I57 IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Nerveus en Overspannen Onrustig en Slapeloos Vrijdag 21 Maart 1930. Zeven en veertigste jaargang i, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. 'estie tusschen een vroegere kant te Stavenisse en zijn huishoudster. Mijnhardt's Zenuwtabletten Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, wartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, ranco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiénvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/i ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. LAND- ENTUINBOUW. elke maand te doen geeft, en bloemtuin, keuken en kelder. 1,2. helft Maart.) Nadruk verboden, edere tuinbezitter, bij gunstig weer, den zaaitijd is gekomen. Men kan van alles j den zomer gaarne op zijn tafel heeft, sla, ook nog spinazie en raapstelen, eze nog niet gezaaid heeft, doperwten, uinboonen, koolsoorten, wortelen en ■peterselie, enz. Men denke er aan de k diep in den grond te maken, anders lofvogels er zich moester van. Tusschen sren kan men sla zaaien die men echier Dogsten, opdat de scborseneeren niet in #3 komenook kan men om het bed oSi een rij sla planten. Weet u, dat men wieren gerust een jaar over kan laten slaan 7 lan dikker en langer en hebben niettemin smaak. Ie spinazie en raapstelen, als men deze 1 zaaien, zij opgemerkt, dat men deze et te dik moet zaaien en maar even werken. Van wortelen zijn o.m. bekende nde vroege deuvik, de Naarder tuin- Amsterdamscbe bak wortel. Radijs kan m de wortelen zaaien, men behoeft er ipart bed voor aan te leggen. Vooral leinen grondbezitter is het van belang pkje of stokje grond te woekeren. Zijn de jd,-dan plukke men ze uit, om de wor- te geven. Spinazie en raapstelen worden op afzonderlijke bedden gezaaid, maar rijen erwten en capucijners welke op afstand van elkaar komen. peulen worden in den hof niet gaarne I" ze straks bij do jonge aardappelen groente leveren. De doperwten gebruikt |3l" vandaar de naam de peulen H met peul en al. Sommigen hebben pers en peulen van elkaar te onder- k plukken soms de doppers, meeuende len zijn, af aleer er erwtjes in zitten en J vrouw kan dan de groente niet gaar wh is het verschil wel te zien als men van een dopper doorbreekt, zitten de n nog min of meer met vezels aan elkaar e peul is dit niet het geval. Deze heeli eu dunner scheedeu die door de dijende ibbeld zijn bij de dopper zijn de scheeden d. m erwten te leggen is van 't laatst van t, ja, tot in Juli maar dat late zaaien aan te bevelen als zoo vroeg, vroeger -februari blijft wisselvallig, en van een >mt zeer dikwijls woiuig terecht, waarom |(n na April geen erwten meer uit te €ieihoogie is zeer verschillend, en zoo d tusschen de rijen, welke men min- )r neemi. Wie zuinig moet wezeD met p vindt dit misschien wat ie erg, maar cimer3, zoo we zeiden, de lusschenruimie or verschillende groenten, eerst b.v. voor r spinazie, en zijn deze geoogst, voor it, b.v. komkommers. Bij een zoodanige n men een behoorlijken lucht- en licht- lammer", zoo kan men vaak hooren, „dat ade erwten- eu poulenteelt erwtenrijs ft, wanneer men althans hooggroeieude telen", 't Is waar, dat het in sommige eilijk valt om aan rijshout te komen, tllen we eren een vroeger gegeveD raad FEUILLETON. verder is afgeloopen met de kwestie Regius en Elisabeth la Coorière, ode geven de oude bescheiden geen reden konncD zijn geweest vaD het vertrek van den dooniné nit Tholen zijn belofte tot voldoening der ge- 3 te hebben voldaan, daaromtrent ver- aich in gissingen. 