IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4 154 Vrijdag 28 Februari 1930. Zeven en veertigste jaargang i, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Biad. 9' - lAwestie tusschen een vroegere likant te Stavenisse en zijn huishoudster. J i. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, rwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37E, franco per post fl,65 -|- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/, Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. «TELLING DER KIEZERSLIJST. ^Wr en Weihouders van Tholen maken de op heden door hen vastgestelde kiezers- het jaar 1930-1931 van 23 Februari ^Bl6 Maart a.9 ter secretarie der gemeente der ter inzage wordt nedergelegd «jd, tegen Skosleo, in afschrift, en stemdistrictsgewyze, I, verkrijgbaar wordt gesteld. Faföt 9 Maart a.s. is een ieder bevoegd by ^ftjebestuor verbetering van de vastgestelde te vragen, op grond dat hij zelf of een l^ryd met de wet, daarop voorkomt, niet liet behoorlijk voorkomt oi al dau niet I verkiezing aangewezen is als bevoegd bij l stemmen. lekschrift kan op ongezegeld papier worden 22 Februari 1930. 20 HINDERWET, tater en Wethouders van Tholen brengen re kennis, dat ter gemeentesecretarie ter een verzoek met bijlageu van B. J. van Oost rtensdijk, om vergunning tot het oprichten rood- en banketbakkerij in het perceel r nr. 8, kadastraal bekend in sectie F, tdag 10 Maart a.s., des voormiddags 11 i bet Gemeentehuis gelegenheid bestaan »n tegen de inwilliging van dit verzoek in en deze mondeling en schriftolyk toe te de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, larende drie dagen, vóór het bovengemelde secretarie der gemeente kenais nemen van ^1 ingekomen schrifturen, ifiacbt van belanghebbenden wordt er op dat volgens rie bestaande jnrisprndentie roep gerechtigd zijn zy, die niet overeen- 7 der Hinderwet op deD bovenbepaalden iet Gemeentebeslour zijn verschenen, ten bezwaren mondeling toe te lichteD. 6 24 Febroari 1930. 26 a|L HINDERWET. t ester en Wethouders van Tholen maken t het verzoek van Th. Pos, te Zaandam van perceel, kadastraal bekend in sectie F en gasmotor te mogen plaatsen, door hen 24 Februari 1930. 10 Lager Onderwijs. iester en Wethouders van Tholen maken j/|d tegen 1 April aanstaande gelegenheid IJ] plaatsing op de openbare lagere school in ite van kinderen, die vóór of op 1 October lèeftyd van zes jaar zullen hebben bereikt. 8 voogden of verzorgers, die hun kinderen i op de openbare lagere school wenschen c zien, worden in de gelegenheid gesteld 5ór 15 Maart aanstaande aangifte te doen ^ofd der School. 27 Februari 1930. IG RECHTZAKEN. ir;6rduistering van rijksgelden. leiGerechtshof te 's Hertogenbosch »bft i vonnis bevestigd, gewezen door Qjasche rechtbank, waarbij G. A. H., FEUILLETON. 31 heeren predikanten in vroeger dagen tl eens moeilijkheden in het leven tegen- en de broederen ook met veel zorgen werden om den eerbied voor de Heilige ÊKerk te bewaren, bewijst ook het in nte Stavenisse in het voorjaar van 1685 llene met den dominé Johannes Regius. notnlen van de classis Tholen-Bergen rt van 3 Jnli 1685 kan men lezen dat lijheeren predikanten alhier van eenige richt was ontvangen, dat de gemeente Lrenisse door zekere aangelegenheid in \ing was gebracht, op zoodanige wijze Oit de voorbereiding van het op Zondag td685 te honden heilige avondmaal met 9 gelijke stichting kon worden gepredikt Qloók om die redenen is moeten worden irmatie door de heeren van de *lasBii geschorst rijksontvanger van de directe belastingen en accijnzen te Tholen wegens verduistering van f8800 ten nadeele van den Staat der Nederlanden is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. BINNENLAND. Dinsdagmiddag is de Koninklijke familie wederom van hun verblijf te Obertsdorf teruggekeerd. Prins Hendrik en zijn zuster, de Groot-Hertogin van Oidenburg, verwel komden de Koningin en de Prinses voor de wachtzaal aan het station. Na enkele oogenblikken in de wachtzaal vertoeft 'te hebben, reed men eerst naar het Paleis van de Koningin-Moeder. Gewetensgeld. Bij den RijkBóntranger te St. Maartensdijk is f49.78 aan geweteDsgeld ontvangen. PLUIMVEETEELT. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door de abouué's worden gezonden aan dr. te Hennepe Diergaardesingel 96a, Rotterdam. Postzegel van 7.5ct. voor antwoord insluiten en blad vermelden. Te dure geheimmiddelen. Een zeer belangrijke proef te Barneveld. Onlangs besprak ik een middel tegen snot, waar mede te Barneveld proeven genomen werden, ge naamd „eudiphthocid". Volgens Duitsche onder zoekingen waren de hoofdbestanddeelen kalksuiker en gyajacol, welke stoffen op zich zelf niet zoo duur zijn. Thans bereiken mij nog van allerlei lezers klachten dat hei eodiphthocid zelf zeer duur is, en daar het blijkt dat mijn artikel van laatst daarom trent onjuist begrepen is, geef ik eerst een brief weer die ik ontving en zal daarna de olficieele proef in Barneveld bespreken. De brief luidt: Daar u laatst schreef over eudiphthocid, een middal tegen snot, dat goedkoope chemicaliën be vatte en onder het bereik van iedere kippenhouder, zoo heeft ondergetekende daarvan voor 170 kippen besteld. De hoofdvertegenwoordiger zond mij een hoeveelheid voor 100 kippen, dat zou wel voldoende zijn voor den prijs van achttien gulden. Het kwam onder rembours en ik was niet thuis, anders had ik het niet ontvangen en ik heb er ook geen baat bij gevonden. Zou het niet dienstig zijn dit te publiceeren, want dit vind ik lang niet in het be lang van de kippenhouders. Tevens had ik gaarne inlichtingen over etage- of batterij-kunstmoeders. Ter beantwoording even het laatste eerst. Ik zal binnenkort deze batterij-kunstmoeders weer bespreken, vooral du mij uit talrijke brieven blijkt dat er veel belangstelling voor is, maar ik raad ieder die niet al te dik in zijn losse centen zit voorloopig aan, te wachten met koopen. Deze kunstmoeders doen ge weldig opgang in allerlei landen, maar mij is hier in Holland nog zeer weinig van ervaring er mee bekend geworden. Nu het snotmiddel. Het scheikundig onderzoek in Duitschland ontdekte verschillende stoffen en deze kosten volgens den handelsprijs ongeveer fl, alles bij elkaar. Dat men nu voor het mengsel er van, mogelijk met nog wat anders er bij, per 100 kippen f 18 betaalt is gewoonweg ontzetttend en niet te sterk kan daartegen gewaarschuwd worden. Het is dan ook te verwachten, waar nu het officieele ver slag van den dierenarts Hoogland te Barneveld Ter- schenen is, de pluimveebladen geen advertenties hierover meer opnemen en dat meuschen, die prijs stellen op hun naam, hot niet meer verkoopen zullen, wantdit officieele verslag van de proeven te Barneveld zegt in zijn conclusie ronduit-Kudiph- thocid is gebleken noch een voorbehoud noch een geneesmiddel te zijD legen de z.g. kwaadaardige naar de oorzaak van het tumelt bij den Kerke- raad aldaar, werd daarop als antwoord outvangeD, dat dit was veroorzaakt door zekere jonge vrouw met name Elisabelh la Coarière (waarschijnlijk een afstammelinge der Hugenoten of Franache uitgewekenen na de herroepicg van het Edict van Nantes), die huishoudster was geweest bij ds. Johaunea Regius. Deze had aan eukele ingezetenen medegedeeld, dat zij vernomen had, dat de dominé op het punt sfond zich in den echt te begeven met een dochter Cornelia genaamd van den predikant Willem Stamperius te Scherpeniase. Zij had verder gezegd met den bedoelden heer door trouwbeloften te zijn verbonden, doch dat deze haar was ontrouw geworden, hetgeen zij hem in bet openbiar onder bijvoeging van scheld woorden had verweten. Tot recht begrip van een en ander moet ik hierbij opmerken, dat eertijds, aan derge lijke beloften meer waarde werd gehecht dan in lateren tijd en tegenwoordig het geval is. Dit tchijni ook vroeger wel aanleiding te hebben gegeven tot kwesties met ondergeschikten. Het zal wel om die reden zijn geweest, dat de Heeren Staten van Zeeland bij het vernieuwen van het reglement van Politie van 1583 op 24 Januari 1673 in artikel 15 bepaald hebbeD, snot. Het werkt in sommige gevallen gunstiger, daar het optreden van „dikke koppen" minder schijnt op te treden. Mocht het bij diphtherie in sommige ge vallen genezend werken, het kan niet voorkomen dat de diphtherie-smetstof weer andere dieren tot haar slachtoffers maakte, zoodat