landhuis een woonhuis Oesterperceelen. Huishoudster schildersknecht Balatum 6 weeksche biggen Wees op uw hoede. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. Traham marinus f1'*d MOOI WONEN. Ter overname gevraagd een of meer OESTERPERCEELEN. i tan de bezitster ?an een landgoed, iet gesteld is op de nabijheid van een ïen werden goederen vermist na den „Rote-villa" Tan den bankier Brandt op Maandag jl. Ooderzoek Tan de •es oit, dat ook de ^ingenieur" had QSichen. De man keek het gekochte met een Zeisi-kijker, welke afkomstig „Rose-villa" evenals andere waarde- werpen, die in zijn bezit bleken. Natour- mijnheer aangehouden en bracht verder oit wie hij eigenlijk was. rijgt alzoo geen chemische fabriek met beiderswoningen. istiten tijd verschenen in eenige dag- rertenties van D. C. van G., wonende 16 te Haarlem, waarin reclame werd oor een nieuw seriemerk sigaren Ne- e Steden. In de advertentie werden □sterkistjes ter beschikking gesteld, sigaren van gemiddeld 10 et. per stnk Toezending geschiedde na ontvangst lostwissel ten bedrage van 50 ets. voor verzendingskosten. )or de Haarlemsche politie ingesteld bracht aan het licht, dat de adver- geplaatst door een D. H. van W„ gracht 247. De 'naam van G. was en Tarfmarkt 16 te Haarlem was postadres. De man, die geen sigaren- is, en geen sigaren in zijn bezit had, ouden en in bewaring gesteld, let postkantoor te Haarlem had men groot aantal postwissels ontvangen, srd aan van G. De politie heeft even- gd, dat deze niet zijn bezorgd, arrestatie had de man postwissels en mers van couranten, waarin de adver- s geplaatst, bij zich. Telefonografie. eemt tegenwoordig te Brussel proeven telefoDograaf", meldt 't „Hbl.". (stelletje maakt het mogelijk om, wan- nd telefoneert eu „geen gehoor" krijgt, schap langs telegrahschen weg af te belt op en hoort tot zei malen toe psignaal. In de woning van den opge- "s dan klaarblijkelijk niemand thnis. die opgeroepene bij zijn telefoon een raaf" staan, dan hoort de aanvrager, ede oproepsignaal, een bepaald signaal, kent, dat de telefonografiscbe ontvanger ih in werking is gesteld, de aanvrager ook in het bezit van zoo'n dan kan hij gaan „seinen", na het e te hebbei ingeschakeld. Hij tikt be- jfers aan, welke elk reageeren op een 11 is A, 12 is B, enz. wijze kan hij een boodschap doorgeven, chap komt, in letters, te staan op een als bg een Hnghestoestel in het estel. De opgeroepene, die niet thuis bij thuiskomst, op de strook de bood- lezen. in het kort de werkiDg vau bet toestel- dergelijks is in Amsterdam vroeger al Echter kwamen de boodschappen niet rook papier, maar op een wasrol. mogelijk, dat het gewijzigde toestel ftrook meer succes zal hebbeD. Gevaarlijk speelgoed. fgmiddag ia de laudbouwschuur van den 8 'Ier A. v. d. M. te Heenvliet geheel De brand is ontslaan, doordat kin- 8 8 it lucifers nabij de schuur hadden ge- oor de aanwezigheid van de brandspuit ouing, waarvan de voorgevel reeds in od, behouden blijven. Verzekering dekt ideeltelijk de schade. Overreden. g< gavond werd een wielrijdster op den ito chen 8t. OedenroedeBest door een Dg|rreden en gedood. De bestuurder van is doorgereden. 