IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Op Reis. Voor Heeren. Vrijdag 1 Augustus 1930. Acht en veertigste jaargang en, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. ereldtoonstelling te Antwerpen. Purol en Purolpoeder imev chou aart 220 211 delii Derei de nnir Dit blad versehijnt eiken Vrijdagarond. er kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f1376 franco per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEP. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. neeiter en wethouders van Tholen brengen Ier it aangifte voor rniming van privaatpatten mderdag 7 Augustus a.«. kan geschieden, mgiften te bezorgen in de brievenbus van huis. den 26 Jali 1930. 7 VOOl .RT LIN 't pe 5). 1 be an 1 aizeodtallen bezoeken onze landgenooten eldteotoonstelling te Antwerpen, over inrichting maar één roep is. En hetgeen en is, is zoo overweldigend en van zoo'n omvang dat één dag bij lange na niet ldoende is om maar een overzicht te krijgen tgeen er door de verschillende landen is i geljebracht. uit onze omgeving maken zich velen op twerpen en de tentoonstelling te bezoekeD, dan ook de gemakkelijke verbinding wel eri, des morgens half acht van hier ver- de heeft men 8 nar verbinding met pen per aatobas Liefbroer te Bergen op n S( Lan Potte grens (bewijs van Nederlander al paspoort niet vergeten) vindt ge reeds ellijk een of meer autobussen, soodat men or Belgische tijd reeds aan het Centraal- staat. wij raden de bezoekers aan om eerst pen nog maar een uurtje in te gaan, ten per tram het Tentoonstellingsterrein kwartier bereikt, terwijl de meeste ge niet voor half elf, sommige eerst te elf ingaan. tram koit een frank, de entree voor de (telling 5 franc, waarvoor men overal toegang heeft. ^F1 lelfsprekend richt men zijn schreden het naar de Nederlandsche afdeeling, onze ir eu de woorden Nederland, doen U het e moderne gebouw spoedig vinden. Ver- ooral niet de bovenverdieping te be waar wij laten zien dat we een koloni- mogendheid zijn. oa raden wij L) een bezoek te brengen Eogelsche afdeeliug, het pavilloen dat >o mooi aan de overzijde van het water ligt. t hier niet het mooiste gedeelte, de groote aart in het water, waar steeds miniatuur- es varende een voorstelling geven van ods scheepvaart. die een warmeD maaltijd wenachen te :en raden wij aan dan eerst Oud België (eken, een bezoek dat men niet mag over- dan even een tram te pakken die U 1^1 isrts brengt eu ia een restauratie in de stad i middagmalen. Men moet dan wel weer mw toegangsbewijs nemen, doch kan dan middageteo gebruiken, beter dan in de »nts op het 'terrein en men wordt er bediend. Voor hen die zich met een aaal tevreden stallen, die kannen het best «ia een der café op Oud België gebruiken het terrein der Tentoonstelling, na raden wij U het gebouw van de Bel- Congo te bezoeken eD vandaar de Bei- hallen. Vergeet hier niet de prachtige o diamanten te bezieD, er is alleen binDen ik een waarde van 450 millioen fraük, •trenge bewaking natuurlijk, tentoongesteld, en daD, wel als ge alles vluchtig doorloopen j& hetgeen wij hier opsommen, zal het wel K er tijd zijn om huiswaarts te gaan, ten- voor diegenen die per aatobus 17.30 tgd 17.50) weer willen vertrekken, men 20.30 weer te Tholen. haDgt er vaö af in welk tempo men de astelling wil bezoeken, doch om eeoigzins rerzicht te hebban, hiervoor is meer dan tzoek noodig. De gebouwen van Frankrijk, Igische land- en tuinbouw, de Hanzesteden org, BremeD; en Italië vooral niet te ver ft de stad Antwerpeo, de gebouwen van ZwedeD, Noorwegen, Letland, Oostenrijk, 1 rije en tal van andere gebouwen. Een ten- ^elling op zich zelf vormt die van Oud- iche en Kerkelijke kunst. Hier betaalt ge otree van 2 frank, waarvoor meu toegang IS in de school, die een collectie bergt van 2 wjjen van oud-Vlaamsche meesters die door a eu particulieren zijn afgestaan, zooals cr irmeer bijeen zal worden gebracht. Voorts Mzameling vau handgeschreven boeken en I hokken, gobelins, aardewerk, houtsneekunst, •erk, kortom een verzameling waaraan men kan