IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Gesprongen Handen Vrijdag 14 Februari 1930. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer rste Blad. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. ÏDT's Va3o\eVten_ 311 U .e ii blad verschijnt eiken Vrijdagavond. al f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37E, per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17'/j ct Grootte der letters Daar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. RECHTZAKEN. '1e rijksontvanger H. voor het l^htshof te Den Bosch. rad voor het Gerechtshof te Oen ^er beroep terecht G. A. H., ge- .ranger ran Tooien, thans wonende m «ras ten laste gelegd dat hij als Dir. belastingen en accijnzen te jdrag Tan f 8841.85, toebehooreude der Nederlanden, zich wederrech- legeëigend. bekende. Moreel voelde hij zich •chade te vergoeden een neef te iich was bereid tot een voorschot iger, mr. van der Meulen te Bergen epleitte een voorw. veroordeeling de verdaisterde gelden terag konden ven, er kaDS bestaat dat H. in tn blijveD. ent toonde zich hierover zeer ver- daar gewoonlijk bij Financiën men i tegenover ambtenaren die derge- 'edrijven. at-generaal vroeg 6 maanden ge- waartoe de rechtbank H. eveueens eld. Uitspraak 20 Febroari a.s. Naar wij oit betrouwbaren bron 1 de behandeling van de zaak van id alhier, inzake verduistering van lij de Posterijen, voor het Gerechtshof jobosch plaats hebben op Maandag -Tabletten 75 ct |||er-TabIetten 60 ct —Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Bij Apoth en Drogisten. Februari 1930. IQ; Postkantoor te Tholen en de ressorteerende hulppostkantoren Tllrende de maand Januari 1930 5.102 93. Terugbetaald f16.692.59 2>te door dat kantoor uitgegeven agt het nummer 14160. telbare brieven en briefkaarten, vaD '■eenders onbekend zijn. IEI Binnenland (BrieveD) }n> >n, Bergen op Zoom. n k'n Haag. ngi 6 ienlriefkaarten (Binnenland) D ;chipper J., Helmond. sne ir dn bevolen wordt om het adres van de stokken te vermelden, opdat Lbestelb&arkeid kannen worden terog- o°rort$ is het gewenscht alle per post stokken steeds van een volledig tnaam en huisnummer te voorzien, e-sngang van 21 dezer is verplaatst de r giter brig. tit. J. I. Contant, vau aar Stavenisse. ntsdag trad voor ons NntsdepartemCDt ig Oicar Tjtgat, die als onderwerp had jgietagne het sprookjesland". Moelker opende de bijeenkomst ord van welkom, waarna de spreker ipeg. Deze, voor zijn lezing aan te :hieerit een korte inleiding over zijn R waarbij hij naar voren bracht dat ~)övolking vasthoadt aan aloade ge- angstvallig waakt voor het behoud 3e kleederdrachten, terwijl het een .0 grooten Godsdienstzin, hoewel mge- 16'ankrijk, géén Frauschen zijn, het ,'jin is hnn eigea taal te sprekeD, toch _al vasthondeD. 'oerde spreker ons langs de woeste i den Atlantischen Oceaan uitstekend, e gedeelten zien op lantaarnplaatjes, Oor eenige legenden. Vertelde ons hoe eer vierduizend jaren voor Christus g van Brelagoe de enorme steeuen, )pich bevinden, als een Godheid vei- .plat in ruim 300 jaren na Chr. de :cWikers vanuit Engeland het Evangelie »en en zij, door eerbieding van de bewoners, het Chrisiendom in- |8.odaar dan ook dat t&llooze oude ge- nog hebben standgehouden, luze werden wij verder Bretagne io— rbij de aanwezigen kennis maakten. met de mooie kleederdrachten, de talrijke mooi6 monumenten op kerkelijk gebied, waarbij werd uitgelegd met welke bedoeling deze tot stand zijn gekomen, kortom in groote trekken liet spreker ons inleven in het zieleleven vau de bewoners van het mooie Bretagne, liet uitkomen hoe nu nog de verteller van de sagen en legenden waaraan de streek zoo rijk is, in iedere woning een welkome gast is, waar hij bij den baard deu omzittenden doet genieten van de oude geschiede nissen. Tal van Kerkelijke gebraiken zagen wij aan ons voorbijtrekken illustreorende den grooten godsdienstzin van de bevolking. Het hartelijk applaus dat de spreker oogstte na het beëindigen van zijn lezing, was blijk dat hetgeen dhr, Tytgat ons deed genieten in de smaak is gevallen. O. i. is deze lexiDg, die ods een kleine kijk gaf op het leven van bewoDers uit andere omgeving dan de onze, niet een der minst geslaagde Natssvondeu geweest. Degenen