IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT i geneest ^hvmfiaaii de-fuud NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. i .8 'oeten komen vroeg In oorjaar, koop tijdig een pot rutol. ij alie Drogisten Examen gedaan en niet geslaagd Vrijdag 23 Mei 1930. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer f FIRMA J. M. C. POT THOLEN. Dit blad versebijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.376, franco per post f 1,65 -1- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meerl77, ct Grootte der letters naar plaatsruimte.- Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. KINDER-ARBEID. Inspectear van het Lager Onderwijs in inspectie Goes vestigt in het belang van vers en werknemers de aandacht op artikel Leerplichtwet 1920. artikel loidtOnverminderd de voorschriften jbeidsweft 1919 is het ten strengste ver- tijdens den volgens de Wet bepaalden chtingen leeftijd, diensten of arbeid te verrichten door een kind gednrende den raarin onderwijs gegeven wordt aan de waarop het is ingeschreven of gedurende oor het huisonderwijs van dat kind be- tijd. GEMENGD NIEUWS. ch ichtpartij tusschen gem.-secretaris en aadslid tijdens een raadszitting. o vergadering van den raad der gemeente ,a 't Dinsdag tot een vechtpartij gekomen den gemeente-secretaris, den heer luis en het raadslid Vos. Aanleiding was spreking over de kwestie van oitkeering rkloozen-9tenn aan dön heer Vos. In de vergadering was door den heer Vos be- dat op de steunlijsten zijn handteekening ïht zou zijn. Hiernaar werd een justitieel ek iogesteld, dat evenwel gestaakt werd de heer Vos zijn beschaldiging introk. Voorzitter deelde thans in de raadsver- g mede, dat er een vergissing inhetif n geweest. Bij de besprekingen zeide de os, dat hij resds ontvangen steangelden meentshuize bezorgd had. De Voorzitter dat niet heriooeren, waarop de heer secretaris als getuige opriep. Volgens u de secretaris gezegd hebben „Vos je til dijk, dat je het geld terugbreogt." waar- heer Grotenhuis het raadslid uitdaagde, ewering buiten de raadsvergadering te Beiden stonden op, maar nog voor lateu der zaal greep de secretaris het beet ea wierp hem tegen den grond, de worsteling sloegeD en schopten zij terwijl de heer Vos den secretaris tot toe in het dijbeen beet. 9 echtgenoote van den secretaris, in de aanwezig, nam deel aan de worsteling p den heer Vos het glas water van den naar het hoofd. Enkele raadsleden er tenslotte in de beide vechtenden, die bloeddeö, en vol blauwe plekken zaten iden. Rjmdsvergadering werd hierna geschorst. Een naald in den voet. mej. M. H. te Helmond met enkel de in de voeten haar slaapkamer binnen zij het ongeluk in een naald t* trap- aarin zich nog een draad bevond, welk voorwerp geheel in deD voet verdween, uen probeerde de naald met den draad, laar buiten hing, oit den voet te trekken, j at deze juist met de stompe pont raar Wat in Nederland in rook opging. De totale kleinhandelsprijs van sigaren, siga retten en tabak nam hier te lande toe van ruim f142 millioen in 1923 tot f 178 millioen in 1929. Het sigaren- en sigarettenverbroik neemt toe, het tabaksverbruik vermindert. In '29 gingen niet minder dan 1.346.089.000 sigaren, vertegenwoordigende een waarde van f92.703.070, in rook op; 3.179.577.000 siga retten deeldeD hetzelfde lot, waarvan de waarde bedroeg f 53.651.098. PijPje® worden in de laatste jaren minder ge rookt dan vroeger. Niettemin vormen 1.299.000 K.G. tabak, tot een waarde van f 26.670.707, nog een respectabele hoeveelheid. Het bleek, dat sigaren van 6, 8 en 10 cent per stuk het meest gewild zijir. In 1929 werden 286.119.000 sigaren van 6 ct. verbruikt; 265.484.000 van 8 ct.252.888.000 van 10 ct. 143.025 000 vau 5 ct. en 52.130.000 van 12 ct. Er zijn echter nog meer liefhebbers van „dure sigaren met een bandje", dau men zoo opper vlakkig wel zou