IERSEKSCHE EHI THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Schoonmaak 358 Vrijdag 28 Maart 1030. Zeven en veertigste jaargang ji, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer "Eerste Blad. Pijnloos scheren MV 14 FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. fii DE U. L. 0. SCHOOL. De nieuwe burgemeester van Oud-Vossemeer. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Irkwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37E, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. U1TQAVE TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. 'ster en Wethouders van Tliolen maken Lp tegen 1 Mei a.s. leerlingen voor de jool kunnen aangenomen worden. heelt plaats bij het hoofd der School J. Beaadoux, vóór 13 April a.s. Hfll 27 Maart 1930. 9 ^e;ijd bewondering gevoeld voor menschen nrootó verautwoording glimlachend op idH 0ft het hou aan, dat ze er niet de >u; van hebben en dat ze spelender i door 't leven gaan. Zoo b.v. ouders, e het is, voor het levensgeluk te zorgen '"kinderen en die ze met beminnelijke k'r opvoeding aan de straat overleveren, Verig keien slijpen of in 't avonduur 'b in de lichtkring van winkelraam r W staan, of hangen, met dit verschil "at de genoemde kerfdieren op eigen "IvliegeD of zich vastklemmen, terwijl 'ide jougelui meer vertrouwen op de kozijnen, waar ze ruggelings met cn van de ellebogen og neerzijgen, igzaam kauwend op apenootjes of neer hun opvoeding als onvoltooid, ri wanneer die als voltooid wordt be- r .an dit stichtelijk en verbeven tafereel even stichtelijke en verheven con- N ie mocht meenen, dat deze jonge- nooit op kunnen werkeD, die heeft rerkeerde eiüd hij heeft stellig het gemist, hoe snel ze zich met boven- dleboogknokken opwerken als 't fluitje n kÜBkt, dat hun beveelt 'n eerewacüt of te hangen voor uitstappende .Daarbij niet te vergeten de ouderen hard aan dit zotte gedoe meedoen.) ider, die het wel meent met de toe- H zijn kind, vraagt zich af, wanneer het meisje de lagere school door- ft, wat het beste is, verder leereu, Lak. laatste geval gebeurt het vaak, dat volgens de wet nog niet in ambacht iogea worden te werk gesteld en een Onlijdelijk gevolg is, dat de straat ge- ger of korter tijd het toevluchtsoord 'st tot schade vau straat en jongen, li niet tienmaal beter, als de aauleg 'ind voldoende is, het gedurende eeu een onderwijs te doen geveD, waar deleven lang voordeel van zou hebbeu? ijn de klachten van vaklieden, die ekomen, bemerkeD, hoevéél ze misseD. man, die telkens brieven krijgt, die ijmti kan, of reizigers, die hij niet te g' staande commiasioanair die nooit tip vreemde bodem zet, hoezeer zijn bj zou profiteereD, omdat hij met de \t de hoogte isde beambte, die niet omdat hij een ontwikkelings-diploma nkmau die met vreezeD eD beven zich n brief te schrijvende machinist, hoofdbrekens heeft met z'a studie nachinist, en de talrijke schare vau ie* durven soiliciteeren naar een be- idat ze na de lagere school geen pen $iaod hebben genomen. Zij allen be- -I dat ze van 13—16 jaar niets meer geleerd en nu er de droevige gevolgen •ondervinden. it de vaardigheid in een vak er dan als men eerst op 16-jarigen leeftijd /int? lal in het begin degene, die vroeger i, de meerdere zijn, maar na kotten e grootere kennis krachtig er toe j dat de ander alles iubaalt, en levens- ste blijft. g, die in 't vak gaan, dus eerst irc school, daarna3 jaar U. L. O. slaan ze op gezonde basis, en ik at geen patroon afkeerig is van de 86D dergelijk gevormd jongmeDsch -irichaffen, le finaöciëele zijde zoo zwaar moeten f toch het heele volgende leven vau or zoo'o opleidiög wordt beïnvloed P iders zullen er zijde bij spinnen, als orgaat boven anderen, die niet ge- (let eerste gevalheeft de jongen of 4en zeer goeden aanleg, zoodat verder Advertentiênvan 1 tot 4regels 75ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. leeren de aangewezen weg is, welk onderwijs zal dan het beste zijn In de meeste gevallen zal een vaste keuze van beroep op 13-jarigen leeftijd nog niet ge daan kunnen worden, zoodat dht onderricht het beste is, dat allerlei mogelijkheden opentU.L.O. Want gesteld zelfs, dat door omstandigheden de leerling zijn studie niet zou kunnen voortzetten, dan nög vormt het genoten onderwijs naar alle richtingen een afgerood geheel, dat aansluiting geeft aan vrijwel elke nieuwe keuze. Heeft de leerling zooveel talent, dat hij of zij voor mid delbaar onderwijs geschikt is, dan is de U.L.Ü. school een niet te onderschatten overbrugging van L. O. Daar M. O. Hoe vaak gebeurt het niet, dat leerlingeD met vrij goed verstaud naar H.B.S. of Gymnasium gaan, en, eenmaal daar, voortsukkelen, al strui kelend en doubleerend, en na zeer veel moeite, bet eind-diploma behalen of ook het niet be halen, en dan duur ervoor moeten boeten, dat hun ouders (en zij zelf!) het deftig en voornaam voudcD. Eu waardoor struikelden ze Doordat voldoende talent niet genoeg is, om het M. O. te volgen. De leerling, die tot dusver al spelende leerde, moet daar geheel op eigen krachten bouwen, om de groote hoeveelheid leerstof zich eigen te maken. Wie dus niet stevig werken geleerd hebben oDder onderwijzers, die voort durend van huQ werk en vorderingen op de hoogte bleven en die hen persoonlijk in alle vakken leidden, hielpen, verduidelijkten en léérden studeeren, die znllen dahr onder htt vele opgegeven werk bezwijken en sport en spel hoe laDger hoe meer de voorkeur geveD. Daarom eerst drie jaar werken lééreD, waar door levens een grondslag wordt gelegd, die leerlingen van U.L.O.scholen vaak doen uit blinken boven hun mede-H.B.S.-ars. Het kan nu zijn, dat de leeraren van het M. O. uit verkeerd begrepen eigenbelang, gemengd met 'n goed begrijpelijke minachting voor het U.L.O., dat immers maar lager enderwijs is, en dat wil opkrabbelen tegeu het zoozeer wetenschappelijke M. O., aan de toelating van zulke leerlingen ongemotiveerde moeilijkheden in de weg gaan leggen. Over dit verkeerd begrijpen (is dit bij die heeren wel mogelijk P) en dit goed begrijpen zal wellicht nog eens nader worden gesproken. Dit weet ik dat de leerlingen van de U.L.O.schoo), waar ik vroeger werkzaam was, in de moderne talen zoover boven de klasgeoooten op de H.B.S. uitstaken, dat ze de laatste 2 of 3 jaar niets er voor behoefden te doen en al hun krachten konden geven aan de andere vakken. Zelts in Algebra en Meetkunde maakten ze eeD zeer goed figuur, vooral de leerlingen met M.U.L.O.- diploma B. Géén vau de door ons afgeleverde leerlingen heeft het eind-diploma 5-jarige H.B.S. gemist. En waar de pogingen van bovengenoemde leeraren succes mochten hebbeo, daar nog is de hier gegeven grondslag van groot nut, zij het dau ook in een lagere klas dan waarop de kennis der leerlingen bun recht gaf. Dit, wat betreft bet U.L.O. als brug tusscben L. O. en M. O. Niet onvermeld dieDt nog te worden gelaten het feit, dat het in velerlei op zicht financieel, moreel, medisch, eeo groot voordeel is, als de leerlingen io de eigen plaats of niet te ver vandaar, onderwijs genieten, en geen tijd, geld en gezondheid door lang reizen in bus of tram, buiten toezicht van ouderen, behoeven te verliezen. geeft menige hoisvrouw en dienstbode ruwe en roode werkhanden, Deze «orden weder om spoedig gaaf, zacht cn blank door Porol 7 38970 ONDERWIJS. Ood-Vossemeer. Voor de betrekking van hoofd der School met deo Bijbel te dezer plaatse, ontstaan door bet overlijdeo vao deo beer Z. B. Goedhart, hebben zich 19 sollicitanten aangemeld, «aaronder verschillende met bijakteD. BINNENLAND. Bij Kon. Beslait d.d. 24 Maart jl. is benoemd tot Burgemeester van Ond-Vossemeer den heer J. G. Hamer te Utrecht. TWEEDE