"?j: n. van Vrijdag 7 Maart 1930. "„Tweede Blad. n - feuilleton. terestie tusschen een vroegere -<kant te Stavenisse en zijn i huishoudster. 3en ei'1 ■■rseksche en Thoolsche Courant Qgvat DO. T: ictie. rzoeki oopec laan, T 0 eer^= GEMEENTERAAD. 9.30 shtetjggEMEER, 28 Februari 19S0. \t Wethouder de Wilde. Secretarie ?ao der Ploeg. r alle ledeD. oaQ8ilen der vorige vergadering worden deN. deidiug van de notulen merkt do heer dat er niet in staat dat de heer Daane d heeft dat hij communistische ge- 1 wat betreft het nieawe lokaal voor nhool, de heer Daane is hier verkeerd i gaarne zien dat dit bij de notulen 30 tgd. en worden hierna vastgesteld. ï'sn stukken Baarois8ives van Ged. Staten inhoudende r* 'raadsbesluiten. JV1? rij ven van de heeren Aotb. Gunst, n Nienwenhaiizeo, K. J. Hanse en ïeren j u qü i gebmaD, dat zij huu benoemingen >ozeDd vaD fonds Huize Kattendijke, ;en- en het Weezeu-Armbestuur aan- .30 ijven van den Pensioenraad om de 2 oomdslag voor Mej. Huffman ea M. Riju- het geven van vervolgonderwijs te Bidd f80 en f70. 0 ejven van den Commissaris der Koningin f dat metingaDg vaD 18 Februari 1930 uolag is verleend aan den heer C. W. burgemeester der gemeente. jakken worden voor kennisgeving aan- g 7é stellen voor om de verordeuing leeihoolgeld wederom te verlengen. Het de wet wel niet meer toegestaan, maar achten deze verordening te bandhaven, leer JCngelsman meeut wanneer die ver- an de reductie geen voortgang meer meo in moeilijkheden zal komen. D <1 8t. wordt besloten de verordening te soek van den heer F. W. O. Wiskerke •let ingang van 1 April ontslag te ver- n secretaris-ontvanger vaö het Alg. Arm- m 7. stellen voor hem eervol ontslag te dda^oer zeol ^eer Wiskerke heeft dit 2 ojaroü He£laan en dat is een ambt waar r di' ?an is *au de deur en wat dies meer d. .oord van dank is hier dan ook op zijn de heer Wissekerke dit ambt, waar ^■^leiue bezoldiging <ao verhouden is, .N.aller genoegeu heeft verricht, en Z' 6U Daane sluiten zich bij de )30iU!^en kfier Heijboer aaD. Met alg. st. aten de heer Wissekerke met ingang ^il eervol oütslag te verleenen. ^^'at dadelijk over tot benoeming van een g fCretarie-outvanger. jïe betrekkiug hebben zich twee solli- ingemeld, n.1. de heeren P. C. Lindhout aardeD Engelsman. P'V. hebben geen aanbeveling opgemaakt. st. wordt benoemd de beer A. M. lSffian. 91 wordt met alg. st. tot grafdelver de Ï2osbol Hz. fVstelleu voor een nienwe verordening Hlen aangaaude verlof lokaliteiten, lijboer merkt op dat in de verordening Üb vloer 40 cM. boven de straat moet r wij hebben hier ook nog logementen |>gde kamers. 36z. antwoordt dat hier naar gekeken is. (J jij boer juicht de verordening dan toe. ej(o Engelsman zegt er staat 40 cM. 6blgesden dag d.i. dos 3 April 1685 schepenen van Stavenisse'in de herberg "elis Piute bijeen ooi de kwestie om- wleleedigingen door Elisabeth la Courière aangedaan te berechten. het verloop van di» geding vindt uien h volgende aaogeteekend a|| 3 April 1685 „ireereuden voor schepenen naer genoemd atevense Daue, Jacobus van Rossum 5tcqj welke verklaerdeD op den o verzocht te sijn teo huize van f verschreven alwaar present wareD f™ ^auDperiu», ds. Johnnnes fiegius eu 181» Unriare eo dewijL lunchen d». £giG8 en Elisabelh voorschreven dfl» eenige smaadheid en lastering nAan hetwelk zij Elisabeth verklaerde 31 ^fte ^ee(l te zijn, houdende •"M. "f8'0.