IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 1 Vacantie Vrijdag 18 Juli 19&0. Acht en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. er Nog iets over de verdwenen borden uit de Thoolsche kerk. MUNHAROT'S Hoofdpijn-Tabletten 60" Laxeer-Tabletten 60" Zenuw-Tabletten75" Staal-Tabletten 90" Maag-Tabletten. 75" Festival te Oud-Vossemeer. eo t 'gen MI) BDQ) ersl 40 2 fl, Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ier kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -|- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. 1NTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meerl7'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN, om etee DIENSTPLICHT, rgang naar de aanvullingereserve en inlevering van rijksgoederen. Hgl odens onvoorziene omstandigheden, zulleB 1 a.s. naar de aanvallingsreaerve overgaan gewone dienstplichtigen der landmacht, be- e tot de lichting 1915, met uitzondering van i de eerste oefening met een andere lichting beëindigd gewone dienstplichtigen der landmacht, be- Ie tot andere lichtingen, die met de lichting "e eerste oefening hebben beëindigd, met uit- ]g van hen, die reeds eerder naar do aan- d reserve zgn overgegaan. zal aan belanghebbenden worden bekend- wanneer en waar de inlevering moet plaats de hierbg betrokken dienstplichtigen wordt eigen belang aanbevolen, er intijds voor te dat hnn goederen bij de inlevering geheel zijn. Voor nadere bijzonderheden raadplege aanplakbiljetten. n, 14 Juli 1930. 26 DIENSTPLICHT. Wenschen omtrent inlijving. die voor de lichting van het volgeod jaar zgn reven, kannen han wensch, om in geval van Ding tot gewoon dienstplichtige te worden iüge- een bepaald wapen of korps enzalsnog Juli a.s. opgeven ter secretarie. Voor nadere erheden raadplege men de aanplakbiljetten. 14 Juli 1930. 12 en Terder daaronder het volgende zonderlinge vers „Weent maten driemaal dri, treurt moten en Na/aden Eendracht!, n Eeodrachti loti is doot, hij leefd' in daden, Godvruchtich, maticb, wijs, welsprekend, hoog geleert Sijn treurblij eynde blijft denckwaardich en begeert." Cor Lient. 4) Het Latijntche gedeelte van dit opschrift laidt ia het Hollandtche volgens een Zeeawsch Jaar boekje van 1852: yVoor den deagdzamen en edelen Joachiro Lient,, Ridder, ervaren in de beide rechten, tyudik 5) der stad, buitengewoon afgezant voor van het gemeenebest bij den Koning van Enge land hebben de diepbedroefde weduwe en de weeneude kindereD dit (gedeckteeken) geplaatst." Hij stierf in het jaar 1625 op den 18 Maart. Zijne weduwe of Susanna Liens hertrouwde later met de predikant J. de Monier.6) C. HOLLESTELLE. sten hebbende het artikel in de lerseksche toolsche Courant van 11 dezer, over de die ia de Groote kerk alhier zijn be- of wier afsterven op roawborden werd en waarvan de daarop voorkomende che opschrifteu door den WelEerwaarden j )r. C. Veltenaar zoo aitstekend in het sndscb zijn 7ertaald, merkte ik op, dat L noot door den schrijver wordt gezegd, J/j ij voor enkele verkortingen geen verkla- on vinden. q aau bel bord onder II bedoeld stonden iters J. D. niet V. D. zooals Zelandia f}] Ut vermeld, hetgeen zal beteekenen Johan "Vfi toms ook wel geschreven J. d'Alles. onderaan staande letter D. V. AJ. kannen Ds. D. van Middelhoven, welke hier 638 tot 1662 predikant is geweest, in sststgenoemd jaar hij een beroep aannam Bergen op Zoom alwaar hij op 23 Mei overleed. godgeleerde was eerst dominee bij de »ide te Parijs en huwde in December 1642 |er haana'Lieni een dochter van Johan Lieo?