deze diphtherie en pokken kregen. Het op de circulaire vermelde „uitmuntend genees- en voorbehoedmiddel tegen diphtherie en kwaadaardige snot is bij deze proef gebleken niet juist te zyn. Mij dunkt hiermede weten de lezers weer eens voor de zooveelste maal, dat men met dergelijke middelen voorzichtig moet zijn. Ik heb duidelijk genoeg uit laten komen in mijn artikelen, dat men veel eu veel goedkooper en beter uit is, als men direct den dierenarts raadpleegt dan dat men ge heime middelen koopt op aanraden van advertenties of reizigers van voerhandelaren, zooals ik ook ver meld heb. Uit het verslag blijkt nog dat de diphtheriepa- tienten wel eenige verbetering vertoonden na drie weken, doch dat de proef verlengd werd, aangezien het weer gedurende den proeftijd zoo slecht was geweest. Bij snotpatienten was zelfs na vier weken nog geen beterschap te bespeuren en enkele, die het eerst niet hadden, hadden er zelfs snot bij ge kregen. Behalve met eudiphthocid is eveneens een proef genomen met creosort. Ook dit middel bleek niet veel resultaat op te leveren. Inmiddels was mij uit Limburg woer eeu nieuw middel tegen snot toegezonden, bestaande uit een dikke, groeua vloeistof, die erg sterk rook. Bij onder zoek aan de Rijksseruminrichting bleek dat het middel grootendeels beslaat uit levertraan vermengd met lauriorolie, wat de eigenaardige reuk eu kleur er aaD gaf. Dit zijn dan twee grondstoffen, die samen in het fleschje misschien 5 cent waard waren, doch het fleschje met dit geheimmiddel kostte n.1. fl. Natuurlijk kan goede levertraan in sommige gevalleD bij diphtherie uitstekende diensten leveren, o. a. daar waar de kippen door voedingsfouten gevoelig worden voor ziekteD, of waar ze zelfs een heel veel op diphtherie gelijkende ziekte kregen na het ge bruik van ondoelmatig voer. Laat dus volgend jaar tijdig uw kippen inenten en behandel de kippen goed, dan zijn dure geheim- middelen overbodig. Dr. TE HENNEPE. THOLEN, 28 Februari 1930. Vrijdagavond werd iü hotel Engel vaart de Jaarvergadering van het Groene Kruis gehonden, die zooals we dat jaren gewoon zijn, van de zijde der leden slecht bezocht was. Do voorzitter, dr. P. J. Dninker, opende de vergadering, waarbij bij er op wees dat het af- geloopen jaar schitterend werk door de wijkzoster verricht is. Door haar zijn afgelegd 6260 be- zoekeu en 387 bezoeken in dienst von de t.b.c. bestrijding. De voorzitter bracht verslag uit van de Prov. vergadering te Breskons gehouden. De rekening die is nagezien door de heeren L. Bal en W. v. d. Berg wijst uit dat aan con- tribotie is opgebracht f 1U76.495, terwijl aan subsidies en uit anderen hoofde is ontvangen f 1505.81, aau rente werd een bedrag van f 130.50 aan de inkomsten toegevoegd. De ontvangsteu bedroegen in totaal 12792,31 de uitgaven f 2791 62 batig slot f 0.69. Als bestuursleden werden met nagenoeg alg. st. herkozen de hh. P. J, Dniuker, D. 'H. van de Velde en W. J. Walpot. Allen namen hun herbëDoeming aan, waarna de voorzitter de hb. Krijger en DeurloD die als stembureau tungeerdeD, d&nkle voor hun bemocingeD. dat trouwbeloften tuaschen dienstdoend personeel hetzij meiden of knechten en de kiudereu van hunne meesters voortaan ongeldig zouden zijn, tenzij de ouders volkomen daariQ be willigden. De Graaf van Flodorp, destijds de ambachts heer van Stavenisse, die zich juist op de plaats bevond, was het voorgevallene ook ter oore ge komen en liet den Kerkeraad met den predikant en de gewezene huishoudster van dezen bij zich aan hnis ontbieden. Als toen de opgeroepenen verschenen zijode, beeft Elisabeth in bijzijn van het kerkbestuur en ds. Regius verklaard door trouwbeloften met den predikant te zijn verbonden en dat zij nu deze op het paot stond met een andere vrouw in het huwelijk te treden, daardoor zich bena deeld achtte, waarop ds. Regins verklaarde, dat hij weliswaar wel genegenheid voor haar had gehad en hij haar ook heeft willen tronwen, doch dat hij hetzelve beloofd had onder voorwaarde, dat zijn oaders daarin zouden toestemmen. Doch daar hij van dezen het antwoord had ontvangen, dat zij het huwelijk niet raadzaam achtten, be- schoQwde hij deze zaak als afgedaan en