IERSEKSCHE ER THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. m ^len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer De Twee Broeders. T ranspireerende Zomersproeten ver dwijnen spoedig door een pot Sprutol. Vrijdag 11 Juli 1£80. Acht en veertigste jaargang D 00 rzi -tien Stul</oojoen Zonnebrand FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. verdwenen Wapenborden uit de Thoolsche Kerk. oksels en voeten Bij alle Drogisten. Dit blad verschijnt eiken Vrij dagavond. kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE: TELEP. INTERC. No. Ié. Advertentiénvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel mser 177, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. beide Borden, die ik bedoel en die tot de Thoolsche Kerk hebben versierd, meer ky de Patriotten sijo verwijderd, vermelden 3{>em van Elias Beekman, die in 1672 de vesting Aardenburg in Zeenwsch-Vlaan- verdedigde en behield en den Franschen rlies toebracht van 1500 man, waaronder evangenen1) en van Johanues Dallens, den an den Burgemeester dezer stad, die als irst onder de Ruijter op twee en twintig leeftijd in den Vierdaagschen zeeslag de Engelschen, 11 tot 14 Juni 1666, waar werd gewoud en kort daarop overleed. Latijnsche vers van het eerste Bord luidt >rt ibns generosae Iodolis at Virtutis Viri D. Eliae Beekmanni lanni sobolem, fato violento, piavit Ardenbergi vim columenque decus Donumeota damus, dicat Uixmuda fuiese. er annales historiamque vjget. Obiit XXI Junii 1677. de Nagedachtenis van bet Edelmoedig Ier en de Dapperheid vau Elias Beekman, tod heeft den nazaat van Beekman, de en het sieraad van Aardenburg verzoend door een noodlottig ongeval.2) lixmuiden zegge dat hij daer geweest is, >|fchten hier een gedenkteeken op. de annalen en in de historie zal hij voert- Hij overleed den 22 Juni 1677. IL et decoram est pro patri» mori. Immortalitati nobilis generoai, bellicosi jnvenis D. Johannis Dalens iis prachiës navalibus, praesertim A° 1665 pridie inii Archit'abassis3) nobile D. Wassenaer, om aotem CJq IC CLXVI III id. Janii D. de Rnyter post quatridianum4) cob- acerrionnm coutra classem Regis Brit- ad versas foederati Belgiij copias marinas ctam a nostis verodestructam, graviter li et ex volcere XIII Kal. Julii placide aetat XXII. irolesgenerosa cadit I Sic sangnina signat et quam dedicet morte soa patria is, vivus eras lux stemmatis5) alma paterni as acternnm posteritatisetis. Maestns posposait. D. V. M.6) is zoet en eervol voor het Vaderland te de nagedachtenis van den edelen en edel- gen, krijgsznchtigen jongeling Johannes t. verschillende zeegevechten is hij geveest, tril in 1665, op den dertienden Juni, toen van Wassenaar Vlootvoogd was, het laatst 66 den 12 Juni onder den Edelen De Boyter bitteren Vierdaagscben Zeeslag tegen de van den Engelschen Koning, die zich ast had tegen de zeetroepen van de Ver- FEUILLETON. XIII. eenigde Nederlanden, maar door de onzen iz verstrooid, hij is toeo ernstig verwond en tenge volge zyuer wonden den 13 Joli in vrede ont slapen, op deu leeftijd van 22 jaren. Ach, nu valt onze edele zoon Zoo bezegelt hij met zijn bloed De tronw, welke hij zijn Vaderland wijdde. Dallens, toen gij leefdet waart gij een gezegend licht van den vaderlijken stamboom. No gij gestorven zijt, znlt gij dat licht der nakomelingschap voor immer zijn. De bedroefde (Vader) heeft ditgrafteeken geplaatst. 1) Het zwaard van Beekman wordt nog te Aar denburg bewaard. Dit heldenfeit geschiedde den 26 Juni 1672. 2) Historische onderzoekingen brachten aan het licht, dat Beekman te Dixmuiden in een twist werd gedood. Vandaar het anders raadselachtige fato vio- leDto, door een noodlottig gewelddadig ongeval. 3) Het woord Archit'abassis bestaat in het Latijn niet. Ik begrijp echter wel de bedoeling en vertaal Zee- of Vlootvoogd. In plaats van Tromp, die Oranjegezind was, hadden de Staten van Wassenaer benoemd en door z(ja totale onbekendheid werd de slag bij Lestoff de noodlottigste zeeslag die Holland ooit geleverd heeft (13 Juni 1665). De verbittering tegen de Gebroeders de Witt laat zich verklaren. 