IERSEKSCHE EU TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Eerste Hulp. Vrijdag 16 Mei 1980. Zeven en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer De Twee Broeders. er erp ar FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. Grafzerken in de kerk van Tholen. pe na Pefj° r, 17 ia 'uivt ,Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. l»r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', I franco per post fl,65 -|- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TBLEF. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meerl7'/, ct Grootte der letters naar plaatsrnimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. (meester en Wethouders van Tbolen maken dat ter secretarie vanaf 31 Mei 1930 ge- 8 dagen voor een ieder ter inzage ligt een beo die aan de leting voor inlijving hg de ie 80 ,er zulten deelnemen Ie loling voor de brandweer is bepaald ep 1930 v.m. IU/2 uur. den 15 Mei 1930. 9 )0M en beide grafzerken, die ik beschrijven 'n van twee Dienaren des Woords, Geref. Kerk te Tholen in de eerste Ier 17e eeuw hebben gediend. itc 1')us 3urs '1613 tot zijn dood 21 April I E|en Jonas de Monier, die in 1620 van stede kwam en in 1637 te Tholen ed. ;ke ra) de eerste heeft in de bewogen der Remonstrantsche en Contra- ntrantsche twisten een grooten invloed etend en lang na de Dordtsche Synode lts na zijn dood werkte zijn invloed na. and zal mij tegenspreken, dat Burs een Rnvloedrijkste predikanten is geweest Ie lange reeks, van Theodorus Verhaer ot ds. Datema 1930, telde ik 54 pred. 1816 de Geref. Kerk en na 1816 QOI ed. Herv. Kerk hebben gediend en j den stempel zijner persoonlijkheid op Kerkelijk- en Maatschappelijk leven dagen heeft gedrukt, obus Burs was in de plaats gekomen 'ohannis de Prince en zeven jaren hij samen met Jobannes Pantinus, regens wangedrag bij de Classis Tholen iklaagd, door de Synode van Goes in uit zijn ambt werd ontzet. Maar op A praak van ds. Burs werd Pantinus den Thooischen Magistraat tot Stads- isheer aangesteld 1620—1621. or La Rue wordt hij niet ten onrechte de geleerden geteld. Hij had een oog voor de belangen der Stad, was tor van het Gymnasium, drong er op at een regenbak in de oude consistorie- zou worden gebouwd en bepleitte aanbrengen van een pomp op de vel" of Botermarkt, die voor enkele i gelijk ik vernam, is weggebroken, n man van erkende kwaliteiten, niet rneerd, maar veelzijdig, dogmatisch en etisch geschoold. En een uitnemend ricus, die waakte voor de grafzerken. een beslist tegenstander van het Col- m qualificatum. Dat College bestond lolitieke en kerkelijke personen, die de elijke zaken regelden en samen den ikant beriepen. De kerken in Zeeland len twee eeuwen geleefd onder eene nisajie, die op menig punt met de formeerde beginselen in strijd was. rgeefs heeft Burs lange jaren tegen nstituut geslreden. laruit moet wellicht worden verklaard, Burgemeester N. Negenooghe bij den teraad bezwaren inbracht tegen de ken van ds. Jaeobus Burs. Johan Ver den was een zijner beoordeelaars. De :iten werden op de Classis niet ont- telijk verklaard. leir. o 26 En nu de grafzerk in het voormalige Priesterkoor No. 27. Op een slechten Namenschen steen staat het volgende te lezen of liever het volgende te ontcijferen Bursidae generisque haecsunt monumenta, viator Christi Tolensis, qui vice pascit oves, Quiem reduce expectat post funera Chri, Qui sua vita, cui dulcia lucra mori. Ik zal de vertaling maar terstond geven Dit is de Grafzerk van Burs en zijn ge slacht, o wandelaar, van den herder der kerk van Tholen, die de schapen heeft geweid, die na zijn begrafenisde wederkomst van Christus verwacht, wien het leven Christus was, het sterven was hem gewin. Onder het vierregelig Latijnsch versje staat Hier leyt begraeven Domeni Jaeobus