IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Sproeten komen vroeg in Vrijdag 25 April 1980. Zeven en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Aan Jonge Moeders IETS OVER T.B.C. het voorjaar, koop tijdig een pot SpfUtol. Bij alle Drogisten. V oo •I'S Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. II. na betreft de verschijnselen der taber waardoor deze als zoodanig te herkennen eekt het vanzelf dat we daarbij niet vol- hebben aan de wetenschap, dat de ziekte merkt is door knobbeltjesvormiog. Immers rat niet in de longen of lncbtpijpen thuis er toch in komt zal door z'n aanwe- 1 het slijmvlies prikkelen en zoo hoesten zaken. Hoest kan dns veroorzaakt worden berkeitje?, maar ook door alle mogelijke dingen en dingetjes. Verslik n maar eens |d droppel water, dus dat die droppel in ihtpijp terecht komt in plaats van in den jrm hoesten is het gevolg. Wanneer lang in een stoffige boel geweest is, gaat mesten. Ook vele rookers hoesten. Ontite- der longen veroorzaakt hoesteD, evenals liesootsteking. En zoo voort. Nn zoo het :el te ver voeren als ik hier nn achter- Igeus alle verschijnselen der verschillende mlosevormen ging opsommen om daarop volgen een rijtje aandoeningen welke en of meer dier verschijuselen vertoonen. Ik dns niets meer van dan alleen dit: wan- een kind of onder mensch voortdurend rig is, laat het, hem of baar zich laten loeken door een art?. Heeft het niets te ;enen, des te beter, maar hoe vaak al is iet voorgekomen dat een tuberculeuze in- vasteu voet gekregen had in hst lichaam het hoesten veronachtzaamd werd, of ge- het te bestrijden met een of ander hoest- e. Hier heeft de abdijsiroop al veel kwaad ht! ver wil ik U wat meer vertellen over de ding der tubercalose. Ook weer vanzelf- nd ia hier dat hoe eerder men er aan hoe beter. Maar dan is het dos ook dat men de tubercalose zoo vroeg mo- 1 herkent, en dat is nu juist een punt wat en behandelend arts erg moeilijk is. Nog ont van belaüg is de heftigheid der in- wanDeer een troep kinderen proheerteen in te drukken zal hen dat niet zoo maar ken. Maar op den daar krijgt zoo'n troep ren hun vernielingswerk gedaan. Laat daar iver nu een groote kerel, een krachtpatser, 1 werkje eens op zich nemen 1 En nu zijn elke infectie, en dus ook bij tuberculose, ikiemeD die men „kinderen" zon kunnen a, maar er zijn óók krachtpatsers Wacht q om de iodringers de deur uit te gooien biuneu zijD, dan is de deor eenmaal ver- Nu kan zoo'n houten deur wel weer gen worden door een nieuwe, maar geen ih kan U nieuwe IoDgen geven. Beter is zorgen dat de ziektekiemen niet binnen komen of althans zoo weinig mogelijk kunnen berokkenen. En hier is eeu zeer iets: Zorg voor reinheid van Uw geheele ito, in de eerste plaats Uw haodeD. Zorg fristche lucht in Uw hoi?, vooral nw slaap- Maak geen bedsteden in nw huis, omdat ochtverversching in die bsdstedeu heel ijk is. Zorg voor zoolicht, omdat ziekte- Q behooreo tot bet lichtschuwe gespuis en eo hekel dasraan hebben. Dat zonlicht op i.' o prijs gesteld wordt, getuigt wel het ge- [J[ van hoogtezon en dergelijke apparateD, nee men probeert de natourlijke zouoestra- te benadereD. En niet alleen bij tnberca- C deze voorzorgsmaatregelen zijn niet alleeu tegen t.b.c. maar ook tegen andeie infectie's. ier genoeg is dit lang niet altijd afdoende, al kan n zóó niet altijd alle infectie's honden, het is toch beter dan maar af te leo. de tuberculose er eeomaal dan helpt onze II org alleen nog maar