IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 6 Juni 1930. Zeven en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Fijne bonbons en chocolade. moeilijk Latijnsch Grafschrift. IEen merkwaardig Grafschrift in de Kerk te Tholen. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, er kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meerl7'/j ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Ijvingsregister en alphabetisch register. argemeesfer van Tholen maakt bekend, dat de tien dagen, van 8 Juni tot en mat 12 Juni gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage inschrijvingsregister voor de lichting 1931 daaruit opgemaakt alphabetisch register als- in afschrift van het gemeenschappelijk alpha- regisier voor deze gemeente en de andere welke ten aanzien van de loting met deze ;e zijn samengevoegd. deze registers kan binnen dien tijd bij een enen omkleed verzoekschrift bezwaar worden :ht. Het verzoekschrift wordt ingediend bij ■gemeeater der daarbij betrokken gemeente, odt het aan den Commissaris der Koningin, ist bij een met redenen omkleed besluit, verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. 2 Juni 1930, 22 ,8inte Geertruydsbronoe", een algemeen rift van de Geschiedenis en het Volks van We3t Noord-Srabant en Omgeving leverde de Heer C. Hollestelle een niet ieoatelijke bijdrage over de dochter van rederik van Dorp, Dorothea van Dorp en erhouding tot den dichter Constantijn is. Frederik van Dorp was in het begin van eeaw kolonel van het regiment, dat hier ïieoen lag. Bij is dua eeo tijdgenoot van ieter van Berghem, die in 1606 overleed, ihoonaoou van Frangois Rezen, aan wien eden week een artikel heb gewijd. :ts blijkt het, dat hij in de jaren 1601 :eu huis op de Hoogstraat bewoonde, dat 2 betrokken werd door den Burgemeester endrik vau Toyli van Serooskerke. echtgenoote vau Jhr. Van Dorp ligt he il in het schip der Groote Kerk. Op eeo X die bedekt is, staat een Latijnsch graf- dat door mij dus niet gecontroleerd kan maar dat ik als jaist geciteerd aanvaard, Wj soowel de heer Hollestelle in zijn genoemd y als j/Zelandia iilustrata" het vermeldeD. luidt aldus EPITAPHIUM. Invida qaid Nostrae Dilectae Coniogis, ossa mors anima dulci Deficieute ferisquae prius Aerumnis maltis exorcita Nouue debuit bic tandem Vita Quiete frni P1) Sed Pater Aetherios renuit.2) Qoicum lila beata avenm agit idem Nos asseret usque Pater.3) begrijpelijke redenen waagde zich onze aris niet aan eeue vertaling. verzocht mij eeue vertaling te geven, zij onder de lezers van dit artikel, die hebben geleerd, zullen begrijpen voor i/t moeilijkheden ik stoDd. Ik herinner mij Jr ooit zoo'n moeilijk vers, noch onder de iriften, noch onder de Oden van Horatios 'l( tegengekomen. De Zeer Eerwaarde Heer r en ik hebben dan ook broederlijk sameu ttonafhankelijk van elkander kwamen de meest waarschijnlijke vertaling, die thans aanbied. GRAFSCHRIFT. nstige dood, waarom maakt gij van onze Ie EchtgeDoote niets dan gebeente, nadat te ziel is ontvloden ij, de in het lijden geoefende, niet verdiend ijk van een rustig leven te genieteu de Hemelsche Vader beschikte het anders, de Vader, met Wien zij, de gelukzalige, eeuwig leeft, zal ods eens vereenigen.'4) Dr. C. VELTENAAR. ij had veel geleden. Drie harer kinderen waren oorgegaan. •etterlijk vertaald heeft het geweigerd, 'p de zerk staat pater, ik lees Pater in den Q Hemelsche Vader. heette Anna Schets van Grobbendonck en ed den 7eu Sept, 1606. in de laatste nummers van de Ier- 'e en Thoolsche Couraot eenige merkwaar- Lavijnsche Grafschriften zijn opgenomen, dior den Weleerwaarden Heer Dr. C. Velte- ïoo uitstekend zijn vertaald, kan ik niet o nog een ander merkwaardig opschrift op een grafsteen te vermeldeD, die in de preek- kerk ligt, doch thans door het aanbrengen van een planken-vloer onzichtbaar is geworden. Het