IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ^ROL er op! 'g| )e Twee Broeders. Huiduitslag; Vrijdag 9 Mei 1980. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer >dheD GEMEENTERAAD. el Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ir kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiènvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel m«erl7'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Onderzoek van verlofgangers. irgemeester van Tholen maakt bekend, dat rzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41, 1, der dienstplichtwet, voor deze gemeente len gehouden te Oad-Vonemeer in het Raad- Maandag 23 Juni 1930, das namiddag! nadere bijzonderheden raadplege men de liljetten. n, den 8 Mei 1930. 14 ins, diere t moet Uw eerste gedachte zijn bij and- on Snijwondon, OnUeliingeu allerlei Hnidrerwondingen et verzacht en geneest 8 39210 lown 10G 9 8 dere F 0 2 HEI erd F10 -VOSSEMEER, 2 Mei 1930. zitter burgemeester J. G. Hamer. Secre- beer W. van der Ploeg, rezig alle ledeo. Voorz. opent de vergadering en heet alle de eerste vergadering onder zijn leiding welkom en hij hoopt dat de besprekingen vergaderingen van aangenamen aard mogen dat sij mogen strekken in het belang ad-Vossemeer. otnlen van de vergadering van 28 Februari voorgelezen. aanleiding van deze notnlen zegt ds heer gezegd te hebben wat betreft de ver van het schoolpleiu van de R.K. School het rapport van den Inspecteur staat dat t eenigen goeden wil is te brengen onder der 1. o. wet. Dit staat niet in de notulen, secretaris leest dit gedeelte nog eens en ijkt dat het woord art. 72 is weggevallen, notnlen worden hierna vastgesteld, i. de Wilde wil nog iets mededeelen aao- die notoleD. In die vergadering is met besloten de begraafplaats te verhoogeo, thans gebeurd en een woord van dank landbouwers die hier kosteloos hnn holp gegeveD, is op zijn plaats. Verder deelt ede dat er bij van Westen gekocht is rren grond voor f 1 en 1 kar voor f 0.60. ietreft de derde wethouder, daar is in de idersvergadering over gesproken, maar er beslotdn geen bijzondere werken ait te zoolang er nog geen nieuwe bargemeester loemd. Spr heeft hier ook nog over ge- met een paar raadsleden en zij waren Dist voor, zoodat besloten was om maar lerde wethouder te benoemeD. notulen van de vergadering van 25 April 5 i hierna voorgelezen en ongewijzigd vast- 1. «komen stokken. iige missives van Ged. Staten betreffende S0f) ieve goedkeuring vaüjde gemeenlerekening 928 en de goedkeuring vau de begrooting 1930, dat de jaarwedde en de pensioen- FEUILLET0N. V. de heer giste, stond vast bij Rolf. Hij lde, dat Van Lisdonck wreed en laf was. egreep, dat deze eeD vernedering ontliep, en nieuwe laagheid te plegen. Maar bovenal lde hg zijn heer zou hem recht verschaft in voor dien lagen aanslag. Ed, was zijn nd op den Hoogen Hil gevaarlijk bij den Dnen toestand, hij gevoelde zich sterk, sterk t vertrouwen op zijn recht en zijn heer. >t de opdracht, de grootste voorzichtigheid takzaamheid in acht te nemen en zoo mogelijk ran de plannen van Jan van Ëlois uit te verliet Rolf het kasteel. IN ï'hr j li D. Een ongelukkige verrader. forens den loop vau ons verhaal te ver* o is een Dadere kennismaking met den heer Lisdonck niet overbodig. We weten reeds, 1® heer van Bergen hem een vreemdeling de. En niet «onder redeD. In Proveoce >t Zuiden van Frankrijk lag op een lagin grondslag van den burgemeester is bepaald op f 1790. Het verslag van de cursus voor voortgezet onderwijs, waaruit blijkt dat er les is gegeven vanaf 18 Oct. 1929 tot en met 18 Maart 1930, Dat 17 leerlingen de cursos hebben gevolgd. Van C. Voshol dat hij zijn beuoemiug als grafdelver aanneemt. Van A. den Engelsman dat hij zijn benoeming als secretaris van het alg. armbestuur aanneemt. Proces-verbaal van kasopname bij den Gern.