IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT ■L* NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij Haaruitval Sproeten komen vroeg in Vrijdag 2 Mei 1930. Zeven en veertigste jaargang i, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. PUROL os Scheren ts FIRMA J. M. C. POT THOLEN. z< Ie irijoger Onderwijs te Tholen. h. wek, het voorjaar, koop tijdig een pot Spriltol* Bij alle Drogisten. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, wartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', 'ranco per post f 1,65 -|- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meet'171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. JACHTAKTEN. 1 van plaatselijke politie te Tholen maakt ter gemeentesecretarie verkrygbaar zijn raagformulieren ter bekotuinj van jacht- bet tijdvak, aanvangende 1 Jali aanstaande ie 30 Jnni van het volgende jaar. Voor d van achttien jaar en ouder worden de ongevraagd door hnn ouders of voogden. >n van het Ryk, boudera van een groote aunen ten behoeve van niet in het Rijk personen, onder overlegging van dezer jachtakte, logeerakte genaamd, verkrijgen, rende veertien opeenvolgende dagen, loet worden Ben groote jachtakte tot alle geoorloofd dertig gulden en groote jachtakte tot alle geoorloofd met uitzondering van de valkenjacht, len en logeerakte, tien gulden ien kleine jachtakte tot het vangen van Det netten, waarvan het gebraik geoorlootd len. moet de aanvrager betalen het zegelrecht, nietafhaling van de aangevraagde jacht- laate dea verzoekers blijft, alsmede ge- leges. 26 April 1930. 32 vM VISCHAKTEN. eo pijn en geen stukgaan meer ook geen naschrijnen der hnid, men ióót het inzeepen de ld owrijlt met een weinigje BINNEN V1SSCHERIJ. emeeater van Tholen maakt bekend, dat secretarie kosteloos verkrijgbaar zyn for- oor de aanvragen tot het bekomen van een bengelakte, voor het jaar, aanvangende nstaande en eindigende 30 Jnni daarop- noodigt belanghebbenden uit hun aan- eel mogelyk vóór 1 Joni e.k. aan hem n. lgende akten worden uitgereikt ischakten, lot het visschen met alle ge- ischteigen, tegen betaling van twee yfttg cents (f2.50.); ischakten, lot bet viaschen met een daarin vischtaig tegen betaling van een galden (f 1) ten, tot het visschen met meer dan één egen betaling van vijftig cents (I 0.50). visschen met één hengel, geen loop- of en geen peor zynde, behoeft geen aanvraag en. e verganningen om te vinchen worden erleend. 26 April 1930. 27 •n 60, Tabe 80 ct. de vierde stad der stemhebbende reeds vroeg in het bezit geweest tijnscbe School. chijnlijk zeüs eerder dan Middel- ferd in 1611 aldaar de Ulustre 'estieht, waar Franciscus Gomarus nus Walaeus hunne colleges gaven, vertrek werd de Illustre School ipgebeven, al kwam de triviale ie school een weinig het gemis les Wilmerdonck was de eerste totS „cholarden" zagen zich onder di/ie van de negen Dienaren des Iken Woords aangesteld, nl. Jacobus is, Isaac Horenbekius en Wilhel- Dlony. velen wij, dat'nog vóór Dambrinus Adriaan Treseil, wien het onder- Grieksch, Latijn en Fransch was jén- 'een getuigschrift van de Classis r!"