T IS ONGELOOFEL1JK BERGEN OP ZOOM TEL. 580 Sïiïïïy«i»» Dames Modes- Handschoenen, Corsages, Trico-Ondergoederen Kragen en Garnituren Steeds het nieuwste Pr ALTIJD SOUDE^ EN HET GOEDKOOPST 11.75 ■m» welk ?2*"- een groote W verscheidenheid van aparte model len onze collectie omvat. En zoo veeleischend kunt U niet zijn of bij ons vindt U dat smaakvolle kleeding- slak welk Ugraag wilt bezitten Door onze groote gecombi neerde inkoopen kunnen wij U tegen zeer lage prij zen een sorteering voor leggen als geen ander. Komt U maar eens kijken, wij zullen U van de waarheid onzer woorden overtuigen QQ&9 Vergelijkt deze aanbieding ft» maar eens. 1 it bot raad goed in den grond komt, en hark good onder te werken. Bieten op bedden, of gelegd op rijen het de voorkeur, omdat dan de gleufje» t worden met de schoffel, zooals dit )ij het leggen van erwten waarin -«strooier wordt. Op deze manier kan het beet onder den grond krijgen. De goede ruimte ongeveer 9 a 10 cM. diep gespitten grond, die goed bemest ouden verteerden stalmest. Ook kunst- ■ïrlijk dienen of ter aanvulling van i patentkali. olrapen kunnen er in, als de grond Men legt liet zaad op rijen, of op zaadjes by elkaar, op onderlingen af- irhalven voet, 40 a 45 cM. Heeft men en grond vrij, dan zaait men op een n later op de bestemde plaats uit te oigen planten wel in geulen, welke len aangevuld om de malschheid der •rhoogen. mentuin als de bolgewassen op de gebloeid, behalve de latere Darwin- enlijk in groepen voor heesters ge- te worden, niet op vakken, dan be- ;zamerhand de bedden gereed te maken Dgst der zomerbeplantiDg. Komen er ionale, Fuchsia's of Pelpeltatum op te waarvan we gaarne een rijken bloei len we de perken nu niet meer mesten meer blad, minder bloem krijgen, na het opnemen der bollen den grond itten en gelijk te harken, en er daarna t de potten in te zetten. Met de potten, weer om een sterken groei tegen te gaan. ir, dat wat extra voeding noodig is, iven we op de potten wat vloeibaren groep van planten, waarvoor we de irdeeg goed moeten toebereiden, zijn Ageratums, Cuphea's, en dergelijke, k bloemplanten zijD, moeten ze toch an den groei gehouden worden. Hier- dus mest noodig; in ruil waarvoor urend nieuwe bloemknoppen krijgen. landbouw beleeft een slechten houderij schijnt een uitzonde ren, tenminste de fokker met Dekmateriaal ontvangt nog wel ubaard zijn tenminste voor nboekvee mooie prijzen besteed, hoornvee van den Frieschen :n niet minder dan f50.000 op. toe werd verkocht voor f 1550, ig ging voor f700 van de hand, veren bracht f 540 op. Een landbouwer uit Scharnegoutum werd kooper voor ruim f 900 van twee koekalfjes. Wel een vingerwijzing dat indien men zorg draagt voor goed fokmateriaal men toch ook wel goede prijzen maakt. VEBK00PINGEN EN AANBESTEDINGEN. Bij te Rilland gehouden aanbesteding door het bestonr van de Calamitenze Zimmerman- polder van het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 80 April 1931 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiïog en andere werken aan de waterkeering werd o. m. ingeschreven door G. Bolier te Scherpenisse voor f 14520. Hem werd het werk, als laagste inschrijver, onder nadere goedkeuring van Ged. Staten ge gund. KERKNIEUWS. Tholen. Zondagmiddag 27 April jl. hield di. Datema alhier voor een volle kerk ego aficheidsrede naar aanleiding van Openbaringen 92 vers 21. Na deze predicatie sprak de scheidenden leeraar de gemeente toe. Hij dankte Kerkeraad, Kerkveogden en Notabelen voor de prettige en aangename samenwerking, en deelde tevens mede dat ds. Wolfensberger zyn toe- aegging van beroep heeft aangenomen. Hg heeft veel hier moeten aanhooren, maar hij heeft altgd gepredikt Jezus Christus. Hg dankte ook de ringbroeders voor hun tegen woordigheid en het deed hem goed dat aij allen waren opgekomen. Vervolgens dankte hg hel hcofd der openb. lag. scheol en het onderwyzeod persoaeel inzonderheid de heer Van Elsacker tevens ontvanger der Kerk voor heigeen hij ook voor zijn kinderen heeft gedaan Ook in deze uren komen spr. drie mannen voor den geest n.1. de heeren, Laban organist, Praat voorlezer en Koppenhol stokman, ook deze zijn dank