Ingekomen stakker: De Kon. goedkeariug op de verordening staan geld woonwagens. Een verzoek van C. P. Gelnk timmerman om op de lijst geplaatst te worden daar hij de zaak van P. J. van Iwaarden heeft overgenomen. Met alg. st. wordt goedgevonden dat hij op de lijst komt in de plaats Tan Van Iwaarden. Een schrijven van den Minister van Onderwijs dat de bijdrage over 1929 voor de R.H.B.8. te Bergen op Zoom bedraagt f 2323,36, waar afge- trokkeo kan worden f 1.12 voor te veel berekend over 1928, Proces-verbaal van kasopname bij den gem. ontvanger. Een verzoek van P. van Beveren om in aan merking te mogen komen voor het horen van een gemeentewoning. Besloten wordt hem op de lijst te plaatsen. Een verzoek van P. J. de Potter om in plaats van vergoeding voor de bos voor zijn school gaand kind vergoeding te mogen ontvaogen voor een fiets B. en W. stellen voor hem f 25 vergoeding te geven voor een fiets. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een schrijven van de Nat. Commissie tegen alcoholisme om het aantal verganningen te ver- l»gen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van J. J. Maller om op het terrein van de bewaarschool een W. C. te plaatsen voor de wouiDg van J, Menlstee. Dhr Koopman meent dat men moet handelen als of dat terrein van ons zelf is en dan zoa het niet gebearen. Weth. Hage vindt het ook niet goed. De voorz. zegt er moet toch een grens wezen, want er knonen er nog wel meer komen. Dhr Vroegop vindt het een ongezonde toestand. Hij vindt er echter geen bezwaar in om het verzoek toe te staan, want het vorig jaar is eenzelfde vereoek ook toegestaan. Wut betreft meerdere aanvraag daar geloofd spreker dat geen gevaar voor bestaat, daar alle huizen die daar staan r.n voorzien zijn van een W, C. Dhr Koopman vindt dat er roekeloos met het eigendom van de gemeente wordt omgegaan, van een particulier krijgt men niets gedaan. Na dhr Vroegop zeide na er voor meerdere aanvraag geen gevaar bestaat, zoa hij voor willen stellen om aan het verzoek te voldoen maar dan voor den laatsten keer, de andere hoeren stemmen dit toe, xoodat met alg. st. besloten wordt dit verzoek in te willigen. Aan de orde komt het aangehouden verzoek van den Prov. brandweerbond om als lid toe te treden. De voorz. is met wethouder Hage op de ver gadering in Middelburg geweest en licht de zaak nader toe, waaruit blijkt dat er geen verplich tingen aan verbonden zijn. Er bestaat dus geen bezwaar om als lid tos te treden. Dhr Koopman heeft echter bezwaar tegen toetreden. Hij heeft het verslag van die verga dering gelezen en 21 gemeenten sijn niet toe getreden en 5 moesten nog een defioitieve be slissing nemen, waaronder ook was St. Maarten- dijk. Nu is het grootste bezwaar als men lid wordt dan moet men teekenen. En spr is ook lid van de Centrale geworden voor f 1 en moest toen ook teekenen en dat heeft hem reeds veel geld gekost. Als men teekent als lid dan is men aansprakelijk voor de gevolgeD. Niemand kan mij dit uit het verstand praten. Wij hebbeD goed materiaal en laten wij het houden zooals het is. Als we lid zijn en de afdeeling meent dat er 2 of 3 molorspuiten moeten komen wie moet dan die kosten betalen. Het is alles prachtig, maar spreker gaat er niet mee mee. Het wordt alles mooi gepraat, net als met de waterleiding. Toen werd ook gezegd de verplich ting komt niet voor 1930 en hoe is het nu. Gaakeer zat toen nog hier en die vroeg het nog en het kwam niet voor 1930. Weth. Hagn vraagt of dit niet gelukkig is. Dhr Koopman vindt dat het veel te mooi wordt voorgetteld. Dhr Vroegop vraagt wanneer er nu