'ervalsching van schilderijen. politie aan het bureau Groote Pauwen- Rotterdam heeft een op de Veluwe kunstschilder aangifte gedaan, dat een dat hij uit Rotterdam had toegezonden om te herstellen en dat vau hem af- r komstig heette te zijn, valsch is. Waarschijnlijk zijn er meer nagemaakte schilderijen van hem iu omloop. De politie stelt een onderzoek in. BUITENLAND Frankrijk tracht op alle mogelijke wijzen vrienden te blijven met Italië, hoe wel het die vriendschap moet koopen tegen goud. Reeds jaren lang is men vanuit Italië bezig op allerlei wijze Frankrijk te prikkelen en eerst ongeveer een jaar ge leden zijn de Italiaansche couranten een beetje in gaan binden in hun minder vriendelijke uitdrukkingen tegenover hun nabuur. Tripolis geeft Italië, omdat er zoo weinig oases zijn, niet veel mogelijkheid om deze kolonie vruchten voor dat land te doen afwerpen en daarom werd reeds geruimen tijd een begeerig oog geworpen op Fransch koloniaal bezit. Onderhandelingen hebben er toe geleid dat Frankrijk nu genegen is om 40.000 vierkante kilometer bezit in Tunis af te staan, meerendeels oases, waar door Italië dus meer emigratiegelegenheid voor zijn overtollige bevolking krijgt. Mussolini is met dit aanbod van Frankrijk niet voldaan en wenscht er minstens nog 20.000 vierkante kilometer bij. Wellicht dat men door overleg nog wat meer krijgt doch of Italië hiermede op den duur be vredigend zal zijn? Men dient niet te ver geten dat het Middellandsche zeegebied, dat ééns Italiaansch was, doch al sedert jaren Fransch gebied is, volgens de Italianen eigenlijk weder aan hen moet komen, welke aanspraken de goede nabuurschap niet zullen dienen. Zooals te verwachten is vlotten de onder handelingen met Engeland en Egypte niet. De eischen van laatst genoemd land ten aanzien van medezeggingschap in Soedan waren volgens de Engelschen niet te aan vaarden, zoodat de onderhandelingen zijn afgebroken. Intusschen keert de rust in Engelsch Indië niet terug. Overal onlusten en op stootjes, die de overheid steeds waakzaam doen zijn. Hoewel men aan vankei yk meende dat er Vrijdag geen vergadering zou worden gehouden met het oog op de begrafenis van mr. P. J. Troelstra, zal dit toch wel het geval zijn. Dan komen aan de orde de artikelen nopens vereeniging en splitsing van ge meenten. De Kamer heeft ook reeds in comité- generaal de huishoudelijke raming voor 1931 be handeld. LAND- EN TUINBOUW. TWEEDE KAMER. Dinsdag werd allereerst in gevoelvolle woorden, zoowel door den voorzitter als door Minister Ruys de Beerenbrouck, herdacht mr. P. J. Troelstra, oud lid der Kamer die Maandag is overleden. Daarna is men verder gegaan met de gemeente wet. Veel stof van bespreking gaf dit onderwerp niet. Verworpen werd een amendement van Dijk dat de absolute'onverenigbaarheid van het burge meesterschap eu deu militairen dieDst zou verzachten. De bevoegdheid van den burgemeester en den Raad werd versterkt tegenover ordeverstoorders in den Raad. Een amendement Ketelaar betreffende de besloten vergaderingen werd aangenomen. Bepaald werd dat ever met name te noemen zaken wel in besloten vergadering beraadslaagd kan worden, maar geen besluit kau genomen worden dan in het openbaar. Verder zegt dit amendement dat niet beraadslaagd noch een besluit genomen kan worden over de toe lating van nienw benoemde raadsleden, de plaatse lijke begrooting en rekening, het invoeren, wijzigea en afschaffen van plaatselijke belastingen en het aanleggen en opheffen van inrichtingen in een be sloten vergadering. Woensdag kwam aan de orde de benoembaarheid van de vrouw als secretaris. Daar op initiatief van mej. Westerman dit ook reeds mogelijk is met het ambt van burgemeester, zat er niet anders op dan dat dit ook werd toegestaan. De heer Beumer (a.r.) diende echter nog eeu amendement in behel zende een verbod van huwelijk tusschen burge meester en secretaris. Ze mogen wel trouwen, maar dan moet een van tweeën het ambt neerleggen. Ook ditmaal is er min of meer