IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij examens r&870 Vrijdag 13 Juni 1930. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer ispireerende Voeten e Twee Broeders. plundering van Tholen in 1712. GEMEENTERAAD. FEUILLETON. Dit blad yerschijnt eiken Vrijdagavond. kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per poit fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meerl7VX Grootte der letters naar plaatsruimte. Bq abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Ct PUBLICATIE* HINDERWET. leester en Wethouders van Tholen brengen >are kennis, dat ter gemeentesecretarie ter ;t een verzoek met bylagen van C. Laban, inning tot het plaatsen van een motor op an perceel Kerkstraat no. 2, kadastraal be- lectie F, no. 1672. isdag 24 Juoi a.s., des voormiddags Hl/2 uur> st Gemeentebuis gelegenheid bestaan om be- igen de inwilliging van dit verzoek in te en deze mondeling en schriftelijk toe te de verzoeker, als zjj, die bezwaren hebben, gedurende drie dagen, vóór bet bovengemelde ter secretarie der gemeente kennis nemen er zake ingekomen schrifturen, ndacbt van belanghebbenden wordt er op dat volgens de bestaande jurisprudentie beroep gerechtigd zyn zij, die niet overeen- trt. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden het gemeentebestuur zijn verschenen, ten n bezwaren mondeling toe te lichten. 10 Juni 1230. 25 smeantelljke Arbeidsbemiddeling kosteloos haar tusschenkomst bij vraag en 1 van werkkrachten dienstpersoneel, e. d. GEVRAAGD uwersgezin een dienstbode niet beueden Ijsar. In diensttreding dadelijk. Loon nader te komen. tingen kantoor Brugstraat 31. 10 Is behandel© men met Parolpoeder. Dit meest afdoende middel daarvoor. Het en 60 cl. per bus, eo is evenals Parol, baar bij Apotb. en Drogisten. 7 89242 groot onheil trof ons stadje Tholen op Angnstns 1712 toen de Franschen onder ing van den brigadier Jacqoes Pasteur België met zijn ruiters in Noord-Brabant en Steenbergen brandschatte en daarna olen plunderde en dat terwijl de Repn- er Vereenigde Nederlanden, die in oorlog et Frankrijk en lijn bondgenooten een sn meer dan honderd dnizend man onder an den Prins Eogenins van Savoye aan ïzen onder de wapenen had. ranschen hadden bij het aanbreken van g onder aanvoering van genoemden Briga- bet Botshoofd zich van de pont van den ast meester gemaakt en waren daarmede rivier gekomen. Bij de Karnemelkspot den lij hun manschappen in twee groepen, Dotste gedeelte ging naar Tholen, en een e afdeeliog begaf zich ook naar Oud- iser. Tholen gearriveerd, zijnde, sloegen lij aan idsren en namen alles wat van hun gading ieae, en vertrokken na oen verblijf van enkele uren met eeo buit, dit op drie- londerd daisend gulden werd geschat. hun vertrek hadden lij den baljuw op idhuis oog gedwongen een schuldbekentenis erteekenen van tien duizend Rijksdaalders, ook te Ood-Vossemeer door den Magis- trsat oog eeo brandschatting vio 1500 derge lijke geldstukken moest worden gewaarborgd. Eu om sekerheid te erlangen dat de genoemde bedragen zooden worden voldaan, namen zij als gijzelaars mede den baljuw Nicolaas Dunrcant, de schepen Marius van Vrijberghe en den luite nant Callerman en bovendien nog verscheidene burgers, waaronder de majoor der Burgerwacht. Deze allen warden te Namen in eeo gemeen schappelijk verblijf opgesloten. De historieschrijvers beweren, dat deze stroop tocht is geschied uit weerwraak tegen de daden van geweld der bondgenooten in Frankrijk onder bevel van den generaal-majoor Grovestins in Juni van hetzelfde jaar bedreven. Dan hoe het ook zij dit bleef toeo voor Tholen hetzelfde, waar de ellende en verslagenheid door dezen overval op de bevolking te weeg gebracht, groot was. Niet zoodra was aan de Staten van Zeeland de tijding van het onheil bekend of zij begonnen dadelijk een vergadering te beleggen, die den geheelen nacht voortduurde, teneinde middelen te beramen