IERSEKSCHE TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2.363 Vrijdag 2 Mei 1930. Zeven en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Tweede Blad. e Twee Broeders. H GEMEENTERAAD. aad ie te I oij 1 aa ar va V. s vei 1 berJ li del npt. I lijdef w< tar 2 stl 'mb' ir v. ve LAND- EN TUINBOUW. Nadruk verboden. 'aa i ud iept Ml" de ïg dl i A.l n wi der "^landbouwproefvelden in Utrecht en p.0.-Noordholland, 1927 en '28. Stikstof op Hooiland. (nkeveen werd op laagveen nagegaan, welke 'eid Chilisalpeter op hooiland met voordeel worden, naast kali- en phospkorzuarmest. erd dezelfde bemesting toegepast als in '25 er word Chili gegeven ia giften van 150, 450 K.G. per H.A. en zw. ammoniak ruim en 339 KG. één veldje kreeg geen Chili ammoniak. In '2S werd op gelijke wijze ehjDe resultaten waren aldus: Wauueer het getaxeerd op f 30 per 1000 K G., de Chili ammoniak op f 12 per 100 K.G. dan zijn estingen voordeelig, wanneer 1 K.G. siik- hilisalpeter raim 25 K.G. hooi méér produ in zw. amra. 19 5 K.G. ongerekend de De zwaardere giften hebben beter geren- n de kleine. In tegenstelling met vroegere ingen heeft in '27 de stikstof bemesting een Igen invloed uitgeoefend op de nagroei. De iee4>rdt voortgezet. daaldiio proef, doch alleen met Chilisalpeter, nomen te Achterveld op zandgrond. Gemid- sedert 1923 toen bet proefveld ia aan- door 1 K.G. stikstof een meerdere opbrengst u van byua 40, 43 en ruim 43 K.G. hooi, van resp. 150, 300 en 460 K.G. Chili- |per H.A. Bij een prijs der Chili van f12 K.G. en van f30 per 1000 K.G. hooi, insl verkregen, wanneer één K.G. stikstof u ruim 25 K.G. hooi meer voortbrengt. Ook iben de ruime bemestingen bet best geren- 'eze proef wordt niet voortgezet, in kleiproefveld te Breukelen werden Norge en kalkstikstof met elkaar vergeleken, resp. 245 K.G. per H.A. De werking van de tof was in '2S over 't geheel iets minder de Norge, in '28 was dit evenzoo. Op een ld werden vergeleken Chili, Norge en zw. k, in hoeveelhedeu van 400, 477 en 302 oogst vermeerdering bedroeg bij Chili per kstofruim 34 K.G. hooi; bij Norge per kstofruim 47 K.G. hooibij zw. ammoniak stikstof ruim 48 K.G. hooi. De ammoniak- heett dus in dit geval het best gewerkt. Alle meststoffen hebben zich in genoemde hoeveel- letaalil gemaakt. injoogl nd op zand vergeleek men eveneens de oeinde meststoffen. Door 477 K.G. Norge oogstvermeerderiDg verkregen per K.G. van ruim 45 kg. hooi door 400 k.g. Chili S'ikstof van bijna 47 k.g. hooidoor 302 ammoniak per K.g. stikstof van ruim 49 •0||ji, zoodat ook iu dit geval de zw. amm. |q staal. Kalimeststoffen. IsolsteiD, op kleigrond, werd bemest met ver- Ide hoeveelheden kalizouthet veld is reeds grlherfst van 1923 aangelegd. Behalve slakken- teifc Chili werd gegeven 200, 400 en 600 k.g. Lal 40 pCt. Zonder kali was de gemiddelde op- 1 7934 kg. met 200 kg. kalizout: 8180 k.g. >n|0 k.g.9160 k.g. hooi, en met 600 k.g. FEUILLETON. j •elijks in de boot schold de jonker, wiens door het bad en den tegenspoed ten top o was, hea toe „Voort, strooper aau de en hief tevens dreigend den stuurstok m op. Ewoad, wiens toom door deD laffeo op den houd opgewekt was, autwoordde uw dienstman niet en doe geen slag de boot blijft hier. bad hij dit oiet gezegd of het siste, van ers lippen, terwijl hij den stok op Ewoods leei suizen: Neem dit op afrekening, geeft q de rest. Toen was hij'óewuste- '^Jgevallen. *e*jkke haardos had den slag gebroken en r l,e?en gered. lat in tweestrijd. Wat moest het zwaarste Het onrecht, hem aangedaan'in Ewoud zijn heer aangedaan r Zijn hetjr rekende en Ewoad was beterende. De strijd was beslist. De belofte aan zijn h^er zon hij doen. olgenden dag bracht een visscïaersschuit gen eenige dienatlui, Dit kon yeen arg- wekkeD, want ieder jaar werd omstreeks 8630 k.g. hooi. Evenals te Oudewijn hadden ook hier de hoogste bemestingen een vermindering van de opbrengtt tengevolge. Dit was ook in de voor gaande jarei het geval. In 1928 werd in plaats van kalizout zw kali gegeven, in hoeveelheden van 167, 333 en 500 k.g. per H.A. De opbrengsieu bedroegen toen per H.A.: zonder kali: gem. 