principieel debat over de kwestie van de vrouw en het openbare ambt gevoerd en de meeuingen waren daarbij zeer ver deeld. Tenslotte werd nog verworpen een amendement van Hellenberg Hubar dat beoogde den privaat rechtelijken vorm van samenwerking tusschen ge meenten niet zoozeer op den achtergrond te stellen als het wetsontwerp doet. Donderdag is na veel discussie aangenomen art. 126 der wet, wat betrokking heeft op zelf bestuur. De vrijz. democraten dienden enkele amen dementen in, maar deze werden allen verworpen. (2e helft Mei.) Nadruk verboden. Postelein houdt vaH warmte, waarom we eerst in deze maand deze groente met vertrouwen op een goeden uitslag kunnen zaaien. Op den kouden grond, namelijk in den kouden bak wordt ze al van half April af gezaaid, en in den warmen bak reeds eind Februari, begin Maart. Maar dan is het gevaar vau mislukking niet gering, want laat het weer niet toe voldoende te luchten, dan gaan de jonge plantjes rotten. Is het Meiweer in de 2e helft der maand gunstig, dan kan men in den vollen grond zaaien zoo niet, dan doet men verstandig het zaad nog een poos in 't zakje te houden. Niet alleen warmte, doch ook in de eerste dagen heeft het posteleinzaad flink vocht noodig, daarom wordt het bed, vóór het zaaien eerst rijkelijk begoten is het water gezakt, dan harke men deu grond goed door. Vermeng het zaad met wat vochtig zand, om te kunnen zien, waar het valt en zoo gelijkmatig megelijk te zaaien, 't Behoeft maar met weinig aarde bedekt te worden licht doorharken en dan den grond plat slaan met schop of plank, is voldoende. Dit plat slaan bevor dert later nok het snijden der groente, 't Is goed om het posteleinbed na de zaaiïng te bedekken met ietwat vochtige linnen zakken of matten, maar dit mag niet lang duren, want na 2, 3, 4 dagen komt het zaaisel al boven den grond kijken, bij laugere bedekking zouden de plantjes dan te yl en te slap opschieten. Is het bed met een roodachtig waas be dekt, daD moet de bedekking er af. Het aanaarden vindt zijn toepassing op de aard appelvelden en werkt daar soms gunstig, soms ook schadelijk. Dit feit wijst er op, dat men deze be werking niet onvoorwaardelijk dient aan to wenden. Om te beoordeelen of ze met voordeel kan geschieden, moeten er drie f ctoren in aanmerking komen, en welde diepte, waarop gepoot isde vochtigheids toestand van bodem en lucht, en de tijd. Bij diep gepote aardappelen late meu het aanaarden na. Hier zou de knol ie diep onder de aarde geraken, on daardoor de gunstige invloeden van lucht en warmte ontberen. Geen hoogere, maar lagere opbrengst zou dan volgen. Evenmin als bij diepe poting past de aanaarding op droge gronden en in droge zomers. De opgeworpen aardruggen langs de aardappelrijen deden in dat geval dienst om het vallende regen water af te voeren naar de middenliggende goten. Gebrek aan 't noodige vocht zou het gevolg zijn en daarmee geringere oogsten. Eindelijk passé men het aanaarden op den geschikten tijd toe, niet te vroeg, doch vooral niet te laat. Te laat zou nadeel aan het gewas toebrengen, den groei stuiten en na- deelig inwerken. Uit het een en ander blijkt dat de aanaarding niet dan na ernstige overweging moet worden aangewend. Zie vooral nu, in deze maand de koolrapen na als er geschoffeld is en na een zware regenbui. Veeg de kragen, die met aarde zijn bedekt, schoon 1 Bieteozaad, van roode bieten, kan men tegen wortelbrand behoeden met een op lossing (van 2 pet.) van kopervitriool. Gedurende eenige uren dompelt men het zaad iu een zak onder. Evenwel kan men slechts een goed succes hiervan