dienstbode. diensimeisje38898 woonhuis Schoonmaak. Zeeuwsche blauwe poters I ».30jji rk' Tholen. St. Maartensdijk Schipper gevraagd dagmeisje. grammophoon- 6 38887 platei). Boscbstraat No. 30 Tholen. Firma J. M.-C. POT, Papierhandel - Tholen. Voorgekiemde eerste nabouw Friesche witte en blauwe EIGENHEIMERS te koop bij 7 38891 H. VAN WESTEN, Poortvliet. GEZONDHEIDSCOMMISSIE TE THOLEN. Openbare Vergadering op Donderdag 13 Maart 1930 's namiddags 4 uur op het Kantongerecht te Tholen. P. J. DUINKER, 38875 is Voorzitter. TE KOOP een boerderij met 35 H. A. prima BOUW- en WEILAND, TUIN- en BOOMGAARD. Een prachtig Am. huisorgel richt hiermede, das lessen ter oplei" Kommies en Politie" geven door wijlen- Z. B Goedhart te» semeer, hoopt voort j( W. VAN OEN 14 38895 Markt 11, Ti Bloemenwei 1)e Jv <4 depot verschillende kransen op de kist. Er waren in hel geheel 8 kransen. Een oom van den overledene dankte namens de familie allen voor de betoonde belangstelling en voor bet medeleven in deze treurige oogenblikken betoond en inzonderheid verzocht hij de afgevaardigden den dank over te brengen aan de ver schillende nfdeelingen. SCHERPENISSE. Bij den landbouwer C W. Griethuizen is een rund gestorven dat verdacht wordt lijdende te zijn geweest aan miltvuur. Het is op de gebruikelijke wijze verbrand. THOLEN. Vrijdag gaf „Concordia" in de zaal van den heer de Jonge zijn winter- concert. Na een woord van welkom door den voorzitter, werd op vlotte wijze het pro gramma, bestaande uit een zestal muziek nummers ten gehoore gebracht. ling onderwijs en eeredienst. De heeren Gerhard en van Zadelhof hebben hierbij aangedrongen op uitbreiding van het onder wijs. De heer Wijnkoop vond dat het onder wijs slecht op touw gezet werd en zijn tegenstander mede-communist L. de Visser zeide dat het onderwijs achteraan komt bij Egypte, de Philippijnen en nog andere rijken. De heer van Kampen liet echter een andere klank hooren en zeide juist dat bet onderwijs goed was, maar dat het moeilijk ging om de kinderen naar school te krijgen. De heeren Lingbeek en Kersten meenden dat de Roomsche zending te veel veld wint en op terreinen waar zij volgens hun mee ning niet mogen komen. De minister heeft hierna alle sprekers beantwoord en zal onderzoeken, nagaan en overwegen. Na re- en dupliek wordt ook deze bescherming in de praktijk beteekent, heeft dr. Vos in zijn later betoog uiteengezet. De heer Braat merkt op wanneer men zegt dat men zich spoedig aanpast: als den minister een been wordt afgezet, past hij zich ook wel aan, maar wraagt maar liever niet hoe. Er zijn nu reeds 32 amen dementen ingediend, dus zal het de vol gende week wel spannen in de Kamer. beiden te Tholen. J. Jansen er beiden te Tholen. GEMENGD NIEUWS. Ons muziekgezelschap staat onder goede j goedgekeurd. Tegen waren de soc.-dem leidingde muzikale uitvoering dernummers en c^e heer de Visser. Dinsdag is met de was onberispelijk, jammer echter dat de behandeling voortgegaan. bezetting van sommige partijen niet wat sterker is. Er zijn in Tholen nog tal van jongelui die met een weinig goeden wil toch zeker lid van ons gezelschap konden zijn, gelegenheid lot aanmelding als lid kan steeds plaats hebben. Na de pauze werd een tooneelstukje ge geven „Een huishoudster". Er werd harte lijk gelachen en de medespelers deden hun best het stuk te doen slagen. Hel woord van dank aan het slot door den voorzitter gebracht aan den directeur en werkende leden en aan den heer de Korte en de medespelers van het tooneelstukje, waren zeker op hun plaats. Een gezellig bal besloot den avond. BUITENLAND Tardieu heeft het pleit gewonnen. Hij heeft zijn nieuwe ministerie aan de Kamer voorgesteld en deze verklaarde zich met een goede meerderheid tevreden over het geen Tardieu wil bereiken. Intusschen zijn de Fransche