IERSEKSCHE El TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Sproeten komen vroeg in Vrijdag 18 April 1930. Zeven en veertigste jaargang en, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. IETS OVER T.B.C. Hl f klni^ VAnnakiint —111T J 1 IDit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. •r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. I. st onderstaande wil ik trachten U een Mliteeozetting te geren ren de tnbercnloie, de zoo zeer gerreeade ziekte, waartegen- in in vroeger jaren zoo machteloos itood. hierbij niet streven naar volledigheid. dan is een dsr z.g. infectieziekten, dat aandoeningen welke veroorzaakt worden cteriëo, bacillen en dergelijke, die beel - iektekiemen welke met het bloote oog i ie onderscheiden, en waarvoor men een it top noodig heeft. Die ziektekiemen zijn tn ous heen aanwezig en het mag dan Mop het eerste gezicht verwondering dat niet nog veel meer menschen tuber- liek zijn dan reeds het geval is. In re tegenspraak hiermee is, dat de tuber- 6 en ziekte is, welke nit zichzelf reeds een toto neiging lot genezing vertoont 1 Ge- t feit door onderzoekingen gestaafd, maar ik hier niet verder ingaan kan, dal t de menschen betreft 80 h 90 van onder zijn dan 8 jaar tuberculose habbeo 1 hebben Dan moeten er dus ook heel trculenze aandoeningen met geen of weinig voor de desbetreffende personen ver- sn genezen I komt nu zoo'n tnbercnleoze infectie tot inte mogelijkheid is, dat tnberkel bacillen ad worden, zich hier of daar in do Ineht- ikkingkjes vastzetten en dan zoo'n plekje ken. In zoo'n sisk plekje kunnen zich illen vermeerderen en van daar af 'E 1 worden door bloed of ljmphe, dut langs rwaters" van het menschelijk organisme, «ra. Het spreekt vanzelf, dat plaatsen, Advertentiènvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, et Grootte der letters Daar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. op dat plekje de t.b.e. iufectie de baas is ge worden. Op de darmwanden ontstaan nit de tnberkels, bij voortschrijdende ziekte, langzamerhand zwoe ren. En wel eigenaardigerwijt altijd ala een cirkel om een darmstuk heen. Kont op zoo'n plaatz de infectie tot ztaan en genezing, dan vormt zich nit die zweer een litteekeo en daar een litteeken op den dunr altijd ichronpelt komt het tot plaatselijke darmvernauwing met soms nare gevolgen. Natnarljjk zijn dit niet de eenige vormen van tuberculosehet bloed komt overal, en kan das ook overal heen tuberkelbacillen meesleepen. Een der meest gevreesde vormen is wel de hersentubercoloso, wat alleszins begrijpelijk is. Het hersenweefsel is zoo teer, dat die knobbel tjes direct veel meer last veroorzaken, dan b.v. in de milt of loogeo. Keeda het feit dat de herienen gevechtsterrein zijn voor den strijd tnsschen tuberkelbacillen en witte bloedlichaam pjes, is al van invloed op ona welbevinden. De hersenen zijn echter ióó beschermd tegen infec ties, dat, wanneer het eenmaal zoover is gekomen, meestal de andere organen grootendecls reeds ziek zijn. Na is er in ons lichaam nog een groote groep orgaantjes aanwezig welke ook speciaal belast zijn met infectie a tegen te gaan. Ze knonen zich echter niet b'wegen en moeten afwachten, tot de ziektekiemen bij hen komen. Ik bedoel de klieren. Deze werken a. h. w. als filters. De stroom van de lymphe ia zoo ingericht, dat hier en daar van die lymphklieren zijn inge schakeld, waardoor het mogelijk is, dat onge rechtigheden worden vaatgehouden, waardoor