4080 k.g., verder 4350, 4420 en 4430 hooi. Do proef kon niet verder wordeü voortgezet. Phosphorzuurmeststoffen. Op hooiland te Vleuten, lichten kleigrond, werd de phosphorzuurbehoefte van den grond nagegaan. Tbomasslakkenmeel (17 5 pCt.) werd gegeven in giften, per Hectare, van 300, 600 en 900 k.g. Do opbrengsten waren respectievelijk 5340 k.g. (zonder slak), 5704, 5824 en 5486 k.g. Het bleek opnieuw, evenals in vorige jaren, dat een bemesting met 300 k.g. slakkenmeel hier voldoende geacht kan worden. De zwaardere slakbemestingen gaven slechts een geringe oogstvermeerdering. Op de kleigrond te Veldhuizen bleek de phos phorzuurbehoefte tamelijk groot te zijn deze voe dingsstof kwam hier goed tot werking. Gemiddeld heefc daar het phosphorzuur op alle perc. geren deerd, niettegenstaande te voren tweemaal met slak was bemest, en wel in '25 en '26 met 900 en 1000 K.G. per Hecta-e. Ook te Hoogland op zandgrond werd gemiddeld een stijging der opbrengsten met verhooging van de phosphorzuurgift waargenomen, terwijl in alle gevallen de vermeerderde opbrengst de extra bemestingskosfen heeft goedgemaakt en zelfs voordeel opleyerde. Duidelijk valt hier dus de groote phosphorzuurbehoefte in het oog. Kalktoestanden. De resultaten van een proefveld te Hoogland, ge scheurd grasland, zijn buitengewoon interessant. Duidelijk bleek hier de groote beteekenis van een goeden kalktoestand voor den groei van bieten. Bij eeu alkalische (niet-zure] bemesting, met 1000 K.G. 40 pCt. kalizout en 600 K.G. chilisalpeter per HA., en kalktoestand van 7, bleek de opbrengst hel grootst te zijn. In '28 gaf de zure bemesting (super, kalizout en zw. ammoniak) op alle veldjes uitkom sten, welke verre bij de alkalische bemesting achter staan. De lage kalktoestauden waren vei re in de minderheid, wat de oogst betreft. Hoeveel landbou wers trachten nog bij kalktoestanden van 20 om bieien te verbouwen, Door passende bemergeling on alkalische bemesting, kan de opbrengst met duizen den K.G. per Hectare worden verhoogd. Voederbietenvariëteiten. De cultuurchef der Cultuur-Mij Remmerden te Rhenen nam een vergelijkende proef met: 1. Ecken- dorter, 2. Kirsch'» Ideaal eu 3. Groeukraag Jaapjes- biet. De opbrengst was bij 1. 70650 KG., bij 2. 63100 K.G., bij 3. 57230 K.G. Maar de totale hoeveelhedeu droge stof waren resp. 9237, 9102 en 9357 K.G. Deze opbrengsten liepen dus niet veel uiteen, maar toch was de opbrengst hiervan bij de Groenkraag Jaapjesbiet, niettegenstaande cle geringe totale opbrengst, door het hoogere gehalte bet grootst, terwijl ook hier het suikergehalte bovenaan staat, 10.95 met 6267 K.G. totale suiker. Bentbestrijding. Een proefveld ter bestryJing van bent werd ge nomen te Weesperkarspel. Op 20 Januari'28 werden 20 bentpollen bestrooid met 2,5 gram natriumchlo- raat per pol, en op 5 April nog 18 pollen. Resul taat: nihil. Op 2 Februari kregen 21 bentpollen en dezen tijd, bet overtollige vee op die wijze af gehaald en naar de markt te Dordrecht of Gent gebracht. Nu kon een gedeelte der plannen, met deD hec-r van Bergen beraamd, ten uitvoer gelegd worden. Met Balder en de verkregen werkkrachten begon hij op het ondiepste gedeelte der kreek, die den Hoogen Hii van de Thoolsche aanwasseo scheiddë, een smal gangpad te maken. Daartoe werden, over de breedte der kreek, twee rijen paaltjes neven elkaar in den derrieachtigen bodem geslagen en daartosschen zoden gelegd en vast- getrapt, zoodat eeu pad tusichen de beide schorren ontstond, dat bij vloed verre onderliep, maar bij eb vrij goed begaanbaar was. Dat werk vorderde goed. Ten eerste vertoonden zich de volgende dagen geen Thoolsche herders op de schorren, zoodat het werk nu met alle man zonder argwaan te wekken, kon aangevat worden, eu ten tweede gehoorzaamde men aau één wil. Hoewel dienstman als de overige werklai er kenden allen Rolf als hun opzichter, niet alleen omdat hun heer dat zoo gelast had, maar ook onwillekeurigook zouder dat zoudeo ze hem erkend hebben als de primus in ter paus, zouden ze gezwicht hebben voor het ovei wicht, dat hij door ondervinding en natuurlijken aanleg, op