* voor een. eerlijk man en 0' schuldig is de waarheijd te getuigen boven de straat, daar wordt dan mee bedoeld uit de as van de slraat, daar dit anders bij Ampt wel anders zal zijn als hij Verhees. De voorz, merkt op dat deze verordening niet geldt voor logementen, maar voor verlofhouders. Met alg. st. wordt de verordening vastgesteld. Ingekomen is van het bestuur van de R. K. School een aanvraag tot bestrating van het school plein, daar bij regenval eo dooi dit een ware modderpoel is, de kosten zijn geraamd op f 1054 en zij zijn bereid 15 van de som te storten. Tevens is er ingekomen een schrijven van den Inspectenr van het 1. o. te Goes, inhou dende goedkeuring van deze aanvraag. B. en W. stellen voor de gelden te verleenen. De heer van Gorsel heeft dit reeds een paar maal gezien, dat dit een ware modderpoel was, maar hij meent als dit met fijne grint wordt verbeterd het een zeer geschikt speelterrein wordt. De bestrating eischt een groote uitgave voor de gemeente, spr. weet niet waar het moet blijven met den hoofdelijkeu omslag in dezen misère tijd en het is allemaal maar betalen en hij meent dan ook dat het goed onderhouden kan worden met fijn griot. De voorz. antwoordt dat als de kioderen daar op komen te vallen zij zich een ongeluk vallen. Het terrein is slecht en in het midden staat geregeld een groote plas water en dat komt met grint toch weer. De heer van Gorsel zegt dat dit best is bij te houden door het geregeld ooder eeo behoorlijk beloop te houden. De voorz. merkt op dat met grint het geen speelplaats is voor kinders. De heer Heijboer sluit zich aan bij het ge sprokene van den heer van Gorsel. Hij acht fijn grint geen bezwaar voor de kinders. Hij heeft er ook zijn aaudacht aan geschonken en heett gezien dat daar geregeld een plas water op staat. Spr. durft echter niet te stemmen voor het be drag van f 1054. Hij vraagt waar bet uaar toe moet met de financiën van de gemeente. De inspectenr schrijft dan te willen trachten dit te brengen onder art. 72 van de 1. o. wet, dus het is nog geen verplichting ouq te bestraten. De voorz. antwoordt dat dit „willen" beteekent volgens de wet. De heer Heijboer merkt op dos met eenige goede wil. Wetb. Daane spijt het dat hij hierover nog moet spreken, hij had dat liever andera gewild. Hij releveert wat er reeds art. 72 l.o. wet is besloten en wel onlangs was er een aanvraag van de R.K. school voor electrisch licht en voor 3 schoolborden en eveneens van de Chr, school Zonder discussie werd hiertoe besloten. 2 jaar geleden was er eeo aanvraag van de Chr. school voor klinkerbestrating van het plein zouder discussie is dit toegestaan en nu is er een aanvraag van de Kath. school ook volgens art. 72 en no kan het niet. Spr. kan dit niet begrijpen, dat het eene wordt geaccepteerd en dat er tegen het andere wordt geageerd, daar alles op hetzelfde artikel der wet berust. Spr.s uitgangspunt is en hij zal trachten daar hij te blij ven, dat ieder raadslid de eed heeft afgelegd en daar belooft of zweert, dat hij trouw zal zijn aan de grond wet, aan de wetten des Rijks en het belang van de gemeente Oud-Voasemeer zal voorstaan. Hierop volgt dan Zoo waarlijk helpe mij God almachtig of Ik beloof. Ëo hoe is bet nu? Het schoolplein van de R.K. school is zeer slecht en vooral bij slecht weer en spr. acht dit geen lux8 wanneer het verbeterd wordt, spr. acht het heelemaal niet overbodig als dit gebeurd. Een poos geleden met het slechte weer, was er een zoontje van hem voor de school gevallen, het kwam naar hois toe en kon niet naar de school want was draipnat. Ook andere kinderen is dit overkomeu. Maar dat doet