(2 van de polders van Tholen en Cor- Vermoydeu, welke laatste vroaw wordt een zatter te ziju geweest van den be- ingenienr op waterbonwknndig gebied rittche ttranden. rader van den getnenvelden jongen man, iepen en oud-borgemeester J. Dallens was- op 2 October 1662 overleden en wat 'ij het roemvolle einde van zijn zoon niet m leven, bij liet eene wedawe na genaamd Liens, die mede een dochter wat van pnoamden dijkgraaf. predikant en de buirgemeester waren dos eo daardoor is het te verklaren, dat de ooemde het opschrift heeft doen plaatsen 'aas heeft opgesteld. meeste schrijvers maken slechts gewag van wautschap van den geaueuvelden held en gooienr Cornelis Ver moyden met mr Joachim. onzen voormaligen ambassadeur in Eoge- die tot echtgenriote had Jonkvrouw Sara lertsbeeke en die, een broeder was van deu ren genoemden dijkgraaf, eerstgenoemde wordt herdacht in zija graf dat op een. hardsteen gemetseld in deu 'lijken maar van het koor dsr kerk ia bracht, het loidt 'to pio Nobili Joachimo Liens aiti aarato juris Utriosque, '«ulto Urbis zindico ad M. haniae Rege® pro Repab. !*to extraordinario moesta in» dolentes liberi pote °bijt anno 1625, 18 Marfy". 1) Het wapenbord van E. Beecman hing in de wandelkerk, dat van J. Dallens in bet koor aan den wand. Voor de toestemming om de wapenborden in de kerk te mogsn plaatsen werd voor elk 3 pond Vlaarasch 18 gld. betaald. 2) Johan Liens, de dijkgraaf overleed 1650 (be graven den 4 Mei.) 3) Dit woord hebben anderen niet knnnen ontcijferen en wordt daarom door stipjes aangedaid, het kan zoo veel beteekenen als positio, het plaatsen of het aan brengen. 4) Cornelis Liens was te dien tijde baljuw en drossaart te St. Maartensdijk. 5) Het woord synd'icus beteekent bestuurder, be heerder of rechisverdsdiger vaa een stad of gilde. 6) Zie hiervoor het ertikel van Dr. C. Veltenaar in de Courant van 16 Mei j.1. 39336 10 Bij Apoth. en Drogisten. Oud-Vossemeer's Muziekvereeniging be staat vijf jaar, waarin een reden bestond om dit feit met een muziekfeest, in dit geval met een festival te gedenken. Zaterdag 12 dezer was hiervoor vast gesteld en een achttal muziekvereenigingen en de zangvereeniging Tholen's Mannen- en Dameskoor hadden zich opgegeven om dieo dag naar Oud-Vossemeer te komen. Dat Oud-Vossemeers inwoners met dit feest medeleefden, bleek wel uit de animo die er wasin het daarstellen van eerepoorten, waarvan er niet minder dan zes waren op gericht. En de Zaterdag kwam, die ineens den hoop op mooi weer, dat nu eenmaal on misbaar is voor het welslagen van een dergelijk feest, den bodem insloeg. Beeds 's morgens vroeg dreven zware ludhien die bij stroomen den regen los lieten en geen plekje blauw van den hemel lieten zien dat hoop gaf op verbetering. En hoe later het op den dag werd hoe slechter het weer. Het beituur vergaderde nog, de meerder heid er van was voor het laten doorgaan van het festival, dat dan doorging, doch zonder de opgewektheid die er anders bij dergelijke gelegenheden heerscht. De corpsen van Tholen, St. Annaland, St. Maartensdijk, Poortvliet en Rilland waren aanwezig toen de stoet werd opgesteld, Nieuw-Vosmeer kwam niet, Scherpenisse liad reeds eenige dagen voordien bericht wan verhindering gezonden. En toen de stoet zich in beweging stelde plaste de regen, toen de feestmarsch ge speeld werd voor het Gemeentehuis regende het niet minder