IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 53 Vrijdag 21 Februari 1930. Zeven en veertigste jaargang *en. i, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer ZeeEerste Blad. n I* nerki FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. t fl Bronchitis en Kinkhoest Ai Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'wartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37E, Jg 'ranco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. /onN8 Veeverzekering-Maatschappij l.uO UITQAVE: TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 171/» ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Tholen viert haar 25-jarig bestaan. eiland Ja vet 12 ui T., dat is de afkorting van den jovenbedoelde Maatschappij, vierde te |.e op 18 Febr. jl. een gezellig feest Pip-jarig beslaan te gedenken. hebbers en genoodigden kwamen in )ND„De Gouden Leeow" samen om 4'^ NEL namiddag. •ji van de zijde van het Gemeentebe- over O. V. T. die steeds hare ver- dte Scherpenisse houdt, zeer zeker an hoffelijkheid en medeleven met de dj dat vanaf het Gemeentehais de KIoitgestokeD, hetgeen door de feest- )p ïreenigiDg op prijs werd gesteld. g rzitter, de heer D. W. Klompe, gaf ebt van het werk der Maatschappij T,een kwarteeuw. ne rede ootleeuen wij het volgende tschappij werd opgericht den 2eo De- t (104 en trad in werking den len JaDu- I staar bestond toen ait de heeren Graaff, Dierenarts te Scherpenisse, sndijk te Stavenisse, C. Tb. de Rijke ...iet. Als Secretaris-penningmeester trad t J. A. Snijder en als scbatter>agent a, f. Hage Jz. ;nz. 25 jaren is het Bestunr geheel ver sie heer De Graaff, die zooveel gedaan pijf de oprichting en den bloei der Maat- ■aaverleed in 1927 de heeren C. Tn.de M. C. Steeüdijk traden af respectieve- f9"1 en 1929; de laatste die bijna de Maatschappij als vice-voorzitter end, is thans eere-lid. jdretaris-penningmeester en de schutter ij nog in fonctie. loop der jaren is het aantal schatters ^itgebreid geweest, thans is het eilaod ichatter», de heeren M. Hage Jz. te ise en M. J. Hoek Gz. te Stavenisse, y.n 2 kringen, n.1. Scherpenisse, Poort- Aden, Ond-Vossemeer en St-Maartensdijk, kl| St-Annaland. eerste jaren na de oprichting waren nJtkig. Er bestond Datnorlijk nog geen om er uit te potten cd de inkomsten - Jt groot. ToeD evenwel al spoedig het //rzekerde dieren verhoogde, en daarmede fngsten stegen, was het leed geleden. 1'ekas raakte langzaam aan beter gevold haD» voor de rnbriek Paarden f19540 le rnbriek Bandvee f 7400. briek paarden begon met 20 deelheb- 3 paarden en f 37720.verzekerde thans heeft zij 117 deelhebbers, 684 bo f827320.verz. waarde. ••briek rnndvee ving aan met 7 deel- 125 rnoderen en f 16388.— verzekerde [•hans heeft zij 61 deelhebbers, 650 run- f 180950.— verz. waarde. 61 de oprichting is de verzekerde waarde briek paarden 6 maal en in de rubriek 11 maal zoo groot geworden, e hiervoren genoemde getallen van 20 dhebbers, die beschouwd kunnen worden prichteri, zijn thans nog bij de Maat- verzekerd J, L. v. Gorsel en J. J. Be- beiden te Oud-Vossemeer, voor paarden C. Westerweel te St-Maarteosdijk voor «veert aige ja de. -uen jaren en het tijd- oa, toen de waarde -hting betreffende .ter niet voldaan. Vfc na.oest de Maatschappij Wh criaif. d Q de deelhebbers -■gemerkt ik zij de reservekas, Pe r met f6000.— bij- li de tekorten te dkken. Ber geeu reservekas geweest, dan had beurzen der deel- o rokkrn moetc worden. T - 0:)K opgevoerde verzekerde ne, n- i2, JQrj 1921 er 771 paar. iö B'w V#rtT' 852975.en in na z jtren ater, 800 paarden voor i verlaging tot ongeveer rund-'rei de vermindering in ge- 922 waren 375 randeren v-jor SS 0.en een jaar daarna n vcor 1 25,— (das eene ver '7et Tierde Red.) Een ge volg van de daling der waarde voor paarden was eene verhoogde belangstelling voor het Band vee, wat hieruit blijkt dat bet aantal verzekerde runderen in Juni 1922 van 400 steeg tot 650, 700, en soms daarboven in het volgende tijdvak tot 15 December 1929. Uit de gevormde reserves en uit