uiets ter zake, men is het verplicht volgens de wet en het is in het belang van de kinderen. Men heeft beloofd de wetten na te komen en men is dan ook inzonderheid daartoe versocht zijnde, suo hebben wij dat niet willen weijgoreu, aldus gedaeo en gepasseerd dito als boven (w.?.) PI ETER JORISSEN VERBOOVEN. (w.g.) Mr. WITTE, Schepenen. Elisabeth vroeg en verkreeg dns vergiffenis voor haar beleedigende woorden bet liep dus goed voor haar af en ook de aanklagers mochten tevreden zijn daar de beweerde rechten van den beklaagde niet werden aangeroerdzij konden daarna gerust een verkwikking oemen van het heerlijke vocht, dat iü de. herberg wel ruim schoots te krijgen zal zijn geweest. Elisabeth begon daarna de toebereidselen te maken voor haar reis naar Holland. Meo viodt verder medegedeeld dat zij zich aan boord van eeu schip heeft begeven, waar mede zij de reis wilde ondernemen, doch ook iets verder, dat zij onderweg berouw heeft ge kregen en voordat zij haar bestemming bereikt bad is teruggekeerd en zich te Stavenisse heeft laten ontschepen. Later is zij naar Tholen gegaan alwaar zij haar intrek in een herberg genaamd „Het wapen van zijne Hoogheid" heef', genomen. De zaak had echter stoornis veroorzaakt in de bediening van den eeredieust en daar het bovendien een der predikanten betrof, besloot de classis vijf gedeputeerden nit hon midden te be- 38882 verplicht dit te doen. De heer Vermet sprak dat de notulen veel te lang wareD, maar dat blijft zoo wanneer men zoo tegen de wetten blijft boksen en men ze tracht te verkrachten. Men komt ten slotte in het oneindige. Ieder raadslid is verplicht de belangen van de ge meente te behartigen, maar er schijnen voor sommige menachen andere motieven te zijn en men spreekt dan som» ook nog de mond voorbij. Er wordt som» iets naar voren gebracht wat er niets mee heeft te maken, dat hebben wij de vorige vergadering gehoord bij de behandeling vau de aauvraag van een nieuw lokaal voor de Chr, school toen dhr Heijboer mij in hel aan gezicht wierp, dat bet de schuld van de Liberalen en RoomschKatholieken is, dat de Bijbel van de school is gegaan, en spr. tart dhrHeijboer dat te bewijzen. Spr. wil hiermede zeggen dat men niet de mond alles kan laten zeggen, wat er in het binnenste vau den mensch omgaat. Dhr Heijboer merkt op dat dit niet aan de orde is. Weth. Daane meent dit toch in het midden te moeten brengen,' daar meo verplicht is de belangen van de gemeente te behartigen en ook wil spr aautoonen dat B. en W. hieraan 7oldoen. Dhr Heijboer vraagt of zij de belangen vau de gemeente dan niet behartigen. Moet men nu maar f 1054 uitgeven, daar een andere manier ook mogelijk is, spr kan dit niet begrijpeu. De voorz. vraagt of het dan goed is. Dhr Heijboer merkt nog op dat hut school plein van de Chr. School 2/3 kleiner is dan dit en het gaat dus niet aan dit te vergelijkeo. Spr zal de belangeu vau de gemeente «behartigeu en is er ook niet voor dat d8 kindereu in den modder «pelen. De voorz. wil de discussie sloiteü. Dhr vau Gorsel wil nog iets zeggen aangaande het gesprokene van dhr Daane. Spr is overtaigt, nadat hij de belofte heeft afgelegd, dat hij de belangen vau de gemeente heeft behariigt. 