50 echter de Statennotolen nit dien 3 blijkt, dat er een belangrijke souq tfcand in de predikants-traktementeo ind Tholen bestond, en dit alstoen •m door den Rentmeester niet ten volle ld geworden. i in die dagen aan trouwbeloften een waarde hechtte en daarvoor er Diet kelijk van af kon stappeD, bewijst wel de formulier, waarvan ik nog een copie luidt al» volgt reerden A. meerderjarig jongeman en rjurige jongedochter, beiden wonende Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zennwsterkeode Glazen Baisje 75 cent. Bij Apoth. en Drogisten 38937 20 herinneren plant vlierstruiken Hebt ge een mest vaalt, plant er dan enkele van die struiken omheeu Ge krijgt dan in korten tijd niet alleen een ge- wenschie beicbaduwing van don mesthoop, maar verschaft u tevens het noodige materiaal voor erwten- rijs, hout' met fyne veriakking. en eveu duurzaam of nog duurzamer dau ander rijshout. Als ge om de vaalt b.v. een 6-tal struiken plant eu elk jaar er twee van kapt, dan hebt ge, zonder dat het u een cent kost, al vrij wat rijsjes. Deuk er evenwel om, dat de vaalt telkens eens moet worden omgezei, om het binnendringen der fijne wortels in den hoop te verhinderen. Wie heel geen erwtenrijs zich kan verschaffen, behoeft echter nog niet verlegen te zijn. Hij kan gebruik makon van gevlochten ijzerdfaad, dat zeer duurzaam is. De eerste uitgave moge wat grooter zijq dan voor rijshout, het doet daareuiegen langer diens'. Men neme gaas met wijde mazen aan het eind on zoo noodig ook in 't midden der rijen, worden paaltjes gepl atst, waaraan het gaas met krammetjes wordt bevestigd. De ranken hechten zich gemakkelijk aan het gaas vast, wanneer men ze af en toe een handje helpt. THOLEN, 21 Maart 1930. THOLEN. Dinsdag 18 Maart hield de Goöp. Boerenleenbank alhier onder voor zitterschap van den heerG. H. A Stouljesdijk, haar algemeene vergadering. Aanwezig waren 55 leden. Als secretaris voor deze vergadering werd aangewezen de heer D. H. van de Velde. Deze leest de notulen der vorige vergadering voor, welke ongewijzigd worden vastgesteld. De Kassier doet met genoegen rekening over 1929. De bank is vooruit gegaan en de winst weer grooter geworden. De bank heeft dit jaar meer dan 3 millioen gulden verwerkt. Aan het verslag ontleenen wij het volgende Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1930 250. Er werden in 1929 uitgegeven 423 spaarbankboekjes, 99 voorschotboekjes en 109 rekeningcourantboekjes. Het saldo der spaargelden bedroeg 1 Jan. 1930 f501248.89. Ontvangen aan spaar gelden f270.809.30, totaal f820.450.27. Uit betaalde spaargelden f319.201.38. Nieuwe voorschotten f77.600, terugbetaalde voor schotten f49.193. Saldo der voorschotten op 1 Jan. 1930 f 161.479.02. De rekeningcourant wees een saldo aan van f302.504.21 de schuld aan leden bedroeg f 113 967.26. De winst over 1229 bedraagt f2279.05 dit gevoegd bij liet reservefonds maakt f22832.71. De rekening wordt goedgekeurd en onder dank voor zijn uitstekend beheer weid de Kassier gedecharcheerd. Bij monde van den heer D. W. Klompe werd hel fin. verslag uitgebracht, waaruit blijkt dat de boeken in orde zijn bevonden en ook een woord van lof aan den kassier te te kenueu gevende, dat zij comparauieo sedert eeoigeD lijd voor elkauderen hebbeode op gevat een oprechte liefde eo genegeohrid Ie zulkeo effecte, dat zij comparanten geresolveerd waren oio met den anderen een wettig eo for meel huwelijk aac te gaao en geiiegOD zijd bonne moDdelioge beloften en engagement dienaangaande door eeo schriftelijke verbintenis nader te secu- reeren en te bekrachtigen. Zoo verklaren de respectieve Comparanten bij dezen hunne persouen wederzijdscb te verbiudeu om met den anderen te treden in den Heiligen Echt en Howelijken staat met belofte van 't zelve bij de eerste con- venable gelegenheid volgens de wetten en solem niteiten dezer landen te zullen voltrekken mits dien de wederzijdscbe toezeggingen arresteeren tot Dakomioge etc." Waren de betrokken personen uog minderjarig dan werden er de oamen der ouders er bij ver meld, die mede onderteekeoden. Later is deze gewooote in oobrnik geraakt, vooral ook tijdens