IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Schoonmaaktijd Vrijdag 11 April 196a Zeven en veertigite jaargang n, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Na de Wasch FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. DE U. L 0. SCHOOL. Vangbanden. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17'/, c Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIE*. sester en wethouders van Tholen brengen ter aangifte voor ruiming van privaatputten derdag 17 April a.s. kan geschieden, giften te bezorgen in de brievenbui van 119. den 8 April 1930. 7 HINDERWET. «ester en Welhouderi van Tholen brengen ire kenaii, dat ter gemeenteaecretarie ter t een verzoek met bijlagen van IIC. Deurloo om vergunning tot het oprichten eener banketbakkerij op de erven der perceelen atraat nrs. 7 en 9, Verbrande straat nr. 1, bekend in sectie F, no.'a 299, 230 en 1112. adag 22 April a.a., dei voormiddagi lU/2 op het Gemeentehuii gelegenheid bestaan ren tegen inwilliging van dit verzoek in en deze mondeling en schriftelijk toe te de verzoeker, ala zy, die bezwaren hebben, durende drie dagen, vóór het bovengemelde sr secretarie der gemeente kennis nemen van te ingekomen schrifturen, dacht van belanghebbenden wordt er «p dat volgens de bestaande jurisprudentie leroep gerechtigd zyn zij, die niet overeen- r(. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden het Gemeentebestuur zijn verschenen, ten bezwaren mondeling toe te lichten, 8 April 1930. 26 BELASTBARE OPBRENGST ouwds en ongebouwde eigendommen. rgemeeiter van Tholen maakt bekend, dat kf van de uitkomsten der meting en schatting awde en ongebouwde eigendommen, in deze gelegen, gedurende dertig dagen, vao 7 April et C Mei aanstaande, ter gemeentesecretarie ieder ter inzage ligt. 7 April 1930. 12 IJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. aeester en Wethouders vao Tholen maken jaar voor den herijk der maten en gewichten worden gehouden in de U.L.O. 8chool op dag 23 April a.». n.m. 14 uur voor hen achtsnaam begiDt met een der letters AD. rdag 24 April a.s. v.m. 912, n.m. 14 nur wier geslachtsnaam begint met een der l-O. I 25 April a.s. v.m. 912, n.m. 14 nor wier geslachtsnaam begint met een der Z. lelanghebbenden wordt in herinnering ge- de maten en gewichten schoon, droog en vrij moeten worden aangeboden om onderzocht innen worden; en maten binnen en buiten geverfd. Blikken blank geschaard. Koperon gewichten af- sichsn en ook do gaten gereinigd. IJzeren ihten mogen niet gepotlood zyn, doch moeten rij syn gemaakt en daarna ingewreven met >kte lynolie. de maten en gewichten vóór 1 October 1931 mpeld moeten zyn met de letters f en dat er, erzaim of verhindering om van de zitting ik te maken, nog gelegenheid bestaat maten «wichten te laten herijken aan het ijkkantoor iddelbnrg op 8, 9, 22 en 23 Mei 12 en Joni3 en 4 Juli 1930 van 912 en 4^2 aar. Na 14 Juli behoudens nadere ondiging, iederen Donderdag en Vrijdag van uor. maten en gewichten, welke worden mpeld met het afkeuringsmerk in winkels enz. mogen teruggebracht leo betaald moet worden voor het onderzoek van >n en gewichten (ykloon) en voor het jas- n van gewichten gnsteerloon) en wel ten van Rijks schatkist de milligram-gewichten niet op de heryk- H maar alleen aan het ykkantoor herijkt )eo worden. (Opzending per post franco met titing van een poatbewys tot een bedrag, over komende met de som van 10 cent voor elk icht. Ook is mede te zenden de by de laatste Qcatie afgegeven gezegelde enveloppe, daar [«wichtjes anders aan de eischen, gesteld voor we, sullen moeten voldoen.) 