4) Quatridianum is geen goed Latijn, maar de bedoeling isvier dagen. 5) Stemma is een Grieksch woord, de dichter verlatiniseerde het. Het beteekent krans en stamboom. 6) Wie D. V. M. is, weet ik aiet, hoogstwaar schijnlijk de vader Dallens. Voorts ben ik met deze twee vondsten zeer ge lukkig, die ons ook een kijkje geven in de historie van Tholen in het midden der 17e eeuw. Tholen. Dr. C. VELTENAAR. behandele men met Purolpoeder. Dit is het meest afdoende middel daarvoor. Het kost 45 en 60 ct. per bns en is evenals Parol verkrijg baar bij Apotb. en Drogisten. 9 39316 PLUIMVEETEELT. Jonge hennen verzorgen. Uit een goed kuiken kan een slechte kip groeien. We hopen dat U geen kip meer te broeden heeft zitten en dat U ook geen kleine kuikens meer heeft. Mocht dit echter wel het geval zijn dan is het 't verstandigst om ze maar zoo spoedig mogelijk te verkoopen. Immers, kuikens die op 1 Juli b.v. zijn geboren, worden half Dec. 51/2 maand oud en in Dec. ia het te koud, te nat en bovenal de dagen zijn te kort om een jonge hen aan het leggeu te krijgen. Het wordt tegen Febr. voor zulke dieren aan den leg zijn. Dan zgu ze te oud d.w.z. U heeft ze te lang te eten moeten geven of nog anders ge zegd ze kosten U te veel voor U het eerste eitje raapt. En wat nog erger isin Febr. en later raapt U geen dure eieren meer Het zou ook kunnen zijn dat U met kuikens „zit" die te yroeg geboren zijn, d. w. z. in Jan. of Februari. Zulke dieren zyn nu reeds aan den leg of ze die naar bniten dringt. Nog eenige oogenblikken, de toetredende lucht blaast bet vnnr tot één roode hchtzuil aan, die een onoverkomelijken wal vormt, waarachter de Tholenaars mstig naar hnn veste terugtrekken, onder aanvoering van Van Lisdonck. Woedend loopt Jan van Bergen heen en weder zoo dicht bij dien lafaard - en toch zoo ver van zijn wraak. Daar nadert Ewond hem. „Wat van Lisdonck beschermde, kan 't ons ook doen, Heer! moet het vaar niet gestait worden De edelman ziet den jongen een oogenblik verstoord aan, maar zegt dan „Hoe kan ik dat vergeten komt mannen, tracht een paar keeten te redden En trots den verschroeienden gloed, die de keel brandend prikkelt, tranen in de oogen perst, de huid berookt en zengt, gaan de moedige krijgers den strijd met het vaar aan, halen wanden en binten omver en het gelakt, een paar der minst geteisterde keeten van den vuur klomp af te scheiden. Door ze met water te be gieten, blijven ze daar, verschrompeld en ge schroeid, staan. Als na een paar uren de brand, uit gebrek aan voedsel, wegsterft, lacht ook heer Jan op het warme nestje, waarin veel kwaads voor de Tholenaars kan uitgebroed worden. Deze hebben van achter bun wallen de pogingen der Borge naars gezien. Ze hebben verwonderd gelachen, dat hun vijanden hun bezittingen redden, maar ook spoedig begrepen, dat bun vijand zich nu beginnen er sterk aan te denken om met hun pro ductie te beginnen. In zoo'n geval doet U wijs zoo krachtig mogelijk te voederen, dus volop ochtendvoer en één keer per dag (laat in den namiddag) een portie graan. Deze vroeg in 't voorjaar of nog in deu winter geboren dieren zijn natuurlijk, dank zij het milde voorjaarsweer en den warmen voorzomer, dank zij het malsche vitaminen rijke jonge groen, voorspoedig gegroeid en op jeudigen leeftijd aan 't leggen gegaan. Misschien zijn ze nog niet eens uit gegroeid tot flinke forsche jonge kippen die goed in 't vleesch zitten. En 't wordt een heele krachttoer voor ze om een heele poos het leggen te blijven volhouden. Daarom voeder krachtigvoeder op productie om vóór ze a.s. najaar in den rui vallen (en dan^is 't gedaan met hun leg tot 't voorjaar weer in het land is 1) nog zooveel mogelijk eitjes te rapen voeder krachtig om Uw dieren in goede conditie te houden en den rui zoo ver als maar kan te verschuiven naar den winter. En