IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. PUROL —•2376 Vrijdag 25 Juli 1930. Acht en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Uw Kindje. 9 39355 Siukgeioopen FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagarond. wr kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. N». 16. Advertentiénvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meer^'/j ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BI) abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. >6 >el ions imeeater en Wethonderi van Tholen maken dat door den heer L. Geluk J.Jz., monteur igrafie, alhier, een verzoek tot den raad ii hem eene oppervlakte pablieken grond van ia erfpacht te geven. rond ligt ten Noord-Weaten van de gedempte de Vate en is door belanghebbende afgepaald, laren tegen onttrekking aan den pablieken ninnen worden ingebracht vóór of op 9 1930. D, den 21 Jali 1930. 12 DIENSTPLICHT. Uitspraken in zake vrijstelling. lurgemeester van Tholen brengt ter algemeene dat een oilspraak op aanvraag om vrystell ing dienstplicht, welke aitspraak is gcdagtee- Juli 1930, ter secretarie van de gemeente ieder ter inzage is gelegd, deze uitspraak kan uiterlijk den tienden den dag van deze bekendmaking in beroep gekomen. nadere bijzonderheden raadploge men de biljetten. en, den 33 Jali 1930. 16 der, Uw kindje z»l U niet half zooreel geren als het huidje maar droog it met Purolpoeder en de branderige of gaanue plekjes behandelt met Purol. Dit acht dadelijk en geneeit spoedig. Beide kelen verkrijgbaar bij Apotb.en Drogisten 3RTVLIET, 22 Juli 1930. irzitter en Secretaris dhr. W. Dronkers nwezig alle leden. notulen der vorige vergadering worden elezen en ongewijzigd vastgesteld, ekomen stukken: schrijven van Ged. Staten inhoudende euring raadsbesluiten, ices-verbaal van kasopname bij den ontvanger. isehrijven van Ged. Staten betreffende alatenschap van J. C. de Jonge. Zij •ken een bedrag van f 260.69 te storten provinciale kas. Voorz merkt op dat dit reeds is gebeurd it er nu nog een bedrag van f1020 ilijft voor de gemeente. •J schrijven van de verkeerscommissie j0fl. les, inhoudende verzoek om adhaesie "tuigen aan een adres dat zij heeft ge in aan H.M. de Koningin, betreffende e verbinding lijn Goes-Wolfaartsdijk. en W. stellen voor daar dit geen be is voor deze gemeente, geen adhaesie tuigen. Met alg. st. wordt hiertoe be- huis telei verzoek van L. Blaas om een ver ing voor het waarnemen van de be- ;ing van tijdelijk hoofd der Openb. School. Adressant wijst daarbij op ibesluit van de gemeente Oud-Vosse- dat niet goedgekeurd is door Ged. St. pierfat er niets van in de instructie ver staat. Hij verzoekt dan ook daar dit lier het geval is, deze aan te vullen ^izoo'n bepaling. H|en W. stellen voor om een aanvulling aken. Zij vinden niets onbillijks een ming toe te kennen, raaar ze willen an niet doen voor den geheelen tijd de vacature, maar bepalen dat de uit ing plaats heeft indien de vacature niet sn twee maanden vervuld is en wel belooning van f 15 per halve maand, gedeelte van een maand niet meege- id, en deze in werking te laten treden f1 Juni 1930. Carels kan er wel mee meegaan, wil nog een kleine opmerking maken, vindt dat hier iets abnormaals in zit, dit thans geschiedt ten behoeve van persoon. Wij staan hierop het punt verordening te wijzigen, terwijl Mej. Oost het bijna een half jaar heeft ge zonder vergoeding daarvoor te krijgen leeft nooit in de verordening gestaan toe te kennen en nu wordt het ten #eve van een persoon gedaan. Voorz. antwoordt dat hij het daar omen mee eens is, maar Mej. van Oost nooit een verzoek ingediend en wp! Dhr Carels meent dat mej. van Oost in de verordening heeft gezien dat er niets voor wordt toegekend en zal daarom niets hebben gevraagd. Met alg. stemmen wordt de