die afwezig waren hebben een mooie en leerzamen avond gemist. Het woord van dank en het tot weerzieus spreker door den voorzitter toegeroepen, waren wel verdiend. De voorzitter deelde nog mede dat waarschijn lijk in de maand Maart een extra Natsavond zal worden gegeveo, waarbij een dilletanten- gezelscbap uit Leiden een tooneelstok zal op voeren. Waar deze vijfde Nutsavond niet door het Departement kan worden gedragen, zal van hen, die deze bijeeukomst wenscheu te bezoeken, een tegemoetkoming van vijftig cent per persoon worden gevraagd. ST. ANNALAND. Op Vrijdagavond jl. vergaderde alhier de Vereeniging „Onder linge hulp bij het verliezen van varkens, in welke vergadering 23 leden tegenwoordig waren. Uit het verslag bleek dat 2 leden waren vertrokken en 2 leden uitgetreden, terwijl één lid was toegetreden, het ledental be droeg nu 61. Volgens de rekening was in '1929 ont vangen f672,46 en uitgegeven f 507.61, batig saldo alzoo f 164.85 waardoor het reservefonds steeg tot f 1590.75. Elf ver zekerde varkens waren gestorven. De ge schatte waarde daarvan was f315.75. Hier van werd 80% uitgekeerd of 252,60. De aftredende bestuursleden de heeren l.Overbeeke, W. A. Boogaard en W. Goede- gebuure werden met bijna algem. stemmen herbenoemd, eveneens de bode J. van de Male, wiens salaris bepaald bleef op f50. De verzekeringspremie bleef bepaald op 10 cent per week en per varken terwijl de inenting der varkens tegen de vlekziekte bij vernieuwing werd opgedragen aan den heer Van der Sande te Steenbergen. Uitslag van de door de Vereeniging „Landbouwbelang" te St. Annaland op Vrijdag 31 Jan. '1930 gehouden aanbe steding van kunstmeststoffen. Aangenomen door fa. P. J. Poleij te Ierseke de levering van 440600 K.G. Super- phosphaat 14% voor f2.77 65900 K.G. dit 17% voor f3.28, Maatschappij tot ver koop van hulpmeststoffen te Rotterdam, 99400 K.G. Ammoniak Superphosphaat voor f5.30; 76900 K.G. Patentkali voor f6,90; 37300 K.G. kalksalpeter voor f9.85* J. P. Mast te den Bommel '16100 K.G. Kalizout voor f6.34. J. v. d. Berge te Bruinisse 44300 K.G. Ghilisalpeter voor f 10.83. VV. v. d. Heuvel te Numansdorp 105400 K.G. Zwavelzure Ammoniak voor geheimen prijs. Alles per 100 K.G. en franco op den wagen. In 1929 werden alhier aan de haven veirscheeptSuikerbuiten 11.154.556 K.G. tegen 12 963.027 K.G. in 't vorig jaar. Aardappelen 16.856 733 K.G. vorig jaar 12.418.609 K.G..) Ajuin 1.191.640 K.G. (vorig jaar 891.779 K.G.) Pulp aangevoerd 840.836 K.G. (vorig jaar 1.522.354 K.G.) Op de beide Weegbruggen was gewogen 31.901 985 K.G.) vorig jaar 29.615196 K.G.) en 449 stuks vee (vorig jaar 381) verdeeld als volgt Weegbrug „de Waarborg". Suikerbieten 7.742.701 K.G. Pulp 549.867 K.G. Aard appelen 10.921.362 K.G. Ajuin 589.513 K.G. Grint- en Keislag 653.893 K.G. Koolasch 273.119 K.G. Voederbieten 71.454 K.G. Vlas 34.301 K.G. Granen 34.707 K.G. Andere artikelen 176.152 K.G. samen 21.047.149 K.G. (vorig jaar 19.180.56 K.G. en 78 stuks vee. Stukgoederen 24. Weegbrug„de Concurrent". Suikerbieten 3.411.855 K.G. Aardappels 5.935.370 K.G. Ajuin 602.128 K.G. Pulp 290,969 K.G. Voerpeeën 88945 K.G. Vlas 66.179 K.G. Granen 19.008 K.G. Andere artikelen 440.382 K.G. samen 10.154 836 K.G. (Vorig jaar 13.434.636 K.G.) 371 stuks vee en stukgoederen 7. ST. ANNALAND. Op Dinsdag 11 dezer werd door het Gemeentebestuur alhier aanbesteed het uitdiepen van de kaai. Aannemers werden M. Buis, W. en C. van Vossen allen alhier voor f 484. Benoemd tot onderwijzer aan de Bijzon dere School alhier de heer C. Waardenburg, die thans tijdelijk daaraan werkzaam was. OUD-VOSSEMEEP. Door not. D. van de Velde t6 Tholen is pabliek verkocht ten verzoeke van den heer C. J. van Dijke te Tholen de hoeve „Dijkzicht" onder de gemeente Tholen in den Roolaodpolder, met woonhuis schureD, veestal, erf, perceelen bouwland, weiland, boomgaardeo, te zamen groot 14 H.A. 27 A. 50 c.A. of 36 gemeten 113 roeden Bloois. In massa ge kocht per gemet voor f 930, onder enkele voor waarden voor bewerking van den grond, ge zaaide land enz. en 8 kosten van den koop som aan den heer J. L. van Goriel te Oud- Vossemeer. Door Oad-Vossemeer's Muziekvereniging is in het hotel van den heer J. Tholenaar een opeobare uitvoering gegeveo. Onder