1ERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Doorzitten Nerveus en Overspannen Onrustig en slapeloos Vrijdag 20 Juni 1930. Zeven en veertigste jaargang sn, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Transpireerende ke lar M IE oksels en voeten 9 39260 GEMEENTERAAD. Mijnhardt's Zenuwtabletten Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meerl77j Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ct PUBLICATIEN. 39 eesler en wethoaders van Tholen brengen ter aangifte voor ruiming van privaatpatten sdag 24 Jnni a.s. kan geschieden, igiften te bezorgen in de brievenbus van 19. den 17 Joni 1930. 7 Int Iels men met Parolpoeder. Dit is het afdoende middel daarvoor. Het kost 60 ct. per bos en is evenals Parol, gbaar bij Apotb. en Drogisten. RPENISSE, 16 Jooi 1930. tier Borgemeester W. L. Klos. Secre- heer L. G. van Doorn, zig alle ledeD. otolen der vorige vergaderiüg worden ;eo en ongewijzigd vastgesteld, omen stukken erslag vao de vergadering vao de aid. van de Ver. van Ned. gemeenten ge- te Middelburg, over de financieele ver led. Staten betreffende goedkeoriog raads lot wijziging van de begrooting van 1929 Worden voor kennisgeving aaogeoomen. de beeren Offrioga en Groentjes eeD tot het in werking brengen van eeD itrale. lorz. stelt voor dit aan te honden tot een vergadering, waartoe met alg. st. be- ordt. chrijven vao den Minister van Arbeid, I. inhoudende verguQniug vao de eigen- rdracht vao gemeentewoniogeo. iet gemeentebestuur vao St. MaarteDtdijk |pj de de vleescbkeoringsdieDst ie kwartaal |Er is io de gemeeüte Scherpenisse aan ontvangen f 105 eo er moet wordeD JTlf 65 54. icbrijven van Ged. Staten inhoudende ring betreffende de cijfers inzake de ile verhouding tosscben Kijk en gemeenteD n oDveraoderd vastgesteld. hetzelfde college goedkeoriog raadsbesluit 'J ide de verhoring van de vaargeul aan de Velde, evoDeeus de definitieve vast- van de gemeeuterekeuing over 1928. stokkeu wordeD voor kennisgeving aao- verslag van de Kamer van Koophandel a over 1929. :sl circuleeren. •chrijven van Ged. Stateo betreffende de salariaregeliug van burgemeesters, wet- secretarissen en ontvangers van gemeenten lit blijkt dat het salaris van den bnrge- is gekomen van f 1500 op f 2000 eD de weihooders is verhoogd met f 20. schrijven van de Ver. vao Ned. Gemeenten migiog voor de bijdrage geschenk gebouw .e uitkeering wat betreft de financieele ver- tasscbeD Rijk en Gemeenten is nagegaan dit vermoedelijk voor de gemeeote Scher- zal zijn f 6211,29. verslag vau de N. V. Waterleidiog Mij. te zijner tijd hieromtrent wel nader vernemen, daar deze besprekingen Dog maar onderling hebben plaats gebad. Het schrijven wordt verder voor kennisgeving aangenomen. Proces-verbaal van kasopname bij deo gero.- oDtvanger. Een aanbieding van Blankwaardt en Schoon hoven van een portret vau de Kod. Familie, De voorz, stelt voor ieder gezin eeo portret te geven van 15 cent en voor bet gemeentehuis eeD te nemen vao f25. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een schrijven van den Inspecteur der Dir. Belastingeu te Zierikzee, dat de opcenten in- komsteobelastiog zija geraamd op f 5500. Wordt voor keDoisgeviog aangenomen. B. en W. stellen voor cveoals het vorig jaar aan de politie voor bewezeD dieDsleo bij de kermis elk f 15 te geven en Geuze als markt meester f 50. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Met alg. st. wordt goedgevondeo eeo wijziging der begrooting voor 1930, eveDeens om wederom voor 2 jaar uitstel te vragen voor het vak lichaam- lijke oeteoiogen op de school en om eeo gemeente- wooiog te verbureD aan Job, Dijke voor f 142 per jaar. Hierna sluiting. POORTVLIET, 17 Juni 1930. Voorzitter en secretaris W. Dronkers. Tegenwoordig alle leden. De voorz. opent de vergadering. De no tulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd vastgesteld. De voorzitter deelt mede, dat ingekomen zijn de navolgende stukken: I. Een proces-verbaal van kasopname bij den Gem.-Ontvanger. '2. Een missive van den Min. vat) Onder wijs, K. en W., waarin de vergoeding in gevolge art. 00 der L. O. Wet is vastge steld op f 9790. 3. een missive van den Min. vanOnderw K. en W. waarin de gemeente verschul digde bijdrage in de kosten der R.tl.B.S. is vastgesteld op f f773.8ö. 4. Het door Ged. Staten dezer provincie goedgekeurd besluit tot wijziging der be grooting. 