brand- bluschmiddelen worden aangeschaft wie moet die Gb betalen taris buDe voorz. antwoordt dat gebeurd niet. Er leden da^dt rekening gehouden met de gemeenten die gedaan ld materiaal hebben en nu is de vereeniging De om hierover te spreken en dit te behartigen, alhier hul&.t men onderling voeling kan honden om bijeenkonioende het brandgevaar te verminderen. Nadat <hr Koopman zegt dus dao wordt het een Stoutjesdij» vereeniging. Spr meent dat wanneer er gaf hij hcherpenisse of anders een groote brand was Laan uit Maartensdijk zonder bond ook wel zon gaan. bloembol >8 ook in Middelburg bewezen en waarom wezen, lid van den bond. langste' Ge voorz. zegt nogmaals dat er geen bezwaar Spr.jestaat om niet toe te tredeD, men wordt tot schikt niets verplicht. achtt Weth. Hage merkt op dat hij er niet voet- alle stoots is toe oreegegaan. De vorige vergadering hier i* besloten dat de Secretaris in Goes zon infor- tele meereo en de burgemeester eu spreker zijn naar die vergadering geweest. Men wordt tot niets verplicht. Wij behoeven wat ons materiaal betreft niet als lid toe te treden, maar het gaat hierom dat wij altijd elkaar knnneu helpen. Er is geen sprake van het aanschaffen van een stoomspuit, hat is enkel een afdeeling van de Kon. brand- weerbond om de zaak van braodgeraar te be perken en als men lid wordt kost het niet meer dan f 5. Spreker vindt dat die 21 niet aange sloten er leeiyk opstaan. Dhr Koopman zegt dat die 21 niet zijn aan gesloten uit bezwaar van die f 5, maar ze hadden bezwaar om de gevolgen die er uit voortvloeiea. Zooals het nu is is het een doode vereeniging. De voorz. antwoordt dat zij weigerachtig waren omdat zij de bepalingeu die er aau verbonden waren niet kennen. Dhr Nelisse houdt zijn staodpunt van de vorige vergadering vast, dat het voor ous geen zin heeft en waarom dan toe treden. De Secretaris zegt in Goes geioformeerd te bebben en het is om eenheid te brengen en dit is van groote beteekenis, wanneer het materiaal van Scherpenisse en Staveuisse gelijk is als van St. Maartensdijk. Ook is het goed bij het aan schaffen van materiaal. De eeoe gemeente beeft zooveel slang noodig een ander weer zooveel en zoo kan men dit koopen als coöpeeatie en dan is het veel goed- kooper. Dhr Koopman zegt wanneer bij geen bezwaar had om toe te treden hij dan nog niet zou toe treden. Als men eenmaal ja gezegd heeft, dan heeft men niets meer te zeggen. Men zegt maar dit eu dat moet er komeD. Wanneer St. Maar tensdijk slangen moet hebben dan maar dezelfde als Scherpenisse en men vraagt niet of het andere ook goed is. Spr vindt dat men zich op glad ijs bevindt, hij houdt het dan ook met St. Annaland. Spr weet niet waarom wij moeten aansluiten. De voorz. meent dat men het algemeen be lang moet dienen. B. en W. stellen dan ook voor toe te treden. Het voorstel wordt verworpen met 3 tegen 4 stemmen. Voor de bh. Geluk en de beide wet houders. Ingekomen is verder de rekening van de Ge zondheidscommissie over 1929 en de begrooting voor 1931. Hieruit blijkt dat de gemeente moet bijdragen f107. Beiden worden goedgekeurd. Het verslag van de Ver. van Ned. gemeenten. Een schrijven van den minister van Arbeid om een bepaling ia de Bouwverordening op te nemen om aan iedere woning een brievenbus aan te brengen. Beide worden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van J. van Haaften om ver goeding voor het vervoer van zijn kiud naar de Chr. School te St. Annaland. B. en W. stellen voor daar dit slechts geld voor den Maandagmorgen en den Vrijdagavond om hem 2 cent per K.M. te vergoeden. Met alg. stemman wordt dit goedgevouden. Een