verwachten, als bet zaad besmet is door de zwam Phoma beetal, en niet als de brand veroorzaakt wordt door de zwam Pythium de Barganum. Om dit te weten, kan men aangetaste planten opzenden naar den Plantenziektenkundigen Dienst te Wage- ningen, die kosteloos onderzoek verricht en advies verstrekt. Zoo telkens, nu hier, dan daar, duiken er per sonen op, die land- en tuinbouwers minderwaardige artikelen trachten aan te smeren, of hen in boom gaard en tuin van dienst willen zijn door boomen en gewassen tegen ziekten te behandelen. Tegen hooge prijzen, en zonder resultaat. Thans is weer eeu „kunstmeststof" in den handel gebracht, bevat tende, zooals een onderzook aan 't Proefstation te Maastricht heeft doen ziennog geen 41/2 Pct» stikstof, nog geen 31/2 phosphorxuur, oplosbaar in mineraal zuur, en slechts sporen van kali. Prijs f 8.zegge acht gulden per 100 Kilo, terwijl het goedje op zijn hoogst een paar gulden waard is. Men zij op zyn hoede en koope steeds mest- eu voederstoffeu iu vereeniging met anderen, zoodat het gekochte aan 't Proefstation kan worden onder zocht en men dus weet wat men krijgt. Voor de huisvrouwRhabarbermoes bereidt men aldus: 3 a 4 bos rhabarbersteleu iets zuiveringszout, suiker, aardappelmeel, aardappelsago of maïzena. I De stelen in blokjes verdeelen en wasschen. opzetten' met weinig kokend water, gaar laten worden, zuive ringszout en suiker toevoegen, eu de massa binden. Om minder suiker noodig te hebben, kan meu het eerste kookwater afgieten en nieuw water toevoegen. Oud-Vossemeer. Het is een lust in onze omgeving langs de dijken en in de weilanden de hoeveelheid voedsel te bewonderen voor het vee is er overvloed, te moer waar door verschillende omstandigheden er niet zooveel vee op de hoeven is als vorige jaren. Er is thans in sommige weilanden méér gras, dan het vorige jaar in den hooitijd. Ook de kinver en lucerne staan uitstekend te velde. De prijs zal, in vergelijking met het vorige jaar toen er 100 weinig was, wel aan lager kant zijn. KERKNIEUWS. Tholen. Aangenomen het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente alhier door da. Wolferberger te Noorderloos. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 10 oor ds. Van Rootselaar en nam. 3.30 Ds. Moerman. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 «ur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 3.80 en 'i avonds 6.30 leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 10 nar, nam. 2.SO 'a avonds 6.30 leeaberk. R. K. Kerk van 0. L. Vr. Hemelvaart. Vierde Zondag na Paschon. De H. Miaaen te 7 en 10 uur. Nam. 3 uur Broeierschapalof voor een zaligen dood. Zaterdagavond 7 uur Lof en Rozenkransgebed. Vrijdagmiddag 1 uur zal Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengeaent, Bisschop van Haarlem aan de kinderen bet H. Vormsel toedienen en wel in do kerk te Oud-Vossemeer. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur da. Rootaelaar Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 nur dhr.de Vriea en 's avonda 7 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk yoorm. 10.30 leeakerk en nam. 3 uur ds. de Brea. Oud Geref. Gem. voorm. 10.30, nam 8 en 'a avonda 6.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 7 uur ds. de Bres. (Voorm. Bed. H. Avondmaal.) Oad Ger, Gem., voorm. 10.30, nam. 3 en 'i avonda 7 uur da. v. d. Garden te Opheusden. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 da. Moermanen nam. 3 uur leeakerk. Oud Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 3 en 'a avonda 6.80 leeakerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.80 leeskerk en nam. 3 unr da. de Gidta. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Gidta (Bed. H. Avondmaal) en nam. 3 nar leeskerk. Geref. kerk voorm. 10.30, en nam. 3 ur da. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 10.80, nam 3 en 'a avends 7 uur leeakerk. BURGERLIJKE STAND. Gem. POORTVLIET over April 1930. Geboren Frans, z.v. Jan Cornelis Schipper en Gesrtrni Adriana de Rijke. Johauna Jacoba, d.v. JohanDes Marinns van der Maas en Cornelia van Stee. Cornelis Dirk, z.v. Jacob Uijl en Maatje van Driel. GehuwdHermanns Bolier 26 j. jm. en Maatje van 't Hof 25 j. jd. Overleden Bart Overbeeke 67 j. ongehnwd, Gem. THOLEN van 9—15 Mei 1930. Ondertrouwd J. van Oost en C. C. de Leeuw, beideu te Tholen. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 16 Mei 1930. Borrenboter f 0.80 per pond. Roomboter f 0.80 Eieren 4 cent per stuk. Noteering te Middelburg, 15 Mei Boerenboter (part. prijs) f 0.776 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrij da e Mei. 10 11 12 13 14 15 16 Graden C. 12, 12.2 12.3 13, 13, 13,2 14,, 8' GAAKEER P. GAAKEER 8 39140 Elenbaas. inidjjk, 11 Mei 1930. Ondertrouwd J. VAN OOST 39147 en C. C. DE LEEUW. St Ua.iton.dykJ 15 M j 1930 Tholen, DEN BOOGAART Ut. RIDDERHOF Pd. Dd, 10 Mei 1930. i»d: IETER VAN STEENES en 14 39154 ÏOBA AARNOUDSE h»ge nat 66 emeer 43 14 Mei 1930. D.V. op 4 Juni a.s.'s nam* de Geref. Kerk te Oud-Vossemeer ileerw. Heer Da. C. Vreugdenhil. Maandag 2 Juni yan 3 tot 5 uur imeer. wd HEN ENGELSMAN At. en 6 B. NOOM Nd. AS Hierbij vervul ik dentreurigen plicht mede te deelen, dat mijo geliefde Echtgenoot IZAaK ELENBAAS, hedenmorgen na eeo kortston dige siekte is overleden, in den ouderdom van 72 jaar eo 9 maanden. 18 39142 Wed. I. ELENBAAS- Droogebs. Oud-Vossemeer, 12 Mei 1930. Hiermede betoigeo wij onzen har- telijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij onze 35-jarige echtvereeniging ondervonden. 39156 9 G. VERKERKE, Ecbtgenoote en Kioderen. Voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bij de gedenking van onze 40-jarige ecbtvereeoigiog betuigen wij onzen bartelijken dank. M. VAN DUIVENDIJK J. VAN DUIVENDIJK— De Koete en familie. Tholen, Mei 1930. 12 39155 Bergen op Zoom TE KOOP of TE HUUR solied 10 grooten tuin. Verkeersweg vlak bij •tad. Brieven no. 89136 Bur. van dit blad. Afd. „Tholen en St. Philipsland'' van het C. G. voor Kinderher- stellings- en Vacantiekolonies". ALGEMEENE JAARVERGADERING op Zaterdag 24 Mei a.s. des nam. 4 ure (w.t.) in Hotel Rljstenbil te Scherpenisse. TE KOOP met schuur. 39143 8 Te bevragen PanliDastraat 12 of Boscbstraat 2, Tholen Brieven onder 39150 bureau van dit blad. 11 GEVRAAGD bij alleenwonend persooD een 9 39141 In diensttreding zoo mogelijk terstond. Brieven franco onder letter H. aan Boekh. Kroui te Zierikzee. TERSTOND een 7 gevraagd bij J. C. ENDHOVEN Karpetten. Zeil. 1.19 per el voldoet roosachtig. Nienwste patroons voorradig. Eiken menbelen, prima menbel* makerswerk, salontafel met dobbel krnis f 14,50 pracht spiegelt in alle prijzeD, kapstokken met spiegel 5,75 iets moois. Ook een^mooie soorteering knnst- bloemen voorradig. Koffers in alla maten, zeer voordeelige prijzen. Vlechtwerk en draad, gereed schappen en ijzerwaren aan de goed koopste prijzen. Gordijnroeden in alle maten, ver tinde vanaf 12 ets. Ringen in koper en been, ook de nienwste vast knopende. 27 39157 Beleefd aanbevelend, J. MEL8E, THOLEN. Naaimachines Waschmachines. TE KOOP bij J. FRANKE, plantagië, Mosselhoek Tholeo.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3