IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. G&neesi dvfmid Vrijdag 4 April 1930. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Huiduitslag Voor allen die Sukkelen DE'U. L. 0. SCHOOL. a 30-60 QOct. Tube80ct. RECHTZAKEN. Mijnhardt's Laxeertabletten Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ■kwartaal f0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. keeater en Wethouders van Tholen maken lat door den Heer L. Gelok J.Jzn., monteur •afie, alhier, een verzoek tot den Raad is lem eene oppervlakte publieken grond van verkoopen jnd ligt ten Noord-Westen van de gedempte t-Vate en is door roode piketten afgepaald, jen tegen onttrekking aan den publieken anen worden ingebracht vóór of op 8 April 1930 den 31 Maart 1930. 11 HINDERWET. meester en Wethouders van Tholen maken dat het verzoek van B. J. van Oost te lensdijk om in het perceel, kadastraal be- sectie F no 217, een brood- en banket- te mogen oprichten, door hen is toegestaan. 31 Maart 1930. 10 Rooilijnverordening. orgemeester van Tholen maakt bekend, dat rerp van een rooilynverordening voor de iat ter secretarie dezer gemeente ter inzage ieder is nedergelegd van 14 April 1930 et 28 April 1930 en dat belanghebbenden Mei 1930 hun bezwaren tegen het ontwerp k kunnen inbrengen by Burgemeester en ers. i, 3 April 1930. 14 i inhoud van 't vorige stuk: De straat leert Uren niets goeds. Op een welbestede jeugd r, geluk. •t platteland en in de kleinere plaatsen is j. O. school de aangewezen inrichting om de grondslag te leggen voor alle verdere eling. Goede brug tusschen L. O. en M. O. t de eerste moeilijke jaren van het M. O. el_en moreel voordeel.) kj Vervolg. Ie U. L, O. kschool inderdaad aan de behoefte aan meer ontwikkeling glans- emoet ia gekomen, moge uit het volgende in 1904 was het M.U.L.O. (de naam is L920 in U.L.O. veranderd) een verleng- het L.O., gegroeid nit de noodzakelijk- o leerlingen, die voor de post, telegraaf, ,kantoren, banken, gemeeDte-adminislratie ticholen eni. moderne talen moesten daarin te onderwijzen. Er waren toen erland 150 M.U.L.O. scholen. Thans zijn 907 gingen er 27 kandidaten op voor ten, in 1929 niet minder dan 5200. isubsidie voor deze examens in 1907 f 500. 929 was dit f46.000. 904 waren de leerboeken en andere leer- bn die van de middelbare school. Thans et U.L.O. geheel op eigen beeneo, heeft ske ur van beknopte, helder geschreven leer- en een eigen U.L.O. methodiek. e JDgekende groei van dit onderwijs wordt e statistiek over de jaren 1920—29 oit- n. De cijfers gelden voor Amsterdam, ijn over 't geheele land eveneeos van ing. In 1920 daD, waren er in A. 2024 leerlingen, in 1929 niet minder dan En na 1923 begonnen toch de malaise- n fiuinciëel opzicht, de jaren waarin Colijn oed-ronde golden redde met behulp van de op de ambtenaars-salarisseD. een ander ataallje doet ons zien, dat het heel wat goedkcoper is dan het M. O. 1926 kostte een U.L.O.leerling aaD de ite Amsterdam gemiddeld f 81,83, eeD leerling f 497,90. 30 dat jaar verlieten van de 1609 leerlingen -jarige H.B.8. er 302 de school wegens hiktheid. Alvorens nn te citeeren, wat door boogstaaode personen gezegd is over de vele voordeelen van het U.L.O. willen we een bskoopt lijstje geven van de inrichtingen, die opeostaao voor heD, die met vrucht het U.L.O. hebben gevolgd en een der beide diploma's A of B (hut laatste is het moeilijkst) hebben behaald. Bekoopt, zeggeu we, daar er nog eeQ zeer groot aantal aan toe gevoegd kan worden. Maar ook zóó is het nog een eerbiedwaardig staatje. 