In elke huishouding is dit nieuwe snelwerkende reinigingsmiddel met enthousiasme ontvangen. Onontbeerlijk voor het afwasschen van vaatwerk, lepels, vorken, messen enz. Het is merkwaardig, hoe vet, saus- en etensresten in een ommezien verdwijnen. Alles blinkt weer als nieuw! Ook onmisbaar voor alle voorwerpen van glas, kristal, porcelein, metaal, steen, tegel, marmer, hout, enz. Het werkt bovendien desinfecteerend en is absoluut reukloos, hetgeen een groot voordeel be- teekent boven 't gebruik van zeep, zeeppoeder, enz. Aanrijding. vereenigiog, indien altham de benoodigde mede werking wordt verleend. Er is tweemaal procesverbaal opgemaakt tegen den berijder van een hittekar nit Bergen op Zoom, die aan een der dijken onder deze ge meente, waarvan het gras ter hooiïng wordt ge reserveerd, eenvoadig van dit gras wegmaaide. Woensdag j.1. vergaderden alhier ingelanden van het Waterschap Oud-Vossemeer, in welke vergadering rekeningen en begrootingen der polders afzonderlijk en van wat voor gemeen schappelijk onderhond wordt bekostigd. De rekeningen sloten met een goed slota.v.: 't Gemeene land f 1261.325; 't Gemeeneland (Verbetering Zeewering) f 1017.575.Vier kleine Polders f 172.765. Drie groote Polders f 477.25 Drie groote Polders (Stoomgemaal) f 1899.78 Slabbecoorn f 4.88 Oud-Kijkuit f 109.35. Legnit 1 97.54; Vogelsang f 42.735. Hikke 1 197.555. Kerke f 109.405 en Oud- Vossemeer f 295.94. In verband met uit te voeren werkzaamheden aan de polders enz. werd het dijkgeschot voor de verschillende polders aldus verhoogd in verge lijking met vorige dienstjarenSlabbecoorn f 42.50-f 46.50. Oud-Kijkuit f 27-f 30.50. Leguit f 35-f 38. Vogelsang f 37.50-t 43. Hikke f 26.50- f 31. Kerke f 25.50-f 30. Ond-Vossemeer f 25.60- f 30. De Drie groote Polders (Stoomgemaal) werd van (7.50 op f6 gebracht ou Vroonen van (13.50 op (18, alles per H.A. Hat totaal der ontvangsten en uitgaven zal bedragen f 84991.54. Wegens periodieke aftreding van den heer B. G. Priderichs als gezworene werd de aanbe veling aldus opgemaakt: 1. B. G. Priderichs. 2. M. J. C. Geluk. 3. C. D. Ampi M.J.z. met resp. 43, 35 en 35 van de 45 uitgebrachte stemmen. Naar ons wordt verzekerd bestaat het vaste voornemen een aantal wijzigingen te brengen in de (unctioneering van het postwezen alhier. De belanghebbenden, wat den handel betreft, zijn over deze wijzigingen reeds gehoord. In hoofd zaak komt hierop alles neer, dat de bestellingen alle een uur later ongeveer zonden geschieden dan thans, waartegen dan enkele bezwaren zoudeu geopperd zijn in het oog dient gehouden, dat wij met die bestellingen reeds in eeoigszins be voorrechte positie verkeeren boven de plaatsen in het eiland, daar er drie postbestellingen zijn en op de andere dorpen slechts twee. De post auto, die thans reeds driemaal daags het eiland rond rijdt en in verband daarmede ook Oud- Vossemeer aandoet, zal dan definitief het geheele postvervoer overnemen en daardoor de drie ritten per dag, welke per fiets door de drie bestellers per beurt naar Tholen worden gedaau, komen te vervallen, daardoor zal het ook mogelijk worden, dat slechts twee in plaats van drie be stellers dienst zullen kunnen doen tot heden was het laatste het geval. Wanneer eventueel een en ander ingevoerd zal worden, vernamen wij nog niet. Wel is eenige weken geleden con trole gehouden over den tijd, welke de bestellers noodig hadden voor hun werk, in verband met de voorgenomen wijzigingen. 