de terugbe taling van 80 der gemaakte winst blijkt, be- bondens epidemieën, dat eene jaarlijksehe hoof delijke omslag van 3 °/0 voor paarden en 2.5 °/Q voor rundvee voldoende i*. De spreker sloot zijne rede met deo wenscb, dat de Maatschappij moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen. Na de rede velgde een hartelijk applaos en toen was het tijdstip aangebroken waarop men eenigen tijd onder het gebraik van een kopje thee aangenaam bijeen bleef. Doch ongemerkt gaat de tijd door en zeven our zou er een eenvoudigen maaltijd worden gehouden, waartoe dhr Bijstenbil de beneden zaal vau zijn hotel had ingericht tot een aan gename eetzaal, waar de met wit damast over trokken tafels, overal met bloemen en groen versierd een prettigen indruk maakteD. Toen alle aanwezigen gezeten waren werd don heer C. Hage verzocht om als ceremoniemeester op te treden, hetgeen voor dezen hoewel onver wacht komend, reden was om direct maar voor le stellen na een korte toespraak, de eerste dronk te wijden aan den Directeur-voorzitter van O.V.T. den beer D. Klompe. En weldra heerschte er dan ook de opgewekte stemmiDg die nn eenmaal is verbonden aan een eetpartij die men houdt om een feestelijke ge beurtenis te vieren. Tal van toespraken zijn er gehouden. De heer A. L. Hage als oudste Commissaris sprak den voorzitter toe en bracht naar voren op welke prettige wijze Bestonr en Commissarissen steeds de zaken van O.V.T. behandelen en hij gaf den voorzitter in het bizonder eeo pluimpje dat bij geheel de sporen drnkte van deo vorigen Direc teur der maatschappij en dat de zaken in O.V.T. goed gaan is ook te danken aan onzen Secre taris-Penningmeester en spr wijde een droük aan den Voorzitter, den Secretaris en het Beslour. Dhr J. A. Snijder vond de woorden door dhr Hage geaprokeD aan bet adres van den Directeur op zijn plaats sd hij dankt spr voor de voor hem sympathieke woorden, 25 jaren heeft hij de O.V.T. gediend eu hij spreekt een woord van dauk aan de Commissarissen wier werkzaam heden in het belang der maatschappij gewoonlijk niet op den voorgrond tredeo. De sympathie die steeds bestaat tnsscheo het Dag. Bestunr en de Commissarissen, maakt dat zij iu het belaDg van de O.V.T. nuttig kunDen werkzaam zijn en spr wijdde zijn dronk aan de Commissarissen. Eu zoo ging in aangenaam samenzijn de maal tijd door. Er waren nog tsl van sprekers, dhr A. C. Hage die het strijkje complimenteerde en dhr Bijstenbil en zijn echtgeoooie voor de zorg die zij aan den tafel hadden besteed. Dhr A. C. Steendijk die het een voorrecht noemde als gast aanwezig te mogen zijn en mededeelde dat ook zijn collega deze uitnoodigiüg op prijs had ge steld en een dronk wijdde op de goede samen werking die er bestaat tosscheu de leden van O.V.T. en de veeartsen. Dhr C. Hage sprak nog over het goede idee dat men dit jubileum met een aangenaam samen zijn vierde en meende dat hiervoor dank toe komt aan Directeur en Secretaris-Penningu». voor de goede voorbereiding en hij meent uit naam van alle aanwezigen te spreken indien hij heu hiervoor dankte. Het hierzijn is een bewijs van saamboorigheid en belangstelling in de O.V.T. Hij stelde een dronk in op hot geheele Be stuur. De heer Amsing releveerde hoe hij op do ver gaderingen gedurende twintig jaren steeds den rol vervulde van stilzwijgend toehoorder. Daaruit was hem het werk van de O. V. T. bekend ge worden en hij meende al de leden te mogen gelokwenscheu met een Bestuur als ze hebben, daar de bloei der O. V. T. een sprekend bewijs is van hetgeen samenwerking brengt. De voorzitter wijdde een drouk aan de schatters die steeds veel doen in het belaDg der Maat schappij. De heer J. A. Snijder sprak nog een woord over de beleekenis van samenwerking, hetgeen men zelfs reeds in de dierenwereld ziet eu waarvan de menschen het waarschijulijk hebben geleerd en hij wilde allen wel opwekken om het mooie woord samenwerking toch goed te begrijpen. Burgemeester Klos vond het een aangename taak om O.V.T. die steeds in spr gemeente zijn vergaderingen