besteden zonder uitgekeken te geraken. irs, todi EE Hetzelfde entreebiljet geeft (toegang tot de Kerk waar een verzameling Kerkelijke kunst is die hoewel minder omvangrijk, toch uren den bezoeker kan boeien. Blijft men des avonds om de verlichting te bezichtigen, dan raden wij aao hiervoor deo Zaterdag, Zondag of Donderdag te nemen. De verlichting van stad en park is schitterend. Nimmer zagen wij iets dat de laatste kan even aren. Het is een sprookje en is alleen een bezoek aan Antwerpen waard. De verlichting van het tentoonstellingsterrein wordt iedereo avond ontstoken en is de moeite van bezichtiging eveneens waard, vooral de in tal- looze kleuren hoog opspuitende fonteinen zijn sprookjesachtig. Maak dan tevens gebruik u met het Lilliputtreintje voor 5 frank het terrein om te laten rijden, ge krijgt dan op een gemakke lijke manier een overzicht van de verlichting. Voor hen die van attracties houden is er een oud-Beierech bierhuis, waar des avouds muziek eu zaDg worden gegeven en het Lunapark, terwijl men indien men nog nooit negers gezien heeft, het negerdorp kan bezichtigen. De zwartjes zijn echter wel op de hoogte op welke wijze ze geld van de meuscheu los kunnen.jkrijgen, het is daar eeD bedelparty zouder eind. Deze week is het de Nederlandsche week. Op de Schelde is een gedeelte van onze vloot tegen woordig. Wij hadden het voorrecht om door de wel willendheid van een der leden vau den etatmajoor buiten den bezoektijd een der schepen te kunnen bezichtigen en zooals altijd maakt onze marine een goed figuur. Donderdagmiddag concerteerde de Kou. Mil. Kapel in de feestzaal en zelden hoordenjwij iets zoo schoons op muzikaal gebied. De dirigent kapiteio Boer had na ieder stuk een ovatie van het meer dan opgetogen publiek in ontvangst te nomen. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75ct.; iedere regelTneerl772 ct Grootte der letters naar plaatsroimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Bij felle zon en schralen wind de huid be schermen met een weinig Purol of wat Purol- poeder en vooral tegen deo nacht het gelaat, alsook alle schrijnende eü stukgaande hoid- deelen inwrijven met Purol, dat dadelijk ver zacht en spoedig geneest. 13 39371 zijn verkrijgbaar bij Apotb. en Drogisten. van gewassen, waardoor de cultuurtoestand van de gronden moet terugloopen, hetgeen wederom aan leiding geeft tot verminderde inkomsten. De alge- meene toestand op het platteland zal hieronder lijden, vooral wanneer door besparing op arbeidskosten zoowel van arbeiders als ambachtslieden, de werkeloosheid in de hand wordt gewerkt. Hoewel men ons kan voorhouden, dat de met hypotheek bezwaarde grondgebiuiker door de daling van de grondprijzen ook in moeilijkheden komt en een herziening van de rentevoet in vele opzichten gewenscht zal zijn, moenon wy, dat dit ons niet mag weerhouden om thans een ernstig beroep te doen op vele verpachters van landerijen en hen te verzoeken alle medewerking te verleenen om de pachtprijzen op een hoogte te brengen, zoodanig, dat de pachters in staat zullen blijven aan al hun verplichtingen te voldoen. Dit zal kunnen geschieden door voor de thans nog loopende pachtjaren een andere overeenkomst op te maken en den pachtprijs opnieuw vast te stellen en daarbij in uitzicht te stellen, dat voor de komende periode de pachtsom om de twee of drie jaar op nieuw zal worden vastgesteld, aioaar de omstandig heden van de landboaw dan zallen zijn. Ten aanzien vau nieuwe pachtcontracten zou het zeer gewenscht zijn een bepaling op te nemen, dat de pachtsom tusschentijds b.r. om de twee of drie jaar zal worden herzien. Voorts wordt met aandrang verzocht om het fatale systeem van verpachten bij opbod geheel te laten varen, opdat de ongezonde concurrentie worde ge weerd en de tendonz tot onredelijke opvoering van de pachtsom worde weggenomen. Op den voorgrond dient te komen do keuze van den pachter in tegenstelling tot thans, nu de gegoed heid van de borgen meermalen de maatstof is voor de vraag of de perceelen zullen worden gegund. Het