8 April 1980, 57 tiog is ala bovenbouw voor 't lager en tevens als onderbouw voor 't Middelbaar onderwijf, niet alleen staan, eenige citaten geven uit hetgeen hoogstaande personen over dit onderwijl bebben geschreven en gesproken. Uit het boek „Jongen" van Mevr. Stiemens— Hopman „Het is een dwaze en alaafsche navolging, om ieder kind, dat de lagere school heeft door- loopen, regelrecht naar H. B. 8. of Gjajöasiam te sturen, alleeD op grond van het feit, dat het goede eindrapport de poorten ertoe opende, (dit was vóór de wederinvoering der toelatings examens). Na wat we met Toiu hebben doorge maakt zoo ik het wel iu de courant willen schrijven ouders, weest niet te vlug met uw besluit; gaat eens zorgvuldig na, wat er in uw kind zit. Er sijo nog wel andere wegeo dao die vao het M. O. en hooger onderwijs alleen. Als ge twijfeltdenk dan ook vooral eens aan de M.u.l.o.school, die zeker uitwijstwat uw kind presteeren kan en zoo'n heerlijke dosis vaste kennis geeftwaarop kan verder gebouwd wordenIs uw kind eenmaal op H. B. S. of Gymnasium en gaat het niet, dan is een bron van eindeloos kinderleed en huiselijk verdriet geschapen Uit een rede van Dr. L. van Oss, Dir. der 5 j. H.B.8. te Hengelo: „Alleen de zeer begaafde leerlingen behooren tot den 5 j. enrsot te worden toegelaten. De andere behooren naar de U.L.O.school te gaan waar se menschen treffeö, die hen op dien leeftijd beter kunnen leideo. Daarna kunnen zij toela tingsexamen doen voor de derde klas H.B.8. en zullen dan op 15 jarigen leeftijd daar komende, beter in staat zijo, de werkwijze van de H.B.S. te volgen. Degenen, die worden afgewezen voor de 3e klas, en anders mislukt zouden zjn, kunnen nu 't einddiploma M.U.L.O. verkrijgen, waar door ze dus eindonderwijs hebben ontvangen. Uit peil van ontwikkeling is niet te versmaden en verre te prefereeren boven een brokstuk van dat der H.B.S. 5 j. cursus." Uit een rede van den heer Rienks, Hoofd inspecteur L. O. het zou voor vele kinderen een zegen zijn ook voor vele, die dan vaak met een overdreven aanduiding „begaafd" worden ge noemd als tijdig voor hen de algemeens ont wikkeling en de aansluiting aan bun doel in bet maatschappelijk leven gezocht werd langs den weg van bet M.U.L.O." „Het M.U.L.O. als zuiver iostituut heeft zich een «ereplaats veroverd in het samenstel vau onderwijsorganisaties." Deze belangrijke tak van onderwijs wordt ge waardeerd om den ernst van zijn werkers eo de degelijkheid der organisatie, die haar bekroning vindt iu de Mulc-diploma-examens, die niet meer uit het samenstel van ons onderwijs kunnen worden weggedacht, wil men dit op het bereikte peil honden." Een breed en ernstig woord tenslotte van niemand minder dan Professor Dr. J. H. Gunning „Er zijn dan toch in Nederland, ook onder dat deel der ouders, die overwegend tot eeü bepaalden socialen staDd behooren, ouders, die een betereu kijk hebben op de Mulo-school dan dr. v. D. H. (deze hield dit onderwijs goed voor achterlijken eo domooren 1) De M.U.L.O.school is in Nederland altijd gegroeid tegen de verdmkking in, en heeft daarmee krachtelijk bewezen een onmisbaar ele ment te zijn in het nationale schoolwezen. Die