2 jaar geleden was hij er Dog niet en misschien bad hij dan ook tegen gestamd. Spr is echter niet van plan om op alle voorstellen van B, en W. ja eu amen te zeggen. Weth. Daane zegt dat B. en W. niet anders kunnen, daar zij het voorstellen overeenkomstig de wet. Het voorstel van B. en W. in stemming ge bracht wordt aangenomen met 4 tegen 3 st. tegen de hh. Heijboer, vau Gorsel en Vermet. Dhr Verniet zegt er legen te zijn naar aan leiding van de woorden door dhr Daane gesproken. Thaus komt aau de orde de aanvraag van de Chr. School tot het bonwen van eeu nieuw lokaal. Hierover hebben iu de vorige vergadering de stemmen gestaakt. Over dit verzoek is nog eens gecorresspon- deerd met het bestuur van de C'ir. School en zij kunnen geeo nadere inlichtingen ver strekken. Zij zijn geen profeten en zij kun nen dus niet zeggen hoeveel kinders er bij kunnen komen, Het gemiddelde aantal is geregeld 20. Dhr van Gorsel zegt dat men voorloopig met at deze besprekingen geen duim verder is ge komen, daar hst nog niet goed eu klaar is be wezen dat het noodig is. Spr staat dau ook uog op hetzelfde standpuut. De voorz. licht de zaak uader toe. Volgens de onde wet was het van 1 tot 48 leerlingen 1 hoofdonderwijzer, vau 4996 leerlingen 1 hoofd en 1 onderwijzer en van 97144 leerlingen 1 hoofd en 2 ouderwijzers, dit is uu vervallen het is nu vau 132 leerlingen l hoofd, vau 3372 leerlingen 1 hoofd en 1 ouderwijzer, vau 73116 noemen, die last hadden zoodra de ambachtsheer de heer vau Flodorp weder te Stavenisse ver toefde, eeo collegium quaiificatum te beleggen waarbij de betrokken partijen zouden compareeren. Deze heereü waren op 11 September d. a. v. met hun opdracht al zuo ver gevorderd dat zij aan de. classis konden toezeggen, dat in de ver gadering op deu 2en Üctober te houden zij d&aromireut verslag zouden kannen uiibrengen. Uit dit rapport blijken nog eenige bijzonder heden omtrent deze aangelegeuheid n.1. daarin wordt gezegd arD..t Elaabeth la Courière iu dienst geweest was ten huize van ds. J. Regius eu dat zij volgens haar verklar ng alstoen de genegenheid van genoemden predikant had gewoaneu, die haar ook ziju liefde had getoond eu zij het geluk had gehad, dal zij- vau hem de belofte had verkregen haar eerlang te zeilen huwen, waarna zij hem had verzocht tot 6taviog daarvan haar ecu tastbaar geschenk bestaande in een gouden of zilveren voorwerp of geschiift ter band te wilien stelleu. Daarop had ds. Regiaa geantwoord, dat hij predikant was en dat zij dos uiet aau zijn trouw behoefde te twijfelen, waartegen Elisabeth nog had aangevoerd, dat zij wel is waar zijn toe- zeggiogeu oiet in twijfel trok, doch dat er zoo licht persouen iu 't spel konden komen, die hem van zijn voornemen zonden kunnen afbrengen leerlingen 1 hoofd 2 onderwijzers en van 117-144 leerlingen 1 hoofd en 3 onderwijzers. Na zijn er op de Chr. gchool gemiddeld per jaar 1321ji leerling, das noodig 1 hoofd en 8 onderwijzers. Nu zijn er maar S lokalen, dus moeten er 2 onderwijzers in één lokaal zijn. Wij kannen er dus niet buiten al daalt het aantal tot 116. Zij hebben dos volgens de wet recht op één lokaal er hij. Dhr Heijboer zegt er zijn nu 131 leerlingen, de laatste week zijn er door vertrek reeds 5 af gegaan, dus zijn er maar 126 meer. Nu heeft bet bij spreker voor gezeten, als de gemeente zoo blijft ootvolkeo, wat blijft er dan over en acht spr dit in afzienbaren lijd niet noodig, dat er een lokaal wordt bijgebouwd. Spr zou dan ook willen wachten tot na Mei. De voorz. merkt op dat men toch doorgaat. Dhr Heijboer meent dat men door het nazien van den Borgel^ken Stand na kan gaan hoeveel er ongeveer bij komen. Het zou verstandig wezen om nog een poosje af te wachten met een be sluit te nemen. Eerst is het f 1054 voor een schoolpleiu en uu weer bijna f8000 voor een