IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURABT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. eten kom°n vroeg in Vrijdag 7 Maart 1930. Zev^nei^^enigsu^aargang IC, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer "'^erste Blad. Aan Jonge Moeders FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. MER,7 eo wethouders van Tholen brengén ter popOgifte voor ruiming van privaatputten ^jjiag 13 Maart a.s. kan geschieden. ARSfn bezorgen in de brievenbas van 1 MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 Laxeer-Tabletten 60 Hoofdpijn-Tabletten 60 Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, wartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', ■anco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. i de 3r pon 5 Maart 1930. 7 lijn p: nderiii jea o|jaar, koop tijdig een pot een *1 tol. Bij alle Drogisten. Dtrai 8 38881 en s= iveraUND- EN TUINBOUW. B Al elke maand te doen geeft. I ~en bloemtuin, keuken enkelder.) ■M Nadruk verboden. (Ie helft Maart.) q I, met worst, is eea geliefkoosd winter- ra de vorst er overgegaan \e over Hotelï in den tuin namelijk heeft ze een tl/ loeten smaak en is ze voor de keuken /2~de winter niet te streDg dan blijft het Sdijkv bijna den geheelen winter door een 9_!öht. Maar is de koude ie streng dan {er afgeloopen. Ook zijn er meer lief- Hu deze groente dan de memch, n.l. de 9- En voor deze kweeken we ze niet. van velen is dit niet bekend wordt ^■P»ol ook wel opgekuild wie hier eens 1 I e wil nemen zorge er voor de planten laten van een goede kluit. If^jkool hebben we uit den grond gehaald, ar te rotten, en we hadden ook last r Nu hebben we ze schoongemaakt, voor- ndeld en op latjes gelegd om te drogen. )t6l>ppen blijven bel best over; daarom is |::i.ire grond geschikt om ons kool te leveren, kan. Vooral sterk vocht houdende en tofrijke grond geeft spoedig aan rotting kool. De roode kan er altijd nog beier 1 "'e witte en savoye. üiilkool is nog niet gedaan. Boven tegen zitten nog mooie vaste kropjes. Zoodra 2Y2J® moeien omspitten, dan zullen we ze )ien en op een ander hoekje inkuilen. elkaai, we kunnen ze dan nog geruimen ,»udeo. Ook de kopjes worden in sommige Vlgegeten, ze gaan soms voor losse Bloemen- De smaak is even goed doch ze zyn iertm*ar ze kunneo soms goudgeel zijn. g bakde bloemkoolweeuwen staan te 1 het goede weer. Ze beginnen er zoo'n lts uit te zien, want we hebben nog in 't 5 water gegeven en zooveel mogelijk ge- ilideren zijn daardoor echt wreed, doch ze veel beter dan die waarvan de bla- ^Ajcht groen zijn en de stengel zoo slap is. geharde kennen er tegen Ze verkleuren als wy ze nu maar flink diep planten, m», het wel doen. Indien er bij mochten n het hart de vorming van het hart al r g dan worden die direct weggeworpen, erii toch niets van terecht komen. re|akoolplanijes, welke moeten dienen als 00[°°r ,reeaweD» ®n dio we in '1 laatst j hebben gezaaid, staan er best bij,doch loodig verspeend worden, anders worden ren; ®Q t0 zwak. We znllen ze maar in een k zetten op een alatand van zoo'n paar ieisdle, en dan wat diep in den grond, dan 3r op dat gedeelte van deu stengel nog 'C! Jes oaak«u. Deze plantjes moeten niet ader glas blijven. Zoodra het weer wat g en ze flink aan den groei zijn, dan ,r($T er #n voor aDder0 groente gebruikt bloementuin het zaaien, zoowel in den nd, als onder glas, kan nu spoedig be is voor sommige planten reeds in gang. jijrin den vollen grond behoeven we ons «ten. De meeste zaden die we daar uit- jn van één- en tweejarige planten, en al rlideze wat later, dan hindert dit niet voor ikkeling. Met de gure dagen van Maart ige Aprilweer, die oqs nog te wachten staan jonge zaailingen veel te lijden. Laat de zon inig zien, dan heeft het zaad bovendien noodig, om te ontkiemen en is 't een- »r, dan groeien de