IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Hei Wiegekind Bij Examens Doorzitten Vrijdag 30 Mei 1930. Zeven en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer )e Twee Broeders. Pieter van Berghem en zijn tijd. RECHTZAKEN. PIIDAI mT UIvUL Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, er kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot4regels 75ct.; iedere regelmeei'171/, Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ct PUBLICATIEN. HERZIENING DER LIJST VAN INKWARTIERING. meesters en Wethouders van Tholen maken dat op heden is aangeplakt en gedurende dagen, van 28 Mei tot en met 10 Juni aan- ter gemeente-secretarie voor een ieder ter is gelegd de herziene lijst, bevattende de der inwoners, die voor het verleenen van iering en ODderboud aan krijgsvolk in aan komen, met aanduiding van de mate waarin unner, naar gelang van de beschikbare ruimte 'oning, en van de gebouwen en getimmerten Hing bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen itingen omtrent het indienen van bezwaren e lijst zijn ter gemeentesecretarie te bekomen. ;n, 26 Mei 1930. nen kalm en helder, indien men vooraf lijnhardt's Zenuwtabletten gebruikt. Koker 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 17en April 1577 koos Tholen de zijde en Prins en twee jaren later krijgt zij ng onder kolonel Jhr. Frederik van Dorp. iddels wordt de stad veriterkt, temeer iet plan van den Hertog vaD Parma is kt om Bergen op Zoom te belegeren en te hernemeü. in November 1573 had de PriDS een op de stad beproefd onder Jhr. Arend irp, den Gouverneur van Zierikzee. In den van 8, volgens anderen van 13 November deze voor de stad, rent met een 40-tal manschappen de Waterpoort open, doodt soldaten van de wacht, doch wordt na oedig gevecht in de Brugstraat met achter van vele dooden en gevangenen, terug- bc. Sedert den 25en April 1572 had de Q vast garizoen onder het opperbevel van jaansche Overste Mondragom. ondanks de Spaansche bezetting waren de stad vele, „sectarissen", of aanhangers Geuzen en dezen hadden hun hoop op rins gevestigd. En toch, die hoop werd in fovembernacht van 1573 beschaamd. Het che garnizoen kwam op de been en ver net groot verlies de indringerp. de aanvoerders der Priosgezinden waren veld Schoonewal, Bolle, Kloet, Steeland teville. Haverschot was doodelijk gekwetst lobSimonszoon De Rijk, een der aanvoerders Watergeuzen, die zich bij de inname van riel had onderscheiden, werd gevangeu r na 1577 is het getij gekenterd. Een Magistraat wordt gekozen Frac fiis Rezeu, Nicolaas Pancraesz en Quirijn Adriaansz i, Burgemeesters,Cornelisz Jansz van Bergheo MariDusz Adriaan Franse, Jacob Janse, loost DimmeDsz, Jan Cornelis van Dordth, Jansz Stryt en David Cornelisz als oeD. ir de fioantieele toestand der stad is verre 'oosklearig. Onderscheidene belastingen voorgesteld. Balthen Hubrechtsz, een der 'hoolsche burgers2) die door den Bloedraad FEUILLETON. VII. idt Jan van Bergsn zijo beesten zoo mager, hier om eten komen roept een ander, el neen, hij gaat een heele kodde herten schorren houden daar moet hij geen ld voor betalen", klinkt het weer spottend, irschijning van den rentmeester maakt een aaD die opmerkingen. Hij gelast, het dier en burcht ie vervoeren en nu wordt het slede gelegd en door de Znidpoort naar den t van Jan van Bloois gebracht. De verschij- 'an een hert in deze streken is zeker een zeld- leid, en heer JaD, die wel weet, dat dit et eenige hert op zijn domein is, laat de sgierige menigte ongestoord nog eenigen op het voorplein van zijn kasteel „Klein het dier bewonderen, temeer, daar do tkingeo, die hy terloops opvangt, eu die vleiend zijn voor den heer van Bergen, hem ongevallig in de ooren klinken. van Bloois is een machtig heer 1 Met taidene leeoen, zoo in Holland als Zeeland, verleid, en daarom vertoeft hij nu hier, laar. Tholen is hem evenwel lief eu tal vau chten schonk hij de opkomende stad hij met „bannissemeot ende confiscatie" hanner goederen