IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 27 Juni 1930. Zeven en veertigste jaargang en, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. De Twee Broeders. Transpireerende Zomersproeten ver= Sprutol. Bij alle Drogisten. Vreest geen Examen FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. ilundering van Tholen in 1712. ii. ■t id' oksels en voeten dwijnen spoedig door een pot Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE Advertentiënvan 1 tot4regels 75ct.; iedere regelmeerl7'/2 Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Ct eöl het vrijmaken der gevangenen te werd ook door tosschenkomst van den tan van Vrijberghe gecommitteerden Baad ravenhage onderhandeld met den Raad van jepoogd werd deze te doen nitwisseleu aosche soldaten, die door het leger onder eraal Grovestiu waren gevangen genomen, udde men zich daarvoor tot Jhr. Adriaan rssele te Geldermalsen, doch al deze po- werden eindelijk alleen bekroond met aten van eenige militairen van het gar- die tegelyk roet de bnrgers naar het □kamp waren medegenomen, koviuciale regeering deed ook al wat in rmogen was om de stad te hulp te komen iden op 22 December 1712 een bedrag 600 Vlaamsch ot f 3600 voor het md der gevangenen en dat Diettegen- den toestand der financiën, die er door log en de vele vrijdommen van omslag amitenze polders verleend wegens vroeger gehad hebbende iuundaties, niet roos- voorstonden. Br werd daarbij bedongen, de geïnterneerde burgers van Oud- en Vosmeer, die met de anderen te Namen en ichf) waren opgesloten daaronder begrepen zijQ. De hospes rekende echter voor de kosten voor eik 2 galden per dag en dit voor de ongeveer 60 gevangenen over ogen termijn een vrij aanmerkelijk bedrag vendien moesten deze van hier nit nog >ifie en thee worden voorzien, onderhandelingen van hieruit mochteG gevoerd worden door tosschenkomst van ranschen intendant Doujat en voor wat. de geldelijke zaken met den officier der ad- ratie Pesters. De wissels voor Namen, die udend binnen kwamen werden aan het estaor gepresenteerd door zekeren heer te Bergen op Zoom. Br werden belangrijke ;en overgemaakt, zoo kwam ik tot de slot- it de mededeeliogen in de notulen, dat voor het onderhoud der gevangenen bedrag van 675 Vlaamach in het 24 Augostus 1712oltimo Mei 1713 le stad een bedrag van 675 Vlaamsch m iasela was voldaan dus voor f 4050 in onze __fcrbij kwam nog dat een groote som moes hd uitgekeerd aan de burgers, die door de ^^ering schade hadden geleden en aan de gelalen vronwen en kinderen. Ook werd 1 bedrag afgezonderd voor het terug koopen jeroofde goederen, die door den vijand voor prijzen aan bewoners van Noord-Brabant le hand waren gedaan, k geeB van de diaconiën der beide kerken kon- lid ets voor de geruïneerde burgers doen; zij zaten na de etrooperijen mede in geldverlegenheid, redikanten hadden zich om stenn tot de Pro- FEUILLET0N. XI. ier Jan was dadelijk te spreken voor den dwacht, die wel oppaste, zijn vergissing te den. i Thijs gaf oogen en ooren den kost. Wat toebereidselen, om zijn heer ten onder te gen. Alle belegeringswerktuigen schenen ogebracht om kasteel en stad te doen vallen, hij tot nog toe wel getwijfeld of het ernst worden, thans verdween alle onzekerheid, usschen groote houten gevaarten, dienende zware steenen weg te slingeren of om met en de moren en poorten te rammeien, trof vooral een vreemdsoortig zwaar toestel ek wel een groote zwarte bnis waar om- tal van krijgslieden stonden en van welks ,r erking men wonderen vertelde. ^ODderbossen ja van hooren zeggen, waren sommigen bekend, maar dat heer Jan daar- dq ook al beschikte, dat stemde hem tot rustheiJ, wel steviger mnren dan die van 'en moesten daarvoor bezwijken. In zijn be dheid vergat hij bijna, waar hij wa9, tot hij seling bijDa tegen een hem welbekend persoon 'iep, die hel voorplein op kwam en door een krijgsknechten rechtstreeks in den burcht d werd, waar heer Jan nog in gesprek was den schildwacht. Die hem bekende persoon oiemand anders dan Ewoud, die met het vinciale Staten gewend wat tengevolge