opdat dergelijke onheilen niet meer zonden kunnen plaats hebben. Ook vanwege het stadsbestuur werden alle mogelijke voorzorgs maatregelen genomen. De pont van den veerdienst werd binnen de haven vastgemeerd en ook de veerschipper te Oad-Vossemeer werd op poene dat zijn scboit aan de ketting zoo worden gelegd, verboden zijn vaartuig aan den Noord-Brabantschen oevar te stationeeren, deze moest zoolaDg bet niet ge bruikt mocht worden in de haven blijvbn vast gesjord en de over te brengen lading mocht slechts met roeibooten worden vervoerd. De Provinciale Staten van Zeeland achtten het zelfs noodig, dat de gronden tusschen Bergen op Zoom en Steenbergeu onder water werden gezet op den 12 Maart werd deze inundatie door eeuige heereo, waarbij een paar regeuten dezer stad geïnspecteerd, doch al deze maat regelen kwamen te laat, het bleef bij de eerste invasie van den vijand. De afgevaardigden van Tholen in de Staten vergadering deden het verzoek om binnen Mid delburg eo andere plaatsen van Zeelaud een collecte te mogen honden voor de zwaarst ge* troffen gezinnen. Ook de Staten zelve deden al wat in hun vermogen wa9 om de inwoners der ongelakkige stad te hnlp te komen eo zij ver leenden o. a. octrooi tot heffing eo inhouding van den CC penning zoo ordiuair als extra ordinair op de hniten in de stad over de jaren 1708 tot en met 1711, de eigenaars van wo ningen ontvingen kwijtschelding van den CC penning over de jaren 1712, 1713 en 1714 benevens de stad vrijheid dien te hunDen behoeve te mogen heffen tot 1719. Deze hoisschatting beliep te dien tijde voor Tholen met Scbakerloo jaarlijks gemiddeld 164 Vlaamach of f 984 en dit bedrag stonden de Staten over genoemde jaren na toe, ter tege moetkoming voor de door burgers geleden ver liezen tengevolge der plandsriog. Dit kon hen echter niet geheel schadeloos stallen, doch meer konden deas ook niet doen, daar toen ter tijde de Provincie tengavolge van oorlog eo over- strooming al evenveel in geldverlegenheid zat als de stad zelve. Reeds in October 1712 was men overeenge komen, dat de lossiög der gevaugenen te Namen (Ostagiers) zou plaats hebben voor rekening der Provincie. Maar de 10000 Rijksdaalders voor Tholen en de 1500 dergelijke geldstukken voor Ood-Vossemeer, of de door de Franschen ge- eischte brandschatting vertegenwoordigden voor die dagen een zeer aanzienlijk bedrag of 28750 gulden en deze som werd nog vermeerderd met de kosten van het dagelijksche onderhoud der gevaogeneo en tevens moest voor de van bon hulp versloken betrekkingen als vrouwen en kinderen worden gezorgd. In de in November 1712 gehouden bijeen komst der Proviuciale Staten berusten de Thool- sche afgevaardigden in de voorgestelde belastingen, echter onder bediog dat de Provincie zorg zou dragen voor de lossing der gijzelaars en het be drag der brandschatting zou voldoen. (Wordt vervolgd). blijft men kalm en helder, indien men vooraf Mijnhardt'. Zenuwtabletten gebruikt. Koker 75 ct. Bij Apotb. en Drogisten. 6 39241 IX. ST. ANNALAND. Vergadering vaD den Raad dezer gemeeDte op Zaterdag 7 Juni, voorm. 11 nur (o. t.). Voort. dhr. C. M. P. W. Hanssens, secretaris dhr. F. M. Boogaard. Afwezig met kennisgeving wethouder J. W. Elenbaa». Daar de pers eerst om 11 nur 10 toegelaten werd, had men waar schijnlijk eerst een korte besloten vergadering gebonden. De notulen der beide vorige vergaderingen werden met goedkeuring van de leden verkort voorgelezen en daarna goedgekeurd. Verschillende ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen, o. a. herbenoeming leden Tan ge zondheidscommissie mededeeling som jaarlijk- sche uitkeering (f 4101,24), kasopname gemeeute- outvauger (8679,365); kasopname door regenten vao het W. A. bestuur bij den secret.