waren veroordeeld (1570) is weer in stad en gaat op reis naar Middelburg om te verzoeken den verkoop der Fraterniteitsgoederen waaronder ook zijn gecoüfisceerd goed was. Vanwege de vele schulden der stad, wagen vele schippers het niet uit te zeileD, uit vrees van aan den ketting te worden gelegd. In 1580 werden dan ook sommige schippers te Antwerpen aangehouden. De stad moet de voor dien tijd aanzienlijke som van f 1000 opbrengen voor de lasten van Bergen op Zoom, Sluis en Oostende. Te vergeefs zoekt de Magistraat eene leening te sluiten. De stad had echter geen crediet. Tuen gaf de Magi straat een voorbeeld, want Francais Rezen gaf f 600, de toenmalige Borgemeester Jacob de Bout heer van Vrijberghe f300, de audere Borge meester Quirijn Adriaauz Struve f 50 en de schepenen Cornelisz Hendriks insgelijks f 50 tot bijeeobrenging van het door de Stalen gevorderde. Kort daarop is de Prins naar Tholen gekomen. Met zijn jacht kwam hij voor de stad ten anker. „Sijue Altesse" staat wuivend op het dek van zijn vaartuig. Het volkt juicht en waift den Prins toe van de wallen. Frab$jis Rezen en de heide Burgemeesters werden aan boord van het jacht geroeid, Ondertosscben brandden de pek tonnen en heeft de Magistraat het volk van brandstof voorzien voor de illuminatie op de walleD. Voor een verblijf in de stad was er toen geen gelegenheid, maar de Prius belooft den Baljuw en den beide Burgemeesters weldra de stad te zullen bezoeken. Eo hij hield woord. Want „Syoe Hoogheyt" arriveert den 20 Sept. 1583 en brengt twee dagen te Tholen door ten huize van Jhr. Pieter van BergheD, den gewezen Watergeus en schoon zoon van Fraopois RezeD. Gedurende die twee dagen zijn er groote feesten in de stad. Uit bundig is de vreugde der bevolking, „Oranje boven 1". Vreugde vuren worden op de markt en op de wallen ontstoken. De Magistraat voor ziet „die goede lieden" van alles. Ter eere vau den Prins zorgde de Magistraat voor 123 pond vleesch, voor drie vette schapeD, voor twee lammeren, voor een hamel3) voor een groote menigte hazen, patrijzen, kalkoenen en voor veel wild. Aan drank bestelde bij een oks hoofd bier, een half aam4) wiju met een groote hoeveelheid Rlijnschen wijn en Balthen Hubrechtsz schonk vanwege de kerk Dog een okshoofd5) roodeu wijn. Vegetariërs of geheelonthouders waren ODze Geref. vaderen niet, trouweos men kweekt geeu Calvinisten hij den choladeketel De gastheer van den Prius en de gastvrouw waren Jhr. Pieter van Berghem en zijne huisvroQw Elisatoeth RezeD, de dochter vau deo Thoolschen Baljuw Fraii9 iis Rezen, die te Tholeu een grooten invloed had. Ziju schoonzoon van Berghem, of schoon gewezen Watergeus, trad niet zoo op den voorgroud, al was zijn huis het middelpunt der Thoolscbe aristocratie zijner dagen, hoogstwaar schijnlijk door de kwaliteiten zijner vrouw Elisa- beth Rezen. In 1599-1600, van 1601-1604-1605 treffan wij hem aan als Schepeu en in 1599, 1602, 1608 vinden wij zijn naam als Burgemeester vermeld. Hij was een zoon van Jhr. Jacob van Bergem versterkte ze nog kort geleden zoo, dat de poorters gerost op hun wallen en muren kunnen ver trouwen. „Klein Egypte", de bnrcht, niet sierlijk, maar hecht gebouwd, behoeft evenmin een beleg te vreezeu. Op een kwartier afstand van de stad is het door een breede laan daarmee verbonden, terwijl tal van boomgaarden de overigens naakte omgeving verlevendigen. De Tholenaars gevoelden zich onder hnn goed- aardigeu heer dan ook vrij eo veilig, en waar zijn belangen bedreigd wordeo, weet hij, dat hij op hen vertrouwen kan. De avond is gevallen de laan raar den barcht steekt met de omgeviDg somber af tegen de roodgetinte lncht. Het voorplein is verlatende brug over de slotgracht is tegen de hamei opgetrokken, eD eeuzaam ligt de barcht tusschen het geboomte. Ook de stad slaapt. Het avondrood verbleekt. Nachtelijk duister heerscht op en om het eiland, het rusteloos bruisen der golven geeft iets eigen aardig bekoorlijks aan die stilte. Plotseling