hard. En werkelijk, de moed van de muzikanten, die trots den stroomende regen, hun feestklanken lieten schallen, is te bewonderen geweest. De stoet werd ontbonden en de besturen begaven zich naar de raadszaal, alwaar de EdelAchtb. heer J. G. Hamer met de Wet houders de hh. de Wilde en Daane zich bevonden ter officieele ontvangst van de gezelschappen, zooals dat bij dergelijke gelegenheden gebruikelijk is. Burgemeester Hamer nam het woord en heette de aanwezigen namens het Ge meentebestuur welkom bij hun komst naar Oud-Vossemeer, waarbij hij zich verheugde dat men naar Oud-Vossemeer was gekomen om het festival mee te maken. Spr. wees op het verheffende van de muziek, die.den mensch opvoert tot den Hoogste. Iu het voorjaar tooit de natuur zich en spreekt van verheerlijk van den Schepper, de vogels zingen God ter eere, maar hooger staat de mensch, die de schoonste openbaring van zijn zieleieven vertolkt. Zoo voedt Uwe vereeniging Uwe leden op tot die hooge trap van zielenadel, waar door zij de samenleving veredelen en harmonischer maken. Spr. wees op den componist Hayden, die, toen bij het applaus hij de eerste opvoering van zijn meester werk „Die Schöpfung", stilte wist te krijgen uitriep Es kam von oben. Spr. zegde dat iudien zij die aan dit festival deelnemen bij het applaus dat hun zeker ten deel zal vallen aan die woorden denken, zij dan volkomen uitverkoren zijn aan dit festival deel te mogen nemen. Spr. bood hierna de afgevaardigden der vereenigingen de welgemeende gelukwen- schen aan. Spr. feliciteerde Oud-Vossemeer's Muziek- vereeniging met dit eerste lustrum en sprak de hoop uit dat onder leiding van den be kwamen directeur, wien geen moeite te veel is, de Vereen, op den hoogsten sport te brengen, moge groeien en bloeien. Een hartelijk applaus onderstreepte het gesprokene, waarna door eenige jongedames de eerewijn werd rondgediend. De heer Wiskerke, hiertoe uitgenoodigd door den Voorzitter die niet aanwezig kon zijn, bracht namens de feestvierende ver eeniging een hartelijk woord van dank aan den burgemeester voor zijn gesproken woord en aan het bestuur der gemeente dat hier op officieele wijze de Vereeniging had willen ontvangen en beval de muziek- vereeniging ook in de toekomst aan in de welwillendheid van den burgemeester. Er werd een glas geledigd op den Burge meester, het Gemeentebestuur, op de feest vierende Vereeniging en op de aanwezige gezelschappen. De heer Wiskerke sprak het slotwoord, waarbij hij nogmaals dank bracht voorde medewerking ondervonden. En toen de besturen naar buiten traden, regende het nog even hard als tijdens den ommegang. En onder deze troostelooze regen die maar bleef vallen in ongekenden overvloed, vingen de gezelschappen aan de concerten te geven op de muziektent, terwijl vanzelf sprekend de belangstelling van de zijde van het publiek maar matig was, waarna een herinneringsmedaille werd uitgereikt. De jury, die de eerepoorten beoordeeld^ De heer J. Hage P.Wz. van hier slaagde te Utrecht voor het eindexamen 5-jarige E.H.PjS. BINNENLAND. Een gemeente staakt de betalingen. Wegens het niet goedkeuren door Ged. Staten van Zeeland van de begrooting der gemeente 's Gravenpolder voor het loopende dienstjaar heeft bet dagelijksch bestuur dier gemeente besloten, na 1 Juli alle betalingen, o.a. van de Balarisseu van gemeentepersoneel, waaronder de onderwijzers, stop te zetten. Bij Kon. Besluit zijn benoemd met ingang van 1 Aug. tot gezworene van het Poortvliet C. J. M. Hage Poortvliet, Idem tot gezworene van het Waterschap St. Maartensdijk J. P. Hage St. Maartensdijk. Idem tot gezworene van het Waterschap Rnmont A. Geelhoed te St. Pbilipsland. SPORT. Oud-Vossemeer. De voetbal clnb alhier, O. V.C. keerde Zondag j.1. van de beëindigde seriewed strijden te Lepelstraat terug met deo zilveren wisselbeker. 