-penningm. (f 2041,945;mededeeling van den Mio. van O. K. en W., dat over 1928 als bijdrage in de kosten vao de R. B. B. 8. te Goe9 f 6,90 te veel is betaald, wat zal worden gerestitueerd over 1929 hebben de opcenten op de pers. bel. opgebracht f 1807,42 over 1930 is aan divi dend- en tantième-belasting ontvangen f 19,44; mededeeÜDg van dhr. Brooymans, dat hij, hoewel ongaarne, genoegen neemt met het raadsbeslait, waarbij hem de helft der verplaatsingskosten voor zijn kindereu (voor bezoek aau de Kath. school te Oud-Vossemeer) wordt vergoedvan het H.B. der Post. feu Tel. dat op grond van het verkeer over 1929 het telefoonkantoor voor taan op werkdagen 10 uren geopend zal sijn, n.1. van 813, van 1416 en vao 17—20; Van den Inspecteur der Post- en Tel. dat ingevolge opdracht van den Dir.generaal nogmaals de regeling van het postvervoer is nagegaan, en dat er geen verandering in de ronte kan worden gebracht alleen zal in het wintertijdvak de laatste dienst vaoaf Bergen op Zoom per aato en niet per tram geschieden. Dit zal een vervroeging van pl.m. 20 minuten tengevolge hebben. Afwijze id woidt beschikt op het verzoek oo 10, 21 G. Een spion- De gewone bedrijvigheid op deu Burcht en de omgeving werd oogenscbijnlijk door nietsonder- brokeu. De landman zaaide zijn zomerkoren, de visseher voer gewoon uit, en toch men voelde het, er was iets bijzonders op til. De rentmeester nam met meer dan gewoue zorg de nienwe ver- dedigingswerkeo der stad op. Beer Jan overlbgde en besprak gewichtige zaken met den heer van Lisdonck en den rentmeester en af en toe ging een der vertrouwden van deu edelmaD, langs een omweg uit het slot naar de overzijde der Eendracht. Dan kwam hij eer9t laat en blijkbaar zonder liefst bemerkt te worden, terng. Een paar dagen duurde dat zoo, toen het volk ziju ver moeden, dat er iets broedde bewaarheid zag. Volgen we heer Jan in de slotzaal. Daar treffen we beide genoemde mannen en een dienstman aan Wel, Thijs, vertel ons nu eens nauwkeurig en toch kort, hoe je het in Bergen gevonden hebt. Zooals ik gisteren reeds zeide, was men op den Markiezenhof blijkbaar drnk bezig met het ver sterken en het in orde brengen van belegerings werktuigen. Ook na weer zag ik, als gisteren, enkele edellieden met hun maonen daar aan komen. Bad ik me tot nog toe zooveel mogelijk tchoil gebonden, thans besloot ik de stad zelve cn de haven te verkennen. Op de markt gaf ik een jaarlijksche bijdrage door het Comité tot bestudeeriog en bestrijding der iepenziekte. Goedgekeurd wordt de rekening der ontvang sten en uitgaven van de Gezondheidscommissie te Tholeü. Deze sluit in ontvangst op f 1474,77 en in uitgaaf op f 1115,71, dus met een goed slot van f359,06 Aangeboden wordt de begroo- ting dierzelfde commissie over 1930, slaitende in oDtvaDgst en nitgaaf op f 1362,50. Aandeel voor St. Annaland f 101,11 (v. j. f 169,57). Naar aanleiding van een adres van de afdee liog Zeeland van den Ned. Boad van Gem.- ambtenaren zageu Ged. St. gaarne eenige wijzi gingen aangebracht in de salarissen van burge meesters, secretarissen en gem.-ontvangers, n.1, voor gemeenten vao de 5e klasse zooals St. Anna land, minimum f 2100, maximum f 2850 (vijf 2-jaarl. verboogingen ad f 150) voor burgem. en secret. en f 650 tot f 1100 (vijf 2 jaarl. verhoo- giogen ad f 90) voor gem.ontvangers. De wet houders genieten met ingang van 1 Sept. 1981 een vergoeding van f 160. Ingaande met het 3e kind zal een kindertoeslag gegeven worden vau 2J/2 °/o van de brutowedde, met een mini mum van f 50 en een maximum van f 200. Waar deze nieuwe regeliug voor St. Annaland weinig of geen verandering meebrengt, besluit men accoord te gaan met deze regeliug. De verslagen van het Plaatselijk Toezicht op het L. O., de Comm. tot Wering van School verzuim, het jaarverslag van de Openb. school, de Gezoodheidscomm. en het gemeenteverslag worden zonder discussie voor kennisgeving aange- nomen. Besloten wordt de ontrnimingstermijn vao de onbewoonbaar verklaarde woning Van B.Giljam wederom met 6 maanden te verlengeD. De pen sioensgrondslag