druk kwam vau drie kanten van de zijde van den wetgever, die haar geruimen tijd zelfs een wettelijken naam weigerde j vao de zijde der ouders, die haar niet voornaam genoeg achtten, of als een school voor domme kinderen beschouwden en last not least van de zijde der H. B. S., welker leeraren altijd tegen haar geageerd hebben als tegen een lastigeD, opdrin- gerigen eo verwaten concurrent." Waar we ons dos in zulk geselschap bevindeD, mogen we veilig sanDemeo, dat onze mecniog voldoende steun heeft. Laat na de lagere school uw kind de U. L. O. school bezoeken, dan is zijn tijd goed bestetd eu staan vele wegen voor hem open. C. B. LAND-'EN TUINBOUW. Slot. besluit zullen we, om aan te toonen, dat onze meenimg, dat de U. L, O. school voor het platteland de aangeweien inrich- Ruwe, roode of wel schrijnende handen weer gaaf, zacht/ wen mooi door Puroll 872 Nadruk verboden. Opsporing van Vervalschingen. Aan de Rijksproefstations te Maastricht su VVage- ningen is een dienst verbonden ter opsporing van vervalschingen van mest stoften, zaaizaden en vee voeder. Vóór ons ligt het jongste das verschenen ve slag. Wij doen er enkele grepen uitV»d 3 monsters Thomasphosphaatmeel bestond één uit een minderwaardige slak met natnurlijk pho«phaat. Een moDster normaalmest kwam overeen met het vóór eenige jaren onder dezen naam verkocht artikel, waartegen meermalen gewaarschuwd werd. Een monster zwavelzare ammoniak bevatte geen zw. ammonniak, maar zoutzuren ammoniak, vermengd met ongeveer 17 zand. Van 2 monsters patentkslie beantwoordde er één niet aan de gestelde eisch van 't gehalte aan kali. 7 maal moest gewaarschuwd worden wegens over treding vau de Wet tot bestrijding vau bedrog in handel in meslstoften, enz. Aan het Proefstation voor Zaadcontrole te Wageningeu werden door de contro leurs 458 monsters ingezonden, gekocht in winkels en op markten. Do kwaliteit hiervan was van dien aard, dat er 116 waarschuwingen werden verzonden voor den verkoop van slechte kwaliteiten. Ongeveer één vierde der genomen monsters voldeed dos niet aan de gestelde verwachtingen. Er is echter ver geleken bij vorige jaren, eenige vooruitgang te be speuren. Toch komen nog enkele namen van bekende firma's op de zwar'e lijst voor. Diverse partijen, af komstig van één bepaalde firma, bleken tekorten aan gebruikswaarde te bezitten van resp. 68, 36, 24, 16 en 11%, die van een 2e firma 27, 21,18,15, 13 en 100/0. Door de controleurs van den Opsporingsdienst van het Proefstation voor Veevoederondorzoek werden tegen 23 personen, firma's en vereenigingen 29 processen-verbaal opgemaakt wegens overtrediag der bovengenoemde Wet. Verkocht en geleverd werden o.a. grondnotenmeelgrondnotenmeel met 28 en met 20 0/0 grondnotendoppen. Erwtenmeelmet 40% erwtensohilleD. Vleeschmeelzijnde vleeschbeendermeel. Visch- meelBestaande uit gemalen beenderen met vleesch. Veikaien een product gebakken van aardappelen en visch. T rvrezemelen inet 33 rijstdoppen en tapiocameel. Gerstmeel gemalen haverdoppen ge malen rijstdoppen (13 en tarwebloem.Gerstemeel: met veel gemalen ongedopte rijst, of met tamelijk veel tapiocameel. Havermeel met tamelijk veel gerste meel en gemalen ongedopte rijst, of met veel tapioca meel, vorder tarw^grint, weinig rijstemeel, diermeel, sporen palmpittenmeel, en fosforzure voederkalk. Rijstvoedermeel met 20 pet. rijstdoppen. In 10 gevallen was