de Braosche om wenteling kwam in de bepalingen betreffende het huwelijk ingrijpende verandering. Betreffende de in dit opstel behandelde kwestie vindt men in de notulen der gebonden classicale vergadering op 4 December 1685 te Bergen op Zoom nog het volgende aangeteekend „Het request vao Lysabeth la Coorière is ge lezen en toegestaen, namelijk, dat haer zullen voor zijn op keurige wijze gevoerd beheer. Hierna worden verschillende besluiten genomen volgens art 34 Statuten waarin bepaald wordt bet opnemen van maximum bedragen door leden. De rente wordt voor- loopig vastgesteld op 4% voor in te brengen en 5% voor opgenomen gelden. Behoudens nadere goedkeuring uit Utrecht. Thans komt aan de orde bestuursver kiezing. Dhr Haaijer wil allereerst hier eens wat bij opmerken. Hij hoopt geen van de be stuursleden te zullen krenken. Hij vindt dat het besluur met het stellen van ean- didaten de verkeerde weg opgaat, daar dit bestuur hoofdzakelijk bestaat uit land bouwers met kapitaal. Hij vindt dat het bestuur de afspiegeling moet zijn van de vereeniging. Hij gelooft dan ook dat het in het belang van de Bank zou zijn, in dien er ook in zouden zitten kleine land bouwers, menschen uit den middenstand en ook arbeiders die goed ontwikkeld zijn. Ook vraagt hij of er in de statuten niets vermeld staat over het bloedverwantschap der bestuursleden, ook dit gelooft spr. zal op den duur niet goed werken. Hf brengt dit in hel mrdden opdat het bestuur daar in het vervolg rekening mee zou willen houden. De Voorz. merkt op dat het niet alle kapitalisten zijn die in het bestuur zitting hebben. Ook is het de Boerenleenbank. Over het bloedverwantschap staat niets in de statuten en ook moet men niet denken dat het voor het bestuur zoo gemakkelijk is candidaten te stellen, want liet meeste aantal leden schittert in de regel door af wezigheid. Dhr Haaijer zegt dit gezegd te hebben omdat hij dit deze weëk boorde van andere leden, die hem vroegen of het be stuur niet te eenzijdig is samengesteld. De Voorz. merkt op dat het vroeger anders ging, toen werd er in de algemeene vergadering gestemd zonder candidaten en dat was allertreurigst. Dhr L. K. van Dijk vindt dat de heer Haaijer te laat komt, want op het conv. biljet staat dat voordrachten kunnen worden ingeleverd voor Dinsdag 18 Maart. Men gaat thans over tot stemming. Herkozen wordt met 54 stemmen den beer C. H. A. Sloutjesdijk. Hij neemt deze benoeming aan en dankt de leden voor het vertrouwen wederom in hem gesteld. Herkozen wordt als lid van den Baad van toezicht de heer C. H. C. de Wit met 51 stemmen. Als plaatsvervangende leden werden herkozen de heeren D. W. Klompe en J. A. Stouljesdijk resp. met 48 en 45 stemmen. De aanwezige h.h. nemen hun benoe ming aan. De voorz. wenscht hen geluk en zij dan ken de leden voor het vertrouwen weder in hen gesteld. Als afgevaardigde naar de alg. vergade ring werd benoemd de kassier dhr D. H. van de Velde en als plaatsvervangend dhr W. L. Klompe. Bespreking volgt over het pensioen voor den kassier. De voorz. meent dat wanneer iemand jaren zijn plicht heeft gedaan, men hem niet, wanneer hij niet meer kan, zoo maar weg kan sturen. De statuten zeggen niets van pensioen, maar wanneer de alg. verg. nu machtiging verleend dan kan daar werk van gemaakt worden. Dhr P. C A. de Wit vraagt of dit vol gens de wet verplicht is De voorz. antwoordt hierop ontkennend. Dhr Haaijer zegt dhr van de Velde werkt al jaren voor de bank en steeds is zijn werk boven alle lof, hij is de menschen altijd ter wille. Mij dunkt dat de leden dan verplicht zijn, wanneer hij zijn werk niet meer zou kunnen verrichten, dat zij ook zorgen dat hij pensioen heeft. Het is toch niet gaat heen en wordt warm. Spr wil ook nog even het salaris in het middon brengen. Hij vindt dat iemand betaald moet worden naar zijn prestatie. Hij