjaar of liever 'inier tegelijk met de sneeuwklokjes Wiuter- mieten in uw tuin zien bloeien, leg dan nu de jesin Juli had meti ze reeds kur.oan planten, u ze op potten iu uw kamer kweeken zet ze op een koele en lichte plaats, want het i3 daide- dat planten die in de naluor zoo vroeg bloeien warmte noodig hebben of kunaen verdragen. Voor de huisviouw.- Om een frambozen-crêmo, vulsel voor gebak, te maken, htieft men noodig ll FEUILLETON. XII. Kijk, kijk. dat wi' nog bevelen geven ook! iar je znlt je zin hebbeD, hoorheer Jan zal laten blaten, tot hg allee weet en je dan in locht laten huileo1 als een wolf. Dan heeft hij <t afwisseling van bet verwenschte krijschen der ienweo. Onder spottende opmerkingen van de krijgers, verder geen woord uit Kolf vernameD, werd weg naar den Robgen H il ingeslagen. Hij weet den weg goed, tueschen die vervelende lorren en kreken No zal je wel je laatste uitstapje maken het goed vaü he.jr Jan. Als je bier adders oud. moet worden, is je ai nog grooter. Is fat een land voor een menseh! 1 aaQ de hooge zandgronden van abaot gewoon, k eeg een koude rilling over lijf, als hij aan ;oo'q toekomst dacht. Vlug ging de k ;ht niet, want bij elke ver- laming werd K' f bekeke en bet verhaal der ogat gedaan. Maar dat is R0H 1 kUnlr hgt genrtUpMn 4 wijnglazen room, één eiwit, l/2 a 1 pond poeder suiker, l/2 liter rijpe frambozen. Het eiwit wordt, evenals de room, afzonderlijk stijf geklopt, daarna samen geroerd. Vervolgens wordt dit mengel, door er telkens, beetje voor beetje, poedersuiker bij te voegen, hiermee samen geklopt, totdat de suiker is opgebruikt. Nu roert men er de gekneusde rijpe frambozen door, on hiermee is de frambozen-creme Voor feestjes en partijtjes gaat men aldus te werk men neme een liter frambozen, 1/4 pond suiker, 2 wijnglazen room, nog eens 2 wijnglazen room en eeD paar lepels suiker. De frambozen worden uitgezocht, gewasschen, gedroogd en op een vergiet gedaan. Men kneust de vruchtjes en roert er een kwart pond suiker door. Zijn ze goed met suiker geroerd, dan klopt men er de wijnglazen room door. Hieimee worden de glazen voor twee derden gevuld. De andere (hoeveelheid room wordt met de suiker stijf geklopt, waarna men hiervan op elk gevuld wijnglas een hoeveelheid room doet. Men dient deze ciême of vla voor met biscuits. De zorg voor de kamerplanten is in den regel voor de huisvrouw of huismoeder. Voor haar deelen wij mee, dat men in deze maand van harde planten stekken kan snijden. Heeft men er stekken van die in de vorige maand gestoken en nu beworteld zijn, dan kunnen deze in kleine potjes uitgeplant worden. Kweekt mea klimplanten, dan moet men zorgen, dat zij geregeld aangebonden worden. Reeds be ginnen er hier en daar zaden te rijpen, deze worden afgeplukt, op een vel papier gedroogd, in grauw papieren zakken bewaard, en in den winter schoon gemaakt. Men moet er om denken bij iedere zaad soort den naam te voegen, daar men ze anders later niet meer kan onderscheiden. oksels en voeten behandele men met Parolpoeder. Dit is het meest afdoende middel daarvoor. Het kost 45 en 60 ct. per bos en is evenals Purol verkrijg baar bij Apotb. en Drogisten. 9 39381 DE VOEDING DER JONGE HENNEN. Iu 't wild levende kippen leggen, evenals andere vogels in 't voorjaar en in den voorzomer twee of driemaal een broedsel eieren om daarna tot het volgende voorjaar het leggen te staken. En het is nog niet eens zoo heel lang geleden dat de door- de-menschen-gehoadeD kippen alleen in 't voorjaar en des zomers veel eieren produceeren, als ze ten minste 's zomers niet al te vaak broedsch waren, want dan raapte men ook in dat seizoen niet veel eitjes. Vele kippen van nu, met een jaarlyksche eier- productie vau boven de twee honderd, lijken weinig meer op de kippen van toen. Dank zij