® d en dat Mr. Coenraad Vogel fevoW, maar met Dambrinus ny S,J' ti vastere gegevens. ®ausresolutieën van 1592 blijkt, >VIII Meye XVcXCII hebben en Burgemeesters ende Re- J®>r Slede ende lande van der '=fde Schakerloo aangenomen "Ss Dambrinus voor Schoolmees- oorn. Stede op de navolgende „datsondersijn toelaten niemand! eenighe schole sal openen moeghen, soe van lesen, schriven, Latijn, Griecx, Franchois etc." En uit eene rekening van 1594/95 blijkt, dat aan Joes Dambrinus, Schoolmr. deser stede een half jaar gagiën verschenen den XIII November XCI11I, als wanneer den zelfden bij den Magistraat ontslagen en geweest van sijnen dienst overmits bij vercoeren was tot dienaer des Woorts in Zuidt-Beverland is betaald. (Deze beide mededeelingen dank ik aan den heer C. Hol- lestelle). Johannes Dambrinus werd de eerste predik, der Geref. Kerk te Schore, 4 Oct. 1619 beroepen. Het volgende jaar 1595/96 vinden wij Abraham Budyns vermeld, tegelijk met Jacques la Mothe, die in eene rekening „Fransch en cijfer schoolmeester" wordt genoemd. Verder vond ik nog vermeld Seger Pit 1602—1604, die beroepen werd te Molenaarsgraaf en na het overlijden van Hermus Pot, predikant wordt van Romerswale en Schakerloo in 1607. Voorts Jan Cameriincx van 1604 tot '1606, Franpois Geelberghen 16061609 en Aert of Arnout de Coriinck van 16091624, de laatste die tegelijk met het onderwijs in de oude en nieuwe talen is belast. Josias Leeu of de Leeu van de Klundert was de eerste onderwijzer onder de nieuwe schoolorde, 1624'25. Hij ontving eene instructie en in dat jaar 1625 kunnen wij officieel spreken van de oprichting der Latijnsche School. Want het volgende jaar 1626 komt naast dezen „schoolmeester" Everardus Widen- veldius, met den titel „Conrector in de Latijnsche Schole", op een jaarwedde van XXXVIII pond Vlaamsch. Waarschijnlijk heeft hij het Conrectoraat bekleed tot 1634. Van Abraham Beekman van '1634 tot 1663, zijn bijna 30-jarig Rectoraat, vinden wij meer vermeld. Zoowel een bord in de Archiefkamer, als een zerk in de wandel- kerk vermelden 's mans leven en daden. Als Rector werd hij opgevolgd door zijn zoon Abraham Beekman junior, van 1003 tot 1670. Want den 23en Maart vinden wij als Rector der Latijnsche School vermeld Casparis Philippus Sanderis. Hoogstwaar schijnlijk is deze opgevolgd door Josephtts Lacour, die den 27en December 1683 werd aangesteld. Van verdere Rectoren en van de fata der School maken de archieven geen gewag, ook is het jaar van de ophef fing tot dusver onbekend. Maar ik acht het niet waarschijnlijk, dat La Cour tot zijn dood het Rectoraat heeft vervuld, wanl eerst den 28en Mei 1837 werd hij te Tholen begraven. Het is wel verdrietig dat wij van de Latijnsche School zoo weinig weten. Toch zijn er twee dingen die tot nog toe zijn bewaard, n.1. -het Bord in de Ar chiefkamer en de arduinen zerk in de wandelkerk te Tholen. De inscriptie op het Bord luidt aldus Deo: Opt: Max: Gymnasium Latino, Graeco, Hebraïco Philologicum Reipublicae Thoionae Dicatum Mr. Mar. J. de Jos Lil Vribergys „coss". Jlr. Abraham Beeckmanno, Rectore. In vertaling: Aan den Hoogen God. Het Gymnasium, waar Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch en Philologie wordt gedo ceerd, wordt aan de Stad Tholen gewijd. Op één na de laatste regel is zeer ondui delijk, het laatste woord „coss" wijst er ons op „toen consuls, d. i. Burgemeesters of Schepenen waren" een tweetal personen uit het geslacht Vrijbergen. Maar wat willen de cijfers Lil zeggen? De laatste regel laat aan duidelijkheid niets te wenschen over, de opdracht ge schiedde, toen Abraham Beeckman Rector was. Maar nu de ontcijfering van den steen, waaronder het gebeente van den Bector Beekman, bijna drie eeuwen rust. En dan een steen, niet ver van den hoofdingang der kerk, waar de voeten der kerkgangers bijna drie eeuwen over hebben geschuifeld en sommige letters uitgesleten hebben Letter na letter hebben de Heer Holle- stelle en ik nageteekend en van woord tot woord zijn wij gekropen, toen