had, dat den rentmeester der geestelijke goederen werd gelast hunne achterstallige tractementen dadelijk uit te betalen en hnn daarop zelfs eenig voor schot te willen verleenen. De predikant te Nienw-Vosmeer ontving 51 Vlaamsch nit de collecte der stad Veere. Op 22 Januari 1713 verscheen onverwachts de hiervoren genoemde lnitenant N. Callerman in de stad, die van het Pransche legerbestuur op zijn eerewoord verlof had bekomen zich eenige dagen uit zijn gevangenkamp naar hier te mogen begeven. Deze deed aan den Magistraat een relaas van den staat, waarin zich de gevangenen bevonden, hij schetste den slechten toestand, waarin deze verkeerden en deelde mede, dat de intendant Doujat hun bedreigde met zware straffen en zelfs met execatie vooral het leven van den baljuw Nicolaas Dunrcant en den sche pen MariDU9 van Vrijberghe liep gevaar wanneer de 10000 Rijksdaalders aan brandschatting niet spoedig werden voldaan. Doch de stadsregeering wa9 niet bij machte zulk een belangrijke som bijeen te brengen en zond door tosschenkomst van den heer Kips een bedrag voor het onderhond der gevangenen en legde daarbij een acte van indemniteit over met belofte deze later te zullen voldoen. Eindelijk na een tijdlang in twijfel verkeerd te hebben omtrent het lot der gevangeoen, be reikte op 13 April het heugelijke nieuws onze veste, dat de vrede met Frankrijk op dea lld'en daaraan voorafgaande te Utrecht was gesloteö, hetgeen overal in den lande en vooral ook hier de vreogdevareo d^ed ontbranden. De Magistraat informeerde door tnsachenkomst van den heer Johan van Vrijberghe te 's Gra- venhage naar de voorwaarden, welke er in het traetaat omtrent de te betalen brandschatting waren opgenomen. Doch het daarop ontvangen antwoord luidde niet geruststellend, daar de Franschen zich het recht daarop hadden voor behouden, hetgeen de vreugde hier wel eenigs- zins getemperd zal hebben. Eindelijk besloot men zelf nog eeu poging te wagen. Het was namelijk aan eenige der gevan genen gelokt uit hnn gevangenis te ontsnappen, zij werden met blijdschap ontvangen en aan elk hunner werd een bedrag van 6 Vlaamsch of 36 gulden ter hand gesteld als vergoeding van hun onkosten voor de reis. Aan een Brabant- schen schipper, die hen daarbij geholpen had, werd een bedrag van 50 Vlaamsch of 300 gld. toegekend. Dit had den menschen hier eenigszins moed gegeven, dat het nog wel mogelijk zen kunnen sijc, dat ook de anderen zouden kunnen ontkomen, doch daartoe zon geld noodig zijn. behandelde men met Purolpoeder. Dit is het meest afdoende middel daarvoor. Het kost 45 en 60 ct. per bos en is evenals Purol verkrijg baar bij Apotb, en Drogisten. 10 39278 bericht kwam, dat de Tholenaars weder op de aanwassen gekomen waren en dat Rolf ook heden zijn plan zon volvoeren. Toen hij den wacht had gemist, had hij zich Daar Bergen gehaast. Er waren maar weinig woorden noodig om heo, die in het bnrchtvertrek bijeen wareD, van verraad te overtuigen. Thijs had nog minder tijd noodig om het hachelijke van zijn toestand in te zieD. Gelukkig dat Ewoud hem niet herkend had. Nauwelijks was deze dan ook in den barcht verdwenen of Thijs haastte zich buiten de poort, waarna hij het op een loopen zette, of heel Bergen hem op de hielen zat. En dat was noodig ook, want DÏet lang duurde het of hij hoorde een verward geschreenw, gejoel en gedraaf achter zich. Geen twijfel, zijn vrijheid en redding hiugen af van de snelheid zijner beenen. Ziju voorsprong was niet groot, maar was het kreapelbout een be lemmering voor hem, voor zijn vervolgers was het dit eveneens. Hij vloog voortvol schrammeD en krabben, door de takken en stekels, met hijgende borst, naderde hij den hoogen duiowal nog een paar sprongen daar rende hij over het schor wa3 aan de kreek. Aamechtig wierp hij zich in het bootje, daar waren zijn ver volgers op het dnin. Het bootje losgemaakt, de riemen een schorre, wanhopige kreet ont wrong zich aan zijn borst, de riemen waren verdwenen. Het bloed spoot hem nit den neus, met rollende oogen en gebalde vuisten, maakte hij zich tot een