d» politieagenten, en dq in heel grooten getale, vaak in staat zijn, dhhr de infectie tot ztaan te brengeo. (U hebt wel eens een zweerende vinger gehad En dan pijn gevoeld in de okiel En bij betaztiDg daar die aterk opgezette Ijrmph- klieren gevoeld P Of, bij keelontsteking, de sterk gezwollen kaaklymphklioran gevoeld Dat is ietz dergelijks). Bij een tnbercnleaze infectie, welke voort schrijdt, komt het das tot koobbelljesvormiog enz. in de organen. Maar ook in het bloed treden veranderingen op. Niet alleen de aterk ver hoogde aanmaak van witte bloedlichaampjes, welke immers veel meer dan gewoonlijk doodgaan. Er worden ook eigenaardige stoffen nieuw gemaakt welke zeer speciaal de groei van de bacillen tegenwerken. Deze veranderingen in het bloed ziju mede een hulpmiddel voor den arts om de tuberculeuze asrd der infectie te kunnen vast stellen. Om een infectie te bekampen kan men dus eerstens probeeren den weerstand der ziekte kiemen te verswakken en tweedens de afweer krachten van het lichaam zoo hoog mogelijk op te voeren, Hoe dit na bij tnbercalove zoo goed mogelijk gebeuren kan, hoop ik de volgende week te vertellen. D—r. Vrouwen niet benoembaar tot burgemeester Zoo wil althans minister Ruys het. In het wetsontwerp tot wijziging van de Gemeentewet, dat in 1923 onder het mi nisterschap van den heer Ruys de Beeren- brouck werd ingediend, kwam een bepaling voor, waardoor de benoembaarheid van vrouwen tot het ambt van burgemeester en van gemeente-secretaris werd mogelijk gemaakt. Minister Kan handhaafde in zijn gewij zigd ontwerp deze bepaling. Thans zal, naar de Tel. verneemt, minister Ruys deze bepaling terugnemen. Van het burgemees terschap meent de minister, dat vooral de leiding der gemeenle-politie, het opperbevel bij brand enz. eischen stelbn, waaraan in den regel een vrouw niet voldoet. THOLEN, 18 April 1930. Extra trammen. Zooals wij vorige week mededeelden loopen er Paaschmaandag extratrammen van en naar Bergen op Zoom. Zooals uit de in dit nummer voorkomende advertentie blijkt zijn er 3 trammen inge legd, hetgeen voor velen een groot gemak zal opleveren. Geslaagd voor het toelatingsexamen voor de U.L.O. school alhierIz. Geluk, P. Knoppien en C. Schipper alhier. A. van der Slikke Poort vliet, L. do Graaff, A. 0. Hartog ScherpeDisae. J. de Wilde, D. de Wilde, M. de Bres St. Masr- teosdijk. T. Siontjesdijk, A. Groenewege St. Anna land en J. T. van der Eit, J. A. Ampt, F. van Qorsel, W. van Gorsel Ond-Voiieineer. Op de eindtentoonatelling vaa de vakavond school voor banketbskkers te Den Haag, behaalde de heer W. Nienwkerk, afkomstig van Poortsliet in de eerste klasse boetseeren, zoowel als soiker- trekken den eersten prijs, Nsar de M. Ct. uit goede bron verneemt heeft de secretaris-penningmeester van de vereeBfging Landbouwbelang te St. Maartensdijk, de beer A. P., als zoodanig ontslag genomen. Dit zou verband ataan met de ontdekking van een het voorjaar, koop tijdig een pot SprUt0l. Bij alle Drogisten. 8 89051 BINNENLAND. De Vrijstelling der wegenbelasting. By KB. is bepaald, dat er met ingang van 1 Mei 1930 voor motorrijtuigen, welke uit den aard bestemd zijn om elders dan op wegen te worden gebruikt, indien die uitsluitend ten dienste van het landbouw bedrijf van den openbaren weg gebruik maken, geen belasting verschuldigd is. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt er de aandacht op gevestigd, dat aan houders van op 1 Mei 1930 nog geldige 60-dagen kaarten tegen inlevering van deze kaarten teruggave van belasting zal worden verleend, ten bedrage van zooveel twaalfde gedeelten van het voor de kaart betaalde bedrag, als deze op 1 Mei 1930 nog geheele maanden geldig zou zijn ge weest, met dien verstande echter, dat nooit meer zal worden teruggeven dan zooveel zestigste gedeelten van het betaalde bedrag als er op 1 Mei nog openstaande vakken op de kaart aanwezig zijn. Weder een succes voor Philips. Uit Sevilla meldt men, dat op de Spaansch- Amerikaansche tentoonstelling de Philips- apparaten met de „Gran Premio", de grootste onderscheiding, die op deze ten- kastekort tot een aanzienlijk bedrag. Genoemd bedrag zon echter, naar het blad verneemt vol ledig zijn aangezniverd. Bij het gebonden openbaar eindexamen aan do R.h. Landb, W. Scbool te Roosendaal, werd het diploma der «choul o. a. uitgereikt aan de bh. Antoon Heestermans en Petras van Tiibenrgb beiden te Oud-Vossemeer. Toruggav# van betaalt vergunningsrecht tabaksbelasting. Door den Minister van Fmaociën is bepaald dat degene die een bedrijfsvergonning hebben zooals de tabakswet voorschrijft en mot den ver koop van tabaksartikelen opbonden van den ont- vanger der directe belastingen teroggaven kunnen krijgen van bun gestorte vergonoiogsrecht voor die maanden dat door hen geen tabaksartikelen worden verkocht en wel ten bedrage van 42 cent voor de maanden die dit jaar nog niet ver- loopen zijn aedert de vergunning werd opgeheven. *OUD-VOSSEMEER. Bij Kon. bealoit ia be noemd tot dijkgraaf van den Hollarepolder de heer S. J. Polderman en tot plaatavervangend dijkgraaf de heer W. J. van Engelen, beiden alhier. Er wordt ons medegedeeld dat de benoemde Burgemeester, de heer Hamer, op 25 April a.s. zal worden geïnataleerd. Er sou een commissie zijn aangewezen om den nieuwen Burgemeeaier eenigszios plechtig te ontvangen, waarbij ook de MuziekrereeuigiDg en de Chr. Zangvsreeniging medewerking zooden verleenen. STAVENISSE. In de 1.1. Zaterdag alhier ge houden vergadering van Ingelanden van hel Waterschap „Stareniise" ia, nadat de noodige plaoneD enz. daarvoor door de Gedeputeerde Staten waren goedgekeurd, defioilief besloten tot den boow van een nienwe nitwateriDgaalnis. De aanbssteding hiervan zal plaats hebben 10 Mei a.s. Den 1 Mei hoopt de heer J. Stoel alhier het feit te gade, ken dat hij 25 jaar alhier gemeente-veldwachter i». Zonder twijfel zal htt dien ambtenaar, die toch ook niet altijd een be nijdenswaardige betrekking bekleedt, op dien dag wel niet ontbreken aan bewijzen van belang stelling der ingezetenen. ST. ANNALAND. In de op Maandag 14 April jl. gehouden Vergadering van den .Dijkraad der Waterkeering van den Cala- miteuzen Suzannapolder werd het Dijk- 1930/31 op te brengen vastgesteld op f2548.35. Vorig dienstjaar was dat f2448.59 De aanslag der aangrenzende polders in de kosten van zeewering van dezen Calamiteuzen polder werd bepaald op f 1367.46 verdeeld als volgt: Voor den polder Breedenvliet f 103.59 Voor den Polder Annavosdijk f 209.87 en voor den polder Oudeland met Ravensoord f994.