WEER IN ORDE f H DE ZIEKTEWET het is van algemeene bekendi SP Markt 35 - Bergen op Zoom - Tel. 580 GROOTE SORTEERING HEEREN MODE-ARTIKELEN HOEDEN - PETTEN - OVERHEMDEN - DASSEN KOUSEN - SOKKEN ENZ. C. La"ban, Tholen 412 °|o Pandbrieven a 99 Firma J. M. C. POT Rollen closetpapier PRIJSVERLAGING Groote rol 200 gram crèpecloset 12 cent per rol. Per tien rol f 1.10 meubelen en Electrische verlich tingsartikelen. MAGAZIIN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS DRUKWERK O KI - LÉS JONGE HEEREN C0STUUMS VANAF 4.75 SUFF0LK MATROZEN PAKJES VANAF 1.75 C0LB. C0STUUM IN FANTASIE BLAUW-ZWART VANAF 6 75 -KIEEDING-MAGAZIJMEN 1U70. STEEDS HET NIEUWSTE VOOR DE LAAGS! "ZEN. N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, BOEKHANDEL - THOLEN Tandarts De Rijke WONDARTS r2 BERNHARDI Zitdag des DONDERDAGS I0-I2 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 Tandarts v. d. Velde THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2Vi en 6-7 uur. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 40877 Immers drukwerk voor Uw zaak dient reclame voor U te maken. Onze prijzen zijn conc Aanbevelend', Firma JM C. P0T-TH0LEN| 72 IELEF00N No. 16i FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel - Tholen. 15 30061 Heden ontvangen een mooie sorteering Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Oliejassen en pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Tholen Alle soorten Steeds flinke voorraad. J. Elenbaas - Poortvliet Tel. 18 14 39067 Steenhouwerij, Mariuerhardeteen voor Bruggen, Sloizeu Gebooweü Slijpsteeoen, enz. Straatkeien AUG. VAN OYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom Bij don ondergeteekende, Ageui van de firma J. M. C. POT te Tholen, liegen ter inzage de modelboeken van visite- en ondertrouwkaarten en enveloppen - Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd alsmede ander Beleefd Aanbevelend. A. J. DE GRAAFF. ST-MAARTENSDIJK., Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqne, K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie 8orteering tabakspijpen J. M. SCHOT, Hoogstraat, Tholen ZOOALS IEDERE KEER. HET ZIT ME GEMAKKELIJK, HET IS SOLIED EN JE VINDT HET MOOI; EN DE PRIJS IS NOG MINDER DAN JE DACHT. DAT IS TOCH ZEKER WEL HET BEWIJS, DAT BISCHOFF GOED EN NIET DUUR IS si ADV BOA. RAlUi 17I8ECHT SfEIIC ETS (<U' 492 39102 Aan Pandbr. in omloop: ruim 19 millioen gulden. 26 32251 is in werking. Ieder die personeel in dienst heeft' ieder die in dienstbetrekking is, zoowel kantoorper soneel, werkman of arbeider, dient op de hoogte te zijn van zijn rechten en verplichtingen. DE ZIEKTEWET ed. Sch. en Jordens kost f0 70 per post f 0.73 na ontvangst van postw. Mr. R. P. J. Derksema, ,.De Ziektewet" geheel uitge werkt f 1.50, per post f '1.59. na ontvangst van postw Aanbevelend, 3G 38955 Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3V2—6V2 uur. St. Maartensdijk (Polderman) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9—12 uur. 30406 8 37100 Idat, indien Ge DRUKWERK bi dit voordeelig voor U is. "Draagt Ge het ons op dan dat het goed is uitgevoerd veer 50-jarige ervaring e KUNDIG PERSONEEL staan voor, terwijl het papier dat v prima is. Bindwerk op onze binderij maakt is solied, kan jaren behoeft niet zooals dat van korten tijd weer over te word

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 6