deuken. Er werden nog 5.985 000 sigaren van 1625 cent gerookt, terwijl er nog 15.000 van f 2 f 5 in rook vervlogeD. Van de sigaretten werden die van 11Ji cent per stok het meest gerookt (975.068.000); Elfter irt of daarna die van V/k ct. (831.719.000) en die van 2 ct. (700.565.000). Merkwaardig is, dat de sigaretten van 1 ct. veel minder gewild schijnen, dan die vau V/k ct. Van 1 ct. werden er 144.944.000 gerooktvan 2% ct. meer, nl. 273.645.000. Sigaretten van 20 ct. bestaan er ook er werden in 1929 12.000 van verrookt. Uit de cijfers blijkt nog, dat het publiek sedert 1923 goedkooper is gaan rooken. Er werden in 1929 meer sigaren van 6 ct. en minder van 8 en 10 ct. gerookt dan in 1923; en 8 ct. werden in 1929 gerookt dau in 1923; die van Eenigelukkig toeval. In de hoeve van den heer H. bij Heerlen, werd ingebroken. Deze, door gestommel wakke; geworden, wekte zijn huisgenooten. Hij trof in de woonkamer twee personen met maskers voor het gezicht, die met een revolver in de hand op hem toetraden onder de woorden //Je geld of je leven 1" De heer H. beantwoordde dit door een bloemvaas naar een der inbrekers te werpen, die aan het hoofd zoodanig getroffen werd, dat hij even buiten keünis raakte. De andere schelm loste echoten, waardoor een zoon van den heer H. aan het hoofd werd verwond. Eeu schoon dochter van den heer H. ging hulp halen, doch toen deze verscheen, waren de inbrekers reeds gevlucht. Inmiddels is het toeval tusechenbeide gekomen, dat geleid beeft tot de arrestatie van i de beide inbrekers. Toen mej. H. per auto naar Aken ging, zag zij in bet Duitsche dorpje Rich- terich bij Heerlen twee jonge kerels, die daags te voren bij haar aan de boerderij waren komen bedelen. Daar een hunner aan het hoofd gewond was, kreeg zij argwaan. Zij gaf van haar ver denking kennis aan de Duitsche politie, die de beide mannen heeft gearresteerd. Zij zijn in de gevangenis te Aken opgesloten. sigaretten van 2J/2 ct veel mioder 1 ct. ook. was geschoten, zoodat deze pogingen niet jeu. Door dr. B. werd onmiddellijk &P rleend, doch dezi kon zonder operatief de naald evenmin verwijderen. Het 'eisje, dat hevige pijnen leed, werd daarop •t Gasthuis overgebracht, alwaar dr. Lau- oor mildel van operatie de naald oit het kon soijden. '9' 8 89167 Gearresteerd. ctober 7»n het vorige jaar is plotseling gemeente Sneek verdwenen de baokbe- H., die later bleek f 2500 te hebben ver- Het door de politie ingestelde onder- es uit, dat hij naar Canada was gevlucht, dagen keerde hij via Engeland weer land terug en is hij te Rotterdam door fdagent van politie uit Sneek, bijgestaan 1 Rotierdamsche recherche, opgewacht en •oden om naar Sneek te worden overge- Hij is ter beschikking vau de justitie Kennis voldoende, maar te nerveos geweest. Waarom niet tijdig Mijnhardt's Zenuwtabletten gebruikt Hierdoor blijft meo kalm en helder van geest, Ze zijn verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten in kokers 75 cent. 10 39168 Inbraak. Dinsdagnacht is ingebroken in de kantoren van de coöperatie De Eendracht aan het Don kere Spaarne te Haarlem. Uit een brandkast is een bedrag van ongeveer f 7000 gestolen. Ver moedelijk hebben de inbrekers zich overdag laten insluiten. Beschermd door het nachtelijke duister hebben zij zich met loopers tot de kantoren toegang verschaft. Daarna hebben zij de brandkast op hoogst vakkundige wijze door het slot oit te boren, geopend. In hun haast hebben zij ver geten, zich een bak met zilvergeld, die ouder hun bereik stond, toe te eigenen. Wel hebben zij een anderen bak met zilver meegenomen en daarna de brandkast weer op slot gedaan, maar zij moeten vervolgens in hnn werk zijn gestoord, of de zaak niet al te zeer hebben vertrouwd. Om 3 uur heeft een nacht waker nog zijn ronde gedaan en niets verdachts bespeurd. Met dank terug. Bij het Bureaa voor Maatschappflijken Sleun aan