KAMER. Vrijdag is aangenomen met 7316 st het wetsontwerp op de winkelsluiting- Tegen stemden de Staatk. Ger., de liberalen, en de heeren Visscher, Beumer a. r., Wijn koop, Braat en Lingbeek. De heer Kersten zeide dat dit wetsont werp allen pricipieelen grondslag mist en de heiliging van den dag des Heeren niet bevordert dat een grool aantal winkelbedien den, post- en treinbeambten zullen moeten werken, dat strenge gemeenteverordeningen zullen worden vernietigd, dat Roomscbe met Christelijke feestdagen zullen worden gelijk gesteld en de vrijheid van de win keliers beknot zal worden. De heer Lingbeek was er tegen omdat het de vrijheid van den winkelier aan banden legt, de Zondagswet ontzielt en deze zelf op sterk water laat liggen en door koppeling van de Zondagsrust aan de winkelsluiting een poging doet om de kwestie der Zondagsheiliging op neutraal terrein te brengen. Daarna werden aangenomen de wijziging van de Indische begrooting, het wetsont werp tot wijziging van art. 66 der Drank wet en het Jaminwetje. Dinsdag heeft de heer van den Heuvel een interpellatie gehouden over de land bouwcrisis. Interpellant wilde rat er iels gedaan zou worden en vroeg daarom maatregelen die hij in enkele vragen neer legde. 1. Is de regeering bereid de ernstige landbouwmoeilijkheden, waarin de akker bouwbedrijven zich bevinden, te verlichten door een of meer van de navolgend# maat regelen a. te bevorderen de indiening van een landbouw sleunwet waarin, tijdelijk een klein invoerrecht op tarwe en rogge wordt geheven en tegelijkertijd de wet opgrond waarvan de vleeschaccijns geheven wordt buiten werking wordt gesteld gedurende denzelfden tijd b. een regularisatie van den graanin- voer op de wijze waarop dit in Zwitser land geschiedt c. een uitvoerpremie te geven voor aardappelmeel d. een voorschot aan de coöperatieve aardappelmeelfabriek°n ten einde deze in staat te stellen de noodige betalingen aan haar leden te doen Woensdag zijn nog verschillende andere sprekers aan het woord geweest over den Iandbouwcricus. De heer van den Heuvel zeide in zijn rupbliekdat hij tot de conclusie kwam dat alle sprekers der rechterzijde hebben aan gedrongen op steun aan bedrijven inmoei- lijke omstandigheden en alle sprekers der linkerzijde hebben zich daar tegen ver klaard. zonder dat Uw huid stukgaat of naschrijnt, ook al is Uw baard nog zoo zwaar en hard, indien U maar vóór het inzeepen de baard- oppervlakte inwrijft met 3en weinig Purol. Dooien 30-60 en 90 ct. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogiiten. 861 31 38969 opzichte van het wereldgebeuren wakker roepen. Door middel 7an de geheelonthonding het leven op een hooger peil brengen en samen vechten tegen alle?, wat het naar beneden kan haleD. In de pauze werd eeu boek verloot ten bate vao het Kamphuisfonds. Daarna vond de op voering plaats van het bekende tooneelstok van Jan Ligthart ,,Toch Timmerhout" ia drie be drijven. De jeugdige executanten kweten zich uitstekend van hun taak en na ieder bedrijf klonk een gul applaus. Iu z'n slotwoord spoorde de voorzitter de aan wezigen nogmaals aan, zich te besinneu omtrent het alcoholvraagstuk. De kleine afd. Tholen kan met voldoening op dezen avond terug zieo. Dinsdag bracht de directeur-geueraal der Posterijen en Telegrafie een bezoek aan Tholen. Z. H. Ed. G., die vergezeld was van den In specteur, bezocht alle kantoren op ons eiland. Toen in de Raadsvergadering van Oud- Vossemeer, 7 Januari, de heer C. W. Snijder bekend maakte dat hij 18 Februari, na afloop van den zesjarigen termijn niet meer voor een herbenoeming als burgemeester der Gemeente in aanmerking wilde komen, rees al dadelijk de vraag wie zal zijn op volger worden Meende men eerst dat een nieuwe burge meestersbenoeming niet vóór April zou zijn te verwachten, Dinsdag konden wij per bulletin bekendmaken