GEMEENTERAAD. Wat elke maand te doen geef In moes- en bloemtuin, keuken en kei de clowns niet ontbreken, dan gelooven wij dat een bezoek aan circus Van Bever wel kan woiden aanbevolen. Verdere bizonderheden vindt men in de advertentie in ons nummer van heden. Zaterdag beeft de openingsvoorstelling plaats. Geslaagd voor het diploma in snel- apparaten Joh Bout Pd en J. Bout Jd. alhier. Zij werden opgeleid door Mej J. Blaas alhier. Ter gelegenheid van den jaardag van Prinses Juliana woei de driekleur Woens dag van de openbare gebouwen en vanaf eenige particuliere woningen. Bes avonds gaf „Coneordia" een uitvoe ring op de kiosk op de Markt, hetgeen veel belangstelling trok. De Kantonrechter alhier veroordeelde deze week B. v. D. en E. R. wegens over treding pol. verordening het zich zonder noodzaak ophouden op stoepen tot f 1,— boete subs. 1 dag hechtenis. De opbrengst van de Emmabloem is beschamend klein geweest voor onze ge meente. Slechts 152 89 werd opgehaald. Hoevelen weten niet uit hun omgeving van de vreeselijke ziekte de tuberculose Wat is er door de opbrengst van het Emmabloempje niet te voorkomen En ondanks dat men weet wat te bereiken is, is er nog niet eens 10 cent per gezin in gekomen 1 Het kwam zelfs voor dat de meisjes collectanten bij aanbieding van een bloempje dit geweigerd werd 1 Tholen telt een bevolking van ongeveer 3000 zielen. Werkelijk verkoop van 1000 bloempjes tegen 25 cent per stuk ware, indien allen hadden beseft welk lehd ermee zou kunnen worden voorkomen, niet te veel geweest. Zal Tholen zich het volgend jaar beter laten kennen? Het winterhalfjaar is weder achter de rug en zoo is er ook weer een einde gekomen aan de lessen aan de school voor Hand- en Bouwkundig teekenen. Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse zijn H. Bal Tholen, P. Dekker Poortvliet, G. van Driel Oud-Vossemeer, J. J. van Gorsel Scherpenisse, Johs. Nelisse Tholen. Afgewezen zeven. Van de 2e naar de 3e klasse L. M Andriesse Scherpenisse, J. H. van Dijke St. Annaland. P. Droogers Oud- Vossemeer. Jan Laban Tholen (v. w.) A. C. Sakko Poortvliet (v.w.) F. J. Schijf Poortvliet, Johs Schot Tholen. M. de Wilde Oud Vossemeer. Van de 3e naar de 4e klasse P. J Blaas Tholen, L. G. van Dijk Tholen. P. M. Geluk St. Maartensdijk. W. flage St. Maartensdijk (v.w.) W. Priem St. Maar tensdijk. J. v. d. Sande Tholen. Afgewezen één. Van de 4e naar de 5e klasse A. van Dijke, D. van Duivendijk en L. Kristelijn allen te Tholen. M. Moerland Oud-Vossemeer. G. van Noort Tholen. A. J Leune Stavenisse Diploma de beide leerlingen H. Moeliker en Jacob M. Schot beiden te Tholen. Van de leerlingen zijn 12 in het timmer vak, 5 metselaar 12 schilder, 2 scheeps maker, 2 meubelmaker, 1 smid, 1 gasfitter en 1 letterzetter. Dinsdag werd de alg vergadering ge houden in hotel Hoek, onder Voorzitter schap van den heer W. Moelker. De rekening over 1929 werd vastgesteld, na te zijn nagezien door de heeren Amsing en Krijger. Het verslag werd uitgebracht door den secretaris de heer Dekker, waarna de begrooting voor 1931 in ontvang en uitgaaf op f3085 werd vastgesteld. De aftredende bestuursleden, de h h. S. Guliker en J. B. Dekker werden met op één na alg. stemmen herkozen. De Voorzitter bracht daarna aan secre taris boekhouder, directeur en bestuurs leden dank voor hetgeen zij dit jaar weder gedaan hebben in het belang der school. De Veilingsvereeniging „Eendracht" alhier hield Vrijdag jl. in hotel Hoek een bijeenkomst. Nadat de