Burs, dienaer des Goddelijken Woorts binnen Tholen, oudt 60 jaeren, sterft den 21 Aprilis anno 1650. De grafzerk van Burs en zijn geslacht! De veelzijdige was ook rijk aan kinderen, want op den grafsteen telde ik niet minder dan dertien kinderen, die hem vóór waren gegaan. Tweemaal is hij gehuwd geweest. Eerst met Elisabeth Hoorenbeecke en de steen vermeldt „huysvrouw van Jaeobus Burs, sterft den 16 Marty anno 1628" en ten tweede met Johanna Jansdr. die hem overleefde en van welke de zerk vermeldt „weduwe van wijlen Jacob Burs, oudt 48 jaeren, sterft den 16 February anno 1652." Maar dertien malen stond de Vader in het Priesterkoor om een zijner kinderen bij te zetten. De Zerk vermeldt ze Elisabeth, den 29 November 1616. Jacob, den 9 Mey 1623. Jacob, den 24 Mey 1624. Elisabeth den 14 Juny en Gillis, den 9 July Johanna, den 7 October en Elisabeth, den 11 October 1626. 1629. Elisabeth, den 9 Maart en Johanna, den 13 Maart Gillis, den 12 February I en Cornelia, den 29 Maart 1635. 1638 FEUILLETON. VII. aar tegelijk ontweekte in hem ook weer de Hij zoo toooen, wie hij wee, hij aon tijn ra opzoeken en dan met den glans zijner «wte zijn rijenden verblinden. De gedachte moederhart te zullen vinden, kwam maar >ops in hem op. Het wee da geraakte trots die hem bezighield. Die gaf hem in, bij rinden zyner onder», zich een naam te ver ren, ondanks alles. Met dat raste besluit iet hy het zniden, zeer tegen de verwachting, met dei te blijder instemming der om leg. Zoo werd hy een doleudle ridder. Op twerftocht naar het noorden, van bnrcht tot eht trekkende, had hij in die woelige dagen 'P gelegenheid zijn. moed en kracht te toonen menigmaal waa hij of een gedacht vijand of reddende vriend vandaag aanvaller, morgen lediger, al naar de burcht, ilie hem herberg leende. fet tal van edelen kwam hij in aanraking 'oio maakten hij kennis, en rusteloos socht Cornelia, den 5 December 1643. Cornelia, den 10 July 1644. Voorts kan ik nog meedeelen, dat een gehuwde dochter aldaar is begraven Maria Burs, huysvr. van G. C. de Man sterft den 26 Mey anno 1660 en dat de Doopboeken vermelden, dat gedoopt is oplOAug. 1645 Jaeobus, zoon van Jaeobus Burs en Jannetje Jansdr. een zoon die hem dus overleefde, terwijl het bijna zeker is, dat een andere zoon uit het tweede huwelijk predikant is geweest van Oud-Vossemeer, n.1 Gillis Burs, bevestigd den 17 Januari 1606 „op zijn verzoek gedimitteerd 19 Juny 1678". En nu de tweede grafzerk van Ds. J. de Monier. Maar die grafzerk ligt onder takke- bossen en onder steen koolgruis. En toen heeft de heer Hollsstelle met een bezem dat steenkoolgruis weggeveegd en is deze zerk met bezemen gekeerd en toen kwamen op dezen steen de letters hoven, na drie honderd jaren sedert 1631 en wij teekenden ze na Haec dum sacra Deitractat mysteria Tholae, Jonas hic posuit qua monumenta vides; Scilicet ossa eius placide generisque quiescent, Donec in extrema sunt rediviva die. Remigius de Monier, sterft den 14 Mey anno 1626 ende Josyntje Aerts Jonae, hnysvrouw, sterft den 27 January 1631. Het vierregelig Latijnsch versje luidt in vertaling aldus Ds. Jonas de M., terwijl hij te Tholen den dienst des Woords en der Heilige Sacramenten bediende heeft dezen zerk ge plaatst, opdat de beenderen van hem en zijn gezin hier vreedzaam mogen rusten, totdat ze ten laatste dage worden levend gemaakt. Elf jaren vóór zijn dood bracht de vader zijn zoon Remigius ten grave en in 1631 begroef hij onder dezen zerk zijn huisvrouw, die hij nog zes jaren heeft overleefd en rust aldaar na 1637 zijn gebeente, volgens het opschrift, dat hij zelf heeft verkozen. Onder het steenkolengruis ligt een dienaar van Tholen's gemeente 1 Tholen. Dr. C. VELTENAAR. Moeder» en Vader», om in Uw geiin aan groot en klein, altijd dadelijk hulp te kunnen verleeoen bij brand-, val-, stoot- of snijwoodeD, is het zoo veilig en gewenscht thuis altijd een doos of tube Parol te hebben. 