- oitvanger. Een goedkenring van Ged. Staten tot het aan gaan van een geldleening. Hat jaarverslag van de commissie tot wering van schoolverzuim. Een schrijven van het Weezen-Armbestuur dat zij f 400 beschikbaar stellen voor de werk- loozen. Een schrijven van den Commissaris der Ko ningin in Zeeland dat de burgemeester v&d 4 tot en met 25 April verlof is verleend. Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Aangeboden worden het verslag van de ge meente en van de Gezondheidscommissie. Beide zullen bij de leden circuleereu. B. en W. stellen voor het vermenigvuldigiogs- cijfer te bepalen op 1.3, vorig jaar washetl.l. De voorz. zegt B. en W. stellen dit voor gezien de steeds lager wordende saldo's der rekeningen en ook is het een groote factor dat het jaar 1929 zoo slecht is geweest. Dhr van Gorsel gelooft wel dat B. en W. dit goed zullen onderzocht hebben. De voorz. antwoordt dat dit zoo is en het kan beslist niet lager gezien het jaar 1929, daar dit voor de landbouw zeer slecht is geweest. Met alg. st. wordt het cijfer vastgesteld op 1.3. Ingekomen is ook een verzoek van firma C. Dieleman voor drnkwerk. B. en W. stellen voor dit voor kennisgeving aaD te nemen. Met alg. st. wordt besloteD niet op het ver zoek in te gaan en het wordt op voorstel van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. Voor kennisgeving wordt aaugenomen een schrijven van de Nat. commissie tegen alcoho lisme, inhoudende verzoek om het aantal ver gunningen te verlagen. Een verzoek is ingekomen van de vrijw. land storm om ean subsidie van f 25. B. en W. stellen voor om evenals het vorig jaar f 25 te geven. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Een verzoek van K. van der Klooster om vergoeding voor zijn schoolgaande kinderen daar hij meer dan 4 K.M. van de schooi woont. B. en W. stellen voor om 2 cent per K.M. te vergoeden per kind en per schooljaar. De heer Heijboer is in het algemeen tegen dergelijke besluiteD. Het is volgens de wet, dos er is niets tegeu te doen, maar hij vindt dat de regeering zich op een terrein begeeft, waar het niet thnis hoort, de ouders moeten zelf voor de kinderen zorgen. Het is niet zijn bedoeling om dezen man tegen te werken, maar bij wil maar naar voren breBgeD dat wanneer de regee ring zware lasten op wil leggen, zij dan ook moet zorgen dat de gelden er voor beschikbaar zijn. bergtop, een der uitloopera van de West-Alpen, een oud, vervallen slot. De burchtheer, een ruw edelman, had in voortdurende oorlogen met zijn buren, zijn bezittingen verspeeld en zijn burcht tot een ruïne gemaakt zien door zijn ruwheid had hij zijn laatste vrienden van zich afgestooten, eenzaam sleet hij nu zijn leven. Waar het lot hem geen kindereD beschoren had, zocht hij de doodelijke verveling in zijn stille, ongezellige woning door den drank te verdrijven. Wat zijn brave echtgenoote ook deed, om hem tot een beter en geregeld leven over le halen, al haar pogingen ledeu schipbreuk. Op zekeren dag waren eenige Zigeuners, die zich in de omstreken aan roof hadden schuldig gemaakt, ter dood veroordeeld. Zij voerden een koaapje van ongeveer zes jaar met zich, dat klaar blijkelijk niet tot hnn stam behoorde zijn blaawe oogen en blonde haren, zijn blanke gelaatskleur, verrieden een noordelijker afkomst. Geprest te verklaren, hoe zij dat kind in hun bezit hadden gekregen, bekenden zij, het in Lotharingen een land in 't Noorden, aan zee te hebben meegenomen, terwijl het aan den oever der zee speelde in de nabijheid van een ar moedige hut. Hoe ook gepijnigd, bleven zij tot hou dood bij die verklaring, hoewel de rechters niet twijfelden, of het kind behoorde aan een rijke adellijke familie. Wat na evenwel met bet kind aangevangen De kinderlooze edelvroawe, van dezelfde meening als de rechters, zag in dat voorval een aanwijzing De voorzitter antwoordt er is niets tegen te doen, het is volgens de wet. De heer Heijboer weet dit, maar hij wil een woord van protest laten hooren tegen de regee- ring. Met alg. st. wordt de vergoeding toegestaan. Verder is ingekomen een schrijven