controle op den leg, selectie, voeding, haisvesting, doelbewuste kruisingen enz. zijn veel kippen van tegenwoordig als het ware levende eiermachines. Denk het maar even goed in druk leggen in de wintermaanden, na een hooge wiutérproductie toch maar door blijven gaan in 't voorjaar met druk leggen, en ook ge durende de heete zomermaanden maar niet denken aan ophouden, aan broeden enz. het gaat alles ge heel tegen de natuur van het dier in. Als we dit alles goed in 't oog houden, begrijpen dat we de kuikens, de heonen eo de volwassen kippen maar niet zoo'n boefje aan hun lot mogen overlaten. Wie veel eieren wil rapen moet met kunstmiddelen werken. Het is niet genoeg er voor te zorgen dat de dieren volop voeder hobben, maar dit voeder moet alles bevatten wat er noodig is om zoo'n aan tal eieren te kunnen produceeren. Als we nu nog bedenken dat we ook graag sterke gezonde flink uitgegroeide dieren hebben, dan wordt het duidelijk dat er bijzondere maatregelen getrolfen moeien worden om de dieren in staat te stellen zoo'n geweldige prestatie vol te houden, en als nu de te maken onkosten maar niet grooter zijn dan het bedrag dat men voor de eieren krijgt, is dit natuurlijk niet erg. We vreezen echter dat velen met hun kippenhouderij niet bijster veel verdionen, integendeel, er zal vaak heel wat geld „bij moeten." Rekende men maar eens wat meer Wat dus te doen Iu 't najaar en in het begin van den winter zijn de eieren het duurst. Dus in dien lijd moeten we leggende jonge hennen hebbenmet een krachtig beenderen gestel, goed uitgegroeid, met krachtige spieren, flink ontwikkelde spijsverieerings- en leg- organen, dieren, die goed in 't vleesch zitten dieren, die een drukke leg goed en lang kunnen volhouden. Men zegt wel eens, de eieren moeten op dat tijd stip, waarop de leg begint, erin gefokt zijn Gefokt! Ja, maar de voediug speelt ook een voornamo rol. Wie zijn jonge hennen alleen maar graan en zaden, naast volop groenvoeder geeft, moet niet op een buitengewoon groot aantal eieren rekenen. Gras, en zaden vinden de kippen die in 't wild leven per slot ook volop En toch leggen ze maar weinig. We weten wel, dat wij onze kippen ook altijd nog naast voeder, een hok enz. geven. Maar als wij zien dat de losloopende kippen op de boerderij (we denken voor een oogenblik aan een boerderij waar men den dieren alleen maar wat mais verstrekt) juist in 't voorjaar als ze volop regenwormen, slakjes, torren, kevertjes, larfjes enz. enz. vinden, druk aan den leg gaan, dan meenen we dat dit feit ons reeds den weg wijst, dien we op moeten bij de voeding n.1. eitwitrijk, dierlyk voedsel, naast graan en volop gras Het was een heel lange redeneering, maar nu zijn we er ook Jonge hennen van 10 a 12 wekei langzamerhand (nooit mag men plotseling groote wyziging brengen in de voedingwat minder meel geven en dan ondertusschen het opfokvoer vervangen door ochten- voer. Langzaam het meel minderen en de hoeveelheid graan opvoeren tot ze, op een leeftijd van 4 tot 5 mnd. wel viermaal zooveel graan ingewicht als meel ontvangen. Dus, weinig ochtendvoer anders gaan ze te vroeg aun den leg. Maar niet geheel ophouden met meel, want hennen, die een tijdlang niets dan graan kregen, krijgt men later moeilijk aan deu leg. Natuurlijk hebben vastzittende jonge hennen groote behoefte aan meel (een goed ochtendvoer van een vertrouwd adres!) dan losloopende. Vastzittende dieren altijd wat graag houden zoo dat ze iü beweging blijven. Hoe meer beweging, hoe beter spier- en beenvormig. 