jonge plantjes bij gebrek 9 toch niet geregeld en vele er van sterven, stadplanten die we direct in den vollen in, kunnen we twee groepen onderscheiden, bevat die planton, welke we liefst direct aats zaaien. Waar ze te dik staan worden ad en de overtollige weggegooid. Tot deze Aötn we 0. a.Reseda, Papavers, Alij ssum /1 we geheele vakken van ééne soort hebben, de &0makkelykste manier. De afstand j* plantjes, welke blijven staan, moet vooral •in genomen worden. Wij kunnen een S rijkeren bloei verwachten van planten, genoeg hebben, om zich flink te ont- In de tweede groep behooren dezulken, die we we eerst op een kweekbed zaaien en daarna ver spenen (verplanten) op de plaats, waar ze moeten bloeien. Hieronder vallen vanzelf alle 2-jarige planten, omdat we pas 't volgende jaar van de bloemen, waarom het te doen is, gebruik kunnen maken. Ook zeer vele eenjarige planten laten zich op deze wijze 't best behandelen. LANDBOUW Ond-Vossemeer, Donderdagavond werd ten huize van dea heer Verhees onder voorzitterschap van den heer C. H. A. Stootjesdijk een ver gadering gehouden van den Kring Tholen en St. Philipsland Z. L. M. Er waseen mooie opkomst, daar ongeveer 70 personen aauwezig waren. Na af doening der huishoudelijke zaken, rekening, be noeming secretaris, waartoe werd herbenoemd de heer W. L. Klompe, die deze herbeuoeming aannam, het verleenen van een bedrag ter gemoet- koming in het houden van melkcursassen enz., werd het woord verleend aan den heer Ir. Sybenga, die op uitnemende wijze de taak van de land bouworganisaties uiteenzette op duidelijke wijze werd door tal van voorbeelden de hooge be- teekenis van het vereenigd optreden aangewezen en tevens herhaaldelijk betoogd, dat de eenling op zich zelf niets kan beïavlooden bij h8t maken van wetten enz. Na afljop der rede w^rd een mooie Duitsche Sim vertoond van een landbouwtentoonstelling. Er ii nog op gewezen door het Bsstuar van den Kring, dat Oad-Vossemeer's ledental niet groot i«, slechts eeu 20, terwijl er een tijd was, dat er 86 leieu waren; dit moet veranderen, wil er kracht uitgaan van de organisatie. 7 38880 Bij Apoth en Drogisten. BINNENLAND. Wederinvoering van de doodstraf gevraagd. Het Kamerlid Van Voorst tot Voorst (r.k.) heelt aan den minister van Justitie de vol gende vragen gesteld 1. Is de minister niet van oordeel, dat op schrikbare wijze de openbare veiligheid van stad en land vermindert, onder meer blijkende uit de moorden van de laatste maanden te Voorburg, den Haag en nu wederom de afschuwelijke moord te Benne- kom 1 2. Acht de minister het thans niet plicht maatregelen te beramen tot het verkrijgen van meerdere veiligheid, in het bijzonder op de buitenwegen, en tot het overwegen van verscherping van straffen, op misdrijven in onze wet gesteld, bepaaldelijk tot weder invoering van de doodstraf? Wegen op Zuid-Beveland. De Minister van Waterstaat heeft ten vervolge op de beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid Kersten, be treffende verbreeding van den verbindings weg tusschen den nieuwen verbindingsweg door Zuid-Beveland en den over Krabben- dijke voerenden weg het volgende mee gedeeld Naar den ondergeteekende uit nader verstrekte inlichtingen is gebleken, werd bedoeld, onder zijn aandacht te brengen, dat de in aanleg zijnde nieuwe weg op Zuid-Beveland aan de O ostzijde van de kom van de gemeente Krabbendijke on geveer 70 M. van den over het dorp voe renden weg verwijderd blijft en dat de verharding van den verbindingsweg on geveer 2 M. smaller zal worden dan de weg, die over het dorp voert, thans na verbetering beeft verkregen. De erkenning dat de aldus geschetste situatie juist is, sluit echter niet in, dat door dit smalle gedeelte het plaatselijk ver keer zou worden belemmerd. Dit schijnt geenszins 't gevalhet doorgaand verkeer zal den