houdt en ook deze herdenking hier doet plaats hebben, hartelijk te feliciteeren. Hij hoopt dat, als de Maatschappij haar 30-jarig bestaan viert daD ook de vronwen van do leden hieraan deel' kunnen nemen. Dhr W. L. Klompe heeft al veel woorden vau hulde gehoord het bestuur toegezwaaid eo wil hierbij het zijne ook nog voegen, doch bij die hulde een bizooder woord aau den secretaris- peuniogm. die op alls bestuursvergaderingen tegenwoordig is. In iedere organisatie zijn wel teleurstellingen en spr vindt het telenrstellend dat gezien de goede resaltaten, niet alle land bouwers in het eiland Tholen als deelhebber ziju toegetreden bij de O.V.T. Hij vindt hierin een ernstige vingerwijzing voor het Bestuur om eens groote reclame te maken voor de Maatschappij. Do voorz. achtte zich verplicht dank te brengen aan dhr Bijstenbil en zijn eebtgeooote voor de keurige wijze waarop de ontvangst hier plaats bad. Dhr C. Hage wees nogmaals op deD gezelli- gen toon die den geheelen avond heeft gcheerscht, waarin een aaosporing lag tot een herbaalde dankbetuiging aan het Bestuur eD een wensch voor de toekomst dat bij het 30-jarig bestaan dit ook feestelijk zal worden herdacht. Hij daokte tevens voor het vertrouwen in hem gesteld door hem de leiding van den tafel als ceremonie meester te hebben opgedzageö, waarbij ook het echtpaar Rijnteubil nogmaals de tevredenheid te hooren kreeg over de aangerichte tafel, het strijkje onder leiding van dhr Smith dat onver moeid was bezig geweest een woord van dank kreeg en het beste werd gewenscht voor O.V.T. De voorz. braeht den ceremoniemeester daok voor de wijze waarop hij deze taak vervolde en meende dat het bestaur zeer zeker ter zijner tijd zoo overwegen om het 30-jarig bestaan op een feestelijke wijze te vieren en daarbij den uitge sproken wensch van burgemeester Klos en dhr Hage om dan de vrouwen mede te kunDen breDgen in overweging te zullen nemeD. Spr was er van overtuigd dat alle aanwezigen kunnen getuigen dat bet feest uitstekend is geslaagd en sloot daarna deze feestviering. Eo hrt was lang na middernacht toen de feestvierenden huiswaarts keerden. En laog zal allen die deelnamen aan deze herdenking van het zilveren feest de aangename wijze waarop men samen was, bijblijven. Siroop per flesch 1 gld. Bonbons per doos 60ct. Bij Apoth. en Drogisten 838 12 38830 PROVINCIALE STATEN. Dinsdag kwamen de staten van ons Ge west in buitengewone zitting bijeen. Nadat de zitting was geopend werd het ambtsgebed voorgelezen en mededeeling gedaan van verschillende goedgekeurde besluiten. Op het voorstel van Ged. Staten inzake de tarieven van de stoomdiensten stelde de heer Dixhoorn voor deze zaak te ver wijzen naar de Afdeelingen. De sfernmen over dit voorstel staakten '20 tegen 20 st. Uit de besprekingen omtrent de Prov. stoombootdiensten bleek dat er bij Ged. Staten een streven is om de diensten onder één directie te brengen, hetgeen verschil lende leden van de Staten met genoegen zegden te hooren. Op verzoek van den heer Wallien wordt deze zaak naar de afdeelingen verwezen. Ook de overname tramweg Vlissingen- Middelburg en hetgeen hiermede verhand houdt zal eerst in de afdeelingen komen. De afdeelingen zijn getrokken waarna de Staten tot 13 Maart uit elkaar gaan. THOLEN, 21 Februari 1930. POORTVLIET. Bij het dezer dagen te 's Gravenhage gehouden examen voor Leerares Coupeuse in het costuumvak, slaagde Mej. J. Vos alhier, die hare op leiding genoot bij Mej. C. Uijl wonende te Poortvliet. OUD-VOSSEMEER. Op 48 Februari is de heer G. W. Snijder afgetreden als Burgemeestereen en ander had plaats zonder officieel vertoon. Zondagmiddag werd de heer Z. B. Goedhart, die reeds eenige dagen ernstig ongesteld was, naar het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom vervoerd om een operatie te ondergaan. Dinsdagmorgen is hij aldaar op plm. 52-jarigen leeftijd overleden. De heer Goedhart was hoofd van de School met den Bijbel sedert de stichting dier school in 1903. Hij vervulde ook reeds vele jaren de taak van