eerst konden wij de lezing vaststellen. De steen luidt aldus: „Hoe monumento conditur corpus doctiscniï ac honorandi viri domini et mr. Abrahami Beecmanni, rectoris gymnasy Gorcomiensis, Vlissingani, Goesani, Rotodomensis ac Tholani. Obyt.1) A° rectoratus sui XXX. Aetatis LXI, salutis MDCLXIII a. d. nonas Iunias.2) Dan volgt een Latijnsch gedicht Quiem Rotta, Rhenus, Honda, Vahalis et [Scaldis Coluere quarum multiformium rerura. Beeckmannus...3)hic est efferse(?) juventutis Rector severus, sed monere malebat Docendo, quam potens scholasticus regnis Seeptrum superbe paedagogicum ferre. En nu de vertalingDoor dit gedenk- teeken wordt bedekt (begraven) het lichaam van den zeer geleerden en eerwaarden man, den heer en leermeester Abraham Beekman, Rector van het Gymnasium van Gorcum, Vlissingen, Goes, Rotterdam en Tholen. Hij is in het 30e jaar van zijn rectoraat overleden, in zijn 61ste levens jaar, in het jaar des Ileils 1663, den 4en Juni. Beekman, dien de Rotte, de Rhijn, de Honte, de Waal en de Schelde hebben verheerlijkt om zijn menigvuldige wijsheid, ligt hier begraven. Hij was een gestreng Rector, maar hij hield er meer van door onderwijzen te vermanen dan als een machtig Scholarch trotsch den paedagogi- schen Scepter te zwaaien. Dr. C. VELTENAAR. Tholen. 1) Op den grtfileen itaat o fajt, ii klassiek Latijn is het obiit. 2) A. d. z. ante diem. Nonas Junias is vijf Juni, des daags voor den Ben Juni. 3) Een kort woord is hier uitgevallen. Ik weat niet wat ik van da „efferaet?) juventutis" maken moet. Die Thoolsche jeugd en op plekken waar het haar erg dnn wordt, de hoofdhoid een weinig inwrijven mat Purol. Doe dit 1 of 2 maal per week dit maakt haar en haarwortels weer aterk en groeikrachtig, 8 39094 BINNENLAND. Onder voorzitterschap van den heer Z. van de Velde hield te Goea de bond van Water bouwkundige Ambtenaren in Zeeland zijn alge- meene jaarvergadering. Aanwezig waren 14 leden. De voorzitter deelde mede dat beide eereleden vin den groep Ferdinandosse te Biezelinge en J. van de Velde te Scherpenisse zijn overleden. Daar beiden resp. ais penningmeester en voor zitter van het fonds tot ondersteoning van we duwen fungeerden, werd besloten deze fooctiea bij het groepsbeetanr onder te brengen. De voorzitter en de penningmeester werden met alg. st, herkozen. Als plaats van eeD volgende vergadering werd aan het bestonr overgelaten Terneazen of Bergen op Zoom. Besloten werd dea exameoleeltijd te honden zooala die reeds was, n.1. in het jaar dat de leerling 20 jaar wordt, hij in dat jaar examen kan doen. Ge tracht zal worden om aan de vijf wednwen van ond-collega's dit jaar nog eenzelfde bedrag nit te keeren als het vorig jiar. Brandweer te Bergen op Zoom. Te Bergen op Zoom zal op 18 en 19 Juni a s. de Jaarvergadering worden gehouden vari den Provincialen Noord Brabantschen Brandweerbond, waaraan verbonden zal worden een tentoonstelling van brand- bluschmiddelen en brandbluschmateriaal, terwijl op den tweeden dag aan de fabri kanten gelegenheid zal worden geboden met brandbluschmiddelen te demonstreeren. De organisatie dezer Jaarvergadering is opgedragen aan de Bergen op Zoomsche Brandweer, die grootsche plannen koestert om dit congres aantrekkelijk te maken, zoodat een druk bezoek wordt verwacht. De vergaderingen en de tentoonstelling zullen worden gehouden in de zalen van Thalia, terwij! er plannen bestaan om het den congresleden gedurende hun verblijf te dezer stede zoo aangenaam mogelijk te maken, waaronder een autorit voor die congresleden in de omgeving van Bergen