gedelegeer den aan de vlootconferentie te Londen weder naar Engeland vertrokken om hun afgebroken taak te hervatten. Het vertrek van Spanje's dictator begint zijn invloed al geducht te doen voelen in het po itieke leven en voor de monarchie komen donkere wolken opzetten, De socialisten hebben verklaard te willen medewerken met die partijen die er voor zijn de monarchie af te schaffen. Zou dit gevaar er toe leiden dat er een nieuwe dictatuur wordt ingevoerd Er zijn teekenen die wel in die richting wijzen. Immers een raad van generaals heelt den koning verzocht om in de plaats van gene raal Berenguer, die een nieuw ministerie vormde, een ander aan te wijzen. De Belgische Kamer heeft met over- groole meerderheid het wetsontwerp tot Vervlaamsching der Gentsche hoogeschool aangenomen. In Duilschland is men bevreesd voor het uitbreken van een ministercrisis. Er is nogal veel bezwaar tegen het voetstoots aannemen van het plan Young, dat in tweede lezing thans in den Rijksdag wordt behandeld. De door onzen afgevaardigde oud- minister Colijn zoo goed gedachte poging om een einde te maken aan het maar steeds verhoogen van de invoerrechten door verschillende staten, schijnt op een mislukking te moeten uitloopen. Meende men eerst tot een vergelijk te zullen komen, thans worden weder verschillende bezwa ren geopperd die het gedane werk schijnen I te niet te doen te Genève. TWEEDE KAMER. Bij de afdeeling landbouw, handel en nijverheid zegt de heer I.ovink dat de landbouwvoorlichting den kleinen land bouw nog meer vooruit moet brengen. De beer Cramer wees op de bedenke lijke censuur op borkenzendingen door de post. Nadat de minister geantwoord had werd deze afdeeling z. st. aangenomen. Tegen waren de s. d. en de v. d. Woensdag werd aangenomen het laatste hoofdstuk (Marine) van de Indische begrooting. Toegestaan werd een interpellatie de Visser over de werkloosheid. Tal van wetsontwerpen kwa men nu aan de orde. Bij het ontwerp betreffende verbetering van de haven te Vlissingen werd door verschillende heeren critiek uitgeoefend en door anderen op de loodsgelden gewezen. Ze achtten deze te hoog in verhouding tot de Belgische. De minister van Waterstaat, de heer Reijmer, antwoordde dat de haven nog niet gereed is, en als ze gereed is en concurreeren kan, dan pas is er aanleiding om een oor deel uit te spreken. Over de loodsgelden is de minister echter bereid overleg te plegen met de ministers van Defensie en van Buitenlandsche zaken. Het wetsont werp werd aangenomen. Een lang debat is er gevoerd over de hoofdstukken 1, '2 en 4 van de Algemeene akte, nopens de vreedzame regeling van de internationale geschillen. Ook dit ontwerp werd aange nomen. Donderdag is men begonnen met de winkelsluitingswet. Dit ontwerp heeft bij de rechterzijde allerminst gemeenschappe lijke inzichten, hoewel daarentegen de soc. dem. en de r. k. dezelfde meening zijn toegedaan. Prof. Visscher kwam reeds verklaren i at een groot gedeelte van zijn fractie tegen het ontwerp zal stemmen. Wanneer volgens de heeren Snoeck Hen- kemans en Bakker de Cbr. Historischen zullen vóór stemmen, dan is dit uitsluitend j te danken aan de regeling nopens de win kelsluiting op Zondag. Ook werd er nog gewezen op het indienen van „verslech terende" amendementen, die wel eens een De moord te Bennekom. Te Arnhem heeft onder geweldige be langstelling de teraardebestelling plaats gehad van Zuster Koperberg, die op zoo afschuwelijke wijze onder Bennekom is vermoord. Het is nu uitgekomen dat de dader zich aan de vermoorde hteft vergrepen en haar afdeeling daarna doodde. Er wees een spoor naar Ede, waar Dinsdag zekere H. is gearres teerd en naar Arnhem is overgebracht, doch blijft alle schuld ontkennen iets met den misdaad uit te staan Je hebben. Toen bij werd geconfronteerd met