zal in de gegeven omstandigheden uiterst moeilijk zijn om aan te geven hoe groot de pacht som redelijkerwijze zal kunnen zijn. Toch schroomt het Centraal Zeeuwsch Pachtbureau niet zich bereid te verklarea van voorlichting te dienea en schattingen door zijn kring- en plaatselijke deskundigen te doen verrichten. Met vertrouwen doen wij een beroep op de wel willendheid van de verpachters om meer dan tot nog toe van deze voorlichting gebruik te maken. Men diene te bedenken, dat het weinige gebruik dat tot nog toe van de onafhankelijke en deskundige voorlichting der vrijwillige pachtbureaux is gemaakt, mede de aandrang op de Regeering om in do paclit- verhoudingen in te grijpen, heeft versterkt. Moge bovenstaand verzoek door talrijko verpachters in ernstige overweging worden genomen. Over pachtprijzen en pachtverhoudingen. Het Centraal Zeeuwsch Pachtbureau van de Z.L.M. schrgft ons Onlangs is door den Bond van Landpachters een open brief gericht tot de verpachters in Nederland betreffende restitutie van pacht over 1929. Wij achten het wel gewenicht om ons thans in meer algemeene zin tot de verpachters te wenden, hoewel wij weten, dat het bij beoordeeling van pachtver- houdingen en pachttoestanden gevaarlijk is te gene raliseeren. De verhouding tusschen pachter eu ver pachter is nu eenmaal van persoonlijken aard waar omtrent eeu buitenstaander niet altijd kan oordeelen. Er zijn uitstekende landheeren, die aan de vrijwel algemeene prijsopdrijving niet hebben meegedaan, er zijn er die voldoende met hunne pachters meeleven en dit ook in deze tijden zullen doen, maar hier tegenover staan er echter ook, die trachten zooveel mogelijk rente uit het in den grond gestoken kapi taal te verkrijgen en er zich weinig om bekommeren of de pachter in staat is om deze bedragen op te brengen. Helaas zal deze categorie niet vatbaar zijn voor een aandrang om het redelijke te betrachten. Tusschen deze twee uitersten staat echter een groep van verpachters, die zich nog te weinig in deu toe stand van den landbouw hebben ingedacht en van de gedachte uitgaan, dat het nog wel mee zal vallen, vooral zoolang da pachtsommen betaald worden, ook al gaat dit van het kapitaal van den pacht. Wij erkennen, dat ondanks herhaalde waarschu wingen, in de naoorlogsche jaren eu zelfs tot voor kort onzinnige pachtsommen zijn geboden. Er zijn echter ook daaronder gevallen dat een landbouwer ten koste van alles heeft moeten trachten een boerderij te pachten en een bod heeft gedaan, waarvan hij zelve wist, dat het te hoog zou zijn, wanneer minder goede jaren zouden komen. De wijze van verpachten, o.a. de publieke ver pachting bij opbod, die helaas nog maar al te veel wordt toegepast, zal tot de schromelijke pachtop- drgving mede aanleiding hebben gegeven. Maar hoe de toestand is ontstaan of welke oor zaken er toe geleid hebben, «één ding is zeker, dat het pachtniveau in verhouding tot de tegenwoordige prijzen van land- en tuinbouwproducten in zeer vele gevallen, veel te hoog is. De gevolgen hiervan kunnem niet uitblijven, o.m. zullen de pachters trachten te bezuinigen op alle bedrijfsuitgaven, bemesting, bewerking en verpleging Uitslag v. d. gecombineerde schietwedstrijd te Poortvliet op 19, 24 en 26 Juli 1930. Korpsbaan Scherp 100 M. Ie Ons Genoegen, Bergen op Zoom 240 punten. 2e Schietver. Si. Aonaland 234 3e Motordienst afd. Zeeland 233 4e Korps no 1 B. o. Z. 229 5e Burgerwacht B. o. Z. 229 6ö 225 Vrije baaD. Scherp 100 M. Ie Van Damme B. o. Z. 90— 18X30. 2e Mukren 90—16X30. 3e de Wijs 90—14X30. 4e Bos, Nisse 906><30 5e Drygers s'H.-Abtskeike 903X30 8X29. 6e Marits, B. o. Z. 90— 3X30 2X29. 7e Asselbergs B. o. Z. 90— 3X30 1X29. 8e Kloosterman, Nisse 902X30 3X29. 9e Ronw, Goes 904X29. 10e KooimaD, St. Anoalaöd 90— 3X29. Personeele baan Scherp 100 M. Ie C J. Koooiiuau, St. Annaland 5048. 2e de Wijs, B. o. Z. 50—47. 3e Voets, 4949. 4e Mukren 49—49. 5e Kloosterman, Nisse 4947. 6e Marits, B. o. Z. 4947. 7e L. Kurvink, Poortvliet 4944. 8e Van Damme, B. o. Z. 4847. 9e C. Hartog, Scherpenisse 4847. 