in zooverre dat deze infectie's zooveel mogelijk beperkt. En we gaau bestrijdeü. Daarbij worden ver eode wegen bewandeld of soms ook ver lende middelen golijktijdig toegepast. Ik fe afzonderlijk behandelen. Barstens dan de Iklimaatbehandeliog. Da lijders en lijderessen Po naar bovch of strand gestoord, omdat 11 dennenlucht gunstig schijnt te werken, lok de zilte zeelnch', terwijl men bovendien Pet strand volop zonlicht heeft. Welke lijders lur het bosch, welke naar het strand moeten, fti wat slechts de ter zake kundige arts I heslissen. Een derde klimaat, wat in aar- l]og komt is het hooggebergte klimaat. Daar I men door de verlaging der barometerdruk l«r hinder van bewolking en dus meer zou- r Bovendien is de zonnestraling er sterker I die luchtverdnnning en is de lacht er l'der; bezwangerd met stof als in onze Itboortstraatjes denk aao de groote 89071 steden is het daar niet. Bovendien wordt daar in het hooggebergte de pols sneller, slaat het hart dus vlugger, worden de ademhalingen veelvnldiger en neemt de diepte van elke inade ming toe. Komt er dns meer znoratof in het bloed. Wat weer hst lichaam ten goede komt in z'n strijd. Een verdere gewichtige factor in de behandeling is het dieet. Een t.b.c. lijder moet gemest worden omdat zijn lichaam veel meer voedsel noodig heeft, om *'n strijd tot een goed einde te brengen zonder zelf er onder te verzwakken, dan in nor male omstandigheden .De temper&tuursverhooging en ook het vele zweeten kosten het lichaam een groot deel van z'n krachteu. Vooral vet. Maar niet uitslaiteod en voortdarend, want dat zou gauw tegenstaan «n onze t.b.c. lijders hebbeu toch al veel te veel te kampen met gebrek aan eetlust. Zorg voor smakelijk bereid eö toch heel voedzaam voedsel is dus een eerste vereischte. Te sterk mesten is echter ook weer niet goed. Waar hier de grens ligt staat weer aan den arts om uit te maken. Langzaam eten en goed kauwen is ook belangrijk omdat sommige voedings- bestanddeelen veel te moeilijk verteren als ze onvoldoende gemengd zijn met ds spijavertering9- sappen. En dao moet het lichaam dus weer te veel werk doen en blijft er miuder van over om te gebruiken bij z'n strijd. Rastknur. Hoe meer rust meD het lichaam geeft, des te miuder heeft het voor zichzelf noodig en des te meer blijft er weer over om te gebruiken tegen de ingedrongen ziektekiemen Die rastkuur kau bestaau in bedrnst thuis of io esn ziekenhui?, Datuurlijk maar ik heb hier meer op het oog de rustkuur op eeu ligstoel iu de openlucht of in eeu aao een zijde open draaibaar lontje, v-oodat men van eventaeele wind geen last heeft en toch geniet van frissche lucht en zonlicht. Bovendien wordeu de patiënten hiermee door afharding beter bestand tegen kou vatten. Ook wandelen, met mate, is van belang. Het spreekt van zelf, dat zwakke zieken bier niet voor in aanmerking komeD. Maar alweer is het de arts die het bepalen kan, mag en moet, wie mag loopen, wie liggen moet. Verder kau systematisch uitgevoerde adem gymnastiek gunstig werken in bepaalde gevallen terwijl het iu andere gevallen schadelijk kan zijd. Hetzelfde geldt voor de afhardiugskuur door middel van lanwe baden welke gevolgd worden door een koele overgietiug. Niet elke patiënt verdraagt dit ongestraft. Hetzelfde geldt voor kond-waterverbanden, hoewel deze in het algemeen het hoesten doen vermioderea door verlaging van deo hoestprikkel. Al het bovenstaande geldt bijoa uitslaiteod de longtaberculose. Nu is er nog één