hen had. Na eenige dagen was het werk zoover gevorderd, dat het bij vloed ook weerstand kon bieden aan den sterken stroom, die door de kreek ging, zonder dat meb beducht moest zijn voor doorbraak. Rolfs oog ging over het werk, als ware het zijn eigendom, maar toch vergat hij op 5 April nog 8 pollen elk 3.5 gram barinm- ohloraat. Op 21 Februari waren de eerste, dus van de 21, 19 verdord, de laatste waren op 13 April alle verdord. Op 15 Mei waren alle verdorde pollen dood. De proefnemer was zeer tevreden over de resultaten van het barium-chloraat. Een bezwaar is, dat het poeder bij wind lastig is toe te dienen. Vermenging met wat vochtig zand zou dit nadeel waarschijnlijk opheffen. B—r. SCHERPENISSE, 28 April 1930. Voorzitter bnrgemeester W. L. Klos. Secre taris de heer L. C. van Doorn. Afwezg met kennisgeving de heer J. Keur Dz. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezeu en ongewijzigd vastgesteld. Iugekomen stukken Eenige missives van Ged. Staten inhoudende goedkeuring raadsbesluiten. Een schrijven van den Minister vaD Onderwijs dat het voorschot voor 1930 bedraagt f 12540. Van deD rijksontvanger te St. Maartensdijk dat aan gewetensgeld is ontvangen f 172.80. Van den Inspecteur der Dir. Belastingen te Zierikzee dat de opcenten voor de pers. belasting over 1929 hebben bedragen f 1236.52. Van het gem.bestuur van St. Maartensdijk het verslag van den keuringsdienst van Vee en Vleesch waaruit blijkt dat er aan keurloonen is ontvangen in de gemeente Scherpenisse f 533.50 en dat er over 1929 f356.58 moet worden bijgedragen. Van Ged. Staten inhoudende mededeeling goedkeuring raadsbesluiten betreffende onder- handsche verkoopiog van de onderwijzerswoning het aangaan van een geldleening van f 4000 en dat de begrooting voor 1930 is goedgekeard. Van het Nat. Comité tegen het alcoholisme te Utrecht om het maximum aantal vergun ningen in de gemeente lager te stellen. Van den Min. van Arbeid, H. en N. en van Eioanciën dat de jaarlijksche bijdrage tot exploi tatie van arbeiderswoningen bedraagt f 574.96. Deze stnkkeu worden voor kennisgeving aan genomen. Een schrijven van het centraal archief van Maatschappelijk Hulpbetoon, weder een verzoek om als lid toe te treden. B en W. stellen voor weer afwijzend te be schikken. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Van het Prov. Comité tot bestrijding vaD den bastaardsatijn vlinder om indien de gemeente gelden hiervoor uittrekt dit te voegen bij de f 500 die zij er voor hebben aitgetrokken. B. en W. stellen voor f 10 beschikbaar te 8t( 1 len voor de schoolkindereu, maar dit niette geven aan dit comité. Met alg. st. wordt biertoe besloten. Procesverbaal van kasopname bij den gem.- ontvaDger. Het verslag Gezondheidscomm. Tbolen over 1929. Een schrijven vbd den Min. van Onderwijs dat de bijdrage in de R. H. B. 8. te Bergen op Zoom bedraagt f 1160.64 verminderd me,t f 0.84 voor te veel betaald o»sr 1928. Ewoud geen oogenblik. Toen deze dan ook zoover hersteld was, dat hij zich in de buitenlocht kon wagen en toen Rolfs toezicht wel eeoigen tijd bij het werk kou gemist worden, gaf hij aaD zijn eerste opwelling gehoor en begaf zich naar zijn heer. Bij dezen toegelaten, vertelde bij nanwkenrig zijn wedervaren met Ewoud en den stand van bet ondernomeo werk. Rolf was iü bange verwachting wat zijn heer omtrent de eerste zaak beslissen zou. Hij kende hem wel als eerlijk en goed. Hij wist echter ook, dat een mishandeling in die dageo een dienstknecht door een edelman aangedaan, Diet als zoo'n ernstig vergrijp werd beschouwd, ook al kwam er, bij den ontluikenden vrijheidszin der minderen, wel eenige kentering in de middel- eeuwsche begrippen daaromtrent. Was zijn boop op volledig recht daarom niet groot, des te meer viel het hein op, dat zijn heer onder het verhaal eeD hem onverklaarbare opgewondenheid aan den dag legde. Rolfs verwondering steeg Dog meer, toen deze, oogenschijnlijk zonder medegevoel, haastig naar den'stand van 't werk verder vroeg. Rolfs verwondering ging over in smart bij die schijnbare onverschilligheid en zoo, bij minder tronw, zeker bitterheid geworden