voor de hulp altijd van hun ondervonden ook toen hg de Bijbellezingen hield. Ook sprak hij woorden van dank aan den koster Potter, de orgeltrapper Albregtse en de collectanten Deurloo en van Vessem. Ook herdacht spr. nog den overleden stokman Begtoo die het ambt zoolang heeft vervuld. Tevens hoopt hij dat het de burg. regeering, burge meester en Wethouders hoewel niet aanwezig en de leden van den raad, waarvan hier twee aanwezig zijn dal het hun goed mag gaan. Mocht hij nog iemand persoonlijk vergeten hebben zij moeten het hem niet kwalijk nemen. Hij eindigde met de woorden van zijn tekst „De genade van onze Heere Jezus Christus zy met U allen Amen. Hierna sprak ds. De Gidts den scheidenden leeraar toe. Hg sprak niet alleen als consulent maar ook als vriend. Hg sprak ook namens den ring. Hierna sprak de presidtnt-kerkvoogd de keer W. J. Geluk. Aan het einde van zgn toespraak verzocht deza den scheidenden leeraar toe te zingen Ps. 121 vers 4. Ds. Datema dankte allen voor de waardeerende woorden. Met het zingen van Ps. 22 vers 13 eindigde de dienst, waarna velen in de consistoriekamer persoonlijk afscheid namen van ds, Datema en zgn echfgenoote. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorrn. f .50 ds. Van Rootielaar en nam. S uur Ds. de Brei. Ger. Kerk voorin. 9.30 en nam. 2.S0 «ur dr. Vtlftnaar. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 uur nam. 2 en '•avonds 6 uur leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm 9.S0 nam. 2 en avonds 6 uur dkr W. Baay. Oud Ger. Gem. Vrydtg 9 Mei 's avonds half acht da. Bart te Borsele. R. K. Kerk van 0. L. Vr. Hemelvaart. Zondag Tweede Zondag na Paschen. De H. Missen te 7 en 10 uur. Nam. 3 uur Lof en luide aanbidding Zaterdagavond 7 uur Lof mat Rozenkransgebed. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Zondag 4 Mei des avonds half zes ds. J. Slot te Steenbergen. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Bootselaar. Ger. Kerk voorm. 9.30, aam. 2 uur dhr. de Vries ea avonds 6 uur leeskeik. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Ds. Van Doorn fDoopsbed.) en nam. 2 uur leeskerk. Collecte. ZiekenfoDds. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 1 avonds 5.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Bres en nam. t uur leeskerk. Oud Ger, Gem., voorm. 9.30,nam. 2 en 's avandi 0 uir leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 uur leeskerk. Voorm. Voorber. H. Avondm. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en's avonds 5.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.50 leeskerk en aan. 3 uur ds. Moerman. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 3 ea 's avonds 5.30 leeskerk. Oud-Vo«semeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 «u nam. 2u.r do eerw. Heer J. Fokkema ber. pred. te Sprang. Collecte voor het comité Daroi. Geref. kerk voorna. 9.30. en nam. 2 ..r dl. Vreogdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 3 en'iav.ndi 8 nnr leeikerk. BURGERLIJKE STAND. Gemeente OU D- VOSSEMEEK over April 1930 Geboren Jozina Hendrika, dv. G. van Dieuit en C. J. Goedegebnare, Overleden Maria Droogera 73 j. echtgen. van C. Bruijnzeel. Gehnwd: Hermanue Lindhont 30 j. enJacoba van Driel 25 j. Gemeente THOLEN van 25 April1 Mei. Geboren Jacob, tv. A. Bout en W. Coroelisse, Gehnwd M. Bikker en M. de Jonge beiden te Tholen. J. Voshol te Poortvliet en M. Kaat te Tbolen. Overleden Eliaabeth van 't Hof 88 j. wed. van C. O. van Nisnweohnijze. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 2 Mot 1930. Boerenboter f0.825 per pond. Boomboter f 0.826 Eieren 4 cent per itak. Noteering te Middelburg, 1 Mei Boerenboter (part. prijs) 0.90 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen April. Graden C. Zaterdag 26 13. Zondag 27 13,2 Maandag 28 13,3 Dinsdag 29 13, Woensdag 30 12,8 Donderdag 1 12, Vrijdag 2 12,2 Oodertron wd M. J. BOS A.Jz. en 7 39097 W. DANE Cd. St, Maartensdijk, 1 Mei 1930. Ondertrouwd J. VOS en 8 39098 F. C. LINDHOUT DAMES- PALET0T j in nm.enj a fantasie geheel met, zijde gevoerd Kenrig gegarneerde JAPON in prima Wollen. Stof vanaf

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 7