van burgem. en secret. worden vastgesteld op bet bedrag der bezoldigingen, n.1. f 2520 en f 2950. Besloten wordt van dhr. P. Bage in den Oostenlijken Achterweg een strookje grond, groot 181/2 cA., aan te koopen, voor demping en rioleeriog van de sloot loopende vao P. Hage tot A. Ridderhof. Verder besluit men in beginsel aan J. A. van Poortvliet het pad plus de helft van de te dempen sloot in erfpacht af te staan voor 30 achtereenvolgende jaren tegen een vergoeding van f 10 per jaar. Daar de gemeente slechts het publieke recht bezit op bedoeld pad, moet het eerst aan den poblieken dienst worden onttrokken, alvorens men een definitief besluit kan nemen. Wegens opruiming van ban honden wordt voor een half jaar ontheffing verleend van 't be talen van hondenbelasting aan: M. Buys, Nic. van Dijke, B. van Dommele en W. Keur. Eenige wijzigingen «orden aangebracht in de begrooting 1929. Volgens de instructie van den ontvaDger van het havengeld moet er een vervanger worden benoemd. Het Dag. Bestuur stelt voor daarvoor te benoemen dhr. A. Weyler en hem daarvoor een vergoeding van f 15 per jaar toe te kennen, tea laste van de gemeentekas. Dhr. Prinse merkt op, dat het bedrag na wel niet zoo hoog is, maar dat er op die manier toch weer maar wat bij komt, terwijl dhr. Goedegebuore segt, dat het op den weg van B. en W. ligt om een assistent aan te stellen en dat het billijk 11 dat zoo'n persoon daarvoor wordt betaald. Maar zon 'l niet beter zijn om den havenmeester dit te laten bekostigen Tenslotte wordt een voorstel mij uit voor een dienstman van een der edel lieden en kwam dan ook al spoedig in gesprek met eenige mannen. Veel kon ik niet te weten komeD, want wat ze vertelden kon ik zelf ook zico, n.1. dat er macht van volk kwam en nog meer verwacht werd dat het op Tholen los g og, maar, wauneer eu waar men zou be- giunen, daar moesten ze ook naar raden. Daarom zocht ik de haven op. De visschersvloot was grooteodeels uitgezeild eenige vreemde schepen een kogge en een paar visschersscheepjes lagen er. In de taveerne hoorde ik, dat die scheepjes gereed lagen, om op het eerste teeken, uit te zeilen naar den Hoogen Hil. Zoodra de Thoolsche kudde weer op het schorre daarlangs kwam, zooden Rolf eu zijn zoons den herder met ziju vee gevangen nemeu en over een reeds gemaakteo dam naar deu Hoogen Bil brengen. Eenige dienst* lui, die daar ook reeds moeteu zijü, zouden dadelijk naar het Halstersche duin varen, waar een bode voortdurend de wacht houdt. De scheepje» goed bemand, halen dan met Uw schapeD ook die vao den heer Van Bergen in veiligheid. 't Is mooi bedacht, maar ik hoop vóór hem, de schaapjes op het drooge te hebbeD. Jammer, dat de stadakogge niet thnis is, dan konden we hem leereo, handen thuis te houdeD. We hebben eveowel nog schuiten genoeg om zulke grappen te beletten. Wat dunkt U, heer van Lisdonck, zon dat niet een kolfje naar uw hand zijn P Dau zoudt ge tevens uw 7rienden Rolf en Ewoud kunnen ontmoeten. De gedachte alleen, den lompen Rolf te straffen, maakt de zaak aanlokkelijk voor me Afgesproken, de uitvoering haDgt heelemaal van on9 af. Maar niet te vroeg, want eens be gonnen, zal de strijd hevig zijü. Ed mijn vrienden in Zeeland en Holland, die ik opgeroepen heb, moeteu eerst hier of teo minste in aantocht zijn. Eo uu Thijs, wat deuk je er vaD, Dog eens den tocht wageo en in het kasteel zelf door te dringeo Gaarne wist ik, wat men zooal klaar maakt, om mij te bestoken. Ik wil 't wagen, Heer, want ge zijt altijd goed voor me geweest, maar gevaarlijk is 't. Als het mislukt, mislukt ook uw plan om van 't verlies van mijn huid niet te spreken. En als 't gelukt, is er voor den komenden harden strijd veel gewonneD. Voor U waag ik alle», heer 1 Dat weet ik, Thij», nu zal'i evenwel niet voor mij alleen zijn, want laten wij dit afspreken Tholen vrij, Thijs vrij 1 (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1