verordening gewijzigd zooals B. en W. dit hebben voor gesteld. Een verzoek van mej. Ista om 2 maanden verlof te krijgen. Zij heeft dit in een uitvoerig schrijven nader uit eengezet, hoe zij hiertoe is gekomen. Er komt een zaak van Albert Heijn in St. Maar tensdijk en daar komt zij in indien ze daar voor geschikt is en dan moet ze een paar maanden eerst in Bergen op Zoom werken om dat te leeren. Blijkt het nu dat ze niet geschikt daarvoor is en ze vraagt ontslag dan zou ze haar betrekking kwijt zijn en tevens haar pensioen. De voorz. zegt hierover is geschreven naar den Inspecteur en hij leest het ant woord voor, waaruit blijkt dat er geen be zwaren tegen bestaan, mits zij zelf voor een tijdelijke leerkracht zorgt en voor haar rekening. Spr. merkt verder op dat het verlof verleenen berust, bij B. en W. maar daar het hier een bijzonder geval is willen ze het gevoelen van den raad weten en ook is het adres gericht aan den raad. Het voor stel van B. en W. is het verlof te verleenen mits zij zelf voor een tijdelijke leerkracht zorgt en deze zelf betaalt, maar dat ze geen verlof krijgt, indien hier in niet is voorzien. Dhr. Vogelaar vraagt of de tijdelijke leerkracht een onderwijzer of een onder wijzeres moet zijn. De Voorz. antwoordt een onderwijzeres want mej. Ista geeft ook handwerken en dat is voor mej. Nieuwenhuijze te zwaar, dus het beste is een onderwijzeres. Dhr Vogelaar vraagt dan of het tractement dan ook doorgaat of krijgt die tijdelijke dan het aanvangsalaris. De Voorz. antwoordt dat die tijdelijke kracht voor haar rekening is, dus dan moet zij het zelf regelen. Dhr Carels merkt op dat de raad daar niets mee te maken heeft. Spr. vraagt dan of er in de instructie niets staat over studie verlof De Voorz. antwoordt dat er niets van instaat. Dhr Carels vindt dit een analoog geval, het komt er wel eenig zins mee overeen, hij kan er zich dan ook mee vereenigen dat het verlof van 2 maand wordt verleend onder de gestelde voorwaarden. Met alg. stemmen wordt Mej. Ista 2md. verlof verleend. B. en W. stellen voor een bepaling in de bouwverordening te maken omtrent het aanbrengen van brievenbussen. De Voorz. zegt intusschen vernomen te hebben, dat een dergelijke bepaling reeds bij Ged. Staten is ingekomen en deze heeft ze opgezonden naar den Haag ter goed keuring en nu stelt hij voor dit nog aan te houden tot een volgende vergadering dan kan het bekend wezen uit Den Haag of het zoo goed is, anders is het dubbel werk. Met alg. stemmen wordtdit goedgevonden Aangeboden wordt de gemeenterekening over 1929 in ontvang op f52722.554 en in uitgaaf op f 43927.85'' alzoo een goed slot van f8794.66. De Voorz. stelt voor deze ter inzage te leggen voor de leden met de bijlagen er bij en dan de commissie van onderzoek te laten vervallen. Ieder kan zich dan op de hoogte stellen en wanneer dan even bekend wordt gemaakt wanneer men komt dan zal spr. zorgen dat alles ter secretarie klaar ligt. Metaig. stemmen wordt ditgoedgevonden Eveneens wordt dit goedgevonden voor de rekening van het alg. armbestuur welke wordt aangeboden in ontvang op f22263.18 en in uitgaaf op f 17847.59 alzoo een goed slot van f 4415.59. Thans komt aan de orde benoeming hoofd der Openb. school. De Voorz. deelt mede dat er 5 sollicitanten zich hebben aangemeld maar dat er spoedig zich al twee hebben teruggetrokken. 