DE BESTE KWALITEIT pemt vastrecht Weinig kosten Veel gemak s VRAAGT D A T I S RCTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING *1 k ooping anVossemeer. ondyj ;,IaLt 11 MAART 1930, ioe Ï-VOSSEMEER. °n \m la, BOEDEL olireninspan Scholen. )le'Vgereedschappen Verpachting van zeedijken en karreveiden te Thoien. den zeedijk van den polder Schakerloo en de daaraan grenzende karreveiden; den zeedijk van den polder 1500 Gemeten. N. V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits- Maatschappij. GEVRAAGD EEN BOUWKUNDIG OPZICHTER-TEEKENAAR. BEROEMDE MANOEUVRE CHOCO LAAD (MELK EN PUUR) MET GELDIGE K W A T T A per reep KANTOOR THOLEN. Postgiro no. 3025 Zitdag St. Maartensdijk, St. Annaland Oud-Vossemeer Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. mms Er biedt zich aan 10 38876 een Heeren- en Dameskapper SANGUINOSE uit Kruiden bereid. Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. wacht u voor namaak. de lijsten der stemgerechtigde ingelanden de lijsten der stemgerechtigde Ingelanden de lijsten der stemgerechtigde Ingelanden ifagen bij de N. V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij te Middelburg. oog li wgezffl gen VAN DE VELDE dien e teo verzoeke van deo lendbonwer te Ood- de NV ■t |lfti 10 oor, vóór ayo werv. i" 8et uPeni>aar vel" jjjj boekoeerrie ond 10 jaar, jaar, ingeschreven in ^verkk» 6 tweeiarige »aa"aDi 2 karren, veerkar, .jl Jrolilede, ploegen en )ie,l ten, sleper, slede, rol- te lhont, 2 waterbakken, s zy[peeën, hooi en boon- "e en niet solide koopers IrJde borgen itellen of u pl 30 88858 dihe|iK00PING hiel VAN DE VELDE ten verzoeke van IS hf J. GOEDHART— ag 15 Maart 1930, j1.61 ,wee uur, op het School- Kalisbuart te Oud- iele! 26 38874 ook'ênbaar verkoopen lak bestaande uit: t tod orii Pailijjes, Petroleoir lm Blkist, Keuken ifiets (nieuw), o, Lampea, Vulkachel, sooosbed met matrassen, naa®** Paf'"'eumstellen, kengereed- groote Hl leerboeken, enz. ort« iieiiB KJ. VAN DE VELDE te ten verzoeke van den .N DUKE, landbouwer, holen, op neifl 19 Maart 1930, igfjt 10 uur, op de door )inte hofstede „Dijkzicht", nitodpolder aldaar, in het hedcoopen j., idem 6 j., veulen 3H 9 koeien, waarvan 8 ik) ïtf 1 op kalven staande, lijkvaars, 5 anderhalfjarige liarliog vaarzen, 1 stier, vai» k 6 maanden) 2 melk- r.oopvarkens, 30 kippen lijIeecden, 3 ganzeo. |n», stoomdorschmachine 3g(, Dieselmotor en 2 graan- 2 karren, rolslede, ig| tank, rijtuig op veeren, deerp5 slede, weidesleper, egeu in soorten, colt - stel scharren, wiedma- j^cbine, maaimachiDe met 2 handwiedmachines, eraardappelkistjes, maat, fierder, windmolen, aard- 3 ^'machine, peemoleu, 8 motor met riemen, kui- zvïlhonten, klaverruiters, eeften, bascule en ge- 3StiStmoeder (nieuw model), Brfio, schoppen, hooi en ]in den put, ougeveer r. voederbieten, waterbak dr.JHDen. dschappen als Melk- 1 iJotte", toimelkarn enz. r ^verkoop van het vee 'uur aangevangen, en niet soliede koopers Ide borgtn stellen of 59 38890 Het Bestuur van liet Water schap „de Vrije Polders onder Thoien" zal op Zaterdag 15 Maart 1930, 's avonds half zeven, in de herberg van J. Engelvaart, in het openbaar trachten te ver pachten voor 7 jaar, ingaande 1 December 1930 een en ander op 1 Maart 1.1. ter verpachting aangeboden. De perceelen worden thans (liet gecombineerd. De perceelen zijn vermeld op kaarten, die tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar zijn hij den Waterbouwkundige en den Ont vanger-Griffier. 40 38844 Namens gemeld bestuur J. M. WAGEMAKER, Dijkgraaf. D. VAN DE VELDE, Ontv.