8CHERPENISSE. De heer J. Hage Iz., vroeger onderwijzer alhier, thans Hoofd der School te Yerseke is in gelijke betrekking be noemd te Dordrecht. THOLEN. Onbestelbare brieven en brief kaarten, vaD welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Brieven) 1. Hout P. v. d. Oud-Vossemeer. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stokken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunoen worden terug gegeven. Yoorts is het gewenscht alle per post te verzenden qtokken steeds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer te voorzieD, STAVENISSE. Door het Bestuur van het Waterschap „Stave- nisse" is aanbesteed de bouw van een nieuwe suatiosluis door den Zuidhavendijk alhier met bijkomende werken. Ingeschreven is door de heoren Adr. v. d. Straate eq P. J. de Bourgraaf, Hansweert f 96.400. P. v. d. Doel Az., Sommels- dijk f91.000. A. v. d. Doel, id. f 88.790. Gebr. Stouten, Oosterland f 86.800. S. Bax, Zierikzee f 86.500. N. V. „Concordia", Papen- drecht f 85.900. Firma Parel, Sliedrecht f 85.700. P. C. Langeveld, Hardinxweld f 85.540. Visser en Smit, Papeudrecht f 85.294. C. v. d. Klippe, Vlissiugen f 85.000. P. v. d. Holle, Oosterland (84.900. A. Verhage, Made f 82.500. Joh. v. d. Heuvel, Made f 82.400. A. J. Blijlevens, Made f 81.350. Jos. v. d. Beek, Made f 81.000. P. Dekker, Veere f 81.000, de Bourgraaf en v. d. Straateo. Wemeldinge f 79.925. C. Verwater, Made f 79.888. Gebr. C. J. en J. C. Gelok, St. Maartensdijk f 79.500* Boon, Burgers, Gunter St. Annaland en Poortvliet, f 70.561. A. Stoffels, Hoogerheide, f69.884. W. J. Walpot, Tholen f 68 563 en Jac, Blijlevens, Geertruidenöerir f68.320. In de Donderdagmiddag alhier gehouden ver gadering van Ingelanden van het Waterschap is besloten met 11 stemmen voor en 8 legen, om den bouw dier suatiesluis Dog dit jaar te doen uitvoeren en het werk te gunnen aan den minsten inschrijver, dhr Jac. Blijlevens te Geer- truideuberg voor f 68 380. ST. ANNALAND. In de op Woensdag 14 dezer gehouden vergadering van Inge landen van den polder Moggershil, herin nerde de voorzitter er aan dat het dien 50 jaar geleden was, dat de ontvanger- griflier, de heer J. Polderman, door Inge landen als zoodanig was benoemd. Hij wenschte den heer Polderman hartelijk geluk met dit gouden ambtsjubileum en dankte hem zeer voor alles wat hij in dien tijd, vooral in de zoo moelijke jaren vóór de calamiteusverklaring, in het belang van den polder had gedaan. mer Een eetlepel|g|op 10 liter 1 emmer heet water - een uitgave van nog geen cent - is voldoende. Prijs:15 Cent per pakje Een product van de Pcrsil-fa brieken. Eenig Importeur i Oatermann Co's Handel Mij., N.V. Amsterdam. va liet ïen „R, °1 !68 Ol§( me „1 werj mij nit rijgt beii tatsi vert 16 foor e i ste lig To I08t' verf oor br gr* n p oud ird /rgff&jZiriv'.ieV SSiiv tele ste Dd sch psij ad< ke: jfe; chi est E< Behandeld en vastgesteld werd de reke ning over 1929/30 en wel in ontvang op f2277.915 en in uitgaaf op f2117.48, als mede de begrooting dienst 1930/31, in ont vang en uitgaaf op een gelijk bedrag van f2213.795. Het dijkgeschot werd voor 1930/31 vast gesteld op f48 per H.A. (v. j. f50). Op het verzoek van het Comité inzake bestudeering en bestrijding van de iepen- ziekte om een bijdrage in de kosten daar van werd afwijzend beschikt. Aan 't eind der vergadering bracht de ontvanger-griffier dank voor de waardee rende woorden hem toegevoegd, Eenigen tijd geleden werd