n IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2873 Vrijdag 4 Juli 1980. Acht en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Slavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer 7i 4S 81 Eerste Blad. ut Voor Dames. De Twee Broeders. Bij Examens lei FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. sn. plundering van Tholen in 1712. iii. ÉÉMMMit Wat elke maand te doen geeft. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,37s, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. 283 Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag 12 Juli 1930, dea middags te 12 uur, ten huize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST ek verkoopen. 39294 aanwijzing geachiedt door den Karreman. olen, den 4 Juni 1930. 9 irgemeesler en Wethouders van Tholen brengen ilgemeene kennis, dat de kiezerslijsten voor de ling Groot- en Kleinbedrijf der Kamer van handel en Fabrieken voor Westelijk Noord- tnt van 1 Jali tot en met 14 Jali ter inzage op het Bureau der Kamer, Seeligsingel 4, en voor zoover betreft de kiezers in de ge- te woonachtig op de Secretarie dezer gemeente, t en met 14 Jali a.s. kan een ieder verbetering de kiezerslijst vragen op grond, dat hij zelf of ander in strijd met de wet daarop voorkomt, voorkomt of verkeerd is geplaatst, t verzoek moet in tweevoud worden ingediend et Bureau der Kamer, Seeligsingel 4, Breda. Ier verzoek om verbetering en de hierop ge- besliasing der Kamer worden ter inzage gelegd t bureau der Kamer en ter Secretarie der gemeente, n gevestigd is de handelszaak, waarbij degene, het verzoek betreft, betrokken is. olen, den 30 Juni 1930. 20 CH00LB0UW BIJZONDER ONDERWIJS. rgemeester en Wethouders van Tholen maken id, dat de Raad dier gemeente op 27 Juni 1930 olgende besluit heeft genomen Raad der gemeente Tholen Erwegende, dat het Bestuur van de Vereeniging t verstrekken van lager onderwar op Gerefor- en grondslag te Tholen op 28 Mei jl.f inge- art. 72 der Lager-onderwijswet 1920, heeft ivraagd beschikbaarstelling van gelden tot een g van f 48.24 voor uitbreiding van school- elen en leermiddelen aan de in art. 73 der Lager-onderwyswet 1920 Uitdreven vereischte is voldaan zich niet voordoet een der gevallen, bedoeld 75, derde en vierde lid. dier wet; BESLUIT erzoek in te willigen. innerd wordt dat, ingevolge art. 76 der Lager- wijswet 1920, binneu dertig vrye dagen, te en vanaf heden, ieder ingezetene en het school- vaD genoemd besluit bjj Gedeputeerde Staten roep kan komen. iareude dien termijn liggen alle bescheiden, op nvrage van het schoolbestuur betrekking heb- kosteloos voor een ieder ter inzage op de arie der gemeente. olen, 30 Juni 1930. 30 i b ?oc (Slot) slotte bad deze invasie der Franschen een aardig incident tengevolge. De Heeren de Wet hadden namelyk bericht ontvangen, de stad zou worden bezocht door eenige en, die de commieaie uitmaakten, welke van- de Provincie een onderzoek zouden initellen den toestand der financiën, die tengevolge den oorlog in slecbtep staat verkeerden. De Heeren P. Dibbite, oud-burgemebster en den pensionaris Itel F. Turcq werden door den Magistraat aangewezen om deze bij bon komst te verwelkomen. Op den daarvoor bepaalden dag zijnde 22 Februari 1714 kwamen de leden der commissie hier met een jacht aan, dat op de rivier ten anker werd gelegd. De Thoolsche deputatie liet zich dadelijk door eenige varenslieden met een boot naar het schip roeien. Toen deze halverwege den afstand had afge legd vertoonden zich de Heeren aan het dek en loste het jacht vijf saluntschoten, welke van uit de boot en den wal door signalen werden beantwoord, waarna de personen, die zich op het dek hadden vertoood, zich weder in de kajait terugtrokken. Toen de roeiboot Dabij het schip aangekomen was, klampten zich de Thoolsche Heeren aan boord en begaven zich naar het paviljoen alwaar zij de aangekomen leden der commissie begroetten en na met hen eenige woorden te hebben ge wisseld weder op dezelfde wijze naar de wal terugkeerden. Er wordt in de stadsresolutiën niet mede gedeeld, welke de bezoekers waren doch gaat men na wat de StatenDotulen ons mededeelen, dat blijkt daaruit dat in dien tijd de Heeren A. Nollens, Heer van Brninisse, de Heer G. Lam- breebtsen en de Secretaris der