op Zoom. De verschillende gemeentebesturen en brandweeren uit Zeeland zullen eveneens uitgenoodigd worden en de reeds talrijke toezeggingen van exposanten en firma's die willen demonstreeren, beloven een paar drukke dagen. De Bergen op Zoomsche Brandweer, die een goede naam heeft als zoodanig, wil toonen als gastvrouw van dit congres een zelfde goede naam te verwerven. Volgens de „Tel." is Duitschland voornemens, om met ingang van 18 Dec. op den invoer van Nederlandsche eieren een recht te heffen van 1.2 cent per ei. Geeft Duitschland aan dit voornemen ge volg, dan zal den Nederlandschen eieren- export een zware slag worden toegebracht. De grootste sluis der wereld. Nederland heelt de eer de grootste sluis ter wereld te bezittén. De uitweg naar zee voor Amsterdam was, doordat de in gebruik zijnde sluis te IJmuiden sinds jaren niet meer voldoende was, zeer moeilijk geworden. Door den oorlog was de totstandkoming van een nieuwe sluis vertraagd, doch thans is na jaren bouwtijd de sluis Dinsdag door de Koningin officieel geopend. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een onzer mooiste mailbooten, die ook pas vorige week in gebruik is genomen, de Johan van Olden- barneveld. Deze lag te Amsterdam gemeerd, waarop H. M., Prins Hendrik en Prinses Juliana en gevolg met tal van genoodigden hadden plaats genomen, waarna werd opgestoomd naar IJmuiden. De belangstelling te IJmuiden was in een woord overweldigend. Men schat het aantal personen, dat in de omgeving ver zameld was op ruim twintigduizend en het hoerageroep, toen de van Oldebarneveld met den koninklijken standaard in top aankwam was niet van de lucht. De mailboot voer de sluis binnen, waarna het water op hoogte werd gebracht. Op de brug van den stoomer waren de Kon. Familie met de ministers samengekomen. De minister van waterstaat hield een rede, waarna de koningin antwoordde en door een handel de groote deur opende, waarna de mailboot onder het hoera van de duizendkoppige menigte opvoer. Overal in den lande heeft men de plech tigheid kunnen volgen, daar de A V.R.O. per draadlooze deze plechtigheid heeft uit gezonden. Tijdens het opvaren zong een koor van dames en heeren sterk 300 man het lied Nederland aan de zee. De koninklijke familie bracht daarna een kort bezoek aan IJmuiden, waarna ze naar den Haag terugkeerde. 39093 THOLEN, 2 Mei 1930. De komst van het circus Van Bever met een veertien groote wagens gaf Woensdag een heele drukte in onze gemeente. De nauwe straten gaven wel eenige moeilijk heid met het passeeren, doel) reeds spoedig stond het groote wagenpark opgesteld op het speelterrein, waarna Donderdag is be gonnen met het opbouwen van het circus, zooals nimmer te Tholen is geweest. Wat wel vermelding verdient is, dat dit circus het grootste Nederlandsche circus is dat ons land kent, en dat op plaatsen waar de heer Van Bever is opgetreden, dan ook een goede bekendheid heeft verkregen. Wij kregen onder oogen recensies uit tien tallen plaatsen die alle vol lof waren over hetgeen te zien werd gegeven en bij deze tientallen courantenrecensies troffen wij tientallen verklaringen van burgemeesters en commissarissen van politie van verschil lende gemeenten waarin hetgeen het circus presteert, warm wordt aanbevolen. Trouwens als wij mededeelen dat het geheel houten circus plaats biedt aan 1000 personen, terwijl het personeel uit 40 per sonen bestaat, een groote stal heeft met een prachtig verzorgd paardenmateriaal, wilde dieren, gedresseerde honden, terwijt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1