's Avonds voor 't op stok gaan, moeten ze hun buik kunnen vol eten. Volop gras, liefst fijn gesneden moet eiken dag ge geven worden. Hennen die vrij rond loopen vinden overal fijne stcenijes. noodig om 't voedsel fijn te maken in de maag. (Kippen hebben geen tanden, wel een kropmaag, waarin 't voedsel „week" ge maakt wordt), maar vastzittende dieren moet men grit (fijn gemalen schelpen) geven, Ook is het heel goed te zorgen dat er altijd houtskoolkorrels onder het bereik der dieren zijn. Houtskool bevordert de spijsverteering, het absorbeert vloeistoffen in het darmkanaal, voorkomt verzuring enz. Als 't ochtendvoer werkelijk goed is, is het niet noodig er nog fosforzure voederkalk en, of, lever traan naast te geven. Doet men het, dan altijd in kleine hoeveelheden. Men moet niet te veel zelf knoeien met het voeder! Doe liever wat meer moeite om een bij uitstek goed soort ochtendvoer te koopen. Ts het noodig, levertraan toe le dienen, dan kan dat gemakkelijk zóó gebeuren een paar theelepeltjes traan door eon schaalte met graan roeren, en dit natte graan in een bakje toedienen. Voor 999 van de 1000 menschen is het niet ge raden le trachten zelf een meelmengsel samen te stellen. Laten we aannemen, dat de samenstelling goed zou zijn, en de verschillende meelsoorten goed gemengd zouden worden (zonder een speciale meng machine gaat dit echter moeilijk l) dan zou het een der hoeveoaars uit het Haltersche, die Rolf sinds jaren ontmoette, als hij hoot kwam balen of naar zijn heer ging, sprong juichend Daderbij, tot niet gerioge verwondering der krijgers, die nu tot de ontdekking kwamen, dat zij zich erg schaapachtig aangesteld haddeD. Maak die touwen gauw los, mannen! want ge hebt den besten vriend van nw beer gevaDgeD genomen en dat zon je liunnen rouwen! Met beschaamde kaken stonden ze daar. Rolf was nog ganwer vrij van zijn banden, dan ze aaogelegd waren. EeD trek, die een glimlach verbeelden moest, kwam op zijn roig gelaat. Maak gauw dat je achter je walleije komt, slimmerds, voor de Tholenaïr die bezet! Dat verwijt van Rolf deed hun onvoorzichtig heid nog beter aitkomen en onder het schaterend gelach hunner makkers liepen ze naar hun ver laten post, lang niet. gerust over de gevolgen hunner daad. Spoedig was nn Rolf in de schaapskooi, die intasschen een heele verandering ondergaan had en er tot een eenigszins dragelijk verblijf voor heer Jan ingericht was. Deze was er niet. Vso een der wachthebbende krijgslui vernam Rolf dat hij zich voor een paar dagen naar den Markiezenhof begeven had en een zijner edellieden de heer van Op ten wellicht toch te duur komön, omdat men de onder scheiden soorten meel enz. in te kleine hoeveelheid zou moeten koopen. Vindt men vele bestaande meng sels te duur, of weet men niet een goed en ver trouwd adres, dan zou het beter zijn een pluimvee- vereeniging op te richten, wier leden coöperatief het voeder koopen, of het via een coöperatieve aaokoopvereen eener landbouwmaatschappij betrekken Het Centraalbureau te Rotterdam levert het „Standaardvoer" (dat tegenwoordig door duizenden wordt gevoerd en dat overal zeer voldoet) alleen aan een koninklijk goedgekeurde vereen. Wie dus van dit voer wil profiieeren (procenlische samen stelling wordt op de label vermeld prijs gaat op en neer met de marktprijzen van graan enz.) moet zich dus wenden tot zoo'n kon. goedgek. aankoop- vereen. in zijn omgeving of zich aansluiten bij een kon. goedgek. pluimveevereen. of er een oprichten I En hoe zit het na met de kosten? Want 't gaat per slot om de financieels uitkomst. Wat is nu voordeeligcr de oaderwetsche methode van alleen graan voederen of de meel- en graanvoedering, die natuurlijk nu ook lang niet nieuw meer is? L. Horst, zoolang bevel voerde. Deze was jaist de ronde gaan doeo naar de verschillende posteD, zoodat Rolf besluiteloos heen en weer drentelde. Peinzend zette hij zich naast den ingang der kooi neer! Wat hinderde hem die drukte op zijn erf, dat hij lief had met zijn eenzaamheid en zijn oDgemakkeD. Die kooi «as zijn woning, door hem gebouwd, eo