dus het voornemen verijdeld. Waarop Elisabeth, bemerkende dat de zaak aldus voor haar verloren was, hevig ontstelde en Hierna werd de begrooliug voor 1980 aan geboden. De voorzitter dankte den heer W. de Korte voor zijn accurate werkzaamheden in deze ver richt. Bij de rondvraag werd nog geïnformeerd naar de lighal, een woord van dauk gebracht aan uotaris D. van de Velde, van wien men door den verkoop van Verkoopboekjes dikwijls een welkome stijving der kas ontvangt. De voorzitter wekte allen op om te trachten de opbrengst van het Groene Kruisspeldje en de Emmabloem grooter te doen zijn. Er werd nog gesproken over de weoschelijkheid en mogelijk heid van pensioneering van de wijkzuster, waarna de bijeeukomst werd gesloteD. Woensdagmiddag bij het uitgaan van de school gingen enkele meisjes „haasje over" spelen. Het dochtertje van J. Jaosen stond reeds gebakt, toen eeu jongen oit de school kwam gehold, haar eeu duw gaf, met het gevolg dat zij kwam te vallen en haar arm brak. HerdijkiDg van landen in polders tot Ambachtsheerlijkheden behoorende, geschiedde vroeger door deze Heeren, ingeval de landen bioneo jaar en dag het ingevloeide niet wederom toesloten, wat een hard recht lijkt, maar op historische grondeo rust. Wij vonden vermeld omtrent den polder Deurloo, in de Heerlijkheid Tholen, na het uitsterven van het Hnis Bloys, aan de Grafelijkheid gebleven, dat deze polder in 1681 drijvende geraakt, doorgebroken zijnde, door oneenigheid tosschen gelauden uiet bedijkt wordende, de Staten op 18 Febr, 1684 goed vonden, dat de gelanden van Deurloo H. E. Mog. zallen berigleu specialijk om wat redenen het polderken niet wederom is beverscht, alzoo bij eenige gesnstineerd wordt, dat de grond van voors polderken aan de grafelijkheid (geen par ticulier vasal daarvan zijnde) zou ziju vervallen, en vervolgeus aan anderen tot bedijking zou knnneD worden uitgegeven". Kantongerecht. Maandag werden voor het Kantongerecht alhier eenige zaken behandeld van straatschenderij, die gelukkig door onzen kantonrechter streng werden gestraft. Het waren gevallen te Poortvliet en St. Anna land, kwajongens van 14 tot 17 jaar, die geld boete van f7.50 tot f 15en voorwaardelijke luchtschoolstraff n hoorden eischeu. Het ?.al hopen wij, den schrik er inbrengen. Donderdag gaf de rederijkerskamer »Cats" een tweede uitvoering in de zaal van den heer M. J. Hoek. Opgevoerd werd het blijspel „De gevolgen van een leugen." De verschillende rollen waren gedeelte lijk in andere handen dan bij het vorige tooneelstuk. Meesterlijk was de wijze waar op dhr. M Coomans de rol van koster ver tolkte, terwijl dhr A. Engel vaart goed in zijn rol van dorpspredikant was en mej. T. Hoek de verontwaardigde predikants vrouw op goede wijze speelde. Maartje Geluk gat' een vinnig dienstmeisje te zien terwijl de overige dames en heeren even eens goed spel gaven. Het geheel gaf tal van verwarde situaties te zien, waarbij hartelijk is gelachen en het aanwezig publiek zich wei vermaakte. Jammer dat de zaal minder goed bezet in heftige bewoordingen tegen ds. Regius begon uit te vareD, hem verwijtende dat hij wel wist wat hij haar aangedaan had en zich daarbij beroepende op de stem van zijn geweten en tevens zeide zij wel spoedig bewijzen van haar recht te zallen kunneu overleggeo. Waarop de Heer van Flodorp, oordeelde in overleg met den kerkeraad, dat men Elisabeth tijd en gelegenheid zou geven de bedoelde be wijzen vau de ouders van den predikant in Holland wonende te gaan balen. Verder deel ie de ambachtsheer mede, dat hij gedurende acht dagen uit de gemeente afwezig zon zijn en bij zijn terugkomst den kerkeraad met dominé Regias en Elisabeth la Coorière wederom bij zich verwachtte, alswanneer hij de zaak verder zou behandelen. Doch Elisabeth had zich in haar drift te ver laten vervoeren e,n den predikant openlijk door scheldwoorden beleedigd. Zij moest zich daarvoor te voren nog voor de schepenenbank verant woorden. Den volgenden morgen besloten reeds schoot en schepenen daarvoor bijeen te komeu als plaats van bijeeukomst werd eeu zaal in de herberg van Coruelit Pinte uitgekozen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1