10e Bos, Nisse 4847. 11e A. Goedegebuure, Sl. Annaland 4846. 12e C. van Oosten, B. 0. Z. 4846. 13e A. Mnster, 4845. 14e J. v/J Klooster, Oud-Vossemeer 4844. 15e Baaije, B. 0. Z. 48—41. 16e Meijer 47 46. 17e Drijger, Nisse 4746. 18e A. Goedegebuure, St. Aünaland 4746. 19e Melis, Borselen 4746, 20e G. Krijger, Poortvliet 4745. 21e Rijnberg, St. Annaland 47—45. 22e J. v. d. Slikke 47—45. 23e L. HazeD, B. 0. Z. 4744. 24e Snoep, St. Aunalaud 4743. 25e J. M. Schetters, B. 0. Z. 4742. Korpsbaau K. S. O. 15 M. Ie prijs Motordienst afd. Zeeland 238 punteo. 2e Landstormafd. Scherpenisse 229 3e Schietver. Poortvliet 219 Vrije baan K. S. O. 15 M. Ie P. Goedegeboure St. Annaland 150—4X50 o- n 1 v._:: 2e C. J. Kooijman, 3e Boe, Nisse •ie RnasTj Goes 5e C. Morre, Poortrliet 6e Drijgers, s H.-Abtskerke 150—1X50 1186X48 147—2X18 117—3X17 116—1X18 3X17. 7e J. L. Goedegebuure,St. Annaland 1161><18 J 9e G Krijger, Poortrliet Uijl 10e C. N. Krijger 115—4X48 115—1X18 5X17. 115-1X18 1X17. wisselbeker met Landstormafd. St. Annaland 221 punten. P. A. Goedegebnure, hoogste korp?chutter Lauwertak. Heeren die gewoon zijn na het scheren zich even te poederen, maken gaarne gebruik van Parolpoeder, dat verzachtend eD gezond voor de huid is. Prijs 45 ct. per doos eD evenals Purol verkrijgbaar bij Apotb. en Drogisteo. 10 39372 LANDBOUW EN VEETEELT. Er werd eeGige weken geleden opeens vermeld, dat de zilveruitjes geen waarde hadden en dat de uientrekker8 en schoonmakers gedaan kregen, daar niet eens het trekloon kon worden gekregen. Gelukkig is daar kentering in gekomen, gelukkig voor de uitzaaiera eu gelukkig voor de veldar- beiders, daar gedurende een aantal wekeu daar mede veel werk wordt gevorderd. Naar meu zegt geldt het baaltje thans f4.In het eiland zelf en in West-Brabant wordt door velen van uit het eiland Tholen met die zilveruitjes aardig weekloon verdiend. Naar wordt medegedeeld, is door het Be stuur der V. P. Z. besloten den vierden Zeeuwsche legwedstrijd te doen plaats hebben evenais de thans de 3e, loopende op het terrein van deu heer M. Lindhont te St. Maartenspljk. De 8e legwedstrijd, hoewel het aantal deelnemers niet erg groot is, slechts 8, heeft eeu ganstig verloop en o. a. wordt gezegd, dat tot en met de maand Mei het grootste aantal eieren van één heu bij den len wedstrijd bedroeg 139, bij den 2en wedstrijd 138 en thans bij den derden 167 stuks. BINNENLAND. Herbenoemd tot burgemeester van Poort vliet de heer W. Drookers en tot burgemeester van Tholen de heer mr. A. J. van der Hoeven. THOLEN, 1 Augustus 1930. Opbrengst Minahassa. De verkoop vau loten ten behoeve van het Minaha8sa-comité en de voor dit doel gehouden geldinzameling heeft het volgende resultaat gehad Tholen Poortvliet Scherpeui9se St. Maartensdijk Stavenisse St. Annaland Oud-Vossemeer St. Filipsland 76.— 60 87.35 32.10 25.— 30.— 96.45 124.05 f 520.95 Vermeld vinden wij, aanwezig ziju vijf Uit de Oude Doos. dat te Middelburg nog beeldingen met rijmen er onder van het vangen van een groolen visch in de Kreek tusschen Broinisse en St. Annaland in October 1682, terwijl oit Frederik Maartens Reis naar Groen land of Spitsbergen mede melding wordt gemaakt van het vangeu van een zoogeoaamden walvisch voorgevallen bij St. Annaland op 5 Octooer 1682. De visch werd het eerst gezien door schipper Joost Kok van Vianen en later gevangen door Gerrit de Koning van Middelburg en Klaas Waal van Geertruideoberg. terwijl er aan toe gevoegd wordt dat men aan de zoogenaamde beurs op de kaai te Bruiuisse, alsmede te St. Philipslaud, nog een beeu vindt vau dat zeemonster thans wel verdweoen een dier, volgens het verhaal, wel vijftig voeten lang en „zoo breed en dik als een trekschuit". Velen zullen zich wel herinnere.D, dat op de vischinarkt te Tholen aao eeu der woningen zoo'n visch was afgebeeld. Vrijdag maakten de leerlingen der u.l.c. school eü der hoogste klassen der o.l.s. een reisje naar Den Haag en Scheveningen. Et werd een bezoek gebracht aan een Waren-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1