IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 6 Vrijdag 14 Maart 1930. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, SI. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud Vossemeer erste Blad. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. 01 Zi rii blad verschijnt eiken Vrijdagavond, rtaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, yico per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. 1NTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17'/j ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. I/OOR DEN DIENSTPLICHT. iter van Tbolen maakt bekend, dat voor de ingeschrevenen voor den er gemeente zining zal boaden te tt in de Gemeente-Bewaarschool, op 1930, des voorinidiags te 11.30 uur, ingeschreven in het inschrijvings- 1931 dezer gemeente onder de 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 21, «/namiddags te 2 uur voor de volg- :'31, 32 en 34. ^zonderheden omtrent deze keuring Ie aanplakbiljetten, aart 1930. 16 n ing DRANKWET. en Wethouders van Tholen brengen unis, dat op 4 Maart 1930, bg hen i verzoekschrift van Johannes van Oost eer, wonende te Poortvlier, oun verlof p van alcoholvrijen drank in de na- eiten, welke gelegen zijn langs de het Oostelijk gelegen vertrek en de esten gelegen lokaliteit (winkel) van dastraal bekend gemeente Tholen, 7, plaatselijk gemerkt no. 8, en ge- atermarkt aldaar. weken na de dagteekening dezer be ieder tegen bet verleenen van dit bezwaren bij Bargemeester en Wet en. laart 1930. 19 ester van Tholen maakt bekend, eslag, den 19 Maart 1930, des uur eeu openbare vergadering i» belegd. tu behandeling stukkeu og Terojenigvuldigiugcijfer voor de dijke Inkomsten-Belasting. der verordening op de heffiog otea op de Grondbelasting. Gemeeote-begrootiug voor 1929. idscbe verhuring van eeu pakhui*, van grond, voor de Schoolstraat. 13 Maart 1930. 18 LUINIVEETEELT. en, deze rubriek betreffende, kuanen door iné's worden gezonden aan dr. te Hennepe Postzegel van 7.5 ct. s worden gezonden a tingel,96a, Rotterdam itwoord insluiten en blad vermelden. Winterwerk. m chte winter met ijs en sneeuw zich inud heeft, is het noodzakelijk er op luzgn daar iederen dag plotseling de g kan vallen en dan zou dat na het chte weer dat wij op het oogênblik Oleer schade aan de kippen doen dan CJelijk aan gewend zijn. Vele kippen aan den leg, misschien wel te flink ran het jaar, waarin we alleen sterke ■■I houden als we daar ook voeder naar n we aan dou anderen k nt gauw de 1 kunnen prikkelen met veel eiwit, ei misère door ontslaat. In andere r J^naiuur zelf al eenigszins tegen ten tr is natuurlijk oe huisves'ing hoofd- n moeten bij nat, guur weer of sneeuw IrOaheelon dag binnen blijven en dan hijn hei hok zich veel meer dan 's zomers. en spleten werken schadelijk en ymen het hok in dat opzicht grondig TV.iet vooral ook op de plaatsen waar achts zitten en als de noordelijke kant rtfj1 *3' kre,,£ 'laar dan als hel »tteu. zakken of dergelijk materiaal eeD ]0io het hok aan. ,/Olking moot ook goed nagekeken worden, i er trekt door de minste of geringste '0'uren die niet al lQ best Hui on" of I hersteld worden. men ook weer niet al te bang te zijn zelf. Kippen verdragen drooge koude hl en om uit augsi voor koude alle sluiten of zelfs het hok te verwarmen, an te raden. Ventilatie moet er zijn, ten frissche lucht hebben en als het kon men beier 's avond» voor de zit vlakken hangen, dan alle ventilatie af zakken moeten natuurlijk weer in aDders §0ven aanleiding tot chimraelige atmosfeer. Bovendien zijn 9piS 0Q zelfs ongewenscht. ïhaar het geweldig koud is.wordpöde iclwwarmd. Zoo zag ik verleden jaar in i I»kken, geheel van steen opgemetseld 6t in en ook in Canada zag ik ver- ^en houdt daar echter de tempe ratuur maar even boven het vriespunt, van eigenlijke verwarming is dus geeu sprake. Als het drinkwater ontdooit blijft, is de temperatuur goed, zoo ongeveer 4 a 50 C. boven nul. Kleine hokken verliezen naar verhouding meer waimte dan grootere, 10 kippen bunnen hun