— ST. MAARTENSDIJK, 17 April 1930. Woensdag werden de nieuwe motor en dynamo in de Electrische Centrale alhier in bedrijf gesteld. Het geheel beantwoordde volkomen aan de gestelde verwachtingen N.V. Crossleymotoren te 's Gravenhage en Bergmann te Amsterdam bewijzen met deze installatie met hun fabrikaten voor den dag te kunnen komen. De Centrale is thans technisch zeer vol ledig. Mocht de eene installie weigeren, zoo kan men direct de andere in werking stellen, terwijl de accumulatorenbatterij, gedurende den nacht en overdag de ge meente van electrisch licht voorziet, zoodat van eenige stoornis in de lichtvoorziening geen sprake meer kan zijn. Uit een en ander blijkt voldoende, dat het Bestuur der Coöp. Electr. Centrale alhier met ernst zijn taak opvat, om bet gerief van electrici- teit zoo groot mogelijk te maken. jRotterdamsche Bankvereeniging N.V. Aan het Jaarverslag ovsr 1929 der Rotlerdsmsch# Bankvereeniging N.V. ontleenen wy het navolgende Aan de Vergadering van aandeelhouders 27 Maart 1929 werd do inhoud van de overeenkomst mede gedeeld. volgens welke het bedrijf der Neiionels Bankvereeniging met ingang van 1 Januari 1929 met het onze werd vereenigd. Zeoela bekend, bezat onze instelling bijna drie vierden van bot geplaatst» kapitaal der Nationale Bankvereeniging. Van de reserve der Nationale Bankvereeniging werd een bedrag van f 1.894.649.25 bestemd voor storting in hel peusioenfonda onzer instelling. Hel resteerend bedrag dier reserve werd door de Nationale Bankeeniging aangewend voor afschrijving op bare gebouwen. Teneinde de positie onzer Instelling verder te versterken hebben wij ten laste der winst- en ver liesrekening een bedrag van f 2.500.000.—geboekt, ten gunste van de onder crediteuren opgenomen bijzondere reserve tegen mogelijke risico's. Voorts hebben wij om fiscale redenen er de voor keur aangegeven ditmaal niet tot aflossing van amortisatiebswijaeo over te gaan, maar in de plaata daarvan een bedrag van f2.500.000.over te nemen van do door de amortisaiiebewjjsen gedekte vordering der Nederlandsche Bank op de N.V. Bankierskantoor onder beheer van Determeyer Wesling Sr Zoon, en dit bedrag in onze boeken af te schrijven. Een dividend ven 50/q kan worden uitgekeerd. Het winstcijfer van rente en wissels bedraagt f 13.215.464.56 dat der provisie f6 811,657.34 en der effecten Sc syodicaten 134.567.09. De debet zijde der winst- en verliesrekening vertoont de volgende cijfersBedrijfaonkosien f 8 513.310.68, kosten (nit hoofde van garantie tegenover de Nederlandsche Bank) f 757.727.61, peaiioenfonds f616,432.08, afschrijving gebouwen f 1.444 322.28 bijzondere reserve tegen mogelijke risico's f2.500.000.efscbrijving ter zake van amortisatiebewijzen f2.500.000.— dividend 50/0 f2.500.000.— dividendbelasting f 226.250, saldo op nieuwe rekening f214.868.07. GEMENGD NIEUWS. I* Onvoorzichtig. Op den Amsterdamschen straatweg bij Bussum zijn een militaire auto en een fietser te water geraakt. In den auto zaten Indische militairen. De bestuurder was kapitein M. van M., de tweede luitenants E. en L. en sergeant M. Toen de auto in de richting Muiderberg nabij Naarden kwam, wilde de kapitein een wagen pas- seerert. Op hetzelfde oogenblik naderde van de andere zijde een ander voertuig en het gevolg was, dat de fietser H. P. die daar ter plaatse reed, een duw van den auto kreeg en in de vaart geraakte. De kapitein besteedde zooveel aandacht aan den drenkeling, dat hij met zijn auto eveneens in de vaart reed. Alle drenke lingen hebben zich kunnen redden. Wat is trouwer dan een hond De Koningin van Zweden die vorige week te Rome is overleden, had een Spa- niel die haar lievelingshond was. Uit verdriet over den dood van zijn meesteres, weigerde het trouwe dier sinds-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1