voorzitter de heer C. A. H. Stoutjesdijk de vergadering had geopend, gaf hij het woord aan den heer YV. ter Laan uit Lisse, die de teelt en handel in bloembollen in verband met het veiling wezen, behandelde voor een vijftigtal be langstellenden. Spr. meende dat kleigronden wel ge schikt zijn voor bloembollenteelt, doch achtte het gewenscht op deze gronden niet alle soorten bollen te telen, doch het eerst biervoor de tulpen te nemen, daar het telen geleerd dient en de tulp hiervoor het meest geschikt is. Vooral legde spr. den nadruk er op dat het koopen van bloembollen een zaak van vertrouwen is en men zich daarom tot een vertrouwd adres dient te wenden voor aankoop. Zeer 'bepleitte spr. om later bij slagen der teelt te doen veilen over veilingsver- eeuigingen, dit is voor den teler de voor- deeligste en beste methode, de resultaten kan men zien in de bloembollenstreken in Noord-Holland. En waar het afzetgebied grooMOcaiynei^eziei^^nsiyrwien landbouw, hier een rer.deerend bedrijf scheppen. Aan het einde van zijn rede, die met applaus werd beëindigd, werd een film vertoond die de aanwezigen in beeld liet zien wat er alzoo in de bloembollenstreek omgaat. En wij meenen te kunneu aannemen dat volgend jaar wij ook in ons eiland de mooie kleuren van bloemenvelden zullen kunnen bewonderen, want na afloop der vergadering, die door den voorzitter onder een woord van dank aan den spreker en de aanwezigen was gesloten, bestelden velen niet onbelangrijke kwantums bollen, om den teelt te beginnen. Onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Brieven (Buitenland) 1. Piet Dekker p/a Michel Parijs. Binnenland (Brieven) 2 Gevers Adv. Bnr. Gebrs. Rotterdam. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stokken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid knnnen worden terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stokken steeds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voorzien. OUD-VOSSEMEER. Bij gelegenheid van Juliana's jaardag heeft Oud-Vossemeer's Muziekvereeniging een rondgang door de gemeente gehouden. Daarbij werd door een tweetal ingezetenen toezegging gedaan van een bijdrage in de kosten van elec- trische verlichting van de muziektent in de hoop, dat meerderen dit voorbeeld zullen volgen. POORTVLIET. Zaterdag jl. is door no taris D. van de Velde te Tholen, ten ver zoeke van de erfgenamen van wijlen Anth. de Rijke C.P.zn. te Poortvliet verkocht, een Woonhuis, en erf met tuingrond, groot 5 A. 30 cA. voor f4000, aan J. van Tiggele en C. van der Maas. 2.0790 H.A. (5 gemeten 90 roeden) wei land met zijkantweg aan het Reekswegje, kooper E. van de Vate voor f 005 per gem De Korte Vrouwendij!; onder Tholen, groot 1,10 H.A' (2 gem. 287 roeden), kooper M. G. Hage te Tholen voor f175. 2.5730 H.A. (6 gem. 107 roeden) wei land, watergang en zijkantweg aan den Steenenkruischendijk, polder Scbakerloo, gem. Tholen; kooper A. Verduit voor f650 per gemet. De koopers, van wien de woonplaats niet is vermeld wonen te Poortvliet. De weilanden zijn verpacht tot Novem ber 1933. ST. MAARTENSDIJK, 1 Mei 1930. Dinsdagavond 29 April j.1 hielden de leden van de Coöpeialieve Electrische Cen trale alhier hun algemeene jaarvergade ring, onder voorzitterschap van Dr. J. Taza- laar. Bij de opening deelde de voorzitter mede, dat de Centrale thans op een gezonden basis staat, riiet dat de subsidie's al gemist kunnen worden, maar toch de exploitatie- winsten ieder jaar stijgen. Uit de rekening