10 39337 genezing van stuk sehrijnen eo Ter verzachting geloopea voeteu, smetten der huid, muggebeteu en zonne brand, moet men op reis voorzien zijn van Doos 30, Tube 80 ct PUROL THOLEN, 18 Juli 1930. Bij gunstig weder zal het Mannen- Dames- en Kinderkoor alhier Donderdag avond 24 Juli a.s. een uitvoering geven op de muziektent op de Markt. Het programma van dezen avond is als volgt Gemengd koor Zeeuwsch Volkslied. Kinderkoor In de Smidse. Daar reed er een ruiter. Mijn moeder bakt' er panriekoek. Jan Koetsier. Het Geiten weitje. Beddegaans klokje. Aan de haven. Dameskoor: Meiklokje. Nieuw Leven. De Regenboog. Het Angelus. Mannenkoor Ons Lied. Jong Hendrik. Domine Salvanfac. Kinderkoor bestaande uit de hh. G. AmsingJr. Tholen, Knaanip i>n vnf>eltif> G. G. Hage St. Maartensdijk en A. A. Mol j Zwaluw! te Rilland, volbracht haar werk onder de Q0oSt. steeds heviger wordende regenbuien. Gemakkelijk was haar taak niet, immers ze moest rekening houden dat alle poorten verregend waren, terwijl er waren die meer en minder door den harden wind hadden geleden. De uilslag was dat de poort aan de Ring den eersten prijs verwierf, die eind Molen straat de 2e, Achterstraat 3e, Kalisbuui t 4e, Molenstraat (midden) 5e en Vierwinden (je prijs. Des avonds werd nog een concert ge geven door de feestvierende Vereeniging en het einde kwam al vroeg. Jammer voor allen, het feest begon met een regendag en het einde was regen. 0N0ERWIJS. Te Goes slaagden deze week voor het M.U.L.O. diploma B J. Elenbaas en M. N. Nortier, beiden te Poortvliet en A. J. Rtjstenbtl te Oud-Vosse meer. Voor diploma A J. A. van der Stel, B. Voerman, J. K. vau der Stel, J. J. Schoon, allen te Tholen en M. C. van Ast te Poortvliet. Aan de Rijkskweekschool te Zierikzee is geslaagd voor onderwijzeres en van de akte nuttige hacdwerkeo mej. J. C. Nortier, Poortvliet. Stavenisse. De heer A. T. Hansrens vau hier slaagde bij het overgangsexamen vau de 4s uaar de 5e kiaaee aan de R, H. B. S. te Middelburg (H.H.S.) Dameskoor tiloemen en sterren. Zomerweelde. Meiliedje. Des winters als het regent. Mannenkoor Een liedje. De kabels los. Jansen Cantate. Gemengd koor Lente. Lentenacht. - Mej. D. Odink alhier behaalde deze week het diploma machineschrijver (10 vinger systeem.) Weer van oude dingen, tn verband met de mededeehogen over het Wapenbord vau Beekman iu de kerk te Tholen, mag er mis schien opgewezen worden, dat in Zeeland, jaar boekje voor 1S52, verzameld door IJ. M. C. vao Oosterzee, een artikel voorkomt van de haod van Dr. H. A. C.illenfe.ls orer wapens, die voor heen iu de kerk van Tholen hingen eu waarin o.a-, gezegd wordt, dat de schrijver een boek in folio ter bezichtiging bekwam, dat^an deo heer Josias Pieijte te Zuidzande behoorue en de afteekening bevatte vao a! de. wapens 60 in getal die vroeger in de kerk vau Tholen hingen. Op het titelblad waB vermeld „De wapens hangende in de preek-, wandel- en ckoor- kerk Tholen, uilgeteikend ende gemaakt door Mij ondergeschrevene Geadmitteerde Landmeter,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1