mej. Boerwinkel, die den man herkende en toen van emotie flauw viel. Toen zij weer bij kwam bleef zij bij haar herkenning. H. is 3 Januari 1895 te Dwingeloo ge boren. Zijn ldeeren zijn in beslag genomen en het bleek dat de grijze broek gewasschen was. Op het vest zijn vlekjes te consta- teeren, die op bloed gelijken. Ernstige vechtpartij. In de bosschen onder Goirle werd een 20-jarige man geheel bebloed in bewuste- loozen toestand gevonden. Het bleek dat hij rnet2 personen in café's flink aan bet drinken is geweest. Toen zijn de verslagene en T. R. er beiden op uitgegaan de bosschen in. Onderw eg hebben beiden ruzie gekregen. T. R. heeft toen zijn tegenstander met een van een tafeltje afgetrokken poot dat in het bosch stond tegen het gezicht geslagen waarop deze neerviel. Toen hij weer wilde opspringen, heeft verdachte nogmaals een klap met het hout gegeven, waarna het slachtoffer is blijven liggen. Aan het bout, waarmede de slagen werden toegebracht, zaten een paar spijkers, waaruit het te verklaren is, dat de verwondingen aan vankelijk den schijn gaven, alsof zij met een mes waren toegebracht. Na het volvoeren van zijn daad is de verdachte weer de stad ingegaan waar hij later op den avond in een café door de politie werd gearresteerd. Groote overstroomingen in Frankrijk. Het Zuiden van Frankrijk is ontzettend geteisterd door groote overstroomingen veroorzaakt door hevige onweders gepaard gaande met zwaren regenval. De rivier de Tarn is buiten haar oevers getreden en vooral het Garonnedal heeft erg geleden. Talrijke rivieren wierpen hun water massa's buiten hun bedding en de was kwam zoo onverwacht dat er meer dan 800 personen verdronken. Dorpen staan onder water, steden zijn gedeeltelijke over- INGEZONDEN. Mi SckerpeDisse, 6 Geachte Redactie Het verslag van de vergadering van raad van Scherpanisse (zie vorig no. vj Couranti eischt een kleine correctie. dat van den heer Jager een verzoek i om de onderwijzerswoning te koopen" In tegenstelling daarmee was mijX W. een aanbod in dien zin gedaan, I- treffend verzoek mijnerzijds. Die eer 5 B. en W. Met dank voor de plaatsing. Hoogachten^ )r KERKNIEUWS. 1' voorstander der wel een tegenstander kun- stroomd. De velden verwoest, rijke wijn- rten maken. De heer Rappard (lib.) meent gaarden weggespoeld ofonder waterstaande, dat het ^wetsontwerp kwalijk te vereenigen kortom de verwoesting is ontzettend. En steeds drijven doode lichamen op de woeste wateren mede, vergezeld van dieren- eadavers, huisraad, balken, boomen, enz. Thans begint het water te zakken en kan men eerst goed de verwoestingen in oogen- geten. Spr. zeide dat de Zondagssluiting schouw nemen. Bij honderden blijken de is met het lib. beginsel, Het is geen alge meen, maar een groepsbelang. De kleine winkelier zal moeten sluiten omdat de groote winkelier gedwongen wordt om te sluiten. Het publiek wordt in deze ver- Viijdag is men verder gegaan met de Indische begrooting en wel over de afdee- beschermd moet worden, uit de wet moet worden gelicht. Prof. Vis scher deed dit uitroepen „voert de Zon- dagssluiting door voor alle winkeliers die genotmiddelen verkoopen als gij op de anti-rev. stemmen gesteld zijt". De heer Drop betoogt dat de kleine middenstand eenigermate tegen zichzelf maar wat die huizen ingestort, milliarden. de schade loopt in de BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 28 Febr.6 Maart Geboren Cent, zv. J M. (juist en vau W. H. Donken. K. Ribbe Stavenisie. Door da. P. Moerman l' voor het beroep als predikant b(j de M te Kluudert. tl Ned. Herv. Kerk voorin, en nam. 2 nor D». Datema. Ger. Kerk voorm. 