en verantwoording bleek, dat erover 1929 voor f 17113,38 stroom is verkocht, terwijl de winst op binnenleidingen f437,65 be draagt. Met behulp van de subsidies kan f8250,32 worden afgelost. Van de obligatie- leening werden de nummers 49 en 89 uit geloot. Met 41 stemmen van de 42 aan wezigen werd Dr. J. Tazelaar als bestuurs lid herbenoemd. Als lid van den Raad van Toezicht werd met 37 stemmen op nieuw als zoodanig gekozen de heer P. J. Noom, en bij acclamatie werden als plaats vervangende bestuursleden aangewezen de heeren P. L. Vermeulen en C. van hvaarden. STAVENISSE. Donderdag herdacht de heer J. Stoel zijn 25-jarige ambtsvervulling als gemeente-veldwachter alhier In den voormiddag kwam de Raad der gemeente bijeen, en na hartelijke woorden van waar deering over zijn gedane diensten, reikte de Burgemeester, de heer A. F. Hanssens, den jubilaris een gouden horloge met ins criptie over. Hij voegde er een gouden ketting aan toe. In de gemeente had zich ook een comité gevormd, bestaande uit de heeren Buijze, Stoutjesdijk, Bastiaanse en bij monde van eerstgenoemde werden den jubilaris te zijnen huize namens eenige ingezetenen en den Ambachtsheer, als bewijs van tevredenheid en op prijsstelling aangeboden een mooie gemakkelijken stoel, een elec trische kamerlamp en een bloemstuk. De beste wenschen aan hem en de zijnen in zijn verder leven werden geuit. Vele bewijzen van belangstelling vielen den jubilaris ten deel. In de laatst gehouden vergadering van Ingelanden van het Waterschap „Sta- nisse" werd met algemeene stemmen be sloten tot den bouw van een nieuwe suatie- sluis door den Zuid havendijk, ter plaatse van de tegenwoordige sluis De aanbeste ding van dit werk zal plaats hebben op Zaterdag 10 Mei a.s. Voor de uitvoering van dit bouwwerk zijn twee gebouwen, welke in den wegjkomen te staan en de benoodigde grond onteigend. De verkeers weg zal tijdens de uitvoering gelegd worden over een dam welke daarvoor in de haven geleed zal worden, ne nieuw te hn„w»n sluis zal een lengte krijgen van 30 5 M. met inbegrip van de vleugelmuren Het overwelfd gedeelte is lang 25.50 M. De sluis verkrijgt twee overwelfde kokers, elk wijd 1 50 AL De doorstroomingsopening wordt dus 3 M. De bovenkant van de aanslagdorpels van de deuren komt te liggen op 185 M. beneden N. A P. De deurenzullen voorzien worden van veerende tijwachters, zoodat de geheele doorstroo mingsopening vrij kan komen, daar de deuren -geheel in daarvoor bestemde kassen gedrukt kunnen worden. De beslaande sluis heeft slechts een doorstroomings-breedte van 1.19 M. wanneer de beweegbare tij wachter er op staat. Is deze weggenomen, dan bedraagt de breedte 1.70 M. De boven kant van de slagdorpels ligt thans op 1.48 M. beneden N.A.P. Daar de z.g. natte omtrek van de nieuwe sluis aanmerkelijk grooter is dan die van de oude, zooals uit bovengenoemde afmetingen blijkt, zal ook de afwatering aanmerkelijk verbeteren. SCHERPENISSE. Bij de gehouden ver pachting van de grasetting der dijken, weiland en afgegraven gronden enz. van het Cal. waterschap Scherpenisse werd verpacht Perc. 1 in Oostmolenhoek K. Suurland f 36 2 Geertruidapolder T. A. P. Slager 6 3 Poppeland G. Larooy 60 4 Noordnijshoek id. 100 5 C. v. Dalen 90 6 Schetegaarhoek D. M. Bijl 70 7 K. Lindhout 65 8 Oost Mathijshoek K. Suurland 104 9 C. de Wilde 9 '10 J.N.Oudesluijs 85 U J. H. Hage 65 12 G. Larooy 54 13 id. 56 14 Jan Lemsenhoek P. de Wilde „360 15 K. Lindhout 190 16 W. A. Bijl 70 17 id. 140 18 