9 39144 haar voornemen is om wetsvoorstellen aan do Kamer voor te leggeD, welke nog vóór het a.s. zomerreces der Kamer behandeld kunnen wordeD, welker inhond zal zijn steun of bescherming, in welken vorm ook, aan de laodbonwers, ter opheffing of vermindering van de bestaande land bouwcrisis BINNENLAND. Bij Kon. besluit is de heer P. J. Bouvé Authz. te Halsteren op sijn verzoek eervol ontslag var- leend als dijkgraaf van den Auvergnepolder. De N. V. Waterleiding Mij. Tholen. De Eerste Kamer heeft aangeoomeB het wetsontwerp tot wijziging der wet van 2] Maart 1917, aangaande de toezegging van een rente loos voorschot aan de N. V. Waterleiding Mij. Tholen te Tholen. Mr. P. J. Troelstra. t Op rnim zeventigjarigeo leeftijd is Maandag te Den Haag^ na langdurige ziekte mr. Pieter Jelles Troelstra overleden. Hij was mot nog eeuige anderen de oprichter van de soc. dem. arbeiderspartij, een partij die hij heeft zien groot worden, en die thans een der grootste politieke groepen in ons land i». Hg was een groot redenaar, dichter en volks leider en kan als staatsman op een lijn worden gesteld met Borgesius, dr. Kujper, dr. Nolens en de Savoroin Lohsoan. De teraardebestelling heeft heden Vrijdag middag in grooten eenvoud plaats gehad, alleen de naaste familie en eeuige politieke vrienden waren tegenwoordig. De s. d. a. p. herdacht Troelstra in een groote bijeenkomst die des middags werd gehonden. Het Tweede Kamerlid Braat heeft aan den minister van bionenlandsche zaken en land bouw de volgende vraag gesteld: Is de regeeriug bereid mede te deelen, of het THOLEN, 16 Mei 1930. Het echtpaar M. van Duivendijk mocht Vrijdag j.1. zijn 40-jarige echtvereeniging gedenken. Oudergewoonte bracht het faufaregezelschap „Coocordia" des avonds het jubileersnde echtpaar een serenade, als bewijs vao medeleven van Tholens burgerij bij dergelijke gebeurtenissen. Eeu en ander bracht veel volk op de been. Geslaagd op de gehocdeD machinisten examens le Weltevreden (N. O. I.) voor diploma A, ouzs ond-stadgenoot de heer M. Kievit. Nog een oude Zeeuwsche aanteekening, welke wijst op zonderlinge denkbeelden in vroeger tijd omtrent de afkomst van sommige dieren. Er berust in de verzameling van het Zeeawsche Genootschap der Wetenschappen, de afbeelding van een vogel, die in Zeelandt op de stellen en gorsinge loopen en groeyt eerst in scelpen, die aan de troncken wassen, aan de canten van de wateren liggendede scelpen gaen te heorder tijd open ende valt slijm daeruyit, die mettertijt vleys ende been wordt. Menheer Jaques de Smit, heer van Baerland, in Suyt-Bevelandt heeft dit dus ondervonden ende laeten schilderen tot een waarachtige gedenckenisse". Jaques de Smit, heer van Baarland, was baillin, later gouverneur van Vlissingeu en overleed 1573. De voordracht voor gezworenen van het Waterschap Tholen in de vacature L. J. Mol is 1. C. A. de Rijke, 2. Tb. Boot, 3. C. B. Kodde. Donderdagmiddag had alhier de rondvee- keuring plaats. De belangstelling was matig. Aangevoerd werden 1 stier der „Stierenvereesigiog Tholen en Om streken" en 14 stnks koeien. Cornelis ingeschreven met 76.5 pont. le prijs. Juliana van M. J. Geluk 75.5 punt. Kato idem 78.8 Marie 78 Bontje 75.5 Dora van J. Dalebout 77 Prius idem 75 Bles vao Gebr. Klompe 77.5 Mina idem 76 Rika 2 77 Flora 80 De overige van J. Dalebout resp.74.5, 74.5, 74 eu 73 punten. OUD-VOSSEMEER. Bij onze oudste iuge- zeteue werd Zaterdag j.1. eeu serenade gebracht door Oud-Vossemeer's Muziekvereenigiogdo bekeude Jaeobus Hommel werd 95 jarenals steeds opgewekt en prettig gestemd werd een en ander door den krassen onden man aangehoord. Zaterdagavond werd een voetbalwedstrgd