dat als burgemeester van Oud-Vossemeer was benoemd de heer J. G. Hamer. Thans kunnen wij het volgende mede- deelen. De heer Hamer is in 1896 geboren te Wijchen, alwaar zijn vader ontvanger der directe belastingen was. Na de H. B. School te hebben bezocht deed de heer Hamer in 1915 te Meppel eindexamen, waarna hij in militairen dienst ging, dien hij in 1919 als reserve eerste luitenant verliet. Van 1919 tot 1922 was hij werkzaam aan den Raad van Arbeid te Goes. In 1922 koos de heer Hamer zijn werkkring in de Gemeenteadministratie en was achtereen volgens werkzaam ter secretarie der Ge- Het 'stelde spr. teleur dat de minister ™.eeDtuen Giethoorn Staphorst, Veenendaal, spr. Dinsdag zoo'n absoluut afwijzend stand punt innam en het verheugde hem dat de minister daarop is teruggekomen. Dit is in verband met de 50% verlaging van de Ned. Spoorwegen voor aardappelenver- voer. Verder is er weinig licht over deze zaak opgegaan. De hoofdzaak ligt hierin volgens enkele sprekers in de overvloedige oogsten in de verschillende landen. Een oud vraagstuk dat steeds van belang blijft is een op merking van enkele sprekers, dat eens onderzocht muet worden hoebetkomt.dat de consument voor akker en tuinbouw producten evenveel betaalt als altijd, ter wijl de producent er minder of niets voor krijgt. Donderdag de laatste dag voor de vacantie is het niet druk geweest. Aangenomen werd een wettelijke rege ling van de arbeidsovereenkomst van Kapiteins en schepelingen. Diverse wets ontwerpen. De Kamer ging tot 6 Mei met vacantie. De Voorzitter wenschte den leden een aangenamen studeertijd toe. THOLEN, 28 Maart 1930. Jeugdbond voor Onthouding. J.l. Zaterdagavond, 22 Maart, gaf de afd. Tholen vau bovengenoemdea Boud haar jaarlijkscke Pro-' paganda-feeatavond. De zaal van den heer M. J. Hoek waa geheel bezet. Voor de pauze werd een afwisaeleDd programma van „aangekleede liedjes" afgewerkt. Vooral het drama „de Verloren Zoon' oogstte een daverend applaus. De leider, de heer Ralsma van Bergen op Zoom, zette io een propa- gauda-rede doei eD werken van den Bond niteen. Het leven van de jonge menscbeü vol en rijk maken en hun verantwoordelijkheidsgevoel ten Linscholen, in welke laatste gemeente hij voorzitter van de A. R. Kiesvereeniging en plaatselijk leider van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm was. Sedert Februari van dit jaar is hij waar nemend secretaris en ontvanger der Ge meente Oudenrijn en is woonachtig te Utrecht De nieuwe burgemeester is dus geen vreemdeling op het gebied van gemeente administratie, hetgeen zeker voor hern het Bestuur der gemeenle Oud-Vossemeer ge makkelijk zal maken. De heer Hamer behoort tot de A. R. partij en is Lidmaat van de Ned. Herv. Kerk. OUD-YOSSEMEEK. De eerste jaarvergade ring van do Oud-Voesemeersche IJrclob is alhier in de O. L. school gehouden atgeloopec winter heeft natuurlijk weinig sncces gebracht, omdat de wintervorst du eenmaal niet wilde meewerken wel ia het terrein driemaal onder «ater gezet, wat kosten meebracht. Aangekocht ia een pomp van f 125. De ontvangsten bedroegen f 256, de uitgaven f311, zoodat bet eerste boekjaar sloot met eeu uadeelig slot van f55. Alhier is aanbesteed het houwen van een vierde lokaal aan ds School met den Bijbelinge leverd werden 12 biljetten hoogste inschrijving f 5425 de laagste op één ds de heer M. C. van Driel te Ood-Vossemeer ad f4396, de laagste A. du Bnrck te Tholen ad f 4390. Bij de beste ding werd de gnnuing nog aangehouden. Door den heer C. W. Snijder, oud-burge meester, is tegen 1 April a.s. ontsLg gevraagd als lid van bet Algemeen Armbestuur eu als ambtenaar van deu Burgerlijken Stand. Elk voorjaar keert regelmatig terug op de slikken eu schorren in de Eandracht eu de Mosselkreek het iozame'eo van kreukelp, wat na

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1