Naar aanleiding rao de vertueken ran de arbeidabonden van de vorige vergadering stellen B. en W. voor weder een werklooaencomtniaaie te benoemen en wel evenals vorige jaren be staande uit de beeren M. den Engelsman, A. C. Heijboer, A. de Weijie en de secretariesen van do bond in. Dhr Heijboer zon liefst niet voor een herbe noeming io aaomerkiDg koraeo, daar er no een groot werkgever in het midden is. De voori. acht dhr Heijboer er het geschikst voor, deze ia altijd op het dorp en kan de toe standen beter nagaan daö de heer vaD Gorsel, die zijn werkzaamheden altijd op de hoeve beett en dus niet op bet dorp is. Dhr Heijboer neemt dan zijd benoeming weder aan. Spr merkt nog op dat de heer van Gorsel de vorige vergaderiog gesproken beeft dat zoowel de georganiseerden als de ongeorganiseerden steun zullen ontvangen. Dhr den Engelsman merkt op dat dit bet werk ia voor de commissie om dat oit te makeo. De voorz. heeft nog een mededeeliog ouitreDt de begraafplaats. Hij is daar van den wioter eeos wezen zien eu bet is daar een verschrikkelijke toestand. In de graven stsal geregeld water en er is nog meer, maar apr zal alles niet noemen. Nu is er al eeos eerder over gesproken om bet kerkhof op te boogen, maar tot op heden nog niets vaD gekomen nu heeft bij er met zijn modewet houder over gesprokeo eu sielleo B. eu W. voor om bet kerkhof op te hoogen ter zijde waar gegraven wordt. Spr heeft toen voorgesteld om te trachten dat de grond voor uiets aan het kerkhof komt en dat voud zijn medewetbouder goed. Hij is daar toen voor' op uit geweest en degeDeö, waar bij is geweest, waren bereid een kar en paard af te staar. De grond die zal moeteo worden aangeschaft is 100 M3. eu spreker is daarvoor al bij van Westen geweest en die beeft gezegd voor 60 cent per kar, zooveel als er opgeladen kan worden. Als na besloten wordt om dit te laten doen dan zal hij probeeren om het voor dit doel nog wat goedkooper te krijgen. Ook kao dit werk dan door de werkloozeu worden uitgevoerd. Het ge- heels zaakje zou dan ongeveer kosten f 50 of f 60. Dhr Mees kan hier ten volle mee meegaau. Dhr van Gorsel kan er ook inee meegaan, het is ten volle toegelicht, maar nu ziju er paarden- houders die hun man niet kunnen missen of indieu hij er bij gegeven wordt, is het dau niet billijk dat die knecht daar iels voor vergoed wordt, want spr gelooft, dat dit «el eens bij sommigen een groot bezwaar kao wezen. De voorzitter zegt dat ze allen hebben toe gezegd eu dit zou dan toch waL kleingeestig wezen en ook witdeu B. en W, dau Maaodag reeds beginnen. Wetb. Daaue is bet hierover met deD heer van Gursel eens, hel zal vau den patrooD af bangen. Spr acht het misschien beter als mes onder werkloozeu uitziet naar personen die met psarden kunnen omgaan. Dhr vau Gorsel wilde dan ook nog wijzeD op de ontwatering van het kerkhof, is bet niet mogelijk dat er gedraineerd wordt. Dhr deu Engelsman merkt op dat er zelf io de padeD graven liggen. Dhr van Gorsel wist dit Diet. Hij wil ech'er opmerkeo dat de sloot bij Veraart vol waler zit, want dit ia uiel goed voor de afwatering. De voorz. anlwoordt dal hier Veraart op ge wezen is en het is hem aangezegd, dat hij deze zoo spoedig mogelijk moet uitdoen. Met alg. st. wordt goedgevonden het kerkhui te verhoogen. Bij de roodvraag vestigde dhr van Gorsel de aandacht op den toestand in het Kerkwegje, hij vraagt of het niet mogelijk is dat dit door de werkluozen wordt iu orde gebracht. Welh. Daane antwoord! er voor te zijn dat het geld dat voor de werkloozen wordt uitge trokken verwerkt wordt, daarom de gemeeule maar lateu