daD, als ze éénmaal, in de koude winter maanden, er wat kaal bij loopen, zorgen voor een goed hok. Maar enfin, 't is nog geen winter De kuikens, die op tijd geboren zijn. (Wit en Patrijsleghorn van half April tot eind Mei en de Barnevelders R. Islands Red en Wijandottes van eerste helft van Maart tot eind Aprilover de raslooze dieren die zoo hier en daar nog aange troffen worden, willen we dit keer maar zwijgen er blijven trouwens altijd menschen die het nooit leeren) nu dan, de op tijd geboren kuikens kunnen het nu zonder kloek en zonder kunstmatige warmte doen. Echter, ze schijnen van gezelligheid te houden en willen 's avonds steeds weer ergens in een hoek op den bodem van hun nachthok „op een hoop" gaan slapen. En dat mag niet. Ze verbroeien elkaar en ze komen slacht in de veeren, ze loopen kans op een killen morgen bij 't verlaten van hun nacht hok kou ta vatten. Ze bevuilen elkaar en loopeD des te meer kans „in de luizen" te komen om niet te zeggen „onder de luis 1" Zitten er veel bij elkaar dan stikken de onderste Daarom belet dit op elkaar dringen en zorg voor zitgelegenheid. Breng, een eindje boven den bodem zitplankjes aan. Geen stokken of latten om op te roesten maar plankjes van 6 a 9 c.M. breed De diertjes hebben een nog week geraamte en moeten persé een vlak hebben om met het borstbeen op te rusten. Anders krijgt dit een abnormalen stand of oen indeuking en de inwendige organen onder vinden bij hun groei daarvan de nadeelige gevolgen. Deuk er wel aan: de plankjes ook weer niet bieeder dan 9 of op zijn hoogst 10 cM. nemen, anders gaan ze er in de lengte op zitten en blijft de mest er op liggen. Onder de zitplankjes op den mestvloer dus wat turfstrooisel dat het vocht uit den mest snel absorbeert en ook veel stank in zich opneemt. Dit turfstrooisel, al heelt U het Dog zoo druk met andere werkzaamheden, zeker éénmaal per week ververschen. B(j warm, vochtig weer veel vaker 1 Het best is het, het iederen dag 's morgens vroeg te doen. Waar vuil is, daar is ongedierte 1 Over minder aangename geuren en bedorven atmosfeer, bacteriën, enz. zullen we het maar niet hebben wél over de luizen. En daar willen we kort en goed dit van zeggen Kuikens, die onder de luizen zitten, groeien niet" en zijn ze, 7 39315 Jan van Bergen liet er geen gras over groeien. Hij begreep ook, dat uitstel van veel iovleed op den uitslag kon zijn. Zijn maonen legerden zich in troepen, op een boogschot afstand, van elkaar en van de stad en sloten baar zoo nauw in, dat er niemand nit of in kon. Op gelijke wijze werd het kasteel be legerd, dat door Jan van Bloois zelf verdedigd werd, terwijl zijn neef Wolfert van Borsele en Van Lisdonck in de stad het bevel voerden. Vergeefs wacht Jan van Bloois hnlp van de heeren vau St. Maartensdijk, nit Schouwen, nit Holland. Komt die maar spoedig, dan kao Jan van Bergen tnsschen twee, drie vuren te gelijk raken en danMaar ook die beseft, wat anders meer op onzen tijd pasttijd is geld. Op twee punteu richtte hij zijn hoofdaanval op de hoofdpoort van het kasteel en op de Dalemsche stadspoort, tegenaver de behouden zootkeeten. Zoo zijn de Tholenaars gedwongen, hnn heer aan zijn lot over te laten. Zware steenen worden tegen de poort, tegen den maar om het kasteel geworpen, en ook daarbinnen. Donderbassen werpen zware kogels tegen en op het eigenlijke burchtgevaarte. Zoodra zich iemand iets bloot geeft, snorren tien, twintig pijlen te gelijk. Aanval op aanval wordt gewaagd, maar Jan van Bloois geeft, met hoe weinig ridders en knapen ook met woeker terng, wat men hem zendt. Menig Bergenaar, minder bescbnt achter de in haast opgeworpen schansen, ondervindt dat na veel narigheid eenmaal toch kip geworden dan zillen ze als men zijn maatregelen niet genomen heeft nog in 4t ongedierte. En hoe staat het dan met den leg Nog eens: over de narigheid, die je aan de beestjes beleeft en het vieze van den heele boel en over het feit dat je op zoo'n manier de kippen lang