de samenstelling van gemengd voer oüjuist opgegeven en in 3 gevallen werd proces verbaal opgemaakt, waarin geen samenstelling was vermeld. Uit het Verslag Pomologischen Tuin te Tiel over 1929. Bemestingsproeven. Een veldje, groot 8 Are, werd oorspronkelijk be plant met 8 rijen onregelmatige pyramiden in 8 varië teiten peren, waarvan thans nog 4 vergeleken kunnen worden. Sedert 1908 outvangt de helft van het veldje jaarlijks 500 K.G. stalmest per Are, en de andere helft per Are 4 K.G. Chili plus 3 K.G. zw. am moniak, 12 K.G. super en 5 K.G. patentkali. Één maal bleef in al die jaren de bemesting achterwege, ook werd wel eens zwavelzure kali of kalizout ge geven, eu eenige raaien kalk. Sedert 1917 werden de stikstof- en kaligiften verhoogd, zoodat hiervan evenveel werd gegeven als in den stalmest Dit ge schiedde, omdat het kunstmest perceel ver achter bleef; die achterstand is nog niet ingehaald, maar wel zijn de „kunstmest"-boomen zeer vooruitgegaan. Ook is op het kunstmest gedeelte de grond-structuur sedert lang belangrijk losser. De totaal opbrengst over al de jaren is zeer in. 't voordeel van destal- mest. Bij de Clapps Favorite is zij 't grootst, n.1. 2325 (st.) en 1145 [k.] K.G.bij Beurré Hardy 749 en 570 ^K-G., bij William's Duchess 652 en 352 K.G., bij Beurré Capiaum 1184 en 957 K.G. Zal de verhoogde kunstmestgift het verschil in de volgende jaren inhalen Snoeiproef bij Druiven. Deze proef, eenige jaren genomen, is beëindigd, met de volgende uitkomsten. De twee-oogensnoei bracht aanzienlijk meer op dan knobbelsnoei, nl.: Frankeithaler 2-oogensnoei ruim 451 Kg. knobbelsnoei 376 Kg. Wesllandsche snoeien ruim 420 Kg. Vlakliggende snoei ruim 405 Kg. In de eerste 2 gevallen is sprake van verticale snoeren. Variëteitsproeven. In 1915 werd uit 8 plaatsen van ons land, wear de cultuur van roode besseu belangrijk is, van ver schillende kweekers stek betrokken van de beste varië'eit ter plaatse, on wel uil Lent, Kapelle bij Goes, Huissen, Vlijmen, Naaldwijk. Zwaag, St. Anna-Parochie en Loppersum. Van elk der dorpen werden 10 struiken gekweekt, genoemd naar de plaatsen. Snoei en bemesting waren steeds gelijk. De ontwikkeling liep zeer uiteen Kapelle" (Duit- 39026 sche zure) is ver voor, „Vlijmen 't verst achter. Pruimen, in 27 werden 3-rijen, 3-jarige struiken geplant, van dezelfde kweekerij afkomstig, nl. 5 Reine Claude d'Oullias, 5 Belle de Lourain en 6 Reine Victoria. De struiken groeiden alle zeer goed en droegen in 29 voor 't eerst vruchten, zoodat in dit jaar de proef, die opgezet is om de opbrengst te vergelijken, in aanmerking komt om de cijfers te vermelden. Reine Claude d'Oullias gaf slechts enkele vruchten, Belle de Louvain 2 Kg. en Reine Vic toria 21 Kg. welke beide 20 ct. per Kg. opbrachten Bestrijdingsproeven. Ter bestrijding van schurft werden rijen struiken Beurré Clairgeao, die zeer vatbaar is voor schurft, bespoten met Bordeauxsche pap van 1% pCt., vlak vóór 't ontluikeu der bloemen, en nogmaals van 1 pCt. wanneer de boomen bebladerd eu de vrnch-, ten goed gezet zijn. Gelijktijdig werd met Califor- nische pap gesproeid van 1 op 15 en 1 op 30, terwijl eenige boomen nog nooit gesheten zijn. Het verschil in uiterlyk van bespoten en niet bespoten boomen is zoo opvallend, dat het door iederen be zoeker kan worden opgemerkt. Het sterkst spreekt de bespuiting bij de met Bordeauxsche pap