ruimte niet zoo goed verwarmen als 300, dus kleinere hokken moeten beter beschut zijn dan grootere. Als de kippeu niet veel buiten komen, krijgt men in het hok natuurlijk veel gauwer eeu vieze lucht dan anders, daar zoowel de mest als de kippen zelf een eigenaardige luchi afgeven. De mest ruikt ook bij het eene voer heel anders dan bij het andere en verschilt ook sterk in hoeveelheid. Op het oogênblik neem ik in vier hokken ieder van 50 kippen eeu proef met verschillende soorten diermeel en vischmeel, de verschillen in de mest alleen zijn soms c-en half pond per nacht en zullen overdag ook wel een half pond bedragen. Ik weeg alleeu de uiest van de mestplank, 's morgens en deze bedraagt zoo gemiddeld 2 K.G. Het spreekt vanzelf dat de mest als het ware in een dun laagje over de raes'.plank uitgespreid, veel reuk verspreidt on dat het beste middel daartegen is iedereu raorgon de mestplank schoon te maken. Dit gaat het beste als men haar met een dun laagje zand-; zaagsel of turfmolm bedekt, waardoor men de mest veel gemakkelijker weg kau halen. In het buitenland zag ik veel hokken waarbij de mestplank feitelijk een schuif is, die men naar builop kan schuiven. Men trekt haar dus 's morgens buiten het hok, maakt haar schoon en schuift haar als een lade weer Inliet hok. Hierbij moet meu uiterst oppassen, dat op de plaats waar de plank door den wand vau het hok schuift, geen tocht kan ontstaan door kieren. Meu moet deze plaats dus met een extra sluiting voor zien en dan kan men op deze manier heel gemak kelijk de hokkeu reinigen zonder in het hok zeif te kruipen of de kippen te verontrusten. Nu ik toch over do mestplank bezig ben, wil ik daarover nog iels vermelden dat vau zoo groot hygiënisch belang is. Men moet eens opletten hoe in sommige hokken de kippen de gewoonio hebben zich tusschen de ziistokkeu ie laieu zakken en op de mestplank gaau loopen en scharrelen. Als de zii stokkeu te hoog zijn, kruipen ze daar onder door en bevuilen zich op die manier heel sterk. Nu is de mest als er kwestie is van besmoitelijke ziekten of wormen direct besmei en gevaarlijk en kippen die op de mestplank loopen, besmetten snavel en poolen en besmetten daardoor drinkbak, voerbak od strooisel op den bodem. Om dit nu te voorkomen, kan men onder de zitstokken oen raam van gewoon kippengaas aanbrengen, dat dus op de mestplank rust. De mest der kippen valt er doorheen, doch de kippen kunnen niet meer op de mestplank loopen, als men er maar voor zorgt dat dit gaasraam een centimeter of vijf boven de mestplank ligt. Op die manier kan men heel eenvoudig weer een hoop be smetting der kippen onderling tegeugaan en bij ziekten als tuberculose, diphiherio, wormen bereikt men op die manier al aardig resultaat. Zorg voor frissche lucht en reinheid en vooral droog! Verder voorkomt mou op deze manier ook de kwade gewoonte van sommige dieren, die 's avonds niet op de zitstokken gaan zitten maar op de mest plank kruipen. Over het algemeen moet men er voor waken, dat de kippen 's avouds niet ergens apart gaan zitten in een hoekje van het hok. Zet zulke dieren 's avonds als het rustig is voorzichtig op de zitatok en doe dit «enige dagen ach'ereon. Ze leeren dan deze gewoonte wel af. Dr. TE HENNEPE. LANDBOUW EN VEETEELT. Uit het jaarverslag der vereeniging V.P.Z. blijkt dat in Oust Zuid-Beveland en een gedeelte van Tholen met inbegrip van St. Pbilipsland nog niemand of Lijna nie mand lid is van de V.P.Z. en de betrokken afd. aldaar wordt ernstig op het hard ge drukt, de braak liggende terreinen eens krachtig te bewerken o. tn. wordt verder vermeld dat 25902 broedeieren werden af geleverd en wel door Zuid-Beveland 1522. Walcheren 1724; Noord-Beveland 3952, Oost Z. Vlaanderen 7295; Tholen 2104, Schouwen en Duiveland 3519, en West Z. Vlaanderen 5776. ONDERWIJS. Tholen. Benoemd als onderwijzer aan een Openb. Lag. School te Vlaai-dingen, de heer A. Kievit, onderwijzer aan de Openb. Lag. Schoot alhier. TWEEDE KAMER. Vrijdag is de Kamer verder gegaan met de winkelsluitingswet, nadat