niet voor je plezier houdt, zwijgen we maar. We hebben het maar even over do evenlueele resaltaien de „tastbare" gevolgend. z. de financieele uit komsten. Houdt U, dit willen we nog even vragen, de kippen voor Uw plezier Dan toch zeker geen kippen in wier hok U uw hoofd niet durft steken vanwege al die kleine beestjes? Of houdt U de kippetjes om de centen Maar dan moet U zeker niet dulden dat ze zooveel visitie bij zich hebben. Ergo: „Zindelijkheid is aan te bevelen 1" De eerste avonden Uw hennetjes even op de de schrootjes zetten Ze kennen het gauw genoeg. Zorg voor een frisch nachtverblijf. Alle glasramen heeft U lang weggenomen en vervangen door gazen- ramen. Zoo veel als 't kan ventileeren. (Tocht is schadelijk.) Ze kunnen niet te frisch te zitten. Men moet ze wat „harden". De dieren moeten later weerstandsver mogen bezitten. Bovendien als ze te warm zitten, gaan de kam en lellen te vlug ontwikkelen en rood ver kleuren. Ze gaan op den leg teekenen niet alleen In dooien van 30-60 cn 90 c( Tubt 80 ct. Bij Apoth tn Drogisten 885 12 39318 maar als ze daarbij goed gevoed worden ook werkelijk te vroeg aan den leg. En een hen, die zonder flink uitgegroeid te zijn, aan het leggen gaat, legt kleine eitjes, kan het niet bolwerken, valt in den rui legen den tgd dat de winter komt en lijdt in dien kouden, natten tijd met zijn korte dagen, buitengewoon van dien rui, en legt a.s. voorjaar nog kleine eieren. Dus, zorg voor een frisch nacbthok. En nu de voeding. Dit natuuurlijk ook een voor name factor. Met opzet zeggen we „een voorname factor" en niet „de voornaamste". Nog te veel menschen denken dat ze er zijn met een bepaald „merk" voeder. Als de kuikens van buurman of buerrrouw beter groeien of de kippen leggen beter dan het dadelijk „Wat voer je ze?" En dan moet men dal beste voeder ook hebben en dan komt de boel wel voor elkaar denkt men. Maar vaak is het anders en ligt de fout aaD het hok of aan de verpleging of aan.... Maar in ieder geval het voeder is van groot belang. Waarom we er ook het en ander over willen ver tellen. Natuurlijk kunnen we hier niet een of ander voeder vaD een bepaalde firma afkeuren of aanprijzen Er zijn verschillende goede meelmengsels. Er zijn ook verschillende voeders die niet aaa redelijke eisehen voldoen, maar dank zij de „pakkende" reclame- phrasen en slagwoorden of omdat ze per kilo niet veel kosten, door veleD gekocht wordeu. Bedenk echter, wat per kilo niet veel kost, kan nog wel erg duur blijken te wezen. Laten we even veronderstellen dat U een goed opfokvoeder heefi waarvan Uw kuikens voorspoedig groeien, wij willen voor dezen Drie dagen dnnrt de aanval reed*, Is er oea bres in den maar, te wordt gedicht, en is de poort versplinterd, ze beeft wtl onder de zware slagen, maar wankelen doet ze niet. Eo schaart de bijl op bet zware ijzeren beslag, een plompe steen van boven neergeworpen doet den moeden arm krachteloos neerzinken van den krijger, die nu rast vindt zonder ze gezocht te hebben. Peinzend ziet Jan van Bergen dat aan. „Vallen moet het kasteel", is de sloteom zijner gedachten. Weer zal de aanval beginnen, als Ewond op zijn heer toetreedt. Met vaar hebben ze ons ontvangendat hebben wij ze nog niet teruggezonden, heerHoe dat zoo, Ewond Ze hebben hooi voor nw schapen ncodig, laten wij ze dat zenden, maar goed droog! 't Is na geen tijd tot schertsen, jongen! en als je niet Rolfs zoon was dan Ik scherts niet, beer. Laat bosjes brandend hooi of stroo aan de pijlen binden en laat daarmee op het kasteel, op den toren, tegen de poort schieten, op alle plaatsen tegelijk, maar voor namelijk aan de. achterzijde en dan tevens den aanval op de poort herhaald. Dat leidt de aan dacht af en belet of de verdediging of het blnsscheo. 't Is of Rolf door joa mond spreekt, jongen Mijn vader spreekt bier ook, heer, want hij laat mijn gedachten geen oogenblik vrij, hem moet ik redden of wreken I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1