2 sol licitanten zijn persoonlijk bezocht en een van hen heeft zich ook teruggetrokken, zoodat de voordracht slechts een persoon bevat nl. de heer H. E. Dijken teSchoorldam Dit is ook gebeurd op advies van den inspecteur. Dhr Carels wil eerst nog een voorstel doen. De keuze is niet groot en zooals bekend is, is de toestand op Poortvliet wat betreft de woning zeer abnormaal. De woning die de nieuw benoemde zal moeten betrekken is geen gemeente-woning, maar particulier eigendom. De nieuw benoemde wil aan genaam wonen en wil electrisch licht aan laten leggen, een slaapkamertje erbij hebben voor zijn driejarig kind, maar de eigenaar van de woning wenscht het aanleggen van het electrisch licht en het bouwen van dat kamertje niet voor zijn rekening te nemen. Door die woning in beteren toe stand te gaan brengen zal de heer Dijken kosten moeten maken en dat is voor hem weggesmeten geld en daar zal hij wel eenig bezwaar tegen maken, dat hij zich deze financieele offers zal moeten getroosten. Spr. vindt er dan ook geen bezwaar tegen de nieuwe bewoner eenigszins tege moet te komen. Hij zou dan ook voor willen stellen de verhuiskosten van gemeentewege te dragen, dit zal zoo ongeveer kloppen met de kosten die de heer Dijken moet maken voor het verbouwen en voor den aanleg van elec- triciteit. Die financieele ollers kunnen wel eens een gevaar zijn dat hij zou bedanken en daarom stelt spr voor de verhuiskosten voor rekening van de gemeente te nemen net als dit gebeurd is bij den heer de Maagd en de veldwachter Evertse. Dit is ook in het belang daar de vacature dan niet langer zal duren en wanneer hij bedankt, dit weer groote kosten met zich meebrengt van ad vertenties en reiskostenen ook moet f 1 per dag voor het huis betaald worden. De leden zullen zich eens over het hart moeten strijken en de verhuiskosten voor rekening van de gemeente nemen. De voorzitter zal even voorlezen uit de notulen wat er bij den heer de Maagd en den heer Platteeuiv tegen aangebracht is van andere zijde toen dit door B. en W. werd voorgesteld. Als dit dan billijk is zou het den heer Platteeuw al is die vertrokken, ook nog moeten worden gegeven. Maar hoe gaat dit, de heer de Maagd kreeg f 100 en eenigen tijd later solliciteerde hij weer, de heer Platteeuw heeft het niet gevraagd, maar ging ook al spoedig solliciteeren en de heer Dijken zal het ook wel aangenaam vinden, maar na een paar jaar dan kan hij misschien beter en dan gaat hij ook. Weth. Krijger zegt met den heer Dijken bij den huisbaas G. Krijger geweest te zijn. De heer Dijken heeft toen zelf gezegd dat hij de huur niet te hoog vond en hij vond wat betreft de electric teit, hetgeen Krijger ook reeds met den heer Platteeuw in orde had, goed dat voor de aanlegkosten ieder jaar f '10 werd betaald. Hij vond daar ook niets tegen. Toen vroeg de heer Dijken om nog een kamertje bij te bouwen voor zijn dochtertje, het moest een mooi kamertje zijn en dan zou de heer Dijken de intrest van de kosten betalen. De heer Dijken was iemand te houden dit op een andere wijze kan gebeuren, b.v. door een bijdrage le geven in de huishuur. Dit is toch altijd mogelijk, de huur is f7 en men zegt b.v. we geven een bijdrage van f2 dat brengt eenigszins verlichting. Spr zegt dat het standpunt was de verhuiskosten niet meer te geven en hij is er voor op dit stand punt door te gaan. Dhr van Westen merkt op dat als het tij verloopt men de bakens moet verzetten. De stand van de woning zal niet meevallen en nu verloopt het tij en hij verzet de bakens De Voorzitter meent dat ze bij den heer Platteeuw al verzet hadden moeten worden, want dat was ook een goed hoofd. Dhr van Westen zegt wij gebruiken nu toch spreekwoorden, dan is het beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald. Dhr Carels vindt de heele discussie om de zaak heen loopen. Hij wist al toen hij van huis ging met dit voorstel dat hij vol komen in tegenspraak was met een vroeger ingenomen standpunt, maar hij is niet zoo conservatief dat hij vast blijft houden. Er is maar een sollicitant en de keus is gering men loopt dus het gevaar dat hij bedankt en dan zitten wij weer in hetzelfde schuitje wij moeten weer groote kosten gaan maken en om hem nu het aannemen gemakkelijker te maken