wauhopigen tegenstand gereed, toen een hevige slag, met een zijner eigen riemen toegebracht door den schildwacht, hem deed bezwijmen. Thijs was gevangeD. Spoedig had men echter weer een groot bedrag bijeeD. Jacob van Vrijberghe schonk 100 Johan van Vrijberghe,300 Adriaan van Vrij berghe 200 en elk der overige regenten 33 6 fj 6 gr. Vlaamsch. Ook werden van stadswege nog 300 Vlaamsch uit de ambtsgelden, die anders ten bate der gemeente zouden zijn gekomen, disponibel gesteld voor het onderhoud der gevangenen. De wet riep eindelijk ook nog de polderbe sturen uit het eiland bijeen en legde deze den staat van zaken blootveel gonstige resultaten heeft deze conferentie echter zoover ik heb kuDnen nagaan, niet opgeleverd. Weinig tijds later verneemt men, dat door den hospus te Namen een bedrag van 6000 gulden in Fransch geld geëischt wordt als de gevangenen Nicolaas Duurcant en Marinos van Vrijberghe te Brussel zonden zijn aangekomen, zij zouden van laatstgenoemde slad per vaartuig verder hnn bestemming kunnen bereiken, aldaar aangekomen, moesten zij elk voor zich nog 100 pistoletten*) disponibel hebben tot voldoening van noodige uitgaven. En werkelijk gelokte het, daarbij geholpen door een inwoner van Namen en den luitenant Thoma op 20 Mei behouden naar hnn vaderland terug te keereD, waar zij door vrienden en be kenden met vreugde werden ontvangen. Doch nog velen der overige burgers waren in België achtergebleven, waaronder ook dient te worden vermeld de majoor der burgerwacht Marinus van der Heiden, welke te Givet werd gevaDgen gehooden. Deze, een man van een leeftijd van meer dan 70 jaren, had niet kuunen ontvluchtenmet hem werd nu door de stad verder correspondentie gevoerd. Da Magistraat achtte het billijk, dat ook deze gevaDgene eenig bedrag werd toegekend, waarom hij door tusschen- komst van zijn schoonzoon, den Heer van ClavereD, had verzocht. BesloteD werd hem zijn salaris, zijnde 25 Vlaamsch of 150 gld. uit te keereu, daar hij dit toch moest voldoen. (Slot volgt.) f) Wellicht is bedoeld Schaerbeek. Een pistolet was een goud geldstuk, de dubbele deed 9 gulden, de enkele 4 gulden 5 stuivers. 7 39280 PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAHD. Dinsdagavond werd de eersle gewone zitting in 1930 door den Commissaris der Koningin iD naam der Koningin geopend, waarna hij het ambtsgebed voorlas. Spr herdacht vervolgens wijlen den heer Ph. J. van Dixhoorn, die van 1919 tot 1923 en van 1924 tot zijn dood lid der Staten is geweest en daar speciaal voor landbouwbelangen en voor die van Zeeuwsch Vlaanderen in het algemeen opkwam. De schild wacht had zijn lichtgeloovigheid eD onvoorzichtigheid goedgemaakt, door toch den spion te vangen. Keeren we naar den Markiezenhof terng. Thijs zit veilig en wel in een der kelders opgeborgen. Daar keert hij zich op zijn strooleger om en om. Doet de wonde, door de roeispaan toegebracht, hem pijn, nog meer pijnigen hem zijn gedachten. Het maalt hem door het hoofd, als hij wakker is en als hij insluimert. Tholen vrij, Thijs vrij, niet vrij, zijn ouders gevangen, zijn heer niet vrij. Het wiemelt io zijn hoofd van akelige ge dachten. Wat hem, den spion overkomen kaD, dat beangstigde hem ten slotte het minst. In de zaal zijn heer Jan en Ewoud weer. Lang duurt hun onderhoud niet. Zeg aao uw vader, EwouJ, dat ik legen het vallen van den avond, met het wassen van het getij, eenige scheepjes zal zendeD. Die nemen de schapen mee en allen, die zich op den Hil be vinden. Hoeveel waarde ik na ook aan ziju bezit hecht, bij i9 Diet te verdedigen, door zoo'n klein troepje mannen. Ga das eD ik zie u allen spoedig weer I. Strijdbare Schapen. Drie voor één. Aan den oever, die de Thoolsche visschers tot kade diende, lagen, sedert Thijs zekerheid ge bracht had, dat het ernst werd, de vaartuigen vastgemeerd, Het derrie steken en branden was Verzoeken van burg. eu weth. van Goes en de Kerkvoogdij der Nederl. Herv. Kerk aldaar om sub sidie voor de restauratie van den dakruiter, het uur werk en het klokkenspel op de Groote of St. Maria Magdalenakerkvan