Staten C. van Citters onze stad en Zierikzee bezocht hebben. Deze znllen het dos vermoedelijk ook wel geweest zijn. Eenigen tijd later lieten zich ook de leden der commissie door eenige matrozen met een boot aan wal zetten en begaven zich dadelijk naar het raadhuis, aldaar werden zij op de pui door den Heer Burgemeester toegesproken en verwelkomd. Io de vierschaar binnen geleid door den daar voor aangewezenen werd eenigen tijd met de Heeren van de wet geconfereerd, waarbij door den secretaris der commissie een credietbrief werd voorgelezen en daarna aan deu Burgemeester overhandigd. Naar men uit de handelingen kan opmaken schijnt bet aldus de bedoeling der Staten te zijn geweest de stad een crediet te verleeneo, opdat deze een geldleening zou kunnen aangaan om daarmede de brandschatting te voldoeD, doch zooals reeds vroeger door mij werd medegedeeld waren de afgevaardigden vauwege Tholen vau oordeel, dat deze door de Provincie moest wordeD betaald en natuurlijk was de Magistraat hef daarmede roerend eens, zoodat de leden der commissie weder onverrichte zake naar hun vaartuig terug moesten keereD. (J) Den volgenden dag vertrok het jacht weder nadat de Thoolsche Heeren aan boord afscheid hadden genomen lieten zij zich weder naar deD wal terng roeieo. Toen de boot halfverwege den afstand van het schip en het havenhoofd gekomen was loste men van het vaartuig vijf salautschoten, die van uit de wallen met vijf dito schoten werden be antwoord, waarna het jacht het anker lichtte en vertrok. Toen de roes van het oorlogsbedrijf eenigs- zins bedaard was schijnt men zeker tot audere gedachten omtrent de voldoening der brand schatting te zijn gekomen. De gijzelaars te Namen werden althans in Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meerl 1V, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. vrijheid gesteld en toen daarop eindelijk op 10 December 1714 de Fransche luitenant-kolonel Maquinay op last van den intendant Doujat in de stad kwam om met den Magistraat over de te betalen brandschatting te onderhandelen, sloeg de Wet den eisch van de 10.000 Rijksdaalders blootweg af en beschouwde deze als een „inde- biturn" waaraan zij niet gehouden was. C. HOLLESTELLE. Tholen, 4 Juli 1930. Later in 1718 heeft de Provincie de door de stad gemaakte onkosten van het onderhoud der gijzelaars grootendeels aan haar terugbetaalt. Dames die gesteld zijn op een goed en dege lijk toiletpoeder, maken gaarne gebruik van Purolpoeder, dat aaDgenaam en gezond voor de huid is. Doos met donsje 45 ct. en evenals Parol verkrijgbaar bij Apoth, en Drogisten. 9 82293 LAND- EN TUINBOUW. FEUILLETON. XII. Redend loopt Kolf heen en weer. Ewoud toch reeds lang terug zijn Heeft hij den ter gemist en moest hij naar den Hof? Dan kon hij al terug zijn I >mt hij met het hooge tij met de schepen Maar zijn boot dan Zoo gist hij, en gist too dikwijls, dat het onwaarschijnlijke hem lijkt. de avond valt reeds. Een deel der Thoolsche e heeft zich rastig neergelegd. De herders d spoedig opbreken en dan komen de scheepjes bergen om niet. Vooruit" is plotseling zijn besloit. begeven Rolf, Balder en zijn gezellen over het schor, naar hun dam en komen e Thoolsche aanwassen. De Thoolsche herders en hun kudde reeds bijeengejaagd, vluchten nbaar overhaast en lokken de bewoners van Hil steeds verder. Twee van die begeven naar dien uithoek, waar een troepje achter as der kodde nog rustig ligt. Blè klinkt 'pottend en lang niet schaapachtig, zien ze tonder te beseffen hoe, aangevallen en ge- plotseling terug, terwijl uit de jammerende schapen zich een zestal mannen ontwart, die met Van Lisdoück aan het hoofd, Rolf en eijn overige drie makkers aanvallen. Hoe woedend ze zich ook verdedigen en hoe veel werk ze hun tegenstanders geven, hnn lot is spoedig beslist. „Oude Weerwolfklinkt het Rolf tegen, een andere heer Jan zal je leereo, wat jou past. Nu gebonden, dan gehaDgen, jij met je broed. Rolf antwoordt niet. Hoe ook gehoond, hij hondt het hoofd fier opgericht, als ware hij de edelman en Van Lisdonck de slaaf. Dat tergde dezen en wie weet ot hij zich niet op deB weerlooze geworpen had, als dien niet een smar telijke uitroep ontglipt was. Immers ddar, van den Hoogen Hil, daar kwam zijn kudde, voortgedreven door