oppoetsen, de oud-burgemeester wilde daar vroeger niets van hooren, maar spr. heeft daar steeds op aangedroDgen. Dhr van Gorsel zegt wij zitten no zonder burgemeester en dat kan nog lang, maar het kan ook kort doreo. Hij vraagt of het nu niet goed zon zijn, dat er een tijdelijk wethouder benoemd wordt, wanueer iets niet io hel rechte spoor loopt en de eer.e wethouder is er tegen en de aoder is er voor, dan heeft de voorzitter nog de beslissende slem. Hij stelt dan ook voor een tweede weihouder te benoemen. De voorz, antwoordt dat hij hierover in de welhoadersvergaderiog zai spreken eo dan zoo spoedig mogelijk een raadsvergadering beleggen. Dhr Heijboer steunt het gesprokene vau den heer van Gursel. Weth. Daane zegt gesprokeo te hebben over het plein van de R. K. School en hij heefi t en aangetoond tegenover de heereo Heijboer en van Gorsel, dat dit volgeos de wet billijk i». Hij heelt dus niemand gekreukt, en nu doet het hom pijolijk aan dat de heer Vermet daarom i ging tegenstemmen. Dbr Vermet meent dat het benoemen van een tijdelijk wethouder nu beter kan gebeuren dau later De voorz. antwoordt dat dit eerst zal besproken worden in de welhoodersrergadering. Dhr Heijboer vraagt of de rapporten van de. Waterleiding nog niet circuleereu. De voor?, vtDdt dit een overbodige vraag van den beer Heijboer daar bij dit van de «eek reeds aan den secretaris ook heeft gevraagd en deze De voorz. zegt toe dat ze over enkele dagen zullen worden roodgezonden. Hiernaar zou nog een discossie ontslaan zijn luss.cbeu de bh. Heijboer en Daane over he verdwijnen van den Bijbel fan de school, maa de voorz. sloit de vergadering. GEMENGD NIEUWS. rijder W. Ciaessen, op weg naar Helden- Panningen, is bij het uitwijken voor een kip tegen een boom gereden. Met ernstige inwendige kneuzingen werd de man opge nomen en naar het Louisehuis te Roer mond overgebracht, waar hij is overleden. Hij was ongeveer 30 oud en ongehuwd. Gearresteerd. De Haagsche politie heeft Maandag te Haarlem, waar hij den laatsten tijd woonde, gearresteerd den bankier P. J. F. K., op Goed afgeloopen. Op het dak van een pand aan de Hoog straat te Rotterdam waren eenige jongens grond van vermoedens van verduistering aan het spelen. De 14-jarige A. van H. j van een groot bedrag aan geld en effecten viel daarbij op een glazen lantaarn en kwam een verdieping lager op een bori zontaal raam. Ook dit vermocht niet zijn val te breken. Weer een verdieping lager lag eveneens een horizontaal raam. Doch gelukkig bleef de knaap hier op de span ningen liggen. De scherven kwamen in en onttrekking van gelden aan de kas der gefailleerde Provinciale Bankvereeniging te 's-Gravenhage, waarvan hij directeur was. Een ruzie met goeden afloop. Woensdagavond kreeg in Den Haag een uitstalling van schoenen terecht, waar 'sxi-chauffeur met zijn vrouw ruzie. a :„u. n. Sedert kort waren ze nog maar getrouwd, maar het ging niet goed tusschen die twee, ook woonden ze niet meer bij elkaar. Een goede vangst. ue vrouw ging echter klagen dat haar De heer S. uit Oegstgeest, bij wien dezer man haar veel te weinig geld stuurde, dagen werd ingebroken, zag op bet perron Zoo besloot ze hem op de standplaats op te Leiden iemand loopen met een koffer, te zoeken, waar dan de ruzie ontstond. eenige schade werd aangericht. De jongen bleek wonder genoeg ongedeerd. welke bij als zijn eigendom herkende De politie werd gewaarschuwd en deze hield den man aan, toen hij 's middags zijn koffer, dien bij bij bet station in bewaring auto, en sloeg baar man in den nek. Hij bad gegeven, kwam afhalen. De aange- verweerde