Neemt vastreeht Weinig kosten m ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING Vrachtauto C. Laban, Tholen Reisgidsen Zomerdienst fï^OEDE 41J2 °|0 Pandbrieven a 99 w. A. ISTA Waarom betaalt Ge TE VEEL? tDE DUIF BETEEKENT VEILIGHEID N. V. CORONAE TROUWEN?! KANTOOR THOLEN. Postgiro no. 3025 Zitdag St. Maartensdijk, St. Annaland Oud-Vossemeer Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. VERSTAAT HET WEL wacht u voor namaak. N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Drukwerken Trouwkaarfen Visitekaarten enz. bij te Poortvliet. Agent Firma J. NI. C. Pot te Tholen. COÖP. BOERENLEENBANK THOLEN. Het Kantoor is GESLOTEN op 21, 22 en 23 Mei a.s. £j 39138 ioHet Bestuur. Drogisterij Je adres. AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom Alles wat in het zachte sop van Duif- Zeeppoeder wordt gewasschen, wordt witter, duurt langer en is absoluut veilig, want Duif- Zeeppoeder bestaat uit zuivere zeep, die reinigt zonder een enkel draadje van het teerste weefsel te schaden. Sinds veertig jaren hebben de huis vrouwen haar kostbaarste linnengoed, haar fijnste weefsels toevertrouwd aan de zacht reinigende werkipg van Duif-Zeeppoeder. FRAAIE EN NUTTICE AANVULLINGEN IN UW HUIS Je£fifx>ec^-:Ve^oo^mee£ Beroemd sinds 1889 Prima SCHOOLSCHRIFT Per 12 stuks 45 cent. Best schoolpotlood 5 cent per stuk. Gomelastiek vanaf 6 cent per stuk. FIRMA J. M. C. POT, Tholen. Wereldtentoon stelling Antwerpen Bara-artikelen beveelt zich aan tot het geven vanjorgelles en het stemmen van piano'. 4 13920 Verschillende merken prima sigaren Tandarts De Rijke MONDARTS r2 BERNHARDI Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. Int. 3 Tandarts v. d. Velde THOLEN Markt 4 Zaterdags l-27a en 6-7 uur. voorhanden bij Firma J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen. GAAT GE Firma J. M. C. POT, THO| Piano's en Oro ANTOINE fH\ MIDDELS 3 05 3 Cu O O e Cu rt> n Os 05 UMi non I0V> ;0H N pi 39148 100 KAPITAAL ƒ50.000.000 RESERVE ƒ20.000.000 78 24074 Daar is geen middelverstaat het wel geen enkel middel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van lichamelijke en geestelijke uitputting beter en vlagger helpt dan de SANGUINOSE De SANGU1N0SE is zuiver plantaardig zij wordt door de delikaatste gestellen verdragen. Zjj wekt deu eetlust op, maakt Uw slaap diep en verkwikkend; schenkt U nieuwe veerkracht, levenslust, werkkracht. De SANGUINOSE kost per flacou vau ruim 800 gram I 2.6 fl. f 11.—12 fl. f 2L. Tweemaal per dag een eetlepel. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommcl, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth. te Ierseke bij A. M. Steketee. 40 17650 Aan Pandbr. in omloop: ruim 19 millioen gulden. |0 26 32251 15 38864 BESTELT U W zooals Laat bij aanschaffing van een bij ons de Carrosserie maken. Wij hebben reeds veel ervaring op dit gebied en maken elk ge- wenscht model. 12 39)39 Aanbevelend, J. ELENBAAS, Tel. 18, Poortvliet. Heden ontvangen een tnooie sorteering Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Oliejassen en pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, 0. EVERAERS, Hoogstr. 38, Tholen L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36088 8 Aanbevelend. MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS Steenhouwerij, Marmcrhardateen voor Bruggeo,SluizenGebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqne, K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteeriDg tabakspijpen J. M. SCHOT, Hoogstraat, Tholen De THOOLSCHE MAP kost slechts 15 cent en bevat 12 enveloppe? en 12 vel prima kwaliteit papier. De fabrieksmappen honden slechts 10 vel papier en enveloppes van veel minder kwaliteit. 16 36000 De Thoolsche Map maken wij zelf. FIRMA J. M. C. POT, Papikbhandbl Tholbn. en tijdelijk een stuk Duifzeep gralii Elk pakje Zeeppoeder/Vedoogmeel, elk bus Duif-Schuurpoeder heeft één geldii Duifmerk. Elke doos Duifzeep heeft twe Duifjes, die samen voor één Duifmerl gelden. Spaar ze op en ruil ze in voo de waardevolle geschenken, beschrevei in liet geïllustreerd geschenkenboekje, da bij Uw kruidenier verkrijgbaar is. Óm l bij den schoonmaak behulpzaam Ie zijt geven wij tijdelijk een stuk Duifzeepgratisl geven wij iijueiijK een siutc uuiueep^ron N.V. KON. ZEEPFABRIEKEN DE DUIF V/h OOS-OIOOH CHR. PLEINES. DEN DOLDER 17 39114 Om het U gemakkelijk te maken die te bezoeken stellen wij de Verbruikers der 25 in staat, die reis half Juli per extra bussen te doen. U wordt afgehaald, 's avonds terugge bracht, eten, bezoek, Tentoon stelling, leider alles inbegrepen; voor inlevering van 25 heele bons. Nadere inlichtingen worden U gaarne verstrekt. 39106 H. C. BAARENS, Groothandel, Kruiningen. S7752 8 P. SCHOT, Dalemschestraat 44, Tholen Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3'/2—6Vj uur. St. Maartensdijk (PoldermaD) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9—12 uur. 80406 8 87100 15 CENT PER STUK, 12 39135 Zuivelstraat 35, 12 BER8EN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe 1 dan Uw trouwkaar circulaires bij ONS ofl1 AGENTEN. 23 LAGE PI NETTE UIT VOER IK bovendlsn wordt Uw( trouw advertentie graf plaatst fn de lersekscf Thoolsche Courant. Vraagt ook bij ons prijsopgl aankoop, inruiling of repl Wij slaan U steeds gaarne ml prijsopgaaf en condities zondi eenige verplichting ten diensti 4053 14 N c A os CD A A 3 O T3 N O O T

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 4