5. Een brief van de P.Z.E.M. te Middel burg, waarin accoord wordt gegaan met het in de vorige vergadering genomen be sluit, inzake de kosten der straatverlichting. 6. Eenige besluiten van Ged. Staten van Zeeland, waarin bedragen zijn vastgesteld ter uitvoering van de Wet op de Fin. Ver houding tusschen Rijk en Gemeenten. De voorz. zegt dat deze stukken van weinig belang zijn. 7. Een rapport van de Gezondheids- comm ssie te Tholen, naar aanleiding van haar bezoek aan deze gemeente. De voorz. deelt mede, dat B. en W. zuilen trachten zooveel mogelijk aan deze bezwaren tegemoet te komen. 8. Jaarverslag, balans, winst- en ver liesrekening der N. V. Waterleidingmij. Tholen over 1929. 9. Een uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente over 1929, welks aan Ged. Staten is ingezonden. 10. Het verslag van de bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie te Tholen over 1929. Deze stukken worden voor zoover zij geen verdere uitvoering eischen, voor kennisgeving aangenomen. De voorz. zegt toe de laatste drie stukken bij de leden te doen circuleeren. II. Rekening en verantwoording van dhr. E. van der Slildce, als curator over J. C. P. de Jonge, overleden, waaruit b ijkt dat de nalatenschap met aftrek van alle kosten groot is f1286,975, waarop de ge meente beslag heeft gelegd. De voorz. deelt mede dat Burg. en Weth. Ged. Staten dezer provincie daarmede in kennis hebben gesteld en gevraagd op welk deel de Provincie meent aanspraak te hebben, daar ook zij in de kosten van verpleging heeft bijgedragen. Dhr. Carels vraagt hoe lang alles zal kunnen duren en de erfgenamen geen be zwaar hebben gemaakt. De voorz. deelt mede, dat alles reeds is afgeloopen en dat het nu onbetwistbaar eigendom is van de gemeente. Dhr. Carels wil nog eens herhalen, het geen hij reeds meermalen heeft gezegd, dat bet financieel voordeel uit bet oog verloren is, daar de ouderdomsrente jaar lijks niet in de gemeentekas is gestort en nu de inbeslagneming kosten heeft mee gebracht, zooals notariskosten en belooning voor den curator. Dhr. E. van der Slikke zegt, dat op den staat geen belooning voor den curator voorkomt, dit zijn de kosten van beëedi- ging van dien persoon. 12. Een schrijven van het Centraal Archief en inlichtingenbureau inzake Maat schappelijk Hulpbetoon, waarbij de con tributie voor gemeenten beneden de 10.000 inwoners is verminderd tot f5,en alsnog toetreding der gemeente wordt verzocht. Burg. en Weth. achten geen termen voor de gemeente aanwezig om als lid der Vereeniging toe te treden. Het stuk wordt dan ook voor kennisgeving aangenomen. '13. Een circulaire van het comité in zake bestudeering en bestrijding van iepen ziekte, om een bijdrage in de kosten ad f 10.000,—. Burg. en Weth. vinden het wel een goede zaak, maar gezien de gemeente geen nut daarbij heeft, stellen zij voor het ver zoek voor kennisgeving aan te 'nemen. Overeenkomstig wordt besloten. 14. Een verzoek van het vorig Hoofd der O. L. School, dhr A. J. Platteeuw, om aan de kinderen eenige vergoeding toe te kennen voor de ingezamelde rupsennesten, B. en W. stellen voor het van deRijks- tuinbouwconsulent te Goes ontvangen be drag. groot f3.29 tot f 10 aan te vullen uit de gemeentekas. Dhr Vogelaar vraagt of dit alleen voor de O. L. School is, De voorz. zegt niet te weten of bij het Hoofd der Rijz. Lag. School nesten zijn ingeleverd. Dhr Vogelaar zegt dat er 2400 rupsen nesten zijn ingeleverd. De voorz. vindt het billijk, dat het ge noemde bedrag van f10 wordt verhoogd tot f 15 Dit kan dan verdeeld worden, naar het aantal nesten dat bij de hoofden dezer scholen zijn ingeleverd. Na eenige discussie wordt zonder hoofdelijke stem ming daartoe besloten. Verder deelt de voorz. mede, dat de Alg. Politieverordening voor deze gemeente reeds een artikel bevat, omtrent de ver- pl chling tot het verwijderen van rupsen nesten. zoodat deze geen aanvulling meer behoeft. 15. Een circulaire betretfende wijziging der bouwverordening, inzake het aan brengen van brievenbussen aan woningen. B. en W. stellen voor een bepaling in de verordening te voegen, waarbij het aan brengen van brievenbussen voor nieuw te bouwen woningen verplichtend wordt ge steld en de volge'pde vergadering een con cept, artikel, ter ïnlassching aan te bieden. Het voorstel wordt eveneens zonder hoof delijke stemming aangenomen. 