opschrift is echter indertijd door anderen opgeteekend en wordt o.a. ook vermeld in Zee- laudia iilustrata, Deel II pagina 482. Het luidt als volgt „Epitaphiam". „Invida qaid nostrae dilectae conjogis ossa Mors anima dolci defecieme feris, Quae priosa erumois mollis exercita, non ce Deboit hic tandem vita quiete trui? Sed Pater aethereas renuit qui cum illa beate. Aevum agit idem non asseret nsqoe pater, en verder: „Hier leit begraven de Edele en seer doegsame vrouwe Anna Schets met drie harer kiuderen, die huisvrouw was van den Heer Ooversten Joccker Frederich, Heere van Dorp. I9 gestorveD op den 7 December 1606"; ter wederzijden de volgende kwartieren links Schets, Rechtergem, Graas en Kelmis, rechts Brimea, van de Werve, van Ursel en van der Meuleo. De vertaling van bet Latijnsche gedeelte van dit grafschrift heeft mij met wijlen mijn onver- getelijken vriend wijlen den Heer P. J. Verhoeven te Halsteren indertijd veel hoofdbrekens gekost, wij vonden ten slotte het volgeüde: „Grafschrift" Benijdenswaardige dood, hoe houdt gij de beenderen van onze geliefden bijeeu, met gelaten heid stervende, draagt gij de vele vroegere lasten het verdriet. Is het niet zoo Zij had hier (op aarde) eindelijk een rustig leven moeten genieten, doch de Hemelsche Vader, weigert het met haar. O welk eeD geluk, zij gaat de eeuwigheid in. Hij neemt dezelve tot zich, behalve den vader". De hier begraven vrouw was de echtgenoote *an een veldoverste, die hier toen ter tijd in t,aroizoen lag: Zij woonden eertijds op de Hoog- traat. Hij was uit een geslacht, dat vooral tijdens tdm 80-jarigen oorlog tegen Spauje verdienste lijke mannen heeft opgeleverd. De hier bedoelde Jhr. Frederik van Dorp, was ie mar d van een reusachtige lichaamsgestalte, en heeft zich in zijn leveu vooral dapper ge kweten, oa. in Zepuwsch-VlaandereD, waar hij met zij0 degen op een dijk een heele troep Spanjaarden een langen tijd tegengehouden heeft*) Na het overlijden van bovengenoemde vronw is hij nog eenmaal gehuwd met mejuffrouw van Trello, een dochter van den Schoot te Utrecht, hij over leed in 1612. Zijn Dagelaten weduwe vestigde zich met haar kinderen in deu Haag en toevallig met heel ver van de woniDg van de ouders vau Coustantiju Huijgens, deu bekenden dichter en staatsmaD. Deze laatste heeft aldaar keouis gemaakt met de familie eo ouder andere liefdesbetrekkingen aangeknoopt met de dochter Dorathea uit het eerste huwelijk van Jhr. Frederik vau Dorp. De verzen nit zijn jeugd getuigen er vau. In zijn gedicht getiteld „Herders Clachte", waarin hij optreedt als herder en zij als herderiü, geeft hij blijk van de opgevatte liefde jegens genoemde jongejuffronw, de verkeeriDg werd echter later weder »fgebrokeD. Duidelijk komt daarin weer uit, welke waarde men eertijds aan beloften hechtte als b.v. in de volgende versregelen: ,/k Giogb haer vau beloofte spreken, Herder zeyd zij zoud' ick breken Dat,, ick eeumael heb beloofd P Comt ick wil U leeren melden Hoe ick wete te vergelden Die mij op mijn woordt gelooft. Ziet dit riDcxken heeft geen ende Hoe men 't keere, hoe men 't wende, D'Eeuwigheyt moet oick zoo zijD, Nd bezweer ick U bij deuen Laet U trouwe eeuwich wesen Dit is 't teecken van de mijn". Uit bet eerste huwelijk van Jhr. Frederik van Dorp en Anna Schets van Grobbendonck zijn behalve genoemde dochter Dog gesproten de zonen Tertulliaan, Filips, Areod en Octaviaan. Uit den tweeden echt met Sara van Trello zij0 geboren een dochter Maria en een zoon Frederik, welke laatste na zijn vaders dood ter wereld kwam. Van deze werden Tertulliaan en Filips be roemde legeraanvoerders. Arend was gedurende vier en dertig jaar Raad eo Hofmeester en diende als zoodanig drie Prinsen van Oranje. Onder deze kinderen zijn er hoogst waarschijn lijk ook iu Tholen geboren. Tholen, 2-6-1930. C. HOLLESTELLE. BINNENLAND. Hij was in 