lokaal, spr weet uiet waar het naar toe moet. De voorz. zegt de wet zegt dat ze er recht op hebben eu laten wij het daarom gewillig loekenneD. Dhr Heijboer merkt op dat het voorgesteld wordt alsof het onwil is, maar dat is hier niet ter sprake. Toen er gevraagd is voor electrisch licht is dit voetstoots toegestaan, maar nu ii men hier legen en wordt er gesproken over communistische gedachten. Spr vraagt bier is het noodig? De voorz. zegt dat als dhr Heijboer een eerlijke weg bewandeld hij na zit te leugenen. Maar hij, slnit de discussie hierover. Dhr Heijboer wil dit aangetoond zien. Dhr Mees stelt voor tot stemming over te gaan. Dhr Vermet zegt op het oogenblik zijn er 132 leerlingen. Nu ziju er 6 afgegaan, maar er kunnen er weer best zooveel bijkomen. Spr had liever maar ééae school, maar uu er een andere is en er zijn 4 onderwijzers dan behooren er ook 4 lokalen present te zijn. Hij vraagt echter of één lokaal voor bijna f 8000 niet te luxe is. Nader wordt toegelicht dat van de bedragen van f 1054 en f 7846, de 15 °/0 als waarborg som moet worden afgetrokken. Dhr Vermet vindt het toch nog al loxe een lokaal voor f 7846. De voorz. is het hiermee eens, want is ook tegen luxe. Weib. Daane zegt dat er gehandeld wordt volgens de wet en daar kan men niet bniten, uu kan men wel ongemotiveerd aanvallen, maar het zal niets baten. Al k wamen er maar 117 leer lingen, dan nog beeft de Chr. School recht op een lokaal. Spr. dankt er voor tegen de wet te boksen. Hij is het eens met den beer Vermet, dat luxe overbodig is. B. en W. hebben al veel gekrompen. Spr staat aan die zijde die volgens de wet willen handelen, maar zal niet tegen de wet boksen en zich halsstarrig en belachelijk aaiiatellen. Het voorstel van B. en W. in stemming ge bracht om een lokaal bij de Chr. School bij te bouwen, wordt aangenomen met 5 tegen 2 st. Tegen de heeren van Gorsel en Heijboer. B. en W. stellen voor een geldleening aan te yaan tot dekking vau de kosten van het be straten van het schoolplein van de B. K. School en tot het bouwen van eeu lokaal aaD de Chr. School, groot f7665 tegen ten hoogste 5 °/Q af te lossen in 14 jaar. Met alg. st. wonit dit goedgevouden. waarop de predikant weder baar bad toegevoegd, dat zij zich daarover niet ongerust behoefde te maken en dat hij stellig voornemens was met haar in de maand Mei a.a. in 't huwelijksbootje te stappen.*) Verder deelde zij mede, dat zij later had ver nomen, dat ds. Regius op het puntstood te tronwen met eeu dochter van deD predikant W. Stamperius te Scherpenisse en dat zij zich daardoor be nadeeld had geacht en genoodzaakt was geweest rn haar belang zich naar Staveuisse te begeven om deze aangelegenheid nader te ouderzoeken. Aldaar aangekomen zijnde had zij eerst inde pastorie met ds. Regius en daarna met dezen en den Kerkeraad op het slot bij den ambachtsheer den graaf van Fiodorp, onderhandeld. Daar echter ds. Regius alstoen haar bad gezegd zijn belofte niet. gestand te knDnen houden, omdat hij niet de vereischte toestemming van zijn ouders kon erlaugeu had de ambachtsheer en de Kerksraad besloten haar tijd en gelegen heid te geveD om naar Holland te gaan ten einde de uoodige schriftelijke bewijzen van de toestemming der bedoelde personen te verkrijgen en te kunnen overlegger, Waarschijnlijk heeft een en ander in een vorige standplaats van ds. Regim plaats gehad, want van een ontslag van Elisabeth uit haar dienst wordt niet gerepf. (Wordt veivolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3