verzoek van J. Moerland Mz. om bouw land van de gemeente te mogen pachteo, daar hij de gebouwen van Nelisse heeft overgenomea. B. en W. stellen voor aau dit verzoek te voldoen. Wethouder Hage vindt dit een moeilijk ge val maar bij is er voor bet toe te staao. De beer Vroegop is het daarmee eens, maar bij is er niet voor. Hij vindt wanneer men dat zoo gaat doeu de lyst voor de landarbeiders niets heeft te beteekenen. Er zijn verschillende menschen die op een stokje grond zitten te wachten. De Voorzitter antwoordt dat B. en W. die sitnatie ook gevoeleD, maar B. en W. zijn daar overheen gestapt. De heer Koopmaa is er ook voor het te geven, Moerland is bij hem geweest en beeft dat toen beelemaal uitgelegd. De heer Vroegop zegt dat hij ook bij hem is geweest. Maar hij heeft beelemaal de zaak niet van Nelisse gekocht, enkel die doode ge bouwen en wanneer dat zoo doorgaat is de lyst van landarbeiders dood. De heer Nelisse vindt het hier een buiten gewoon geval. De heer Koopman vindt dat er niets is tegen in te brengen. Na nog onderlinge discussie wordt met 5 tegen 2 stemmen die van de heeren Vroegop en Priem besloten Moerland het land te geven. Ingekomen is verder een schrijven van de wegencommissie tot verbetering van den weg ScherpeuisseStavenisse. Na een kleine toelichting van den Voorzitter wordt besloten dit aan te houden tot na de vorgadering in Mei van het Waterschap. Met alg. st. wordt hiertoe besloteD. Het kohier hondenbelasting wordt vastgesteld op f 400. B. en W. stellen voor het vermenigvuldigiDgs- cijfer vast te stellen op 1.5 evenals het vorig jaar. De heer Koopman vraagt boe of de gemeeute met de financiën er bij staat er is zoo weinig bekend. De Voorzitter antwoordt dit nog niet te weten. Wethouder Hags meent dat men het cijfer kan laten zooals het is. De heer Koopman merkt op dat men nog niet weet hoe het zal zijn want het jaar is slecht geweest en het vorig jaar was er eeD te kort van f 4600, hij vraagt of dit nu weg is. De Voorzitter antwoordt dai dit op de be grooting is gekomeu als een post van uitgaaf. Wat betreft de belasting spreker heeft een schrijven van den inspecteur gehad en die weet nog niet hoe het zal zijn, maar hij gelooft dat als het cijfer 1 is er opgebracht wordt f 10500 dus met een cijfer van 1.5 f 15750. Weihouder Hage meent dat het een slag in de lacht is, men kan nog niets zeggen, want het vorig jaar is het ook meegevallen eu ook hebben we het volgend jaar de nieuwe wet en dan zal het ook wel een nieow begin zijn. De heer Koopman meent dat ala men het cijfer zoo houdt men het volgend jaar een schnld zal hebben van f 10000 of f 12000 en hoe dan De nitgaven zollen grooter zijn dan de inkomsten waöt de landbouw is zeer sleeht geweest in 1929. De Voorzitter antwoordt dat het moeilijk is op te lossen. De heer Nelisse vindt dat de gemeente St. Maartensdijk een dure gemeente is. Met 6 tegen 1 stem die van den heer Koopman wordt het eijfer vastgesteld op 1.5 Met alg. stemmen wordt benoemd tot baken- meester met iDgang van 1 Mei a.s. M. C. Quaak op een salaris van f 50 per jaar. Bij de rondvraag vraagt de heer Koopman naar een dbur die gemaakt is in een muur bij Wed. van Akkeren. Dai is nooit geweest en mag dit nu zoo maar? De voorz. antwoordt dat hem dit ook is ge zegd en hij heeft de politie er op af gestnurd en er is niets aan te doen, want dat is daar van de gemeente en dat breDgt beelemaal geen bezwaar met zich. Het is daar een openbare weg en daar mag men een uitgang naar makeo. Dhr Koopman wijst er verder op dat er bij een weinig regen achter Bosch reeds water blijft