de Reguliersdwarsstrfat te Amsterdam, is eenige dagen geledeo door een vrouw, die weigerde haar uaauo te noemen, eeo couvert afgegeven met als inhond ze» biljetten van f 100. Achter op het couvert, dat met eeo zegel was gesloten, was geschreven met dank terug. Doodelijk ongeluk. Woensdagmiddag is de 41-jarige B. uit Oos- terwijk op den Bo9schenweg bij Enschot, bij het plotseling met zijn fiets oversteken van den eg achter een stilstaaodeD aato om, overreden door een vrachtauto van de firma E., oit Tilburg. Hij was bijna onmiddellijk dood. Onbewaakte overwegen. Bij deu onbewaakten overweg aan den Haar- weg onder Gorinchem is eeo iowoDer van Gor- cum, M. T., door een trein gegrepen en gedood. Poging tot vergiftiging? Een 18-jarige landarbeider te Eierland op Texel werd na het driokea van thee uit zijn thermo»flesch, hevig ongesteld. Direct werd eeu dokter ontboden en deze constateerde dat hier sprake was vaD vergiftiging door kopervitriool. Het ongeval speelde zich af op de hofstede „Pieterahove", waar de arbeider werkzaam i». De flesch, waaruit hg gedronken had, was in zijn jas geborgen, die in de schuur was neer gelegd. De politie stelde direct een onderzoek in en vond op een plauk in de schoor een paar half ledige zakjes met kopervitriool, dat door de vroegere bewoners van de hofstede was achter gelaten. De getroffene, wiens toestand wel iets vooruit gaande is», heeft er niet het fhuwste vermoedeo van, hoe dit vergift in zijn flesch is gekomen. Hij weet niet, vijanden te hebben. Kortgeleden echter werd ook reeds zijn fiets vernield, zijn horloge werd stuk gedraaid en in de duisternis werd hij door een auto aangereden zonder dal hij den dader kon ontdekken. Doodelljke aanrijding. Diusdag werd de 15-jarige J. E. op de Kinder- huisvest te Haarlem aangereden, door een met betonnen rioolpatten beladen vrachtauto. De achterwielen van den zwaren anto gingen den jongen over de borst. Hevig bloedend tengevolge van wonden aan armen en beenen werd het slachtoffer in de nabijzijnde garage gebracht, waar hij voorloopig werd verbondeD. Vervolgens is de jongen naar de Maria Stichtiug overge bracht, waar hij aan de bekomen inwendige verwoudingen is overleden. Zijn broertje doodgeschoten. In een gemeente bij Teschen in Silezië heeft een 3-jarige jougen, zoon van een treinconduc teur, zijn 9-jarig broertje tijdens de afwezigheid der ouders, na een twist over het schillen van aardappelen, met een revolver van zijn vader doodgeschoten. Het merkwaardige van het geval i», dat het wapen niet kan worden gevonden, ofschoon de. jongen beweert, dat het het eigen dom van zijn vader is. De vader beweert nooit een revolver te hebben bezeten. Een erfgenis van 20 millioen. De reeder Jan Bert Banjies, die ongeveer anderhalve eeuw geleden in Kaapstad leefde, had een verinogen van f 20 millioen bij eeu Neder- landschen trustee gedeponeerd, met de bepaling, dat hst kapitaal pas een eeuw na het overlijden vau den eifliter onder diens erfgenamen mocht worden verdeeld. Ongeveer 500 personen maakten na het ver strijken van dien terioijn aanspraak op een deel der nalatenschap, doch het bleek, dat verschei dene voor het bewijzen der aausprakea onont beerlijke documenten verdwenen waren. Ü6 be doelde papieren moesten zich bet laatst in het bezit van een mevronw Wright hebben bevonden, die iu 'n voorstad van Johauuesborg had ge woond. Tijdens deu .Boerenoorlog vertrouwde mevrouw Wright een deel der papieren aan een bank toe, terwijl eeu ander deel door haar werd begraven. Toeu dn vrede tusschen Engeland en Trausvaal tot stand was gekomeD, groef zij de kostbare documenten op, doch bij het aitbreken van den wereldoorlog begroef zij ze ten tweede male. Terwijl de oorlog nog woedde, stierf me vrouw Wright. Natuurlijk outbraken de papieren in haar nalatenschap en het eenige, wat men wist, was, dat ze ergens