nieuwen weg volgen. Er is naar wordt vermeend, geen aan leiding om de verharding van den ver bindingsweg op Rijkskosten breeder te maken, wel zal de berm, ter breedte van 0.75 M. aan weerszijden van den weg worden verhard, waardoor twee rijwiel paden zullen ontstaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat vóór den aanleg van den weg en vóór de thans in uitvoering zijnde verbetering van de dorpsstraat de weg ter plaatse slechts een verharding had van 3 M. breedte welkemaat ook voor de verharding op den verbindings weg is aangehouden, en dat rijwieilpaden ter plaatse ontbraken. THOLEN, 7 Maart 1930. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Tholen en de daar onder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Februari 1930 ingelegd f8145.59, terugbetaald f13921.22. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer '14181. Handelsregister. Bij het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant, Seeligsingel 4 Breda, hadden gedurende de maandjFebruari 1930, de na volgende inschrijvingen plaats Nieuwe zaker. sedert 1 Januari 1926 opgericht. Inmakerij „Tholenia Wakest'' (Beperk. bep)Tholen, Kerkstraat 15. Mosselinmakerij Venu.A. A. Kegge, A. J. van der Stel en J. A Wagenaar. Opheffingen. P. W. Hage, Stavenisse, Voorstraat 8. Bakkerij en kruidenierswinkel. Wijzigingen. Coöp. Kolenvereeniging „Ons Belang" W. A. Poortvliet, Smidstraat A 142, Uitgetr. BestuurslidC. v. d. Hoven. Nieuw Be stuurslid J. C. Vos, Poortvliet. Firma J M. de Graaff. Oud-Vossemeer, A 49 Overl. Venn.Jac. M. de Graaff. Nieuwe Venn.J. M. Hoogkamer, wed. van Jac. M. de Graaff. Joh. Lindhout, Oud- Vossemeer, Dorpsring A. 62. Uitgetr. Eig. Joh. Lindhout. Zaak overgegeven aan C. Lindhout Mz. Deze week is door den mosselscbipper J. C. S. alhier een neushaai gevangen. Het dier was 1.75 M. Hij komt hier nooit voor. Daar het dier achter in den bek een groote vischhaak had, vermoedt men dat hij hier door belemmerd werd te eten en als zoo is afgezakt in deze wateren. ST. ANNALAND. Door den kolenbond „Ons Belang" is op Vrijdag 28 Febr. j.1. aanbesteed de levering vrij voor den wal, van 38.000 K.G. stukkolen en 32.000 K.G. eierkolen. Hiervoor was ingeschreven door: F. Wibaut en Zonen te Vlissingen. Ver- eenigde kolenmaatschappijen Rotterdam. H. E. Valkhof te Rotterdam. H. A. Honig aldaar. Masion en Zn. te Dordrecht. Allen voor de stukkolen f 16 en voor de eier kolen f 17.50 per 1000 K.G. Bij loting gegund aan H. E. Valkhof te Rotterdam. Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de Bijzondere School alhier, de heer Koets- dijk te Utrecht. OUD-VOSSEMEER. Tijdelijk werkzaam gesteld ter secretarie te Rijnsburg bij Leiden de heer D. A. Vermet alhier. Naar wordt gemeld is de tuin be- hoorende bij de O. L. School thans ver huurd aan den heer A. de Wilde voor 45 cent per roede. *POORTVLlET. Door de Muziekver- eeniging „Kunst naar Kracht", werd op 27 Februari j.1. haar 11e uitvoering ge geven in de herberg van P. Geene. De op komst was slechts matig. Maandag is de eerste electriciteit door de P. Z. E M. aan deze gemeente ge leverd. Een twintigtal woningen waren aangesloten waarbij men van goed en helder licht kan spreken. Spoedig zullen meerdere aansluitingen plaats hebben, daar thans vergunning is verleend tot liet aanleggen van een onder- grondsche kabel bij G. K. Krijger, waaraan reeds is begonnen en in de Stoolstraat. Maandagavond werd een algerneene vergadering gehouden van „Het Groene Kruis" Uit het jaarverslag van den Secretaris bleek, dat het ledental 235 bedraagt. Uit het jaarverslag van den Penning meester bleek een voordeelig saldo van f347.985 op 1 Januari 1930. Besloten werd de Wijkverpleegster Mej. L. van de Velde, een gratificatie toe te kennen van f50. voor het verrichten van buitengewone diensten over het jaar 1929. Als leden werden wegens periodieke af treding herbenoemd de heeren W Carels, W. Dronkers, Joh. Elenbaas en E. van der Slik ke. Ten slotte hield de heer Dr. J. Tazelaar een leerzame lezing met lichtbeelden over de tandenverzorging. Benoemd tot kantoorbediende op het postkantoor te Tholen, de heer P. Speijer, wonende alhier. Als het huidje van uw kindje stukgaat of smet, geneest het dan met Purol en houdt het bovendienaltijd zooveel mogelijk droog met Purolpoeder. ^ocv^tit!! Belde artikelen verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten,! 