Thoolsche visschers Dat was een gemakkelijke buit geweest, nadat den manken Wolf het zwijgen opgelegd was. Dat gezicht smartte Wolf, maar als een vlijm sDeed hem door de ziel, de onverwachte ver schijning van Ewond. Ook Lisdonck begreep, wie daar kwam, maar vóór hij het verhoedeD kon, klonk het,,Vlacht, naar Bergen Een zware slag deed Rolf wankelen eD hij ware ge vallen, als niet Balder trots het pijnlijk wringen zijner banden, den oaden man met de handen gegrepen had. „Zorg voor die en voor de kndde", siste het In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. Nadruk verboden. (Ie helft Juli.) Men kan voortgaan in deza maand kropsla te zaaien en te verplanten, stam-suikerboonljes te leggen, maar hoe eer hoe liever, en niet om er pootgned van te winnen, postelein te zaaien en snijbiet. Voorts in 't begin dezer maand Chineesche kool (Castonner Witkop). JuliAug.snijkool of snijmoes, gele en winter-postelein. Van enkele dier groenten willen we iets zeggen. Snijkool kan men ook al in 't voorjaar hebben, als ze in 't najaar, ongeveer begin October, wordt uitgelaaid ze houdt zich goed in den winter. Men eet er de donkergroene lang- gesteelde bladeren van indien de hart bladeren niet geleden hebben, dan kan men ze in 't voorjaar opnieuw afsnijden. De gele snijkool, ook wel zachte gele boterkool geheeten, is vooral aanbevelenswaard. Meest zaait men ze vroeg in 't voorjaar of in 't najaar, maar ook in deze maand kan men dit doen. 't Geschiedt in rijen en de planten houdt men 6 8 cM. van elkaar. Later, na gebruik, wordt de snijkool met den grond omgegraven, omdat ze spoedig in zaad schiet. Van snijbiet, die al van half April tot Augustus wordt gezaaid, worden de jonge bladeren gegeten, gekookt als spinazie. Van sommige soorten leveren de breede, merghoudende bladstelen, een gerecht, dat veel met asperges over eenkomt men neemt de buitenste witte huid er af, en kookt de stelen in zout water. Aanbevelens waardige soorten zijn de witte Zomersnijbiet, waar van alleen de breede, vleezige, witte bladribben ge nuttigd worden (de planten moeten minstens een halven Meter van elkaar komen) en de goudgele snijbiet. Als sierplant wordt wel gebruikt de Brazi- liaansche biet. Het is nu ook de tijd, om winterpostelein of doorwas te zaaien de smaak komt dien van poste lein zeer nabij, 't Is een heerlijke groente, die ge ringe eischen stelt. Ze wordt ook als sla en soep groente gebruikt. Men zaait dicht, dunt later uit, welk dunsel kan worden gegeten van de overblij vende planten, die op een afstand komen van 10 a 15 cM., snijdt men de bladeren af. Zoo ongeveer half Juli kan men nog wel eens andijvie zaaien. Is de grond droog, dan eerst goed vochtig maken. Na 't zaaien, bij felle droogte (anders niet) een ma\. ®,,®r l®??00. Men neme nu als soort winter- andijvie, omdat deze harder is dan de zomersoort, die in 't najaar al gauw van de nachtvorsten te lijden heeft. Ook uitdunnen, niet verplanten, de afstand wordt ongeveer een voet. De bespuitiDg van aardappelplanten of Bourgon dische pap ter bestrijding van de aardappelziekte wordt voortgezet, indien het voortwoekeren van de ziekte dit noodig maakt. Het loof der winteraard appelen wordt deze maand voor het eerst bespoten. Waar de koolplanten veel aan draaihartigheid lijden, wordt het hurt der planten eenmaal per week bespoten met een oplossing, bestaande uit 2 pet. zachte zeep en 1 pet. brandspiritus. Eieren en reeds aanwezige rupsen van het kool- wiije, de z.g. koolrupsen, worden van de bladeren der koolplanten afgezocht. Men tele de kool zooveel mogelijk in het vrije veld. Bij huizen en schuttingen vindt men de meeste koolrnpten. De vruchtentijd nadert, waarom we nu en later eenige vruchtenrecepten zullen geven. Eerst een recept voor aardbeiengeleisalade. S'eenen vormpjes of kopjes vult men met een gehalveerde aardbei, verder met verwarmde oranje-marmelade man laat de kopjes staan, tot alles stijf geworden is. Op een liefst glazen schaal, plaatst men uitgezochte, gave ®Q afgedroogde slablaadjes, op ieder van deze keert men den inhoud van oen kopje om, tot do schaal vol is. Over 't geheel wordt geslagen room of dikke vanille uitgestort. Aardbeien met room men Deme een Liter kleine aardbeien, die sterk worden gekneusd. Een