door den heer A. C. Geluk alhier een stamboekkoe verkocht rnet bestemming naar België. Deze koe is in België reeds op verschil lende plaatsen geëxposeerd en behaalde 4 eerste prijzen. Het voornemen bestaat deze koe ook op de wereldtentoonstelling te Antwerpen te brengen. BINNENLAND. Dc C. P. te Schiedam waarschuwt uit drukkelijk belanghebbenden bij het aanknoopen van handelsrelaties met E. A. van Kouteren, handelende onder den Daam Holland Tobacco Tiade Publishing Comp. welke niet ii ingeschreven in het Handelsregister, wonende en zoogenaamd kantoor houdende te Schiedam, Aleidastraat 127, de grootste voorzichtigheid in acht te nemen en geen voorschot te geven op de kosten van te plaatsen advertenties in een door hem uit te geven visscherijboek. De verschijning daarvan wordt telkens en telkens uitgesteld en niet on mogelijk is, dat de uitgifte, evenals die van een zoogenaamd zuivelboek, waarvoor vroeger door denzelfden persoon advertenties werden aange nomen en waarvan de kostfD gedeeltelijk vooruit moesteD worden betaald, nimmer zal plaats viodan. Overneming van het vorenstaande in alle bladen, vooral in de viischerijstreken, wordt verzocht. De draadlooze omroep. De minister van Waterstaat beeft eindelijk een beslissing genomen inzake de verdeeling van deD zendtijd. Tot veler verwondering is daarbij de A.V.R.O. het slachtoffer geworden en moet deze vereeniging meer dan de helft van haar zendtijd afstaan aan de V.A.R.A., terwijl de R.K. en Chr. omroepvereeniging hun zendtijd onge stoord behouden. GEMENGD NIEUWS. Wereldtentoonstelling te Antwerpen. Maandag is door den oud-Minister Postnma het Nederlandsche pavillocn op de tentoonstel lingsterreinen te Antwerpen onder overgroote belangstelltng geopend. Woensdagmorgen kwam zekere r, d. G. per ry«iel uit de Kortemeestraat te Bergen op Zoom gereden in de richting van de Lievevrouwestraat. Toeo hij de Kortemeestraat uit kwam, kwam uit de Steenbergaohesvraal in do richting For- tninstraat een autobns, bestuurd door v. d. K., gereden, v. d. G. wilde vermoedelijk eerst nog de autobus laten passeereD, omda, hij zijn rijwiel even inhield, doch hij reed toan ineens weer door, waardoor zijn rijwiel tegan het linkerspat bord van den auto kwam en onder den auto viel. v. G. viel voor den auto op den grond en be kwam eenige verwondingen. Kranige redder. Te Lemselo bij Oldenzaal was de landbouwer J. Kok bezig met zand nitdelven uit een onge veer drie meter diepeD kuil, toen plotseling een groote massa aarde omlaag stortte, waarouder K. geheel bedolven werd. Het 14-jarig zoonije Tan K., dat Baast dei koil stond, kon aanvan kelijk geei spoor van zijn levend begraven varfei ontdekken, doch bij nader toekijken zag hij wat hoofdhaar nit het zand steken. Dadelijk begon de jongen nu zijn reddingswerk en hij mocht er in slagen zijn vader, die reeds bewusteloos was, te redden. Toen het bewustzijn terugkeerde, kon K. naar hnis vervoerd worden. Hij bleek een heupboen te hebben gebroken. Aangehouden. De politie te Kerkrade beeft aangehouden den jeugdigen V., verdacht samen en in vereeniging met twee Duitiche mannen in Hersogenrath en Kerkrede 15 diefstallen te hebben gepleegd. De Duitscbers worden nog door de politie ge zocht. Ten nadeele van een kostganger van den vader van V. staleD de dieven 40 flesichen bier, een horloge en 25 mark. Bij de winkeliers L. en W. aan de Nianwtr»! o»tfnht ii

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 2