behan delde boomen, ook in het uiterlijk der vruchten. Deze waren in 1929 alle blank, dus schurftvrij, van de met Californische pap behandelde boomen was 60 pCt. van de onbespoten boomen slechts 12 pCt. der vruchten vrij van Frisicladium (schurft.) Wormstekigheid. Evenals in 1928 werd met pCt. loodarsenaat gespoten kort na den bloei, tegen de rups der worm stekige appels (Carpocapaa pomouella.) Vergeleken werd nu loodarsenaat der Ned. Heide-Mij. betrok ken, en door de N.V. AsphalP-Mij. gezonde*, 't Re sultaat der proef bij Godlin Keswick wasniet be spoten 28 pCt., bespoten in beide gevallen 20 pCt. wormstek ig, en bij de Landsberger Reinetteniet- bespoten 12 pCt., wel bespoten in beide gevallen 10 pCt. De uitkomsten waren dus betrekkelijk maar van weinig beteekenis. De vangbanden bestonden uit strooken jute, een paar malen om stam en takken gelegd en met ijzer- draad bevestigd. Het aanleggen geschiedde in 't laatst van Mei bij struiken van London Calville en Cox' Oranjepippeling. De banden werden by enkele struiken laag, 30 a 40 cM. van den grond, gelegd, bij andere 1 Meier hoog. In Dec. en Jan. werden zo afgenomen en werd de vangst nagegaan. By de London Calville was het aantal rupsen in de laag gelegde banden 't grootst en bij de Cox' Oranje- pippeling 't kleinst. Een bepaalde conclusie, wat het best islaag of hoog is niet te trekken. Wel bleek dat iu beide gevallen een belangrijk aaDtal rupsen onschadelijk kon worden gemaakt. Opmerkelyk was het verschil in grootte bij de rupsen, zoodat de vraag bij den Directeur rees, of er onder den in vloed van den langdurigen zomer misschien een tweede generatie is opgetredeu, wat elders ook wel eens gebenrt. De proef wordt dit jaar voortgezet. B—r. heeft men vak last van schrijnende banden. Dit schrijnen houdt dadelijk op door Parol. 39025 5 THOLEN, 11 April 1930. Naar wij vernemen heeft de directie der stoomtram A. B. T. het voornemen 2e Paaschdag extra trams naar Tholen te laten loopen. Vertrek laatste tram 12. nur 'a nachts uit Bergen op Zoom. Dinsdag 15 April zal gehouden worden het toelatingsexamen voor leerlingen naar de U.L.O. school alhier. Wegens diefstal vaD lood is legen G. v. d. L. alhier, die bekend heeft, door de politie proces verbaal opgemaakt. Door den iogeoieor der Domeineu in Zeeland, werd Woensdag te Bergen op Zoom aanbesteed het verzwareu e. a. van den zeedijk van den Hogerwaardpolder onder de gemeenten Woensdrecht en Rilland Bath. O. m. waren inschrijvers J. eu W. van Vossen en K. J. Moerland te St. Annaland voor f 128.900, zij wr-ren ook de laagste inschrijvers. Geslaagd aan de Technische Hoogeschool te Delft voor electrotechnisch-iDgenieur de heer B. A. Overman vroeger te Tholen. OUD-VOSSEMEER. Vorige week was een motorrijder uit deze gemeeDte te Steenbergen bij de firma De Br. in de Kerkstraat en toen hij tijn motor wilde aanslaan, vloog deze opeens in brand. Onmiddellijk werd de benzinetoevoer af gesneden met een kUedingstuk. Materiale schade was niet van beteekenis en de rijder kon zijn reis vervolgen. Een en aoder wekte groote pu blieke belangstelling op bet drukke verkeetejnut. STAVENISSE. Door de afd. Tholen van het N. O. G. zijn benoemd als afgevaardigden naar de op 30 eu 31 Juli te houden Alg. Verg. te Deventer resp. de heeren W. van Liere en J. v. Eltacker, beiden te Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1