1. Toelating als leerling Saikerschool, Am sterdam Kweekschool voor de Zeevaart, id. Middelb. Koloo. Landbouwschool Deventer en Ned. Landbouwschool Groningen Rijkstuinbouw- school Boskoop Handelsschool te Utrecht e.a. plaatsen Middelb. Technische school te Utrecht Kweekschool Zeevaart, BotterdamMiddelb. Techn. School te Leeuwarden, te Dordrecht en Rotterdam Zeevaartschool Scheveningen en VlissiDgen, en die van 't Zeemanshuis te Am sterdam; kweekscholen voor ouderwijzers (meest 2e klas, soms 3e met diploma B.) 2. Toelating bij de Opleiding tot commies (controlenr 2e klas) en hoogere rangen bij Post, Telegraaf en Telefonie, in Indië. Toelating tot de in de wet op het L.O. genoemde Opleidings scholen (art. 150 wet L.O.) Toelating Postcheque en Girodienst, Den Haag. Toelating tot alle cursussen Academie van Beeldende Kamten, Den Haag. 8. Vrijstelling van examen voor Reservekader, voor Sarnnmerair bij de Ned. Spoorwegen, voor de Kon. Pakketvaart Mij. te Amsterdam, voor 2e klerk bij de Gemeentebedrijven, Den Haag, voor (voorbereidend examen) Gemeente-adminia- stratie voor leerling-kantoorbediende, telefoon dienst bij de locale dienst, ontwikkelingsexamen voor commies-titulair, dit alles bij P.T.T. We zouden nog laug door knoDen gaan. Maar dit weinigje zegt genoeg. Teekenend is nog, dat in Indië het M.U.L.O. diploma gelijk staat met bewijs van overgaDg naar 4e klas H.B.S., bij sollicitatie in lands dienst. de i&nged.oe plaatsen met warm water iroleeep en doe er dan wat Parol op bij afscheidende uitslag en eesema's boveo- nog wat Parolpoeder. Berheal dit eiken oolang het noodig is. S 39000 5 iren deee dadelijk naar de U.L.O. school n, dan had dit in dat jaar alleen reeds resparing gegeren ran 302 maal het rer- tnsschen f 497,90 en f 81,83, d. i. 653,14. Een kleinigheidje 1 Doos GENEZING VOO» £ja/?/EK.A£ 729 39014 32 Aanrijding te Poortvliet. De 27-jarige chauffeur L. v. d V., wonende te Stavenisse, door den Kanton rechter te Tholen op 25 November jl. veroordeeld tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis omdat hij in den voormiddag van 29 October 1929 ongeveer kwart over zeven als bestuurder van een autobus komende uit Scherpenisse nabij den Poort- vlietschen dijk, een aanrijding veroorzaakte met een door A. Q. bestuurde melkvracht- auto, werd Donderdag door de Bredasche Rechtbank, waar hij in hooger beroep op 20 Maart jl. terecht stond, vrij gesproken van betgeen hem ten laste was gelegd, zulks met vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter van Tholen. BINNENLAND. is wel de mogelijkheid die men thans heeft om bij het aangaan eener verzekering, deze zoodanig te sluiten dat de betaalde premiën kunnen worden teruggegeven na overlijden van den verzekerde aan den rechthebbende erfgenaam, of iemand daar toe door den verzekerde aangewezen. Ook degenen die reeds verzekerd zijn kunnen door bijbetaling van 20% op hun reeds gestorte premies, zich dit voorrecht verzekeren. De spoortarieven voor landbouwproducten. Aan de ministers van binnenlandsche zaken en landbouw en van waterstaat is het volgende telegram verzonden Het dagelijksch bestuur der Groningsche Maatschappij van Landbouw verzoekt een verlaging van de spoortarieven voor land bouwproducten en dringt in het bijzonder er op aan, dat het speciale tarief voor ver voer van granen en peulvruchten, hetwelk alleen wordt toegestaan aan Amsterdam en Rotterdam en dat werkt als invoer- premie op buitenlandsche granen en peul vruchten, ook voor andere plaatsen van toepassing wordt. THOLEN, 4 April 1930. Rijkspostspaarbank. Aan het poitkantoor Tholen en de daaronder resiorteerende hnlppostkantoren werd gedurende de maand Maart 1930 ingelegd f 7383.39, terug betaald f 11.668.39. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het Duminar 14195. Bij het overgangsexamen aan de Ambacht school te Bergen op Zoom zijn bevorderd van de 1ste nsar de 2e klasse de leerling in timmeren D. Burgers alhier. Van de 2e naar de 3e klasse de leerling in electrotechniok H. Vis alhier en voorwaardelijk C. Gerling te Poortvliet, de leer- lmg in smeden en haakwerken P. v. d. Boom alhier. Het getuigschrift werd toegekend aan den leerling in timmeren J. Knrvink te St. Anna land, de leerlingen in electrotechniek W. Kesteloo te Poortvliet, de leerling in smeden en bank- werken M. van Dijke en D. Gerling te Poort vliet, de leerling in schilderen J. Qnist te St. Annaland. De mosselkweeker C. de Rooij Jz. te Ierseke heeft aan de Lauwerszee onder Oostmahorn, gronden in concessie gevraagd die geschikt zijn als mosselgronden. met Verstopping of moeilijken, tragen en oaregelmatigen Stoelgang zijn onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. By Apothekers en Drogisten. Doos 60 ct. 10 38998 Bij Kon. Besluit is ontslagen als Ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Tholen G. A. Havers thaDs te den Haag woonachtig De Vrijwillige ouderdomsverzekering. Een stap in de goede richting, die zeer zeker de V. O. V. aantrekkelijker maakt, Het is altijd eenigszins belangwekkend te hooren nit eigen omgeving van rampen, die onze streken troffen. Het lot van het oode Reymeri- wale b.v. geeft daarvan een voorbeeld. In een der oude registers van die stad, welke zijn be waard gebleven, komt de volgende aanteekening voor Op den 13en dag van Jannary anno 1552 soo wast zulken storm van winde eude onweder zulk dat nogt diergelijke gezien ofte gehoord en es geweest, binDeu een mans gadachtenisse eude begon op ten 12eu dach 'a avonds tasschen acht en de negen uweren met eenen zoe vervaerlijcken blixem en de onweder van Reg6n ende wint daltet scheen dat de werelt zoude vergaeu hebben ende dat gednerde omtrent een half owereeode omtrent den thieu n weren zoe begonst den wind wederom op te rijseo in znlckeren voogen ende zoe horrible ende gedaerde tot 't sonder dacht sonder ophouden tot in den nacht thoe omtrent den een oweren geslagen zijnde, in den Dacht tusschen den 12eu en 13eti dach zoe viel den toren metter uweren clocke van der hallen, maer die clocke en was niet geschuert ofte georoken, die stede ionuudeerde omtrent vier uwereu naer noene, ten tien uwere daer te voeren was leech water ende het was niet meer geëbt, dan dattet het water stont een voet beneden de coye voor die brugge, het water stont in de Kercke een Roe hoogde als men sien mag bij zeker Royen ende vaerskeus in de pannelieden Capelle ge- maeckt, daer innundeerde, Badt, Agger, Hiockel- noort, Valkenisze ende Cruiuingen, maer die was terstond wedergeverscht, Ter TholeD, Ouweland ende nicow Strien in Zeelaudt, den Zuidpolder van Bergen op ten Zoom, Barcbvliet, Hildernisse, Ossendrecht ende in Vlaanderen, jegens over Oosterweele zijn oock mede alle geinnondeerd geweest, in Hollandt, Onde en Nieuw Strien, het Land van Altens, met meer andere plaatsen, insgelijck ook vele eylanden zoowel in Brabant, Hollandi en Zeelandt die hyer niet genoemt en staen, men heeft ook voor waerachtige tijdinge geseyt, dattet in Schotlandt op ten zeiven tijd ende dage binneD 24 uweren geene ebbe oft vloet en es geweest alzoe overvloedelick heeft den wint het water naer desen landen gedreven. STAVENISSE. Door de