16. Een verzoek van J. Elenbaas, P. Potter en L. C. Slings, om in aanmerking te mogen komen voor de levering vau verlichtingsartikelen ten behoeve van de gemeente. De voorz. zegt dat dit verzoek reeds voor de vorige vergadering bij hem is in gekomen, maar aangezien toen geen inge komen stukken zijn behandeld, is het blijven liggen. Er was trouwens volstrekt geen baast bij. De uitvoering van dit be sluit behoort aan B. en W., daar tot dit college behoort de uitvoering van het raads besluit, waarbij besloten is tot den aanleg van electrisch. Dhr. Carels merkt op dat bet verzoek reeds is ingekomen 10 Maart. De daarop volgende dag is het vergadering geweest, zoodat het behandeld had kunnen worden. De Voorz. deelt mede dat hij het verzoek 's morgens in de brievenbus vond en geen vergadering van Burg. en Weth. meer kon plaats hebben. Dhr. Carels acht dit plausibel, maar 2 April is er nog een vergadering geweest. De Voorz. zegt dat toen geen ingekomen stukken zijn behandeld, maar alleen de begrooting voor de straatverlichting. Dhr Carels vraagt hoe de Voorz. staat tegenover art. 67 Gem. wet. De Voorz. haalt een artikel aan uit het Reglement van Orde voor den Gemeenteraad waarin staat dat de Voorzitter bevoegd is de rechtstreeks aan den Raad gerichte stukken, alvorens ze ter tafel te brengen, ter voorbereiding voor de beraadslaging in den raad, te brengen in de vergadering van Burg. en Weth. Dhr Carels meent dat de gemeentewet een verdere strekking heeft dan het reglement van orde, waarop de Voorzitter antwoord, dat deze juist is vastgesteld ter aanvulling van de gemeentewet. Na eenige discussie over dit punt, wordt besloten de uitvoering over te laten aan Burg. en Weth. Dhr Carels geeft het dagelijksch bestuur in overweging bij het doen van aankoopen rekening te houden met adressanten en andere inwoners. De Voorz. zegt sjuist en van andere inwoners." 17. Op diens verzoek wordt aan dhr A. J. Platteeuw eervol ontslag verleend als secretaris der commissie, tol wering van schoolverzuim en als Voorzitter der com missie van toezicht op het lager onderwijs. '18. Vervolgens komt aan de orde de rekening der Gezondheidscommissie te Tholen over 1929, welke met alg. st. wordt goedgekeurd en de begrooting dezer voor 1930. 19. Daarna komt aan de orde de sala risherziening voor Burg., Weth., Secreta rissen en Ontv. van Zeeland. Burg. en Weth. stellen voor de desbe treffende missive voor kennisgeving aan te nemen en het te houden bij de bestaande regeling, hetwelk wordt goedgevonden. Als voorlaatste punt van de agenda, wordt overgegaan in geheime zitting tot bespre king der vacature van hoofdonderwijzer aan de o. 1. school. Na opheffing dezer geheime zitting vraagt de voorzitter of iemand nog iets in het midden heeft te brengen. Niemand meer het woord verlangende, wordt de verga dering gesloten. Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten verzacht en geneest Doos 30-60, Tube 80 ct. Bij Apoth. 889 Drogisten (I 39258 BINNENLAND. Gebraik hiertegen de Zeoowstiileude en Zenuwsterkende Glazen Buisje 75 ceot. Bij Apotb. en Drogisten. 20 39259 Koninklijk bezoek aan Zeeuwsch Vlaanderen. Het ligt in het voornemen van H. M. de Koningin om op 16 Augustus een be zoek aan Oosteiijk Zeeuwsch-Vlaaneeren te brengen. II. M. zal vergezeld zijn van Z. K. H. den Prins en H. K. H. de Prinses. Door Ged. Staten zijn de volgende voorstellen gedaan aan de Prov. Staten Veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder. Naar aanleiding vaQ aanhalingen uit de des betreffende co Tres pon den'ie met den minister van Waterstaat en de directie per K. T. M., meenet» Ged. Staten, dat er thans van regeeringswege binDen af denbaren tijd afdoende regelingen ten aanzien van bedoelde veerdienst zullen worden getroffen. Ten einde evenwel te voorkomen, dat de R. T. M. bij de onzekerheid vau het sub sidie den uitgebreiden dienst op het veer Zijpe- Auoa Jacobapolder i h 1 Juli 1930 niet verder zou voortzetten, achtten zij het yewenscht, dat de bedoelde proeftijd, onder de than3 geldende voorwaarden klauog wordt verlengd en wel tot 1 Januari en stellen zij voor tot dien dstam f 3 subsidie per enkele vaart ie verleeneu, voor drie vaarten in beide richtingen. Subsidie restauratie kerk en toren te Tholen. In verhand met het aangehouden verzoek van de Keikvoogdij der Ned. Herv, Geinetnte te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1