staan. De rioleering is Diet in orde en als daar niet spoedig wat aan gedaan wordt, dan zal dat de gemeente veel geld gaan kosten. De voorz. zegt toe er zorg voor te zullen dragen, dat dit spoedig in orde wordt gemaakt. Dhr Nelisse zegt geïuformeerd te hebben om trent het gesprokene in de vorige vergadering over de brandkast. Hem is medegedeeld door van Oost en Rijnberg dat de brandkast wel boven kan staan en daarom doet hij du het voor stel om hem oaar boven te brengen, want als dit niet gebeurt, dan gelooft spr dat de gemeente voor een uitgaaf van f600 of f 700 komt voor het in orde maken van die kamer. De voorz. antwoordt dat bij toch een werk kamer moet hebben. In de raadszaal worden verschillende vergaderingen gehouden en dan moet spr alles altijd opruimen en dan is er later weer wat zoek. Spr. meent dat er in de vorige vergadering besloten was nog een jaar te wachteB. Dhr Koopman betwist dit. Dhr Nelisse is er voor, dat wanneer dit ge beurt, dat er iemand van de fabriek komt om te helpen. De voorz. merkt op dat die kast van 1700 K.G. zoo maar niet boven is. De zolder is niet ver trouwd. Dhr Koopman meent dat de kast gekocht is om boven te plaatsen. De voorz. zegt U bent niet deskundig en waarom moet dat nu Spr kent persoonlijk de toestand en hij acht dit juist de geschiktste plaats. Weth. Quakkelaar meent dat de kast bij het werk hoort. Dhr Nelisse vraagt wat heeft ze anders voor nut. De voorz. vraagt wat archief is waöt daar is ze toch voor, want het oude archief is in Middel- burg. Dhr Nelisse legt als se .oor het archief is, dan had dat ook «ei Daar Middelburg gekend. De voorz. antwoordt dat dit niet mogelijk was, want dit moet nog gebruikt worden. Dhr Koopman vraagt hier tnsschendoor waarom het apparaat van de begraafplaats al weg is. De voorz. antwoordt dat werkte Diet goed. Dhr Koopman zegt gehoord te hebben dat dit komt omdat iu de bewaarplaats nooit gestookt wordt. Dhr Vroegop meent dat dit nn niets ter zake doet, hij vindt het jammer dat de kast niet dadelijk op zijn plaats iz gezet, nu is het geld iu het water gooien. De voorz. vindt dit ook, en zegt dat ze nu op zijo plaats staat, want het is daar zeer droog. Dhr Gtlok vindt het 1200 vermorsen om die kast Daar boven te breegen. De voorz. merkt op dat het nooit it gezegd dat de vbrikanl ze naar boven moest brengen. Dhr Nelisse zegt dat niet, maar ze werd ge leverd op de plaats waar ze moest staan. Hy handhaaft zijn rooritei om de kast naar boven Ie krengen en «el binnen den lijd van 8 weken. De voorz. zegt nogmaals dat de kist roestvrij staat. Dhr Vroegop zegt dat de kaat do in een pakhuis staat. Spr. stelt voor msar tot «temming over te gaan. De Voorzitter zegt dit niet ta kunnen. Dhr. Koopman zegt bet voorstel te steunen en dan moet het volgens het regl.-r.ient gebeuren. De Voorz. zegt dat er de vorige vergza1 besloten is nog een jasr te wachten. De heeren Nelisie en Koopman betwiv hem dit. Het gedeelte van de notulen wordt nog eens voorgelezen De disensies wordt heftiger. Dhr Nelisse zegt ten slotts dat hij maar een lompe jongen is dit is hem reeds tweemaal gezegd. De Voorz. ontkent dit gezegd te hebben. Dh Nelisse zegt D hebt na en in de vorige vergaderiDg gezegd dat ik geen deskundige ben maar dat «eet bij en is niet bang te makeD, met al die praatjes. Hij hondt vol wanneer hij een brandkast koopt hij deze niet in een schnnr of pakhnit zet, maar in de kamer bij het «erk Hij stelt voor tot stemmiBg over te gaan. De Voorzitter zegt nogmaals dat hij nit onder vinding spreekt «at de secretarie betreft, hij is er bijna geboren. Tot stemming