methode welke uitsluitend helpt bij longtobercnlose, eeo metbode welke door sommige tuberculoseartsen io daartoe geschikte gevallen warm wordt aan bevolen, terwijl weer anderen er niets van hebbeo moeten. De methode berust op het feit, dal eeo ziek orgaan wat niets behoeft te doen, gauwer geneest daö een wat in die omatandigheden nog werken moet ook. Echter, wanneer men kunstmatig eeoe long buiten werking stelt, dan moet de andere (theoretisch) tweemaal zooveel werk doen als voorheen. WaoDeer dus eene long ziek is cd de andere absoluut gezond, dan zou deze methode kunnen toegepast worden. Alle tot nog toe behandelde rnetbode's zijo niet direct in de eerste plaats tegen de ziekte verwekkers gericht, maar meer erop berekend de afweerkrachten van het lichaam te verhoogeo. Van geheel anderen aard is de x g. spec fi.ske therapie. U herinnert zich dat de taberculose- bacillen ook veranderingen io het bloed te voor schijn roepen Die eigenaardige stoffen welke dao in het bloed nieuw optreden beeft men op aodere manieren trachten te bereiden, om deze door inspaiting bij tabercaleusziekeu in te spuiten en zoo de tuberkelbacillen te verzwakken. (Hoe dit precies in z'u werk is gegaan, is iets wat me weer te ver zou voeren.) Soms lukte h-1, som» lukte het niet, soms ook werd het proces erger. Men zocht dus verder en heeft iu later jar?n verschillende stoffen geprobeerd. Een gond pre paraat der laatste ja jen scheen op eeu bepaald oogenblik je d&t te wezen... maar weer haperde er wat aan. Eu zoo is iu dezen het laatste woord nog niet geèprokeD, maar zoekt en zoekt men nog steeds. En gaat ondertusschen voort met de in de praktijk deugdelijk gebleken maatregelen der eerste groep toe te passen. Advertentiénvan I tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17Vj ct Grootte der letters Daar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Eu nu de sociale kant van het tubercaloie vraagstuk. Velen uwer zullen nn bij eenig Dtdenken wel zeggen ja, 't is allemaal goed en wel, dit moet je doen, dat moet je laten, enz. maar waar haal ik het geld vandaan om al die maat regelen te bekostigen Voorwaar iü vele gevalleD eeu moeilijke kwestie voor de niet met aardtche goederen gezegendeD. Gelnkkig echter zijn er overal in den lande vereenigingen, welke U hierbij helper. Denk maar aan de Vereeuigingen voor uitzending van kinderen naar vacantiekelonies De Groene Kruisvereenigiog met hare afdeelingen over het geheele land, welke ook de tnbercalose bestrijding ter hand hebben genomen eo zich dus niet uitsluitend beperken tot het uitleeuen van ziekeoverplegiugsartikeleo aao hunne leden. Consultatiebureau* voor t.b.c. ziju al op ver schillende plaatsen gestichten in werking. Die bureaux dienen in de allereerste plaats om de gelegenheid te geven zich te laten onder zoeken ten einde eventaeele tuberculose zoo vroeg mogelijk te herkennen. Het is logisch, dat meu daar maar niet zoo direct naar toe gaat; door de dan ontstaande ovcrstelpiog zou er niet veel van terecht komen. U late de be slissing weer over aan uw art?. Kinderuitzending, consullatiebureanx en dergelijke kosten geld, veel geld zelfs. En dat moet weer hier of daar vandaan komeD. Het Rijk gaat voor met z'u subsidies aau de verschillende vereenigiDgen, het Bestuur der P. T. T. doet ook mee door de gelegenheid te geveo eik jaar weldadigheids- postzegels te mogen verkoopen, waarvan de toe slag gedeeltelijk de tuberculosebestrijding ten goede komt, de provinciale