gezamentlijke bakkers alhier is de prijs van het tarwebrood met 2 cent per 8 ons verminderd, en eveneens de prijs van het bakloon met eenzelfde bedrag. ST. ANNALAND. Onder vele blijken van belangstelling mocht de heer J. Polderman alhier, op 1 dezer deo dag gedenken waarop hij vóór 50 jaar waa opgetreden als Rentmeester der Ambachtsheerlijkheid St. Annaland. O. a. werd hij dien dag gecomplimenteerd door Jhr. de Casembroot uit Middelbarg met familie-ambachte- gerechtigden. Het muziekgezelschap „Accelerando" vereerde den jubilaris des avonds met een serenade, die veel volk op de been bracht. Door hel Bestuur der Waterkeeriog v. d. Cal. Snzannapolder is op Maandag 31 Maart jl. aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhood tot 80 April 1931 van de aarde-, kram-, rijs- en iteenglooiïngwerken aan dien polder. Ingeschreven was door M. van de Velde te Brninisse f 4620, L. van Popering te Sirjansland „4615. Joh. Elenbaas te St. Annaland „4398. J. A. Dorst te Stavenisse „4328. K. Berrevoets te Zierikzee „4145. Joh. van Vossen te St. Annaland „4040. Anth. v. d. Werff te St. Maartenadyk 3992. Onder nadere goedkeuring aan laatstgenoemde gegoud. De begrooting was f 4100. SCHERPENISSE. Woensdagmiddag werd al hier ter aarde besteld de heer J. van de Velde, in leven gepensioneerd waterbouwkundig ambtenaar. Dat de overledene een zeer gezien persoon was bewees wel de groote schare belangstellenden die bij de plechtigheid tegenwoordig was. Nadat de kist in den grafkelder was geplaatst, werd eerst het woord gevoerd door ds. van Root- eelaar van Poortvliet, die den overledene ken schetste als een zeer arbeidzaam mensch in alle functies die hy nog steeds bekleedde. Ook de heer Jager dankte den overledene voor al de vriendschap en HeoQ die bij steeds in zoo mime mate van hem heeft mogen genieten en bracht ook zijn dank nit voor het groote werkzame aandeel dat hij gehad heeft bij de oprichting en instandhonding der Boerenleenbank. Ook werd nog het woord gevoerd door een ond-collega van hem die zijn dank uitbracht voor al hetgeen hij gedaan had als lid van den Bond van wa- terb. ambt. in Zeeland. Een zoon van den over ledene dankte allen voor de laatste «er zijn vader bewezen. SCHERPENISSE. Zaterdag j.1. werd al hier in een lokaal der openb. school de eindles gehouden van de landbouwcursus door de heeren J. Oudesluijs te Stavenisse als Hoofd van de cursus en D. J. Hartog te Scherpenisse. Aanwezig waren de heeren Stevens, landbouwconsulent te Goes, C. A. H. Stoutjesdijk en W. L. Klompe te Tholen als dag. bestuur der Kring Tholen van de Z. L. Al. De commissie van toezicht, de hh. J. H. Hage, J. Keur Dz. te Scherpenisse E. Noom te Poortvliet, benevens de Bur gemeester en 2 toehoorders. Aan alle 14 leerlingen werd een diploma uitgereikt w. o. zelfs met lof. De personen die deelnamen waren A. de Hondt, Joh. Stoutjesdijk, L. Stoutjesdijk, M. van Luijk en D. de Rijke te Tholen, Math. Geuze en Alath. van Haaften te Poortvliet. P. Jagt, P. Kievit, A. Duyn- houwer, M. Rijstenbil, Jan Quaak en A. Quaak te Scherpenisse en C. P. Nelisse te St. Maartensdijk. Na het beëindigen der les voerde de heer Stevens eerst het woord, die de jongelui opwekte om nu niet bij de opgedane theorethische kennis te blijven stilzitten, maar zooveel in hun macht is, ook nog meerdere cursussen te volgen o.a. bedrijfscontrole enz. daar ook in het land bouwbedrijf met kennis macht is te ver krijgen en voornamelijk is dit noodzakelijk in het tijdperk waarin wij heden leven*

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1