de heer Van den Heuvel verlof was verleend tot het houden van een interpellatie over de land bouwcrisis, welke op een nader te bepalen dag gehouden zal worden. De heer Oud meent dat wanneer men vrijheid over de geheele linie wil, men vaag de vrijheid van enkelen moet beperken. Hij noemde als voorbeeld het bakkersbedrijf. Spr. zette uiteen de voordeelen eener rijksregeling boven plaatselijke regelingen. De plaatse lijke verordeningen loopen te veel uiteen om een doeltrefïende Zondagsrust te be vorderen. De heer van Dis zou over alle bezwaren heen kunnen stappen, als de Zondagsslui ting zonder uilzondering zou worden door gevoerd. De heer Schokking vroeg zich af of het wel een gelukkige gedachte was de Zon dagssluiting vast te koppelen aan de win kelsluiting. De minister kwam toen aan het woord. Minister Verschuur achtte de winkelslui tingswet een aanvulling van het werktijden besluit. Alle pogingen om de Zondags- sluiting te verzwakken, zal hij naar ver mogen willen beletten. De winkelsluiting is een midderistandshelang hij uitstek. Een groot verlangen is in het algemeen naar de winkelsluiting. De rechtsgrond dat hij moet komen ligl niet in de concurrentie verhouding, maar dat de hedrijfsgemeen- schap een eenheid, een realiteit is, waarbij de handeling van de één van invloed is op de omstandigheid van den ander. Zoo is het met de winkeliers, zij hebben vrees voor elkaar. De overheid kan alleen hier het verlossende woord spreken en dit is dan geen dwang zooals dat wordt uit gedrukt. Door juist die vrees weg te nemen zal het middenstandsbedrijf op een booger niveau gebracht worden, waar het nu door onwil van enkelen niet wil komen. Hierna is gerepliceerd. Dinsdag is men voortgegaan en veel is er toen weer gesproken. Art. 2 van het wetsontwerp, inhoudende de verplichte sluiting van winkels op Zondag en van des avonds ,8 tot des morgeus 5 uur werd aangenomen met 73 legen 9 st. Alleen de liberalen met de heeren Wijn koop en Braat waren er tegen. Toen is men begonnen met art. 3 over de uitzon deringen. De wet is tuen niet soepeler ge worden maar er is nog een en ander meer verboden. De heer van Dis wilde het volgens de andere heeren te ver drijven en alleen openstelling van de apotheken en de hotels (logeergasten) behouden. Alleen de twee staatkundig gereformeerden stemden er dan ook voor. De heer Lingheek zeide Al drijft gij deze voorschriften tot het onzinnige toe, gij brengt Gods dag geen stap verder gij maakt er een dag van kleine kwellingen van en de lieer Schokking merkt op dat de mensch er niet is voor den Subbath, maar de Sabbath voor den metisch. De heer Van Rappard diende een amen dement in om tabaksartikelen na bezetten tijd in café's voor verbruik ter plaatse althans nog te mogen verkoopen. De mi nister bestreed dit amendement en het werd verworpen. Wanneer dus iemand des avonds na 8 uur in een hotel komt, en hij vraagt een sigaar, die mag hem dan niet verkocht worden. Tabaksautomaten mogen er echter wel komen. De heer Van Hellen- berg Hubar diende hiertegen een amen dement in maar het werd verworpen. Wel heelt hij kunnen bereiken dat in de kiosken aan stations na sluitingsuur geen hoeken etc. meer verkocht mogen worden, alleen dag- en weekbladen. Woensdag werd de behandeling voort- j gezet. Volgens art 4 zal de Zondagsluiting nu verplicht zijn, ten aanzien van winkels, waar uilsluitend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerken en chocolade wordt verkocht op 1 Januari, 24, 26 en 31 Dec (natuurlijk voor zoover deze dagen toe valligerwijze met Zondagen mochten samen vallen). Ten aanzien van bloemen winkels op 1 Januari, 15 Augustus, 1 en 2 November, 24 26 en 31 December. Bij deze twee had de minister nog voor gesteld, om deze gelegenheden ook open te stellen op eersten Kerstdag, Paascbdag en Pinksterdag, maar de Kamer nam dit niet aan. Dan is de Zondagssluiting niet verplichtend ten aanzien van melk-, visch- en fruitwinkels tot 12 uur des middags, uitsluitend voor den verkoop van melk, room, visch