862 38879 "POORTVLIET. Dinsdagmiddag is alhier onder zeer groote belangstelling ter aarde besteld het stoffelijk overschot van J. C. de Groen, Marechaussee te Apeldoorn, die door een zeer noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Aanwezig waren het geheele korps uit Apeldoorn en uit Asten. Nadat zijn kameraden hem grafwaarts hadden gedragen en hem in het graf hadden nedergelaten werd allereerst liet woord gevoerd door Ds. Rootselaar van Poortvliet. Spr. wees er op dat scheiden, lijden brengt, maar er is nog verschil op welke leeftijd dit treft, is men oud dan zegt men het is de loop der natuur, maar hier geldt het een jong, sterk opgaand leven, dat te midden van zijn werk plotseling wordt weggerukt. Voor dezen jongen lag nog een ruim open leven, maar God heelt hem weggenomen en aan dit graf rijzen de vragen waarom en waartoe? Wij weten het niet. Hij sprak vervolgens woorden van troost voor de familie en voor zijn verloofdeen hij hoopte dat God hun in deze zwaren slag een rug gesteun moge zijn. Hierna- sprak de Districts-commandant. Hij prees de Groen als een goed mare chaussee en als een goed mensch. Iemand met een wil om vooruit te komen in de wereld hij kende niemand bij het wapen die zoo vol ijver was. Hij spreekt dan ook namens al zijn kameraden die hier bij de groeve staan en die ook diep betreuren dat zoo'n goed kameraad is weggegaan. Met een „rust zacht" de Groeu eindigde hij. Toen sprak de afgevaardigde van het Depot te Apeldoorn. Ook hij prees de Groen als een ijverig student en als een stoer werker. Hij brengt hem dan ook een eere saluut voor hetgeen hij reeds heeft ge presteerd. Na hem sprak de brigade-commandant uit Asten. Hij releveerde hoe hij het werk van de Groen steeds als voorbeeld stelt. Hij leerde dagen en halve nachten. Hij had een wil om vooruit te komen en alles moest. Spr. haalde nog aan hoe de Groen vorig jaar een examen moest doen en juist 8 dagen voor het examen door een ernstige ziekte werd aangetast. De dokter raadde het hem af, maar hij wilde examen doen en liet zijn districtscommandant vragen of het niet mogelijk was en hij kreeg het gedaan om examen te doen op zijn plaats van bestemming onder zekere voorwaarden. Hoewel hij dien dag veel ziek was, deed hij examen eii hij mocht ook slagen. Ook nog 25 Februari schreef hij hem dat hij nog vol moed was voor het a.s. examen en indien hij hiervoor zou slagen had hij al weer andere idealen. Maar wij zien hiel de mensch wikt en God beschikt, want hij werd zoo onverwachts weggenomen uit dit leven. Ook was hij in Asien een gezien mail en ook namens de kameraden uit Asten een hartelijk woord van afscheid. Spr. sprak ook woorden van troost aan de ouders en naasthestauiiden, daar gij ze van zeer nabij kent. Hij weet welke zware slag hen treft. Met een eere saluut aan den overledene eindigde deze spreker. Daarna sprak de afgevaardigde van de Vereeniging tot opleiding van politie ambtenaren. Hij ook prees den wil en den ijver van de Groen Als een voorbeeld werd hij menigmaal gesteld en het woord van den psalmist is hier van pas „Gelijk het gras is ons kortstondig leven." Alles is nu te vergeefs geweest. Hierna legde de afgevaardigde van het

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1