Jan Duyn- houwer 80 19 L. Polderman 75 20 dijk, water en weiland J. L. Poot 70 21 id. id. 70 22 id. id. 62 23 vergr, grond en zeedijk id. 70 24 id. id. 143 25 id. M. L. Duynhouwer „200 26 id. Jan Duynhouwer 57 27 id. id. 95 28 id. Jac. Rijstenbil 105 29 id. id. 120 30 tuintje Geertruidapolder T. A. P. Slager 9 De grasetting van de wegen in den polder Scherpenisse aan Chr. Hartog f 15 en die in YVeslkerke aan A. Poot f25. De collecte van het Emmabloempje beeft alhier opgebracht f20.01. vergadering van den gemeenteraad met alg. st. besloten f25 subsidie te aan de Vrijw. landstorm. Werd oj verzoek eervol ontslag verleend aa heer C. W. Snijder als ambtenaar va burg. stand en werd met alg. st. in plaats benoemd de heer J. G. H Tevens werd aan den beer C. W. S op diens verzoek eervol ontslag ve ais lid van het algem. armbestuur, ber werd met 4 st. de heer M. P. van de 3 st. verkreeg de heer C. D. Ampt. vacature ontstaan door het overlijdeF den heer van Nieuwenhuijzen wei noemd met 4 st. de heer B. Aarn terwijl de heer A. C. Heijboer 2 st kreeg, 1 stem was blanco. Als regent voor het weezenarmb werd in de vacature van den heer v. wenhuijzen, die is overleden, na vei lende stemmingen benoemd de A. Gunst met 4 st., 3 st. verkreeg d B. Aarnoudse. Na discussie werd besloten aan A. vergunning te verleenen tot het in w< - brengen van een radiocentrale onder door B. en W. te bepalen voorwal Door te weinig plaatsruimte volgt uit verslag volgende week. a GEMENGD NIEUWS. BUITENLAND Gaan in Duitschland de belastingen om hoog, de Fransche Kamer heeft een be sluit genomen dat den Franschen burger moed geelt. In twee zittingen, een avond en een nachtvergadering besloot de Kamer om de belastingen met 1800 millioen franc te verlagen. Engeland boet hoe langer hoe meer aan invloedsfeer in. Egypte is noodgedwongen een zelfstandig rijk geworden en wij weten allen welk een rol de overstroomingen van den Nijl voor de vruchtbaarheid van de landerijen in het Nijldal hebben. Toen Engeland den Soedan veroverde, was het daar niet zeer schitterend gesteld met den landbouw. Overal wegens het ontbreken van water een dorre woestenij. Hierin bracht Engeland verbetering door middel van sluizenbouw, waardoor het Nijlwater ook daar vruchtbaarheid bracht, met als gevolg een groole katoenbouw. Egypte wenscht ook hier invloed, omdat bij te sterke onttrekking van Nijlwater haar economische belangen in gevaar komen, en vraagt dan ook een gezamenlijk bewind met Engeland over den Soedan. Vanzelfsprekend dat het groote Rijk hier van niets moet weten, de ontruiming van Egypte van Engelsche troepen, die zullen worden teruggetrokken uit de groote ste den, is zeker wel de uiterste concessie die Engeland hier zal doen. En nu er onder handelingen zullen worden gevoerd kan men er wel op rekenen dat Engeland niet zal toegeven. In Engelsch-Indië gaat het den Engelsch- man ook al niet bijzonder naar wensch. Er is gebleken dat een deel der troepen, waarop het Engelsche bewind meende te kunnen vertrouwen, onbetrouwbaar is, ze hebben de zijde van de opstandigen ge kozen, hetgeen voor Engeland een bittere pil is om te slikken YVaar nu blijkt dat door de clemente behandeling van Ghandi de toestand lang zamerhand verslechterd, loopen er ge ruchten dat de regeering Ghandi in hech tenis zal nemen, waardoor waarschijnlijk de ontwikkeling der gebeurtenissen zich zal verbaasten. OUD-VOSSEMEER, 2 Mei 1930. In de heden onder voorzitterschap van burgemeester