secre taris van de Commissie tot wering van schoolverzuim. De heer Goedhart heeft ook tal van personen opgeleid voor het examen van kommies bij de directe belastingen en naar ons werd medegedeeld waren er bij hem thans 21 personen, die daarvoor pri vaatlessen ontvingen, zoowel hier woon achtig, als in de aanpalende dorpen, zelfs ook uit Noord-Brabant. Win ter handen P11P f) I Wintervoeten rüRUL 38828 4 STAVENISSE. L.l. Donderdagavond hield de afdeeÜDg „Schnttevaer" alhier haar jaarvergade ring. Vau de 134 leden wareü er 78 tegen woordig, onder wie ook de Eeievoorzitter, dhr. A. F. Hanssens. De voorzitter riep genoemden heer in het bijzonder hartelijk welkom toe, omdat bij uit diens tegenwoordigheid op de jaarver gadering een blijk zag van zijn groote ingenomen heid met het werken en streven der groote Schippersvereniging. Uit het keurig jaarverslag van den Secretaris, dhr. Rozemond, vernam meD, dat het voorstel der vorige vergadering, om een langeren scbnttijd aan de kleine sluis te Vreeswijk te verkrijgen, op de Alg. Verg. te Geertroiden- berg, was aangenomen, dat een voorstel tot af schaffing van het voorschotten in bewerking is bij het Hoofdbestnnrdat de Alg. Verg. zich incompetent verklaarde inzake het snikerwetje v. d. Heuveldat er op het verzoek om een gasboei te verkrijgen in de O. Schelde, zeer wel willend is beschikt, want er zijn nn in de Wittetonneuvlei tusscheo hier en Wemeldinge 5 gasboeien gelegd, wat ook zeer dieostig is voor bet internationale verkeer (vaart op en van Antwerpen). Medegedeeld werd, dat er in 1929 alhier op gericht is een afdeeling „ZeelaDd" van het „Onderwijs voor Schipperskinderen" Als Voorz, is gekozen dhr, J. W. v. d. Slikke en als Secre taris dhr. P. C. H. van Ooit. Hiervan ontvangen reeds 24 ouders voor 36 kinderen uit dit fonds een wekelijksche toelage vaD f 2. Voor het na zien der rekening over 930 werden aangewezen de heeren Antb. Stoutjesdijk, Jac. Hoek en J, C. v. d. Kleijn. Ingekomen was een circu laire vaD de Centrale Onderl. Bedrijfsvereniging te Den Haag, met het oog op de invoering der Ziektewet met 3 Maart a.s. De Voorzitter gaf eeGige nadere verklaringen hieromtrent en gaf aan de betrokken werkgevers den raad zich bij een CeDtrale aan te sluiten, als gevende meer gemak en misschien lagere tarieven. Toch liet hij eeD ieder natuurlijk vrij. De volgende alge- meene vergadering zal in April a.s. in Bodegraven gehoadeo worden. Als afgevaardigde uit de leden werd aangewezen dhr. van Oost, en als zijn plaatsvervangvr dhr. Stontjesdijk. De rekening uver 1929 wees aan als ontvaDgat f 242.89 en als uitgaaf t 150.145, zoodat er eeD goed saldo was van f 92.246. De Secr.-Penn. werden woorden van dank en hulde gebracht voor zijo richtig beheer en zijd keurig jaarverslag. Vau de Alg. Verg. te Geertruidenberg, bijgewoond door den heeren vaD Yseldijk en Moerland, gaf de eerste eeu kort relaas, zoowel wat het zakelijk deel als het aangename dier vergadering betrof. Nog werd aangenomen een voorstel om een betere verlichting der Zandkreek te krijgeD. De aftredende bestuursleden de b.b. v. Ysseldijk en Moerland werden bij acclamatie herkozeD. Vau bet lid A. L. Dane was een verzoek in gekomen, pogingen aan te wenden om de beide openingen van de draaibrug vso het kanaal bij Vliddelbarg te verlichten, om belemmering van het verkeer te voorkomeD, alsmede verbetering van de betoooiog op het Y bij Amsterdam, als zijnde bij duisternis nu lastig voor de scheep vaart. Schipper J. Moerland drong nogmaals aan op beter toezicht op de aleeptreinen vanaf Dordrecht en in de Dordsche Kil, als zyode het daar nn eeu slordige boel. Schipper C. Dorst zou gaarne zien, dat de schippers werden vrijgesteld van het betalen van schoolgeld. De voorzitter ried aao, dat ieder belanghebbende zich hiertoe moet vervoegen bij B. en W. Dbr. v. d. Slikke besprak ook nog het Onder wijs aan schipperskinderen bij invoering der leerplicht, als hebbende groote bezwaren voor de onders.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1