1602 Gouverneur binnen Ostende en verdedigde die vesting gedurende anderhalfjaar met roem tegen den vijand. Bij Kon. besluit van 31 Mei is, te rekenen met ingang van 1 Januari 1930, bevorderd tot hoofdopziener der visscherijpolitic op de Zeeuwsche Stroomen D. Bal te Zierikzee, thans opziener, met den persoonlijken titel van hoofdopziener. Herbenoemd tot kantonrechter-plaats- vervanger te Tholen mr. A. J. v. d. Hoeven. Opening waterleiding op Schouwen en Duiveiand. Dinsdag is na jarenlange voorbereiding de waterleiding voor Schouwen en Duive iand officieel geopend. Daartoe waren ook vele autoriteiten naar Schouwen gekomen, 0. w. de directeur- generaal der Volksgezondheid de heer mr. Lietaert Peerbolte, de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J.W. Quar- les van Ufford e. a. Na ontvangst aan de boot te Zierikzee en een kort oponthoud aldaar werd door het noordelijk deel van Schouwen naar Burgh gereden waar op verzoek van den voorzitter der N. V., den heer A. v. d. Weijde, door den Directeur- Generaal voor de Volksgezondheid, Mr. Lietaert Peerbolte, als vertegenwoordiger van den minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, het pompstation geopend en in werking werd gebracht. Door Zuid-Schouwen werd naar Zierik zee teruggereden, waar in hotel Juliana een koffiemaal werd gebruikt, waarna de Commissaris der Koningin den watertoren inwijdde en in gebruik stelde. Wijziging der Postspaarbankwet. Momenteel is er een wetsontwerp in voorbereiding tot wijziging van de Post spaarbankwet. Dit ontwerp opent de mogelijkheid om de rente te gelegener tijd van 2.64% op 3% te brengen. Bovendien zal het rente- gevend maximum (tot nu toe f1200) ver hoogd worden. De wet op de Rijkspostspaarbank, die thans gewijzigd zal worden, dateert reeds van 25 Mei 1880. Bijna een halve eeuw betaalt de Postspaarbank nu aan haar in leggers 2.64% rente, d. i. '11 cent voor elke honderd gulden per halve maand. Voor hetgeen boven f1200 op naam van een inlegger is gestort, wordt geen rente gegeven. Voor vereenigingen, stichtingen, fondsen van maatschappelijke of gods dienstige belangen of tot onderling hulp betoon is het rentegevend maximum gesteld op f2400 Kon 2.64% in 1880 een be hoorlijke rente genoemd worden, thans is zij dat niet meer. Vijftig jaar geleden was f1200 voor den kleinen spaarder een flink bedrag In de na-oorlogsche jaren met zijn waardedaling van het geld, wordt dat be drag in cijfers veel vlugger bereikt. Verlaging van pacht gevraagd. Op een te Zwolle gehouden vergadering heeft het bestuur van den Bond van Land- pachters in Nederland besloten een open brief te richten aan alle Nederlandsche verpachters om over te gaan tot pacht- verlaging en tot terugbetaling van een deel van de pacht over 1929. Verderom een adres te richten aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw om onverwijld de ontwerpen- pachtwet in de Kamer te doen behandelen, en ter toelichting en aanbeveling van dat adres een onderhoud aan te vragen bij voormelden Minister. 11 39223 J. M. DEN ENGELSMAN, KERKSTRAAT - THOLEN THOLEN, 6 Juni 1930. Een nieuwe zaak. Deze week werden wij uitgeDoodigd om eeus te komen zien in de door deu heer J. van Oost Zaterdag aaD de Botermarkt in de vorige woning van wijlen J. van As te opeoen nieuwe zaak. De heer Van Oost liet ons eerst zijn nieuwe bakkerij bezichtigen, die vanzelfsprekend aller modernst is ingericht. In de eerste plaats trof ons het aanwezig zijn van een heete lochtoven, die het bakkerswerk wel zeer vergemakkelijkt. Men werkt steeds met een constante temperatuur, terwijl het stoffige dat een op gewone wijze ge stookte oven medebreogt, hier geen last veroor zaakt. In de oven bevindt zich bovendien een gelegenheid die des winters dienen kan om het deeg te laten rijzen, terwijl er een afzonderlijke oven is voor banket en bet fijnere