zal niet verder over deze zaak spreken, maar bij vindt dat dhr van de Velde recht heeft op pensioen. Dhr J. J. Geluk kan zich volkomen ver eenigen met het gesprokene van dhr Haaijer. Nadat nog gevraagd was naar het bedrag voor het pensioen, wordt met alg. st. be- sloten het bestuur te machtigen. Met alg. st. wordt het bestuur gemach tigd 15 leden te royeeren, dit komt wegens sterfgeval, vertrek en ontzetting De voorz. dringt weder aan op het tijdig inleveren van boekjes. Het bestuur heeft echter besloten de boete van f 1 toe Ie passen De hh. P. W. Jansen en J. Bierens doen een voorstel om de boete te brengen van f 1 op f5. Dhr Haaijer vraagt dan of dit geld in de kas van den Bank komt? Hij zou echter voor willen stellen dit te geven ten bate van het Groene kruis. Enkole hh. verklaren zich daartegen, ten eerste is de bank geen filantropische instelling en len tweede zijn niet alle leden uit Tholen. Met 53 tegen 2 st. wordt besloten de boete te brengen van fl op f5. Het voorstel van dhr Haaijer wordt aan gehouden tot het volgend jaar. Dhr Haaijer zou de termijn van inleve ring w lleri brengen van 3 maanden op 14 dagen. De voorz. raadt dit af, waarna 3 maan den gehandhaaft blijft. Spr deelt tevens nog mede dat degene die zijn boekje nog niet heeft ingeleverd 8 dagen uitstel zal ter hand gesteld wordeo alle de intunnatiën, attest tiëu eo voorts alle de handelingen in collegio quahficato te Stavenisse en in de classis gehoodeu in hoe*) te dienen daer het behoort met order asn het collegio qualificato tot Stavenisse geeo attestatie van afscheijt te geven aan ds. Regias noch eenige verdere iaformalie of attes tatie aeü Lysabeth la Conrtère tegeo Ds. Regies". Wellicht heeft Elisabeth de daarin genoemde stokken noodig gehad voor eeo proces, doch daaromtrent is mij niets bekend. Omtrent douiiné Regius vindt men in ver schillende biografische werken een levensbe schrijving, waarnit ik het volgende overneem en aanval Hij werd op 5 November 1655 geboren op het fort Fredenk Hendrik tijdens ziju vader, mede Johannes geheeleo, aldaar predikant was, welks bezetting met die van de sterkte S'. Kruit aan den rechter oever der Schelde bij Lillo ge legen destijds een afzonderlijke kerkelijke ge meente voirnde. Als jongeling studeerde hij aan de Hooge school te Utrecht en promoveerde aldaar in 1676 tot Doctor in de wijsbegeertehij begon zich daarna op do godgeleerdheid toe te leggen en werd het volgende jaar proponent bij de classis te Edam. In 1679 werd hij predikant te baten burg en in 1581 te Staveuisse. in dit geval. Van de laatstgenoemde gemeente vertrok bij naar Franeker, alwaar hij door de Staten van Friesland tot bet hoogleeraarsambt in de wijs begeerte werd geroepen, welke waardigheid hij op den 17 Jooi 1686 aanvaarde met een rede of oratio de methode philosophaudi. Daar hij als professor de wijsbegeerte van Anstoteles voorstoDd, had hij voortdurend twist met de aanhangers der Cartssiaansche leer, het geen hem eindelijk begon te verdrieten en waarom hij zich op de geneeskunde begon toe te leggen. In 1696 tot medicinaal dokter, honoris cansa bevorderd, ging bij de praktijk in zijn woon plaats nitoefeDen, hetgeen hij volhield tot aan zijn einde, dat voorviel op 9 September 1738. Hij liet echier zijn studie io de wijsbegeerte niet varen van zijn hand verschenen tal van geschriften op dit gebied d;r wetenschap alle ir. het Latijn geschreven. Hij is gehuwd geweest met Cornelia Stamperios, dochter van Wilhelmus Stamperios, predikant eau 1655 1690 t8 Scherpenisse eu Cornelia van Alphen, waarbij hij negen kinderen had, waarvan er vier hem overleefde!]. Een zijuer zonen, Johannes genaamd, ia predikant geworden en komt. als zoodanig voor te Retranchemeut en later te Biggekerke. Tholen, 17 Maart 1930. C. HOLLESTELLE.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1