Hamer, gehouden voltallige Laffe grappenmakers, Te Rotterdam wierpen eenige jo heet gemaakte centen uit het raai een pand aan de Almondestraat, n bedoeling dat kinderen deze zoude i rapen. Twee '10-jarige jongens liep- gevolg hiervan brandwonden aan de fl op. Tegen de laffe grappenmakers is ces-verbaal opgemaakt. VREESELIJK MISDRIJF. Een 17-jarige jongen op den Kolon te Soest heeft Dinsdagmiddag zijn m terwijl zij lag te rusten, met bijlslag het hoofd van het leven beroofd. Ni vankelijk ontkend te, hebben, heel1; jongen later toegegeven de misdaa hebben gepleegd. Men vermoedt dat een vlaagjvan^verstandsverbijstering gehandeld. ..«jg,- .-«» t ONTPLOFFING IN EEN "f ^CHEMISCHE FABRIEK. In de chemische fabriek te Helmo: in den afgeloopen nacht een reservoi scheurd, door 'n soort gas zijn de arbe C. W. en v. D. vergiftigd en gedood de directeur der fabriek vond"men z vergiftigd op zijn kantoor. Men tracht in het leven te houden. Hoe het on zich heeft toegedragen, is nog niet bew DE WERELDTENTOONSTELLIb TE ANTWERPEN. Zaterdag is de Antwerpsche wereifc toonstelling door den Belgischen K( in tegenwoordigheid van de geheele familie geopend. Ze is echter nog niet gereed en hi wel niet voor 15 Mei zijn voordat alle gebouwen, waarbinnen nog veel in gebracht moet worden, gereed zal he LANDBOUW EN VEETEELT (le helft Mei.) Zoo zoetjes aan kont er du eenige regel ii tuinwerkzaamheden. Tot dusver, was er, i winter, zooveel te doen, dat er haast geen komen aan was. Maar nu zyu de meeste gr soorten uitgezaaid eu oitgeplantalleen restei i de boonen. Neen, haast u nog maar niet I Lat 1 Jsheiligen eerst maar voorbijgaan od wacht de dagen af, eer ge uw geheele zaaisel aan den toevertrouwt. De boon kan slecht tegen koui nattigheid, en staat ze er op, dan wordt ze liet de nachtvorst gedeerd. Maar daaroa kunt een of een paar rijtjes leggen, om alshetgoe de huisvrouw vroeg met versche boontjes t blijden. Komen ze pp, dan kunt ge de plan' 's avonds de lucht naar vriezen staat, met een pot bedekken. Hebt u een bak, dan kan daa zaaid worden eind April, begin Mfei c uit te planten, zoodra de eerste twe(e blaat voorschijn komen. Zoo kan men althans doen op kleigrond en humusrijken tuingrond. I v' de tuin nit lichten zandgrond, dan handel beter de stokboonen direct bij de stokk/an te Maar om de leege plaatsen, door nacht porste staan, te kunnen aanvulleD, legt men eea wee ;c nog wat boontjes als reserve. Niet ieder wee uitgeplante boonen in 't algemeen veel boo'^nen en soms zeer vroeg oogstbaar zijn. Onder eden dat isde dwars-stok, welke voor do stevugh aangebracht, dragen ze rijker. Hiertegenoivir dat ze spoediger zijn afgedragen. Het mee. kelijk is, de stokboonen te doen ranken te f of stokken van dennen-, wilgen-, eiken hout, op verschillende wijzen geplaatst. C wel hoog rijshout gebezigd de takken stevig in den grond gestoken te worden aan staken en rijzen kan men de booDeij vrij stevig bindtouw, dat loodrecht woj^ ifc k eu waar de planten gemakkelijk zich» opklimmen. Het heelt dit tegen, dat dtLr en ranken te veel doet bewegen, Ovfr ij st ditmaal genoeg. Allean willen we nog aanraden de loopen Noord-Zuid dan profiteeren al van de zon en stelt de eeae rij niet d^ei* de schaduw. d" Begin Mei is de tijd om uw bieteen' Hebt u het reeds gedaan, dan loopt uann dat xe doorschieten, waardoor ze voo> v niet geschikt zijn en wacht u na noggn OQgil u «trales kleine bi.tea. Neem di ,n

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 2