van den heer C. W. Snijder dat hij ontslag neemt als ambtenaar van den borg. stand. B. en W. stellen voor hem dit eervol te verleenen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Er wordt dadelijk overgegaan tot benoeming van een nieuwen ambtenaar. B. en W. bevelen aan den heer J. G. Hamer. Deze wordt met alg. st. benoemd. Een schrijven van den heer C. W. Snijder om ontslag als lid van het alg. armbestuur. B. en W. stellen voor hem dit ook eervol te verleenen. Met alg. st. wordt hiertoe'^besloten. De heer Heijboer acht een woord van dank op zijn plaats, daar de heer Soijder dit ambt vele jaren heeft vervold. Onmiddellijk wordt overgegaan tot benoeming daar er ook een vacatore is ontstaan door het overlijden van den heer M. K. van Nieowen- huijzen. B. en W. bevelen aan in de vacature Snijder de heeren M. P. van der Stel eu C. D. Ampt. BeDoeind wordt met 4 st. de heer M. P. van der Stel, terwijl de heer C. D. Ampt 3 st. ver kreeg. In de vacature van Nieuwenhuijzen worden aanbevolen de heeren B. Aarnoodse en A. C. Heijboer. Benoemd wordt met 4 st. de heer B. Aarnoudse, terwijl de hoer A. C. Heijboer 2 st. verkreeg, 1 stem was blanco. Een schrijven van het Wsezenarmbestour dat door het overlijden van den heer M. K, van Nieuwenhuijzen een vacatore is ontstaan. Zij bevelen aan de heeren Anth. d« Rijke Lz. en J. W. Hage, terwijl B. en W. aanbevelen de heeren B. Aarnoodse en J. W. Hage. Bij de eerste stemming blijkt dat zijn uitge bracht 3 st. op den heer B. Aarnoodse, 2 op den heer J. W. Hage en 2 op den heer A. Gunst. Bij de tweede vrije stemming idem. Toen was er herstemming tusichen de heeren J. W. Hage en A. Gunst en wie hiervan de meerderheid Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep en doe er dan wat Purol op bij vocht-afscheidende uitslag en eczema's boven dien nog wat Parolpoeder. Herhaal dit eiken dag, zoolang het noodig is. 9 39211 kreeg, kwam in herstemming met den heer B. Aarnoudse. By die herstemming verkreeg de heer A. Gunst 4 et. en de heer J. W. Hage 8 st. Bij de herstemming tasochen de heereu B. Aarnoudse en A. Gunst, verkreeg eerstgenoemde 3 en laatst genoemde 4 st., zoodat de heer Gunst was be noemd. Dhr Heijboer wil nog iets zeggen naar aan leiding van den uitslag van deze stemming. Er is indertijd toezegging gedaan, wanneer er een vacature in het Weezen-Armbestuur zou komeo, der Voorzienigheid. Het kind had geen ouders, zij had geen kind. Het moest op het kasteel komen. Het kon tevens een middel worden om haar gemaal van zijn losbandig leven terag te brengen en meer huiselijk te maken. De hoop daarop en het verlangen een kind te bezitten, dat zich aan haar hechten zou, maakten haar welsprekend en het gelukte haar den edelman over te halen. Haar verwachting scheen verwezenlijkt te zallen worden. Het knaapje hechtte zich spoedig aan haar, bracht levendigheid in de holle ruimten van het kasteel en de ruwe edelman hield zich zelfs in, wanneer het kind tegenwoordig was. Zoo verliepen eenige jaren. Het koaapje groeide op tot een flinken jongeling. Onder leiding van den edelman oefeude hij zich in alle ridderlijke spelen en in verscheidene gevechten kwam hij in de gelegenheid zijn moed en bedrevenheid te toonen. Op dien leeftijd vetloor hij de vronw, die hij als cce moeder liefhad. Het goede zaad in zijn hart gestrooid, verstikte na spoedig door den omgang met den ridder, wiens leven weer een aaneenschakeling van strijd en ongebondenheid word. Dat kon niet laug zoo duren. Gehaat bij arm ea rijk om zijn rnwheid en trots, gevreesd door de reizendeo, die, voor roof en mishandeliug bedueht, groote omwegen maakten om zijn kasteel te vermijden, verloor de edelman, bij een roof- aanval op^een naburig slot, het leven, en zijn dood was een verademing voor de gebeele streek. deze dan beslist door een lid van de Staatk. Partij zon vervuld worden, het blijkt nn echter dat B. en W. zich hier niet aan hebben gehouden. Verder zijn