begraven moei t m l ggen. Thans is men er eindelijk in gei la gd ze terog te vinden zoodat de geduldige erfgenamen van Jan Bert Banjies wellicht eindelijk in het bezit van het geld zulleu komen. Een hotelrat? In een hotel in DeD Haag is dezer dagen een heer, die geregeld daar logeert, bestolea. Toen hij 's ochtends opstond, miste hij uit de lade van een nachtkastje 260U Belgische francs en 90 guldeD, benevens een sigarettenkoker. De logeergast had zijn kamerdeur 's avonds Diet op slot gedaan. Ook bemerkte hij, dat ziju kof fers waren nagesnuffeld, waarin zich echter niets van waarde bevond. De sigarettenkoker is later teruggevonden op het Bezuidenhont. Vermoede lijk heeft meo hier met een hotelrat te doen. De wereldreiziger weer thuis. De 12-jarige scholier De C., die Zondag met een fiets en 10 guldeD „de wereld in" was gegaaD, zooals hij dat Doemde in een thuis achtergelaten briefje, is Dinsdagnacht 12 uur de ouderlijke woning in de Nieuwe Parklaan in Den Haag weer binnengestapt. De wereld was hem aller minst meegevallen en hij had zeer goed aan den lijve ondervonden het verschil tusschen fantasie eu werkelijkheid. Intnsschen had hij het toch nog gebracht tot Antwerpen, Daar heeft hij zijo fiets verkocht om aan geld te komen voor de terogreis Daar Den Haag per trein. THOLEN, 23 Mei 1930. Vrijdag hield ons Nutsdepartement zijn alge- meene vergadering in Hotel Hof van Holland, ouder voorzitterschap van deD heer W. Moelker. De rekening van de Begrafeuisbus werd goed gekeurd, terwijl als bestuurslid van die instelling werd herbenoemd de heer C. J. den Ouden, ter wijl als commissarissen werden herkozen deh.h. Joh. van Dijk en L Kristolijo en als nieuwe commissaris werd gekozen Jan Bal, deze in de vacature A. Engelvaart die bedaokt had. De rekening van het departement werd door de h.h. Van Liere en De Heer nagezien, die kondcu adviseeren tot goedkeuring. Als bestuursleden werden herkozen de h.h. W. Moelker, G. Amsing Jr. en P. J. Doinker. Hierna werd de begrooting behandeld eu vast gesteld. Onbestelbare brieven en brief kaarteD, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (BrieveD) Uit St. Maartensdijk verzonden. J. Kievit, Bergen op Zoom, poste restante. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbiarheid kuunen wordeu terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voorzien. Nogmaals een onde opmerking. Wijlen de predikant Was diepte uit de dorpsrekening van Scherpeuisse op, dat aao wolfjagers van Poort vliet gratificatiën werden verleend voor hel dooden van wolven in ons eiland. Die gruwzame beesten zullen wel uitzoDderiDgeu in ons eiland zijn ge weest, die op buitengewone tijden (ijfgang) uit Brabaut over de Eendracht waren gekomen. Vossen zullen er waarschijnlijk wel in grooter getale voorgekomen zij -, want de namen in het eilaod Dog gebezigd voor sommige deeleD wijzen daarop en dit blijkt oit de Revolutie-Staat van Zeeland, 13 Dec. 1736 en „uilgerff vangen van vossen" iu de domeiurekening van Tholeo voor komende. De plaatseD met dien naam zijn Voshol, Vosvliet, Vosmeer, Vosdal (>ia'i=^roeulaud) eo Hannevosdijk. Onze vroegere stadgenoot, de heer H. A. Zwaanswijk, voirheen werkza*m aau de gasfabriek alhier, is door B.irgem. en Weths. van Amsterdam bevorderd tot Ingenieur bij de gasfabrieken aldaar. Gisteravond hield „Concordia" ten huize vau M. vau Noort haar jaarvergadering. De rekening over het afgeloopen jaar werd goedgekeurd. Als besiunrtlid werd in de vacature C. Bal, die bedankt had, gekozen de heer A. P. M. Voets, die de benoeming aannam. Als Commissaris werd herkozen de heer J. van deu Boom. Besloten werd deel te Demeo aau het ïd Juli te Oad-Vossemeer te houden festival en uit te zien of er elder9 buiten het eiland nog een festival wordt gehouden om eveulueel daaraan deel te nemen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1