9.30 dr. Vellenaar. a Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 tg 's avonds 6 unr leeskerk. In het geboniv Vischstraat no. liBI nam 2 en 's avonds 6 unr dhr BaaLj R. K. Kerk van 0. L. Vr. Hy Zondag 9 Maart. Eerste Zondag*; De H. Missen te 7 en 10 uur. Naai, overweging van het lyden des Heeren0 Woensdag, Vrijdagen Zaterdag, Qaai'£ Zaterdagavond 7 uur Lof en Rozec^ Poortvliet. :e Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur leeskerk. ij Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 nam eu 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 12 Maart Bidd Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Rootselaar. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uoj' 's avonds 6 uur leeskerk. Scherpenisse. J Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeJ 2 uur ds. Rootselaar. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leet®' 2 uur ds. de Bres. d Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.80 leei 2 uur ds. Moerman. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 d nam. 2 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. E( Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 tce ds. de Gidts. Geref. kerk voorm. 9.30, en 5< ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 6 uur leesdienst. Woensdag 12 Maart Biddag.' Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 diJ' Geref. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dif Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. PI 6 uur dhr Baay. MARKTBERICHTEN*' ii Noteering te Tholen. THOLEN, 7 Maart 1930'J Boeren boter fl.per p-i Roomboter f 1.05 Eieren 4 cent per stokj Noteering te Middelburg, 6 I* Boerenboter (part. prijs) f 1. ST.MAARTENSDIJK, 6 Maard PiV Tarwe Bruine boonen Erwten (groene) Erwten (schokkers) Eigenheimers, witte Zseuwsche bonte blanwe ,13w ».91 12qi IV f 11 Uien, groote f 0.80 tot f -.per f i Oudertiouwd 6 38877 H. JANSSEN P.Wz. en E. JANSEN Cd. Tholen, 7 Maart 1930. Oudertronwd (bij volmacht) I). C. v. d BERGE Wz. 8 38878 en J. E. WESTERWEEL Jd. M»»rt 1930. oi. Maartensdijk, Mevrouw DE JONG-Overman vi aagt tegen 1 Mei a.s. EEN FLINKE 6 38893 GEVRAAGD EEN NET 7 bij A. VAN STEE—Deurloo Dalemschestraat 7 Tholen. op Mutorloot mtl Kromhontmotor, Bekendheid iü Zeeland v,reischt. Iudieosttrediog 10 Maart of vroeger. Brieven wet verlangd salaris, opgaaf van leeftijd en laatste beirekking, onder letter X aan de Firma Wed. PLANKEN ZOON, Zwijtidrpcht. 11 38871 Mevr. VAN DEN BERG Markt 11 Tholen, vraagt tegen 1 April a.s. een net 6 38896 TE KOOP EEN FLINK 38899 8 dadelijk te aanvaarden. Te be vragen bij M. GOEDEGEBUURE Bebouwdendam 26, Tholen. Voor spotprijs te ko p de nieuwste Kastpapier met rand 18 cent per dozijn. Kastpapier aan vellen, wit en blauw. Damastpapier, 45 cent per rol van 10 M. Punaises. 17 38889 TE KOOP door de Z. L M. in klasse B goedgekeurde 14 a f 2.50 per H.L. En EIGENHEIMERS com- sumptiemaat a f l 50 per H.L. 38897 E. J. KOSTEN, Tholen. In ruil aangeboden een prachtige KAPSTOK (handsnijwerk) tegen 2e hands damesrijwiel. P. GELUK, Oudelandschestr. 20 Tholen.38888 Te aanvaardeD blootschoof 1930. Gelegen in de Hoekscbe waard. Voor tweederde kan hypotheek geplaatst worden. 17 38873 Brieven motto „Boerdery" hulp- postkantoor, Zuid-Beijerland. TE KOOP AANGEBODEN gepolijst notenhout, zoo goed ala nieaw, merk Worcester" 16 registers, 51/2 spel met doorloopeode Harp. Nieuw gekost f375 thans te koop voor f150. Het orgel is bijna niet bespeeld. Nadere inlichtingen te bekomen bij H. H. RIDDERHOF, Schilder Oud-Vóskemeer, 17 38883 -^el 150 Gladiolen. 50 Anemonen. 50 Renonkels. 50 Bloesemkruid 10 Begonia's, 5 Dahlia's. 10 Vaste planten zooalfl lieren Herfslaeter*^ c Totaal 300 bollen en -jj; voor slechts f5x HARREN BERKHOUT', BON. Speciale reclame nismaking van de fob lerseksche en Thoolsdit Tegen INZENDING tb01 onlvaugt U bovenstaan^ collectie voor slechts f31 bon heeft dos een waarde'! 38825 25

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 2