klinkt eeu doffe hoefslag in de zaodlaan. Een raitër nadert langzaam het s'ot, doet den horen schallen en vraagt toegang. De portier, opgeschrikt nit zijn slaap, vertrouwt zijn ooren niet. Sinds jaren in dieDat van zijo heer, kan hij zich zoo'n onverwacht Dachtelijk en Anna van Ruyven, aij een dochter van Frans Rezen en Jhvroawe Barbars van Grevenbroeck, Een zerk op een grafkelder in de koorkerk dekt han beider gebeente. In het midden een schild met het wapen van Berchem eu Rezen en uit de heimet een manshoofd met lange mots, als motto „in trouwen vast". Voorts de k wartierwapeDSvan Berchen-Ruy /en, Schoonhoven-Luningen, Hincart-Cats, Conterean- But(i)iDgen. Van boven twee engelen met ba- zainen, onder het opschrift: „Hier leijt begraven Joncheer Pieter vau Ber chem, heer Jacobs zone, die starf in 't jaer ons heeren MDC ende VI, op den VI dag van Mey. Ende Joucvronwe Elisabeth (van) Rezen, sijne huysvronwe, die starf op den VII dach van No vember des jaers ods heeren MDCv6) Nog twee en dertig jaren hebben zij te zamen geleefd, de echtelieden, sedert de heachelijke dagen, toen zij deo Prins hebbeii geherbergd zij overleed iu 1615 en hij het volgende jaer maar die paar dagen waren voor Tholen onver getelijk. 1573 en 1583, tien jaren vau Spaansche dwang en soldatesks en van herkregen vrijheid. Zij hadden gezien, dat de helft der bevol king de stad verliet, dat Spaansehe soldaten de huizeD afbraken tut bekoming van brandstof, dal de veerpoot in beslag werd geuomen tot overzetting van de soldaten van St. Annaland en St. Maartensdijk en dat de Magistraat Cor nelis Leyns als gids ter beschikking stelde van de Spaausche troepen, bestemd voor Schouwen (1576). Maar met groote blijdschap hebben zij die troepen nit de stad zien vertrekken. De Magistraat doet al het mogelijke om de kerk en met haar het H. Catolykegheloof te redden tevergeefs, de rebellen plunderden de kerken, nadat vooraf hare kostbaarheden zijn op geborgen op het stadhuis (1578). Men verzoekt den Prins een van de bside kerken te bestemmen voor de R. Katholieken en de Prins beschikt gunstig op dit verzoek en gelast, dat de kerk- sieradieën is moeten blijven in de handen der Wet. Voor het laatst heeft de omgang of processie plaats, het is ia 1578. Toen was de zegepraal der Reformatie volkomen. Zij hebben dat alles meegemaakt en nn in 1583 is de Prins in han hais, is de Prins hun gast! Een nieuw tijdperk en üieuwe geluiden eu nieuwe problemen. Straks beieren de klokken en speelt het klokkenspel bij elke overwinoing op de Spanjaardeu behaald, eiken Zaterdag en eiken rustdag speelt het carillon zijq ijle, luchtige wijsjes van elf tol twaalf uur. Meien worden geplaDt hij voltooide werken, op scharen bij het binneuhalen van den oogst, voorname werken ten behoeve der stad werden uitgevoerd, de 17e eeuw breekt aan, de gouden eeuw onzer historie en Ingenieurs als Vau Rijs- wijck en Andries de Ruy bezoeken de stad en Justinus \an Nassau en Prince Mturits nemen hun intrek in de deftige wuniug van Jhr. Pieter van Berghem. Een tijdvak vau ongekendeo bloei breekt aan. Tholen. Dr. C. VELTENAAR. Hollestelle. Tholen en Omstreken, bl. 421. 2) Claes de Nayer, Cornelis Cuyper en J. Dingemaus 3) manneijesschaap. 4) een aam 4 akkers 4X45 fl. 5) een oxhoofd is 230 Liier. 6j Ik dank dit aan den heer C. Hollestelle. BINNENLAND. bezoek niet herinneren. En eerst als de raiter ten tweeden male, maar nu kort en driftig op den horen gestooten heeft, opent hij aarzelend het loket der poort en vraagt Wie daar, zoo laat in den nacht „Nacht of geen nacht, laat me binnen en breng me bij uw heerklinkt het kort en barsch. „Die is te bedde, kom morgen weer, wel te rusten antwoordt de portier, nn ook korzelig door het ruwe aDtwoord van den bezoeker. Met wil hij het loket sluiten, als de ruiter, bemerkende, dat hij zoo niet binnenkomt, met bedwongeu toorn zegt lk kom van Bergeu en breng gewichtig nieuws! Dan zal ik mijn heer wekken, wacht zoo lang," zegt