besturen geven ook subsidies, gemeentebesturen eveneens. Maar dat alles is nog lang niet voldoende er uioet nog meer gebeuren, want geldgebrek belet vaak opname in sanatoria, eitzeodiog. De enkeling moei dus ook wat doeo. Hoe Door lid te worden van eene Groeoe Kruisvereeniging, en dan liefst uwe jaarlijksche bijdrage niet te be- paleD op de minimum eootributie. Ea ook door de Emmabloemcollecte te steunen. De opbreugat van deo verkoop der Emmabloempjes wordt uilslaitecd besteed io deo dienst der t.b.c.be- strijdiog. Oreral in den lande wordt telken jare io de maand April deze collecte gehouden, en wanneer hier of daar io de maand April de jongedames U een Emmabloempje óór honden met het bij'oehoorende busje, volstaat dan niet met den minimumprijs van een dubbeltje per bloempje te geveo, maar geeft ieder naar draag kracht eu bedenkt daarbij dat ge eeu edel werk steunt, een werk, dat jaarlijks schatten geld# kost, geld dat heusch niet zoo maar weggegooid wordt, maar wat broodnoodig is om het lyden ODzer medemenschen te verminderen. Laat me eindigen met de aanhaling van een inschrift vau een poststempel Helpt ons de taberculose bestrijden Steunt de Emmabloem-collecte 1 D—r. Als het huidje van uw kindje stukgaat of smet, geneest het dan met Purol en houdt - het bovendienaltijdzooveel mogelijk droog met Purolpoeder. Beide artikelen verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. 862 39072 BINNENLAND. Onthulling monument Juliana van Stolberg. Woensdagmiddag heeft iu tegenwoordigheid van de Koniugin, KoniDgin Moeder en Primes Juliana op het Louise de Collignypleiu te Den Haag de plechtige onthulling plaats gehad van het gedenk- teeken voor Juliana van Stolberg. De voorzitter van het Nationaal Comi'é, dat hiervoor was opgericht, gep. luitenant-generaal Ph. Weher hield een inlei dende teespraak. De eigenlijke plechtigheid van het onthullen van het monument geschiedde door Prinses Juliana onder het ipeieu vau het „Wilhelmus" door de Konink lijke Militaire Kapel en hel beieren van de klok iu de nabijheid gelegen Wilhelminakerk. Na de onthulling werd het monument door de Koninklijke Familie iu oogonschouw genomen, bij welke gelegenheid Prinsei Juliana namens de geheele Koninklijke Familie bij het monument een krans neerlegde met linten, welke tot opschrift droegen „Vau de uakomelitigen" en do initialen W. E. H. J. Vervolgeus had ook een kranslegging plaats van wege het dagelijksch besiuur der residentie, waarna als redeuaar optrad de oud-minister dr. J. Th. de Visser. Na deze spreker sprak de Koningin 'een kort woord uiting gevende aan de vreugde bij deze ont hulling, iu de overtuiging dat de nagedachtenis van Juliana vau Stolberg, zegeueud en bevrijdend kan werken, ook in onze dagen. De gedachte aau deze hoog begenadigde vrouw kan ons meer zijn dan schoone herinnering, zy kan ons een kracht zijn in het heden en een wegwijzer voor de toekomst. De voorzitter van het Nationaal Comité sprak daarop een dankwoord, waarna de overdracht vaa het gedenkteeken aan het gemeentebestuur plaats vond. Burgemeester mr. J. A. N. Patijn aau vaarde met een kort woord van dankbetuiging Damons de ge meente het monument. Onder de tonen van het Wien Neerlaad's Bloed, ten gehoore gebracht door de Kouinklijke Militaire Kapel, verliet de Koninklijke Familie daarop het terrein der plechtigheid. Gewetensgeld. De Minister vau financiën maakt bekend dat bij den Ontvanger der dir. belastingen te Tholen aan gewetensgeld