zich met een stuk gereedschap, houdene bleek de '20-jarige N. H. L. uit Zij ging toen aan het roepen, hetgeen den Deventer te ziju, die verpleegd werd in ganschen omtrek in beweging bracht. En- het psychopathenasyl te Leiden en destijds kele wielrijders trachtten den auto te volgen, wist te ontsnappen en in een lantaarnpaal maar dit gelukte niet. Men nam hetnum- hem loen heeft geantwoord dat bij ze eerst klom op de spoorbaan, waar hij door de brandweer uitgespoten werd. Hij werd toen naar de gevangenis overgebracht, waar hij kort geleden ontslagen werd. Men meent thans den dader van de talrijke inbraken in de omgeving van Leiden in handen te hebben. Over den kop geslagen. Dinsdagavond laat wilden enkele bezoe kers van een café aan de Beierlandsche laan te Rotterdam met bun auto naar huis gaan. Het bleek evenwel dat de aulo, die onbeheerd voor de deur had gestaan, was gestolen. De chauffeur van het gezelschap ging toen zoo vlug mogelijk naar zijn garage aan de Slagtiekstraat, om met een anderen auto naar hel politiebureau aan de Nassaukade te gaan, om aangifte van den diefstal te doen. De beide cafébezoe kers zouden met hem meerijden. Nauwe lijks was men uit de garage, of de auto sloeg, tengevolge van een defect aan het stuur over den kop. De drie inzit tenden kregen lichte wonden aan het hoofd. De aulo is zwaar beschadigd. De gestolen auto is later onbeheerd aangetroffen aan de Leede. Gezellige buren. Een gezin aan den Ouden Molenweg te Hengelo ondervindt steeds zeer veel last van een zeer beruchte familie in dezelfde straat. Zóó bont heelt volgens de Tel. deze familie bet zelfs reeds gemaakt dat de politierechter moeder en dochter ieder bij verstek tot een maand gevangenisstraf veroordeelde ter zake van herhaaldelijk gepleegde beleediging en het lastig vallen van de buurtbewoners. Doch juist deze veroordeeling vormde de aanleiding tot een nieuwen burgeroorlog, waarvan de Oude Molenweg weer het tooneel was. Toen n 1. de getuigen in de strafzaak voor den politierechter naar huis terug keerden, werden zij met een vloed van scheldwoorden en beleedigingen ontvangen, waarbij nog assistentie werd verleend door een aantal familieleden voor deze gelegen heid gerequireerd om het front der aan vallers te versterken. Een al te opvliegende schoonzoon van den veroordeelde werd zelfs handtastelijk, en dit was het sein tot een algemeenen aanval. De getuige D. en een kind van een der andere getuigen werden op erger lijke wijze mishandeld, zoodat de verde- j digers zich genoodzaakt zagen te retireeren en zich in hun woningen te verschansen. Ook daar bleken zij echter niet veilig, want de lastige familie zocht nu haar troost in een bekogeling van deuren, tuinen en schuttingen met alles wat men op straal slechts kon vinden. Tot de politie verscheen en er in slaagde de lastige familieleden in alle richtingen te verdrijven. Het bleek echler noodza- kelijk, dat eenige agenten op het slagveld achterbleven om ioezicht te houden. Dij de buurtbewoners zit de schrik er echter zóó in, dat zij zich slechts onder politiegeleide naar hun woningen durven begeleiden. Auto-ongeluk. Woensdagochtend is een auto op den Meppelerweg tegen den vrachtwagen van den voerman A. W. uit Zwolle gereden, die uit een zijweg kwam, en vervolgens tegeneen boom. De inzittenden, afkomstig uit Nijmegen, werden, vooral door glas eens na sai zien. Dhr Heijboer vindt dit niet? overbodige, daar hij dit in een openbare vergadering mag vragen, en ook ron hij dan gaarne nadere inlicbtingru ontvangen omtrent de gelijkstelling met Zuid- Bevelend. ""S