werk, zooals gebakjes, koekjes enz. Verder zagen we er een gasmotor die straks het machinale werk zal verrichten, zoodat men kan spreken van een allermodernst ingericht bedrijf. En waar meo toch aan het bouwen ging, is het wel vanzelfsprekend dat ook de wiukel zoo practisch mogelijk werd ingericht. Deze is geheel met tegels bezet, stofvrije glazen kasten veroor loven het opbergen van de waren op zindelijke en stofvrije wijze, een ruim uitstalraam laat zien wat men er verkoopt, terwijl de heldere kleoren van de verf, afgezet met rood, het geheel een aardigen indruk geveü. Ook hier volop daglicht dat bij het binnenkomen van den winkel aange- D&am aandoet. Links, als men den wiokel is ingetreden, een rnim vertrek voor het gebruiken van ververschingen al of niet met gebak, gemakkelijke stoelen die tot eeu zitje noodigeu, terwijl hier de zeer licht gehouden moren afgezet zijn met donkerbruine lambrizeeriug, dat een rustig geheel geeft. Door het geheel is Tholen in zijn drukste straat een inrichting rijker geworden die de Botermarkt een beter aanzicht heeft gegeven en die doet blijken dat er nog ondernemende joDge menschen zijn die met den tegenwoordigen tijd mede willen gaao. Voor een goed doel. Zooals bekend, werd bij K. B. den 12 April 1929 No. 14 het Minahassa-comité ingesteld teu doel hebbende aan de Minahassa bij gelegenheid van het 250 jarig contract, oorspronkelijk gesloten met de Oost-Iudische Compagnie een nationaal geschenk aan te bieden. Dit geschenk zou be staan nit een Sanatorium van longlijders en een Centraal Ziekenhnis bestemd voor de bevolkmg van de Minahassa nit alle gezindteD. De gelden benoodigd voor het Sanatorium zijn bijeengebrachtvoor hel Centraal ziekenhuis oDt- breken nog f 12,000. Ter inzameliug van dit bedrag is een loterijplan opgesteld. Een sub comité, onder leiding van Mevr. van der Hoeven voor Tholen en St. Philipsland zal trachten in onze omgeving loten te plaatsen. Binnen enkele dagen zal U een lijst worden aangeboden, waarop U het aantal geweuschte loleu kunt iuvullen. De gelegenheid bestaat ook om een gift voor het geuoemde doel af te zon dereu. Teekeut mild, ge steunt er een goed doel mede en ge deelt tevens in de kans op waarde volle prijzen. Aan de seriewedstrijden te Oud- Vossemeer neemt ook deel onze The' voetbalvereeniging T. V. V. Don1 Mei speelde ze tegen IleeiuXclIHCH 3—1. Zaterdag speeldgi dat (j kaim hoD(Jt en en speelde gelijk m<è|d(.r 9 39!m Isa loting werd bebofdeu U voof zoodat ze in de 2e ,jj„ verkrijgbaar in kokera behaalde. en Droe.8iee. - Wj! ™ke,n °»Z>. Toen dan ook een dat'ien Pinksterdag de t, heer JaD bezoek k zal als in den weekdier. y Bovendien vertrekken de ook tl)t „adeuken extra trammen vanuit der k|fiureD ïaQ Men raadplege de advertenU deu Betgfchen OUD-VOSSEMEER. Door Oud-Vo. Muziek vereeniging werd deelgenomeu aan*7 °P~ groote concoors, dat te Oud-Gastel werd gehoudeP*® het gezelschap kwam uit iu de 3e afdeeling en\ verkreeg een 2den prijs met 273 punten. In den seriewedstrijd van voetbalvereni gingen, welke alhier worden gehouden, was de laatste uitslag O. V. C. tegen Volharding vau Rilland 2—1. Zaterdag werd alhier een schietwedstrijd gehouden vanwege do Bijr. Vrijw. Landstorm alhier, in tegenwoordigheid vau den overste Bierman te Middelburg en deu burgemeester dezer gemeente. Er werd deelgenomen door 29 leden maximum te behalen pan'eu bedroeg 100. Er waren voor allen prijzen beschikbaar; in volgorde behaalden o. s. respectievelijk de le, 2e eDZ. 8i prijs J. W. den Engelstuao 90, Jn. v. d. Klooster 89, Abr. den E igelsman 83, J. Deurloo 82, A. Verhees 80, C. I. de Wilde 79, P. Jeroeuse 75 eu J. G. Hamer 70 puDten, waarna een vierial uiet 68 p. eu zoo afdalende tot 24. A#o J. W. den Engelsman werd als hoogste bovendien eeu medaille uitgereikt.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1