is ontvangen f 337.over vorige jaren te weinig betaalde belas'ingen. Ouderdomswet 1919. Onder verwijzing uaar de in dit nnmmer voor komende aDnonce herinneren wij er aaD, dat de Ouderdomswet thans een wijdere strekking heeft verkregeD. Wij meenen goed te doen voor onze lezers de hoofdzaken van de gewijzigde wet kortelijk uiteen te zetteD. De gelegenheid tot het treffan van een ouder domsvoorziening (renteD 3—20 gld. per week) blijft op dezelfde voorwaarden geopend, als do laatste jaren het geval was. 1. Daar benevens znllen nn ook kunnen wor den afgesloten verzekeringen voor onderdom?- rente van 3—20 gld. per week (ing. 55—65 j. leeftijd) met beding van terugbetaling der pre- miëo, op eeo jaar premie na, ingeval verzekerde voor het bereiken van den pensioenleeftijd komt ta overlijden. (De overlijdensuitkeeriDg ad f20 f 100 blijft er op de oude voorwaarden aan verbondeö, voor zoover die niet reeds iu een vroegere V.O.V. is begrepen). Ook Nederlanders, die niet Rijksingezetenen zijn worden nu toegelaten. 2. Verzekeringen vooreen weduwen-of wedow- naarsrente, genaamd eeu overlevingsreute, van I10 gld. per week, met premiebetaling tot het overlijden van verzekerde of verzorgde; of met premiebetaling tot verzekerde een vooraf bepaalden leeftijd heeft bereikt (tusschen 5565 jaar. De onder 2 bedoelde verzekeringen kunnen alleeD door gehuwde Rijksiugezetenen worden afgesloten, en zijn slechts mogelijk zoolang de verzekerde joDger dan 60 jaar is. Bij overlijden van verzekerde binnen 3 jaar Da ingang vau deze verzekering wordt geeu overleviogsrente uitgekeerd, teDzij het overlijden gevolg is vau eea ongeval, hem overkomeu na het ingaan der verzekering. PLUIMVEETEELT. Oud-Vossemeer. In het rapport over Januari van de 3e Zeeuwsche Legwedstryd welke te St. Maartensdijk wordt gehouden is de heer A. Brumooge oog aliijd no. 1 van den stand van deo toom met 127 eieren met witte Leg horns het totaal tot heden vau dezeo toom is 316, 't grootst aantal eieren van 1 hen bedraagt 83 stuks. THOLEN, 25 April 1930. Diusdag passeerde zekere v. D. uit Poortvliet met een nog jonge vaars onze gemeente, toen het dier onrustig werd en zich losrukte. Jammer genoeg maakten de talrijke welwillende helper* en schreeuwende kinderen het dier, dat de haven oprende, Dog wilder. Het dier sproüg in de Eeudrscht en verdronk. De eerste ansjovis is in de weereu op de O. Schelde gevangen. ST. ANNALAN D. Door de Vereeniging Land bouwbelang te St. Annsltod is aanbesteed de levering van 281 baleu kalksslpeter en 245 balen Chilisalpeter. Hiervoor was inge?chreven Voor de CbilisalueierA. Theunivse te St. Annaland f 11.02; firma Koornans te Dirkslaod f 10.98. f*. Kosteose te Kruiningen f 10.95. Voor de kalksnlpeter fa. Kostende en fa. Koornans ieder f 10.43 A. Theomsse f 10.35. Alles per 100 K G. en franco op den wageu. D«;n laigsteo inschrijver gegund. De werkman B. v. O. alhier kwam bij het schuren van ramen en goten, met zijn handen in aanraking met een onder stroom staande draad voor electrisch licht. Gelukkig kwam hij door de schok 1 >s van den ladder waarop hij opstond eo bleef daardoor aan deo draad hangen. Hij liet zich vallen eo k»am er met een gat in het hoofd en>en pijnlijke rug van af. (Waarom geon kabel? Wij wezen indertijd op het gevaar vau bovongromlsche leidingen. Is een menschenleven nu niet meer waard dao eeo jaarlijksch reutebedrag eu aflossing Red.) ajSitën

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1