gehoadeo tosechen O. V. C. II en T. V. V. I te Tholen, met den oitslag, dat laatstgenoemde den wedstrijd won met 8-1. Het voornemen bestaat op 12 Juli a.s, alhier een festival te hoadeu bij gelegenhsid van het vijfjarig bestaan van Oad-Vossemeer's Mu>iek- hii naar sporeD, die hem het geheim zijner ge- joorte kouden ophelderen. En beurtelings vond hij verholen ongeloof of innige deelneming, maar spotten met den kloeken strijder, dat waagde niet één. Heel Lotharingen trok hii door. Maar □ergens, nergens vond hij eenige aanwijzing, eenige herinnering aan een verdwenen kind geen adellijk hois had zoodanig verlies te be- treoreo, en noode - maar toch eindelijk - moest hy zijn droombeeld laten varen. En dan kwam eeD schrikbeeld zijn geest verbijsteren, zijn bloed terugjagen naar het hart. Zoa bij kind eens dorpers een slavenkind zijn Die gedachte maakte hem woest en wreed. Laf was hij, laf om die mogelijkheid kalm onder het oog te zien alles was hij liever, dan dat. Eens ontmoette hy den heer Jan van Bergen, die als een echt ridder van die dagen gaarne den strijd zocht, en dit nog des te eerder deed om sijn geheim verdriet te smoren. Beider dapper heid deed hen elkanders gezelschap meermalen zoeken en zoo was du Vao Lisdonck sinds ge- mimen tyd als gast op den Markiezenhof. Achteruitgezet bij een dienstman 1, bij die allerminst kon begrijpen, dat althans bier een dienstman Dog eenige rechten had, zon men hem misschien ook vooreen dnivelsche gedachte maakte zich van hem meester. Hy zoa zich verheffen, trots alles en allen. Heer Jan's openhartigheid jegens hem en zijn rechtvaardigheid jegens Rolf, maakten den wan hopig laffen Vao Lisdonck tot een verrader. Hoe Vau Lisdonck aan zija Nederlandschen naam kwam Het eenige, dat hij uit de ruïoe zijner pleegoaders zich had kunuen toeëigenen, was han naam de Liseron. Niet aangenaam was het hem, dat die, buiten hem om, door zijn bekeadeo laogzamerhaud ver basterde in Van Lisdonck. Het Nederlandsch, dat hij zelf sprak geleerd in den omgang was die verbastering waardig, maar zullen we niet trachten weer te geven. E. Een vreemde hertenjacht. Een nachtelijk bezoek. Aan den zeedijk, waarlangs de haven van het stedeke Tholen ligt, staan eeuige varenslui. Met verbazing volgt hun oog een voorwerp op den wijden plas. Het schijnt een dier te zijd, dat van Brabantsche zijde steeds meer nadert. Ein delijk, na tal van gissingen onderscheiden zij het duidelijk. Het is een hert. Dat is iets ongehoords. Dat moet het hunne worden. Een kort beraad en hun plan is gevormd. Snel gaan ze in twee groepen, links en rechts, langs den dijk, om het dier, dat waarschijnlijk in zijn blinde vlucht in den stroom gesprongen is, niet te keereD. Daarna begeven zij zich in een rechte lijn van den dijk over het schor naar het water, zoodat het dier tasscheu twee rijen vervolgers komt. Hun toeleg gelukt. Aangelaud, rent het hert, hoe ook afge mat, in wilde sprongen, tusscheu zijn belagers voort, nadert den dijk, en zinneloos door het laide schreeuwen der schippers, ijlt het blinde lings zijn verderf tegemoet, de Oostpoort door, de stad in. Dat geeft een opschudding! In een ommezien is de gansche bevolking op de been en rent het dier na, dat de Hoogstraat af, dicht bij de kerk, bewusteloos tegeu de uitstekende pui vau een der vooruaamste buizen, dat van den rentmeester van Tholens heer, neerstort. Een der mannen geeft het dier met zijn knljf een stoot in de borst, een breedo bloedstroom golft nit de wonde, eu Da een korten doodstryd ligt het edele dier, druipnat, overdekt met schuim eu slijk, bewegiDgloos uitgestrekt. „Kijk hem zijn lippen trekken!" roept er een uit de menigte. Men behoeft niet te vragen, waar hij vandaan komt (Woidt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1