half pond poedersuiker wordt er door geroerd en 't ge heel flink door elkaar geroerd. Neem dan één eiwit, klop dit goed stijf en roer het door de geklopte aardbeien met suiker, wel een half uur lang, totdat alles flink stijf is geworden. Dit gereoht wordt hoog opgemaakt (gebombeerd) op een schaalde room, of ook wel vanillevla wordt er afzonderlijk voor^e- diend. Frambozen-pie (gobak in schaal.) Bestel of maak zelf een pasteikorst. Voorts hebt ge gezorgd voor een paar pond frambozen en één pond rijpe roode bessen. Bessen en frambozen worden uitgezocht, schoongewasschen, ontdaan van steelijes en takjes, dan zacht gekneusd. Suiker (een half pond) en eeu lepel bloem worden er door geroerd deze vla doet men in de pasteikorst en zet deze korst of pie in den oven, waar ze een kwartier in blijft. Na be koelen wordt hot gebak aldus koud voorgediend. Voor 't bereiden van verschillende gerechten is het goed voor de huisvrouw het volgende te weten vier wijnglazen van gewone grootte hebben een gewicht, als zij met droge waren gevuld zijn, vau ongeveer een half pond, met natte waren 1.4 Liter, zoodat 8 wijnglazen vocht zijn een halve Liter en idem droog 1 pond. naar de haven. Vier man wierpen zich daar met hem in een boot en nu begon een wilde jacht. Had Ewoud een grooten afstand voor, hij was lang niet frisch meer en de stroom werd, met het opkomen van den vloed, steeds sterker. Van Lisdonck drong zijn mannen, door bedreigingen eu beloften tot de aiterste krachtsinspanning en Ewouds lot zou zeker nog droeviger geweest zijn dan dat van zijn vader, ware niet een der scheepjes, uit Bergen afgezonden, met stroom en vloed mee, in 't gezicht gekomen. Nu was Ewoad gered. Van Lisdonck maakte met onverholen woede, dat hij zoo spoedig moge lijk in Tholen kwam. Daar juichte het volk en heer Jan op zijn burcht, wiens bezorgdheid voor Thijs steeds toenam, troostte zich met de gedachte „Drie voor één, dan is Thijs ook veilig", J. Een kasteel minder. Een trouwe verrader. Ongewone menschenliefde. We ziju drie weken later. Hoe is de toestand na veranderd. De zon mag vroolijk schitteren aan eeü wolkeloozen hemel, de natuur mag in rustige herfstpracht, met zil veren herfstdraden en goudgeel blad een toon beeld van rust en kalmte zijn. Op het gemoed der meuschen schijnt geen verzachtende invloed mogelijk. Het aanvankelijk succes der Tholenaars is blijft men kalm en helder, indien men vooraf Myuhardt's Zecuwtabletten gebruikt. 7 39291 Koker 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten, BINNENLAND. Spoorvrachtverlaging voor aardappelen. In antwoord op zijn telegrafisch verzoek tot onmiddellijke verlaging der spoorvrachten van vroege aardappelen heeft het Centraal Bureau der Tuinbouwveilingen te 's-Gravenhage, zoo meldt het „Hbld", van den mtni9ter van Water staat het bericht ontvangeu, dat, met het oog op de tegenwoordige buitengewone omstandig heden, de regeering besloteu heeft, een reductie uit Zaid-Bevelaod uit Borselen, eD Walcheren, met bon dienstlui over Riemerswaal tal vau Zeeuwsche en alle Hollandsche edellieden lieten op zich wachteD de strijd tusschen graaf en gravin hield hen daar terug. Toch, Tholen en zijn heer waren het eeus eu eendracht vermag veel, troostte zich Jan vaQ Bloois. Met Ewouds reddiDg vernam Jan vau Bergen het verlies vau zijn kudde, de gevaogennemiDg van Rolf eu zijn zoop, en de bevestiging van Van LisdoDcks verraad. Dat vulde den beker, de teerling was ge worpen. Geen acht dagen later en drie koggen behoorlijk ten strijde uitgerust, zeilden uit da haven van Bergen, tot op eeu boogschot afstands van Tholen. Macht vau edeleD, irel Jan van Bergen bevriend, verwant of him leenplichtig, trokken met hun dienstknechten, te paard eu te voet, naar het HaMersche dnin. Vis?chersvaar- toigen, beladen met alleriei belegering?- en ver- nielingstuig voeren naar den Hoogen Hil, onder weg de krijgsmacht opnemende en zoo landde daar een macht, sterker dan de Hil oot aan schouwd had 6d sterk genoeg om Heer Jan van Bloois te doen gevoelen, dat hij ni< t ongeH'ift de hand kon uitstrekken, Daar wat de natnar hem scheen te willen toebedeelen. Rolfs hut en kooi werd de legertent ran Jan vao Bergen en Gliu.es en ÉÜMÉ^I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1