ingekomen drie verzoeken om vergunning tot het iD werking brengen van een radioceDtrale, nl. vau de firma Pos uit Zaandam, van W. Klippel en A. Gelok te Oud-Vossemeer De Voorz. licht deze zaak nader toe naar aanleiding van een schrijven van de Directeur der Posterijen, Nsar aanleiding van al deze stukken stellen B. en W. voor deze verzoeken voor kennisgeving aan te nemen. Wethouder de Wilde vraagt de Voorzitter of hij alles nog nader toe mag lichten. De Voorz. verleent wethouder de Wilde hier voor het woord. Wethouder de Wilde zegt toen deze verzoeken zijn ingekomen is er dadelijk geschreven aan de Posterijen en enkele heeren zijn hier geweest. Zij vroegen toen of dit hier rendabel zou wezen en spreker durfde dit niet aanbevelen. Later it er niets meer van gehoord. Wethouder Daaoe staat op een ander stand punt. Bij spr, komt niet de vraag is eeD cen trale rendabel ja of neen, maar voor wie is de risico toch niet voor de gemeente, nn dan zegt spr. wanneer na die menschen zelf de risico willen dragen en andere menschen in het genot willes stellen van radio, wat doet dit er toe om te besluiten tot het geven van vergunning. Spr. achi dit van een ondergeschikt belang. Dhr. van Gorsel is het verre met de heer Daane eens. Degene die vergunning krijgt moet dan zelf maar zien. Hij is er voor maar tot stemming over te gaan. Weth. de Wilde merkt op dat het hier niet gaat om een bepaald persooD, maar wanneer er vergunning gegeven wordt dat er dan ook voldaan wordt aan een bepaald bedrag want alleen Klippel noemt een bedrag. De Voorz. stelt voor om vergunniag te ver leenen tot een r&dioceotrale en de zaak dan verder te geven in handen van B. en W. ter uitvoering. Dhr Heijboer vraagt of men dan ook draden mag spannen aan particuliere woningen. De Voorz. zegt dat kan niet anders dan met ver gunning van de eigeoaars van die woniDgen Met 6 tegen 1 stem die van deD heer Heijboer wordt besloten om vergunning te verleenen tot een radio-centrale. Nu komt aan de orde aan wie de vergunning. Weth. Daane is er voor het te geven aan een ingezetene van Oud-Vossemeer. Dhr Gelok wordt het meest Daar voren gebracht door den Directeur der Posterijen. Dhr van Gorsel vraagt of men Klippel dan ait wilt slniteD. Weth. Dane antwoordt dat dit de bedoeling niet is. Na stemmiog blijkt dat de heer Gelok 4 it. en de heer Klippel 3 stemmen heeft verkregen zoodat Gelok de vergunning is toegestaan. Dhr Vermet hoopt dat B. en W. Diet te veel beperkende bepalingen zollen maken, want hij hoopt dat ze er spoedig komt. Ingekomen is ook een schrijven van de Prov. Brandweerbond om als lid toe te treden. B. en W. stellen voor daar zij het nut voor Niemand beweende hem, en zelfs zijn pleegkind - aan woeste tooueelen gewend, gevoelde bij het lijk van den edelman Diet de minste smart. - Stemde de herinoering aan zijn pleegmoeder, onder zijn ruwe bedrijven, hem soms plotseling trenrig en verwekte dan eenige Deiging tot in keer de dood van dien man stemde hem bitter. Opgevoed in den waan van edele geboorte te zijn en met woeker den minachtenden trots der naburige edelen terugbetalende, besefte bij toch op dat oogenblik goed, dat een aodere leef wijze van den pleegvader hem ook in een ge heel ander licht zou geplaatst hebben. Waar meD nu in hem een man zonder geboorte zag, zoo dat toch zoo geheel anders geweest zijn. Na zou men hem naar bewijzen gaan vrageD, waar die in zijn daden ontbraken, men zou gaan twijfelen aan zija edele afkomst. En niets volstrekt niets kon hij daar tegenover stellen. Zelfs den bouwval mocht hij den zijnen Diet noemen, de mioste lijfeigene had het recht bem alle gehoorzaamheid te ootzeggen, en zou het doen ook. En met welk recht zou hij de hand tegen hem mogen opheffen Dat krenkte hem diep. Zoo ergens, dan waren hier de lijfeigenen slaafsch in deu ergsleo zin, maar toch nog vrij tegenover hem. Dat alles weet hij nu zijn pleegvader. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1