heeft spreker dit voorstel gedaan omdat de heer Dijken met zeer veel animo naar Poortvliet zal komen, spreker hand haaft dan ook zijn voorstel. De heer Dijken zal zich financieele offers moeten getroosten en al zegt wethouder Krijger nu wel dit hij elk jaar f 10 moet betalen, het moet toch worden betaald en het komt elk jaar voelen, verzachl en geneest men mei Dooi 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. co Drogisten 766 8 39354 terug en wat komt er dan nóg bij van dat kamertje, spreker kan dit niet begrooten, maar het zal ook wel enkele guldens zijn. Spr. wil den heer Dijken tegemoet komen, omdat hij dan des te gemakkelijker naar Poortvliet zal komen. De Voorz. antwoordt dat de heer Dijken het contract van de woning voorloopig al heeft geteekend, dus dat dit geen bezwaar meer is. Dit heeft spr gedaan omdat hem al eens is gezegd als ik dit vroeger had geweten zou ik niet hebben geteekend. Dhr van Westen merkt op dat er bloot wordt gegeven wat zij vroeger hebben ge zegd over de verhuiskosten, maar B. en W. waren er toen toch voor en dit blijft achter wege. De Voorz. antwoordt dat B. en W. meende dat niet meer te moeten doen. Weth. Krijger zegt dat de heer Platteeuw aan banden lag en dat er een geheel andere zelf zoo welwillend dat hij tegen Krijger oorzaak is dat hij is vertrokken, maar hij zeide dat hij als zijn vrouw dit wilde de kamer opnieuw wilde laten behangen en verven, hij was dus nergens tegen. Spr is er dan ook tegen de verhuiskosten te be talen door de gemeente, want als men be gint voor de openb. school dan komt men van do bijz. school ook, en dan is men nooit klaar met de uilgaven. Spr. weet n:et waarom de gemeente die kosten van f300 of i 400 moet betalen. Dhr Vogelaar is er ook tegen de verhuis kosten te betalen, hij heeft van zeer be voegde zijde gehoord dat het met den huis baas goed is geregeld. Dhr van Westen is op gronden zooals de heer Carels heeft aangevoerd er voor de verhuiskosten te betalen, alleen zoiï spr willen dat er een bedrag werd genoemd, want alles te betaleu daar is hij niet voor. De heer de Maagd heeft het ook gehad en waarom deze man dan niet, het is toch zijn goed recht. Het is toch ten voordeele van het onderwijs als het een goede kracht blijkt te wezen, üe woning staat in den Achterweg en daar valt niet mee te spotten, hij ondersteunt dan ook het voorstel van den heer Carels. Plet is toch buiten kijf dat het dikwijls verwisselen van een hoofd zeer ten schade komt van het onderwijs. Hij zal dan ook voor het voorstel stemmen, mits het wordt gewijzigd tot een zeker bedrag. De voorz. meent dat als men wil trachten zal dat hier niet zeggen. Dhr Carels stelt voor om de verhuis kosten voorden heer Dijken te betalen voor zoover de financieele offers zullen bedragen die hij zich zal moeten getroosten en dit zal zijn ongeveer f200.- Met 3 tegen 4 stemmen wordt dit voor stel verworpen. Voor de heeren Carels, van Westen en Hage. Met alg. stemmen wordt benoemd tot hoofd der openbare schoot de lieer Dijken te Schoorld<yn. De Voorz. zegt hem dit mee te zullen deelen en vragen om zoo spoedig mogelijk in functie te willen treden. Thans brengt de Voorz. ter tafel een overzicht betreffende de nieuwe financieele verhouding tusschen het Rijk en deze gemeente. Uit dit overzicht blijkt hel volgende: Verlies voor de gemeente volgens den toestand der begrooting voor 1930. Uit- keering per inwoner (wet 1897) f3539.40. Uitkeering jaarwedden Burgemeester en Secretaris f600.Opcenten grondbelasting (gebouwd 80) ft 194.36. Idem (ongeb. 20) f 1104.70. Belasting naar het inkomen met aftrek kwade posten f11560. (Deze be lasting wordt niet meer geheven) Totaal verlies f 18058.40 Winst voor de gemeente volgens den nieuwen toestand.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1