de portier. Vlug begeeft hij zich nu over het voorpleiu en de slotgracht naar dep barcht, waar men het nach telijk bezoek ook reeds gehoord heeft. Heer Jan, korzelig, in zijn slaap gestoord te worden, ge last evenwel den bezoeker binnen te laten, maar zorgvuldig de poort weder te sluiten cn nauw lettend acht te geven, op wat er buiten mocht voorvallen, want^bij de gespannen verhouding tusscheD hem en heer Jan van Bergen komt dit bezoek hem vreemd en verontrustend voor. Hij beeft zich naawelijks gekleed en eenigs- zins gewapend, om op alles voorbereid te zijn, als in de hooge Sale, waar door inmiddels toege schoten bedienden enkele fakkels ontstoken zijD, de vreemde ruiter binnentreedt. Zijn driftige stap verraadt, dat het lange wachten hem niet welgevallig was, maar zijo Bij Kod, besluit is met ingaDg van 17 Joni 1930, herbenoemd tot burgemeester der gemeente St. Maartensdijk de heer J. J. Polderman. Moeders, geneest de gesmette I deelen met Purol en houdt het I 875 11 39187 Tholen. Voor het Kantongerecht alhier stond terecht de vrouw van den oeelkverkooper v. d. Z.-S. te Ond-Vossemeer wegens melkvervalsching. Zij werd veroordeeld tot een boete van 1100. ONDERWIJS. St. AuDalaod. De heer J. Gideonse, onder wijzer aan de Chr. School alhier, i9 benoemd aan de school der Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke. THOLEN, 30 Mei 1930. Weer een onde mededeeling. In de prachtige, kerk der Ned. Herv. Gem, hingen voorheen tal vau wapenborden, na alle vernield, maar er zijn afbeeldingen van bewaard, waardoor niet minder dan 60 wapens zijn bewaard in teekeningen. In de Koorkerk vindt men hoog tegen een der muren nog een steeD, waarin o.m. ook gegrift is, wat op het wapenbord van Joachim Liens stond. Op dat komt voorVoor den deogdzamen en edelen Joachim Liens, Ridder, ervaren in de beide rechten Syndik der stad, buitengewoon afgezant voor het gemeeue best bij den koning van Engeland, hebben de diepbedroefde weduwe en de weenende kinderen dit geplaatst. Hij stierf in het jaar 1625, den 18 Maart; en dan daaronder Weent Musen drimaal dry, treurt Musen en MuyadenJ De Eendrachts vriend en lust is dood hij leeft in dadeo] Godvrnchtich, roagtich, wijs, welsprekend, hooggeleerd,1 Zijn trenr, blijeiode blijft denk waardig en begeerd. Corns. Liens. Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten n verzacht en geneest Dooi 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten 11 39186 OUD-VOSSEMEER. Bij het onweder, dat Zaterdag boven deze gemeente woedde, werd in een weiland in den Vanhaaftenpolder een jong toon is bedaard, als hij zegt„Vergeef me, heer Van Bloois, dat ik U op zoo'o ongelegen nor kom bezoeken en nw gastvrijheid voor dezen uaebt kom inroepen, maar in uw en mijn be lang kon dit niet anders, Eo bij deze woorden zijn mantel afwerpende en zijn vizier ontsloiteDde, vertoont zich de ons welbekende gestalte van deü heer „Van Lisdonck". „Wie ge ook zijn moogt, heer ridder 1 zoo ge als vriend komt, wees dan welkom, en mijn burcht zal u gastvrij opnemen, zoolang het er u bevalt". Toch kan ik ene niet verhelen dat het mij bevreemdt, dat ge in naam van iemand komt, dien ik nu juist DÏet onder mijn vriendeu mag rekenen. Het zal u dan ook zeker niet onbescheiden voorkomen, zoo ik o, zonder het gastrecht te willen schenden, beleefd om eeDige inlichtingeu vraag, daar volgens uw mededeeling ook mijn belangen bij Uw komst betrokken zijo. Ontdoe u evenwel eerst van nw overtollige kleeding en neem plaats. Geen nieuwsgierigheid, maar hoofeche beleefdheid kenmerkte den toon van Jan van Bloois. Hoe verlangend naar op heldering, nam hij eerst op uitnemende wijze de pliebteu der gastvrijheid waar en eerst als de gaat aan een knetterend vuur bij de hooge schouw zit eo zich met een kaooe wijns verfrischt heeft, wordt het gesprek voortgezet door den heer Van Lisdonck, die begrijpt, dat eeuige verklaring zijnerzijds noodig is. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1