en 1 ruitDe heer Smeenk wilde deze gesloten hebben om 10 uur, maar de minister raadde dit af. Uok werd ingetrokken een amendement van Vooist tot Voorst om ook de slagers het recht te geven hun winkels lot 12 uur open te houden ilet vei bod van verkoop op Zon dag geldt ook niet voor winkels waar uit sluitend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt verkocht, gedurende ten hoogste 4 achtereenvol gende uren, liggende tusschen 9 uur des voormiddags en 8 uur des avonds, in dien de uren van verkoop aan de toe- I gangsdeur zijn vermeld. Mr. van Rappard wilde ook de mogelijkheid scheppen tabaks- artikelen gedurende evenveel uren Ie ver koopen. De minister achtte dit nietnoodig en liet amendement werd verworpen. Een amendement van Dis latere avondsluittng niet loe te staan voor dagen voorafgaande aan roomsche feestdagen wordt verworpen alleen de heeren Lingbeek en Zandt steun den hem. Een amendement Snoeck Henkemans dat de mogelijkheid bood de winkels ook in den avond vóór Goeden Vrijdag wat langer open te houden werd z. h. s. aan genomen. Evenzoo een amendement van ITe lenberg Hubar, dat het sluitingsuur voor bakkerswinkels op 25 December op 8 uur bracht, in plaats van om lü uur. De liberalen wenschten aanleekening dat zij er tegen waren. Toen kwam aan de orde art. 5 Dit treft bijzondere maatregelen voor de Israëlieten. Hierop kwamen ook amendementen en was er ook een van den heer van Dis, wat hierop neerkwam, dat ook de Israë lieten nimmer op Zondag iets zouden kunnen verkoopen. Het amendement werd verworpen, alleen de heer van Dis was er voor. lntusschen trachtten verschillende heeren de wet nog te verbeteren en er waren amen dementen genoeg. De heer van Dis had een om het veulen op Zondag te verbieden, Rappard om het venten op Zondag met drinkwaren toe te laten, v. d. Bergh dat van geringe eetwaren op Zondag en allen werden verworpen. En zoo waren er nog lal van amendementen die voornamelijk ten doel hebben om alle verkoop op Zon dag onmogelijk te maken en doordat de minister ze voor niet aannemelijk ver klaarde werden de meesten ingetrokken. De beraadslagingen worden heden voort gezet. THOLEN, 7 Maart 1930. Donderdagavond hield de vereeniging „Landbouwbelang" alhier haar algemeene jaarvergadering in de bovenzaal van J. Engel vaart. De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom,in zonderheid den heer Siebenga, Secretaris dei Z. L M., die na afloop der huishoudelijke werkzaamheden een lezing zal houden, en een film zal laten draaien. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en ongewijzigd vastgesteld. Uit het verslag van den secretaris bleek dat de vereeniging 63 leden lelt. De rekening van 1929 is onderzocht en in orde bevonden. Bij acclamatie worden herbenoemd tot leden van de commissie lot nazien der rekening en het nemen van monsters de heeren I'. .1 van As en W. M. Geluk. Gekozen wordt als bestuurslid in de vacature 1. van 't Hof de heer A. C van Luijk, die deze benoeming aanneemt. De Voorzitter spreekt woorden van dank voor de lange jaren van aangename samenwerking met den heer van 't Hof. Een der leden vond dat er zoo weinig reclame gemaakt werd door de vereeniging wat betreTt den uilslag van de levering van kunstmeststoffen door het Centraal Bureau, daar de prijzen aan het Centraal Bureau aanmerkelijk lager zijn. Dit doet de ver eeniging ook meer in leden toenemen, wanneer men dit weet. De Voorzitter zegt toe dat hiervoor gezorgd zal worden, maar er zijn wel eens bezwaren, daar de prijs n et altijd dadelijk bekend is. Hierna.kreeg de heer Siebenga het woord voor zijn leiiig over den afzet van onze landbouwproducten. Spr. liet daar zeer duidelijk in voorkomen, dat men te weinig let op de concurrenten op de groote wereld markt en maakte dit met cijfers duidelijk. Ook moeL volgens spr. zeer gelet worden opde verpakking en sorteeiing dergoederen en hij gelooft 'wanneer dit goed ter. hand wordt genomen de naam van onze productei)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1