het Bureau voor Kinderbe scherming te Amsterdam om subsidie eu van het bestuur der Ver. tot bevordering van het lager tuin bouw onderwijs op Zuid-Beveland om subsidio voor de stichting van een proeftuin, werden in handen van Ged. Siaten gesteld om bericht en raad. Mededeelingen van Ged. Staten inzake het kolen laden te Hansweert en inzake de passagierstarieven op de Prov. Stoombootdiensten werden naar de af- deelingen overgebracht. De voorz. wilde hetzelfde doen met de mededee- ling over de motie van wijlen den heer van Dixhoorn betreflende de Rijksbijdrage in het tekort op de exploitatie van den Prov. Stoombootdienst op de Westerschelde. De heer Erasmas deelde echter als een der mede- onderteekenaars dezer motie mede, dat de ongerust heid over de Rijksbijdrage, die ontstaan was door een minder duidelijk schrijven dd. 27 December jl. want er is een middel dat U kalm hondt en waardoor Uw geest helder blijft. 39277 Mijuhardt's Zsnuwtabletten behoeden U voor zenuwachtigheid. Ze zijn verkrijgbaar iu kokers van 75 ct. bij Apoth. en Drogisten. 9 van den minister van Waterstaat, voor een groot deel is weggenomen door de nadere correspondie tusschen Ged. Staten en den Minister en de Rijksbijdrage veilig blijkt te zijn ook om de verbindingen verder te verbeteren. Wat den dienst Vlissingen-Neuzen betreft, die is van latere zorg, zoodat een bespreking daarover wel achterwege kan blijven. Om deze redenen kunnen de medoonderteekenaars zich wel vereenigen met het buiten behandeling lateu der motie. Hierop werd de inededeeling van Ged. Siaten voor kennisgeving aangenomen. Het provinciaal verslag 1929 werd aangeboden. Tot lid der Staten bedoeld bij art. 89 der. Prov. Wet werd herkozen de heer Wallien (C. H.) met 20 stemmen, tegen 6 op den heer Kakebeeke (V.B.), 10 blanco en 1 op ieder der heeren v. d. Wart (C.H), Joziasse en Kodde (beide St. Ger.) De heer L. J. Geelhoedt werd als opvolger van den heer van Dixhoorn toegelaten en beëedigd. Do volgende vergadering werd bepaald op Dinsdag 15 Juli. BINNENLAND. Goedkoope treinen op Zondag. Door het Tweede Kamerlid Kersten zijn de volgende schriftelijke vragen tot den minister van "Waterstaat gericht Is het den minister bekend, dat goed koope treinen op Zondag worden ingelegd, zoo b. v. naar Roosendaal naar Amsterdam op Zondag 29 Juni 1930 en op 22 Juni jl. van Rotterdam naar Arnhem en Nij megen Is de minister bereid aan dit loopen van goedkoope treinen een einde te maken, gelijk Z.E. toezegde te zullen bevorderen in zijn Kamerrede van 20 November 1929 gestaakt. De mannen werkten aan het kasteel of de wallen der stad. Alleen de schapen vermeiden zich nog in het welige gras op de aaDwassen, maar verweideD, DeeD, dat lieten de herders niet toe Van Lisdonck is reeds een bekende bij de poorters. Al doet zijn trots hun onaangenaam aan, zij weten, dat hun heer zijn vriend is. Tien flinke maDnen heeft hij zich uitgekozen. „Mannen", zegt hij, geeft goed acht, op wat ik u beveel. Ge begeeft o, man voor man, bij tasschenpoozeo, in den loop vao den namiddag naar de aanwassen, waar de schapen grazen. In een keet van de zoutzieders hebben de herders schapeuvachten gelegd. Die slaat ge om. Dan begeeft ge u, voorzichtig, als echte schapen loopende, tusschen de kudden, door de kreken, die toch nog droog zijn, naar den uilersten hoek van de schorreD, tot tegen de Hoogkamer. Daar legt ge u te herkauweD. Die van den Hil willen uw schapen rooven, wij zullen hen zelf, met de kudde nemeD. Zorg u niet te verraden. Als ge u tegen de helling van een kreek half verborgen houdt, zult ge geen achterdocht wekken. Mij zult ge in ééu der herders herkennen. Als ik het sein geef, maken acht van u zich met mij meester van Rolf en zijn gezellen (ze zijn met hun zessen). D^ overige twee drijven de schapen van den Hil over een dam door de Hoogkamer, naar de stad. Denk er aau niet vóór ik het sein geef, maar dan ook niet gemard, want anders verrast je den vloed of misschien wel Jan van Bergen. (Wordt vervolgd,)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1