zijn. Als bij het einde vao Rolfs relaas, heer Jan echter uit riep ,,die verrader, die velijn 1" begreep bij wel niet, maar gevoelde, als bij instinct, dat niet genngichattiug de oorzaak was dier schijobare onverschilligheid. Het volgeude gesprek helderde hem alles op. De beer van Lisdonck wai den avond na de Het verslag van de Bank van Ned. Gemeenten- Deze stukken worden voor kennisgeving aan. genomen. Verder is ingekomen de begrooting van de Gezondheidscommissie te Tholeo voor 1931, waaruit blijkt dat de gem. Scherpenisse zal moeten bijdragen f52.81. Eveneens is ingekomen de rekening over 1929 van de Gezondheidscommissie. Er is in totaal ontvangen f 1474.77 en uitgegeven f 1115.71, alzoo een batig saldo van f 359.06. Met alg. st. wordt deze goedgekeurd. Een schrijven van de commissie tot bestrijding van de iepeDziekte. Zij vraagt een jaarlijksche bijdrage. B. en W. stellen voor hier nog aiet op in te gaaD. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een schrijven van den Min. van Arbeid, H. en N. met een afschrift van zijn ambtgenoot van Waterstaat inhoudende verzoek om een be paling in de verordening op te nemeD, dat aan elk huis een brieveubus komt. B. en W. stellen voor hierop nog niet in te gaan. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Een verzoek vaD Z. van de Velde om de pacht van zijn vader, die nu is overledeD, van den haven geul over te mogen Demen, of anders een nieuwe overeenkomst aan te gaaD. B. en W. stellen voor daar er nog 2 jaar pacht is, deze pacht opnieuw aan te gaan voor 17 jaar. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Aan de orde komt nu het aangehouden re- quest van van Griethuijzen om ontheffing van hondenbelasting. De voorz. zegt dat deze zaak is onderzocht eu dat gebleken is dat de hond geregeld vast ligt, zoodat hem dus ontheffing kan worden verleend. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Het kohier hondenbelasting over 1930 wordt vastgesteld op f 170. Aangeboden wordt het verslag van de ge- meeute over 1929. Met alg. st. wordt vastgesteld de pensioens grondslag van mej. Ba rt met ingang van 1 Mei a.i. op f 1607. Eveneens wordt goedgevonden de uitgifte van gemeentegrond. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging der begrooting voor 1929 en 1930 en dat de subsidie aan de Landstormafdeeling en de schiet vereniging vaste posten worden. B. eu W. stellen voor het vermenigvuldigings- cyfer te bepalen op 1.2 evenals het vorig jaar. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. B. en W. wordt voorts machtiging verleend om staaugela te htffen. Hierna sluiting. ST. MAARTENSDIJK, 29 April 1930. Voorzitter Burgemeester J. J. Polderman. Secretaris de heer J. E. B. Meloeü. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. jacht afgereisd. „Naar zijn bezittiugen in het zaideü zeide hij. Dat haastige vertrek en meer nog het koele afscheid deden vermoeden, dal hij zich beleedigd achtte. Meeneude, dat hfi met E#ould slechts eenige heftige woorden wisseld had, was dat vertrek heer Jan naam, omdat het hem den plicht bsspaa trotschen vreemdeling in 't ongelijk te Toen zijn bode evenwel den volgenden klacht, over het schenden van zijn rech' den heer van Tholen overbracht, meende op het voorpleiD van diens kasteel b van Van Lisdonck te herkeuneD. Dh kreeg Dog meer schijn van waarheid, i zijner jagers verklaarde, dat hij ge edelman nog dien eigeu avond in de Ha bosschen gezien had, Heer Jan had nog gehoopt, dat zijn vermoedens oogegrond zo blijken te zijn, maar het antwoord, dat bij* Jan van Blois had ootvaogen, in verband bracht met het wegblijven der Thooische kno op zijn schorreD, deed hem nu aau boos op denken, en de heer VaD Lisdonck speelde daai een rol. Dat die van Tholen zijn vermeeno aanspraken zoo maar zon opgeven, leek immers ondenkbaar I Hoe kon echter de heer van Lisdoock iets van de beraamde planuen weten Hoe kon hij weteD, dat de Thoolsche kudden iü beslag zouden genomeD worden Zou hij eeD luister vink en eeu verrader zijn hij, die zich zoo trotscb aanstelde?" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3