uu koD hij er zich niet eens vrij bewegen, ,cu kende hij er zich zeiven niet, al zou zijn heer hem ook volkomen vrijheid gelaten hebben, zich in zijn woning te begeven, waar hij wilde. Hij voelde zich nu hier eenzaam, nog een zamer dau in den kerker met Balder. De koude mistlocht deed hem, na zijn verblijf in den vnnzigen kelder, rillen. Waar was Ewoud! Leefde hij nog? Zon Van Lisdonck zich gewroken hebben Een diepe neerslachtigheid overviel hem, Vader, Vader klonk, juichte, het eens klaps en met een schok voer Rolf overeind. Ewoud, mijn jongeD en daar lagen vader en zoon in eikaars armen! Lang duurde de innige begroeting niet. Rolf was spoedig van het voorgevallene op de hoogte en begaf zich nn met Ewoud naar een afgeschoten gedeelte der kooi, het verblijf van Van Lisdonck. He^kostt^moeH^i^die^bleeke^liide^den Bij bet scheren van deu meest harden baard en ook bij een gevoelige huid, geen stukgaan en pijn meer en ook geen naschrijneD, indien gij vóór het inzeepeo de boid even inwrijft met slechts een weinig 11 39380 Doos 30, 60, Tube 80 ct. PUROL ST. MAARTENSDIJK, 1 Augustus 1930. Voorzitter borgemeester J. J. Polderman. Secretaris de heer J. E. B. Meloen. Afwezig met kennisgeving de heer C. Priem. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken: Eenige missives van Ged. Staten betreffende goedkeuring raadsbesluiten. Een verslag van een ooglijdersgesticht te Rotterdam. Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Een verzoek van de verkeerscommissie te Goes om adhaesie te betuigen aan eeu schrijveo, dat zij gericht hebbeD tot H. M. de Koningin be treffende de verbinding Goes-Wolfaartsdijk. B. en W. stellen voor hieraan adhaesie te be tuigen. Met alg. st. wordt daartoe besloten. Proces-verbaal van kasopname bij den gern.- ODtvaoger. Een schrijven van M. Zeedijk dat hij zijn be- Doemiug tot secretaris-penningmeester van bet Alg. Armbestuur aanneemt en betuigt tevens ziju dank voor de op hem oitgebrachte stemmen. Van dezelfde, inhoudende mededeeling dat bij wegens zijn beuoeming tot secretaris, bedankt als lid van bel Alg. Armbestuur. Een schrijven van het bestuur van de broeder schap van gem.-ontvaDgers om de koeten van zekerheidstelling etc. voor rekening van de ge meente te nemen. De voorz. zegt dat dit hier al wordt gedaan door hem f50 te vergoeden als huur voor zijn kantoor, eD stelt voor bet voor kennisgeving aan te nemen, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een verzoek van stichting Moederheil te Breda om subsi lie, wordt op voorstel van 8. en W. voor kennisgeving aangenomen. Eveneens een trolscheo edelmau van vroeger te herkennen. Blauwe kringen om de ingezonken oogen teekenden zich scherp af tegen de bleeke iugev&lleo wangen eu deu overvloedigen haardos. Wat deed Rolf eensklaps, op het gezicht van dien jongeling els vastgenageld, staaD Want wat was de oorzaak, dat die stoere, stugge man, die honderden malen den dood voor oogen ge zien had, nu verbleekte 1 Was het haat, die nu uog, tegenover den zwakken zieke, in zijn hart opwelde Ewoad en Van Lisdonck bemerkten beide zijn aandoeuing, eo beiden legdeu ze op die wijze bij zich zeiven uit. Met een smartelijk gevoel boog Ewoud zich over den zieke, als wilde hij hem beschermen, als wilde hij de hardheid van den vader verbiddeD. Het gevoel dat R >lf op het eerste gezicht ver- meesterd had, kwam uu nog sterker in hein op. Wie zag ooit sprekender gelijkenis, dan tusscbea die twee? Zou 't mogelijk aijo En de oude wonde bloedde weer. Hij durfde niet verder denken Hij dwong zich tot kalmte en met iets weeks iu zijn stem, dat zoaderliug aandeed tegen zijn stroef uiterlijk „Houd je gemak, mijn jongen. Ik zie, datje 't goed vinden kunt met elkaar. Langzaam vooroit (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1