scherven, vrij ernstig gewond. De auto werd geheel vernield. Motorongeluk. Maandagmiddag heeft op den rijksweg tusschen Weert en Nederweert een ernstig motorfletsongeluk plaats gehad. De motor van den auto op en waarschuwde de politie. De politie wist het zaakje te ont- knoopen. De chauffeur heeft toen zijn vrouw naar huis gebracht en uit het kalme afscheid tusschen beide echtgenooten,leidde men af dat dit gratis reisje door baai- werd geapprecieerd. Verduistering. Een ambtenaar bij de gemeentelijke arbeidsbeurs te Amsterdam, wordt verdacht zich aan verduistering van gelden te heb ben schuldig gemaakt. Hij wordt verdacht geruimen tijd kleine bedragen, bestemd voor de werkverschaffing in Overijsel, te hebben gestolen en ten eigen bate aange wend. In liet geheel wordt hij verdacht op deze wijze f (1500 le hebben verduisterd. Toen er vermoeden tegen hem rees, nam hij de wijk naar Parijs. Daar is hij Maan dag aangehouden. Zijn uitlevering zal worden gevraagd. Barbaarsche straf. Woensdagmiddag verscheen op het poli tiebureau aan de Lange Torenstraat ie Rotterdam een man die er allerzonderlingst uitzag. Zijn gezicht deed deed aan een wolbaai denken, langs zijn voorhoofd droop bloed en een glibberige bruine substantie stroomde van zijn gezicht langs zijn hals. Bovendien had hij den rechterpols gebroken. Hel bleek dat men te doen had met den 43-jarigen B. Pr. uit den Vogelenzang. De man verkeerde onder invloed van ster ken drank. Uit zijn verhaal bleek, dat hij het op de Gedempte Binnenrotte met en kele mensehen aan den stok had gehad en dat dezen hem, bij wijze van straf, vol met stroop hadden gesmeerd, waarna zij zijn gezicht in een baal kapok hadden ge duwd. Daarna was hij met een ijzeren staaf bewerkt, waardoor hij twee ernstige hoofdwonden en een gebroken pols had opgeloopen. Hij is in het ziekenhuis aan den Coolsingel opgenomen. De politie stelt een onderzoek naar de daders in. De getergde Chinees. In een café op de Geldersche Kade te Amsterdam kregen Woensdagmiddag twee Amsterdammers, die te diep in het glaasje hadden gekeken het te kwaad met een Chinees. Hoewel de Chinees zich aller minst op onhebbelijke wijze gedroeg, bleek zijn aanwezigheid prikkelend te werken op de beide Amsterdammers, die hem met scheldwoorden overlaadden en hem ook op andere wijze sarden en beleedigden. De Chinees raakte hierdoor zoo overstuur, dat hij op een oogenblik het café uitholde en naar een woning in de Binnen Ban- tammerstraat rende, waaruit hij even later, gewapend met een groot hakmes te voor schijn kwam. Daar de man door het -dolle heen was, zou het er voor zijn plaaggeesten wellicht leelijk hebben uitgezien, maar zij waren reeds verdwenen. Ook waren reeds twee surveilleerende politieagenten van een en ander in kennis gesteld. Laatstgenoemden slaagden er in den woedenden Chinees aan te houden en hem ter kalmeering naar het bureau te brengen. Na daar be daard te zijn, mocht hij zich huiswaarts begeven. Alleen het moordwapen bleef veiligheidshalve in verzekerde bewaring. Meester-leugenaar. Amerika, democratisch als het is, doet niet aan ridderorden, maar toch wel aan „onderscheidingen". En wat dacht U nu wel, wat als de hoogste onderscheiding in Amerika geldt? »Om geen gevaar te loopen dat we haar zelf verdienen, zeggen we er dadelijk bij, dat we hier spreken saan de hanck van de „H. P.