over gegaan wordt het voorstel van den heer Nelisse aangenomen met 6 tegen X stem die van den heer Gelnk, zoo naar boven zal «orden gebracht. Niemand meer het «oord verlang de vergadering gesloten. GEMENGD NIEUWS. Prinses Juliana 21 jaar. 30 April is Prinses Juliana '21 burgerlijk meerderjarig, gewon zij drie jaar geleden reeds gror tot troonopvolging gerechtigd De heer D. Hans schrijft in eet in de H. P.: »Een-en-twintig jaar geleden, geet ik dien nacht. Na de dage weldige spanning, die er aan wat gegaan na den dag ook van I geruch', dat allerwegen in het lan beweging verwekte kwam eii lange laatste nacht van 30 April nalisten Hollanders en buiten wij sliepen niet. Wij waakten, tot minuut op onze hoede. Een d« pers zat in de Molenstraat, in het Zalm", een ander deel in het Paleis, waar een vertrek voor menschen was gereserveerd. De n uren kropen traag. De spanning kwam af en toe een lakei hinnei verschingen. En de secretaris Majesteit kwam een enkele maa praatje maken. We wilden het grot van zijn gezicht lezen. Maar 111 's morgens vlak voor zeven, de opengestooten en hij, ontroerd, zi ne Heeren, ik kan u mededeelt een Prinses is geboren". En in klonk het plotseling: „Een Prin: Prinzessin... une Princesse.... a En weg holde de pers, naar het kantoor, de pers van alle lander Reeds daverden de kanonschi Den Haag. Als getooverd kwame gen reeds de vlaggen aan de j huizen te voorschijn. De toentnal van België, op zijn gewone ze morgenwandeling juist het Pale rend, was de eerste diplomaal groote nieuws vernam. Een kwa stond er een geweldige mensc vóór het Paleis. Om den nek van ten Zwijgers paard hing een lauwerkrans. Nu is Juliaantje »groot«. En zij zonnige jeugd gehad. Heel wat s haar Moeder, die, vroeg onder st: en onder zware verantwoordelijk bukt, tot de Regeering geroepen een oogeublik, waarop voor anc vrouwen van haar leeftijd alles is en glansrijk en vol beloften lijke, ongebreidelde vreugd. Zulk een jeugd-van ongedwoti schap heelt Koningin Wilhelmir kend. Maar Prinses Juliana wi naar de stemmen uit haar let studentenkringen iu Leiden en ge hoe onze Prinses jong was me digen en vroolijk met de vroo kan «meedoen», in alle opzicb spreekt het vanzelf, dat het met dote gaat als met een sneeuwbal het rollen steeds grooter wordt, ve verhalen die over de Prinses doen zijn in de kern waar. En lukkig. Want zij bewijzen dat een spontane en zuivere natuur ook den humor als een koste Gods te waardeeren en te gebruil EEN KRANKZINNIGE BIJ EEN Een Rotterdamsche notaris zoek van zekeren J. K. uit Berg: meldt de Maasb. K. beweerde notaris f'10.000 te moeten ontva den verkoop van een huis. De n evenwel van niets, waarop K. ontstak ^en tot handtastelijkhet overgaan, waarop de notaris vin deur, dichtsmeet K. bewerkte voordeur met zijn schoenen, n door de politie naar het burea bracht. K. bleek een fantast en in zenuw-patiënt te zijn, die ook r zijn zoon meteen bijl had willen Hij werd overgebracht naar Berg dreigde, dat hij den volgt jg zou komen om den notaris j j dokter gaf den man voor een injectie en zou 's morgen: o' and van den zenuwpatiënt wedei By zijn komst was K. verd'tt recherche posteerde zich toen bij van den notaris en ontdekte al v den ^ontsnapten K. Hij werd \i gehouden en naar Bergschenhoel Bij het gemeentehuis aldaar t ontsnappen, sprong in een vaart aver en holde een weiland door evenwel ingehaald en onder he verzet naar het gemeentehuis waarna hij per auto naar het kranl gestii nt te Delft vervoerd is. Het verhaa! van de f 10.000 hh "erzonnen te zijn.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 4