-Griffier. practisch goed onderlegd en met voldoende ervaring, hoofd zakelijk voor het toezicht bij den bouw van schakel- en trans formatorstations. Het bezit van diploma bouw kundig opzichterof een daarmede gelijkstaand, strekt tot aan beveling. Aanstelling tijdelijk. Eigenhandig geschreven sol- licitatiën, waaruit moet blijken bij welke bouwwerken reeds zelfstandig toezicht is uitgeoefend met opgave van genoten opleiding tegenwoordige en vroegere be trekkingen, referentiën, verlangd salaris en datum, waarop in diensttreding mogelijk is, onder bijvoeging van copie-getuig- schriften te richten tot de Directie van de bovengenoemde Vennoot schap, Koepoortstraat N 29 te Middelburg. 38 38885 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND maken bekend, dat door hen op Dinsdag 11 Maart 1930 ter Provinciale Griffie ge durende dertig dagen (op Zater dag van voorm. 9 tot nam. 1 uur, op andere werkdagen van 9 12.30 en van 1.30—5 uur) ter inzage zal worden neerge legd eene aanvrage van M. J. MALLEKOOTE te GOES om vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst van Stavenisse overSt. Maartens dijk, Scherpenisse en Poortvliet naar Thoien, en omgekeerd (dagelijks met uitzondering van den Zondag). Gedurende voormelden ter mijn kan ieder belanghebbende schriftelijk bezwaren bij bun College indienen. Bovendien kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht bij eene uit hun midden benoemde commis sie, die daartoe op Donderdag 10 April a.s. des namiddags te 2 uur in het openbaar zitting zal houden in het gebouw van het Provinciaal bestuur te Mid delburg. 37 38872 Middelburg, 28 Februari 1930. KWATTA'S KAPITAAL ƒ50.000.000 RESERVE f20.000.000 78 24074 PRIMA FRANSCHE COGNAC, per flesch f 2.25 7i f L25 5% cassa bons. 9 38842 Aanbevelend, Fa. J. C. VAN DER STEL. goed met het vak bekend. AdresElstraat 59 Den Haag. Voor allen die zich zwak en lnsteloos gevoelen j die spoedig ver moeid zijn lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering die uitgeput zijn tengevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in rog of lenden, is de SANGUINOSE het aangewezen middel. SaDguioose verrijkt heel spoedig het bloed, eD geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen geeft een gezondeu eetlust j ver oorzaakt eene algeheele levensopgewektheid. SANGUINOSE kost per fl. f2— de 6 fl. f 11.—12 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c/4 VAN DAM Co. Den Haig Te Thoien bij L. G. van Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth. te lerueke bij A. M. Steketee. 50 17650 ONTVANGEN voor bet a.s. seizoen de nieuwste modellen in Dames- en Kinderhoeden. 38894 8 Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER, Kerkstraat 13, Thoien. Het BESTUUR van het Water schap, „DE VRIJE POLDERS ONDER THOLEN" brengt ter kennis van belanghebbenden dat voor het dienstjaar 1930/31 zijn herzien en tot 22 Maart a.s. ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage zijn gelegd. Namens het bestuur voornoemd J. M. WAGEMAKER, Dijkgraaf. D. VAN DE VELDE, 38901 22 Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van den polder DEURLOO, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor het dienstjaar 1930/31 zijn herzien en tot 22 Maart a.s. ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage zijn gelegd. Namens het bestuur voornoemd P. C. A.- DE WIT, Dijkgraaf. D. VAN DE VELDE, 34902 21 Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van de polders BROEK- en ROOLAND brengt ter kennis van belanghebbenden dat 38903 22 voor het dienstjaar 1930/31 zijn herzien en lot 22 Maart a.s. ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage zijn gelegd. Namens liet bestuur voornoemd C. W. SNIJDER, Dijkgraaf. D. VAN DE VELDE. Outv.-Griffier. 100 38853

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 5