« Welnu, dat blad vertelt,'dat in de Vereen. Staten in de stad Burling- Om van haar af te wezen gaf hij in eens vol gas, maar hij had mis gerekend, want zij opende vlug het porlier, zat in den ton het liegen zoo hoog i dat zij telken jare het brevi leugenaar" uitreikt aan n burgers, die na nauwgezH onderzoek, door een geul missie ingesteld, zich dien e heeft gemaakt. Dat is de hoogste ondsjl een Buriingtonner deelach i Het is zoo iets als de Xh liegen hij doet er het betS voor om haar te verwen,SB van 's morgens tot 's avow ken er af vliegen en hij er, gelooft wat hij zegt. i Dit jaar was de uitverk'i scheepskapitein, die in 19®' kelijk heeft gelogen, dat z," tonners, die op dit gebiedl'j zijn, er van stonden te o. a. verteld, zoo langs zijjS bij in zijn leven op zevtW gevaren en een keer ee ontmoet, die ruim drie mijl schip, dat drie knoopen pe'n ruim een uur noodig geh»~* tot kop te varen. Op diel er achter gekomen, hoe Ji eigenlijk wel was. 3 De „H. P.a borduurt hier;! door. al Antonio Delano, aldus leugenaar van Burlington blad, ongetwijfeld een baat Hoeden afMaar wij hier I veel gesmade, zijn in dit o|| niet zonder verdienste, eu B hier nog niet den officieeleiil leugenaar" hetgeen ookfl zal komen wij hebben O toch gelukkig een aantal O hun vak zóó meesterlijk ujj meester-tilel hun eerlijk to,J: in Europa hebben in o)i,j aantal meesterlijke leugenaa® de wereldoorlog en ruim j| de wereldvrede uitbrak. i,g wereldoorlog waren zooweB politieke lengenaars voorles woord, en toen die uit was,B* genoemden den boventoon.il Wat is, sedert de vrel -. dichte vaten waren, al nietlj de heeren politici 1 Hebbenlj maar door den hemel op verzekerd dat we nu nóu? zouden krijgen en dat Eurolj deel zou worden, waarin I leven En had Antonio LfJ kunnen verbeteren lmmt 9 die^leugens of leugenachtige;» is nooit iets terecht gekomeH huidigen dage zitten we mend de heeren leugenaars van hedlo, hun voorgangers, ons gebatjj De wraak van een 9 Te Rochefort (Frankrijk)I het sluiten van een huwelijkw incident voor Toen op hifi moment de ambtenaar va®i lijken stand aan de bruid, eoc een medicus, de gebruikelijk»»* waarop liet jawoord zou n,. sprak de bruid op vastberadel° Zij deelde mee, dat het was geweest haar bruidege» baar een afstraffing te getij telkens de huwelijksplechtigll'1 steld en tot tweemaal toe de!" ongedaan had gemaakt. '8 BURGERLIJKE STio1 _st. b Gem. SINT Gehuwd A. W. J. Wesdorp Staveoisse en A. jm. «n J. van den Boogaard, 24 j jT Geboren Johannis Hubertua, zv, •n K. A. Goedegobuure. Hendrik ee P. Heijboer en N. van der Kloosl^1 Gem. OUD-VOSSEMEER over®.0 Geboren Petronella Francina, d10 en A. E. de Leeuw. Gerard, z.v. v A. Duiue. Janne'je Pieternella, dv.f!P> M. van Poepelen. Cornelis Johanniftó Loenhout en C. van Oefelen. 1 el J. W. Hage en M. A. van der Cornelia, dv. P. van den Houten gaard. Elisabeth Petronella Cornelij e Treijen en J. Hommel. Adriana CoL» dv. A. C. Hommel en E. A. van H Overleden Zegert Bastiaan GoedliJ» ran J. J. 't Gilde. a2 Gehuwd H. E. van Bommel, eu J. M. de Jong 26 j. J. M. v;icg3f Bloemendaal eo J. E. Lindhout, '2ófe Gem. SCHERPENISSE over vi l Overleden Jan Blaas, 78 j.v van Dijk te Thclen. Jacob Keur. S- Pa. Noordijke. Pieternella Noord® van Jacob Keur. Geboren Cornelis Johannes, zv. en Chr. Nelisse. Gehuwd: Ysbrand Kooien v«n - Zeist en Adriana Cathariua Hartog 43; Gem. STAVENISSF over FebrB Geboren Marina, dv. Leendert II Maria de Graaf. Kornelis Danker, v Moerland en Maria Fierens. Johatio® Hubrecht Smits en Adriana P. Hoog# Cornelia, dv. Cornelis Bil en FraDCfl Overleden Johannis Cornelis Stou# Pieter Potappel, 74 j wetln. van j Beveren. Pieternella Brouw, 69 j. jü. Gehuwd: Leendert Hage, 31 j. m Hout, 25 j. jd. Marinus Mol, 22ft C. J. de Graaf 21 j. jd. jk

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 4