de degelijke leiding van den heer Dabois bleek weer, dat het gezelschap uitmuntende krachten bezit. Al de stokken werden met een bravour nitgevoerd, die de bewondering van het talrijk publiek op wekte. Ook de pauzen werden aaDgevuld met bijdragen, die een zeer besten indruk maakten, al moet erkend, dat van de zijde van het publiek er ook enkelen zijü, die niet steeds zoeken te waardeeren. Een prettig bal besloot de bijeen komst. *POORTVLIET. Naar wij vernemen is door den Heer Burgemeester voor belangstellenden gedurende 8 dagen in de raadzaal van het gemeentehuis ter bezichtiging gesteld een schilderij voorstellende het voormalige kasteel te Poortvliet, geschilderd en vergroot door den heer L. K. van Dijk te TholeD, naar een afbeelding aan wezig zijnde in het Zeenwscbe Genootschap der wetenschappen te Middelbarg. De figaar der gravare vertoont een bouwwerk met een grooten vierkanten toren met een in gang of poort en schietgaten, welke als wacht voor de ktijgslieden dienst hebben gedaan en heeft aan de achterzijde een ronden toren voor den bevelhebber, waartnsscheri zich de overige ver trekken bevinden. Het slot is omgeven door een later eenigs- zins geëffende ringvormige omwalling en breede grachten, waarin lieden bezig zijn te visecben. Over deze is een brag geslagen, die leidt naar den hierboven genoemden ingang van den toreu of poort. Volgens een charter van 1200, verkreeg Hngo van Voorne in 1199 eeüige landen io Poortvliet in erfpacht^ waarop reeds spoedig door hem een adellijk verblijf werd gesticht. In 1204 werd het slot door Floris broeder van den lateren Graat Willem I, en domproost te Utrecht belegerd en iogeDomeD, omdat de eigenaar partij had getrokken voor Ada, de dochter van Graaf Dirk IV en echtgenoote van den Graaf vau Looo. Toen Graaf Willem 1 in 1220 was terug gekeerd van den toeht naar Damiate en het Heilige land, was zijn gemalin Aleida van Gelre reeds overledeo, waarna hij zich nogmaals in den echt verbond met Maria van Brabant, wedowe van Keizer Otto IV, bij welke gelegenheid hij Ruwe Huid Schrale Lippen Winterhanden Wintervoeten Doozen 30-60en90ct.Tub«80ct. Bij Apoth.en Drogisten baar tot bruidschat gaf de goederen io Poortvliet, waaronder voormeld kasteel was begrepen.' In een rekening van den Rentmeester van Zeeland bewester Schelde van 13181319 wordt ook van uitgaven van verrichte herstellingen aan „mijns beren hnisiDghe te Poortvliet" gewag gemaakt. Het bleef een verblijf van de Hollaodsche Graven tot dat bet in 1316 aan Jan Reaumont kwam, die met de heerlijkheid Tholen was be leend, na zij overlijden kwam het aan bet ge slacht van Bloysnadat in 1527 een der laatste afstammelingen of Graaf van Bloys was overleden wordt van het kasteel ge'n gewag meer gemaakt. De plaats, waar het kasteel stoDd, moet ge zocht worden ten Noorden van den Rijksweg niet ver van het Oud-Kerkhof, alwaar het terrein nog onregelmatigheden vertaoDt. Bij de op Vrijdag 1.1. door de Ger. Gem. alhier gehouden aanbesteding voor het bouweu van een kerk, werd ingeschrevenvoor metsel werk door W. Gnnter voor f 2623. G. K. Krijger voor f 2795 voor timmerwerk door A. van Oost voor f 2225. J. Elenbaas voor f 2240voor schilderwerk door J. C. Eodhoven voor f288. G. Sakko voor f 264voor smeedwerk door C. Mnllié voor f199. J. P. Gebraad 7oor f 207, Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund. 757 SCHERPENISSE. In de gebonden vergade ring van de zaogvereenigiog O. B. K. bleek uit de rekening en verantwoording dat was ont vangen in 1929 f 201.85 en uitgegeven f 148.655 alzoo een batig slot van f 5S.195. Tot bestuurs leden werden gekozen de hb, C. Saurland en C. v. d.vHave. STAVENISSE. Donderdagavond 11. vergaderde alhier de afdeeling Staveuisse van den kring Tholen der Z. L. M. Deze vergadering was meer speciaal belegd ter bespreking van bet door dhr. C. L. Petappel Jz. ingediende pont: „Welke maatregelen kannen cd moeten genomen worden om dea druk van de sociale wetten op den landbouw en de landboowers te verminderen of op te heffen P" Besloten werd dit gewichtige punt te behandelen op de volgende, nog deze maand te houden vergadering. Door de welwillendheid van den voorzitter, dhr. Dorst, die biervoor zijn radiotoestel had dispooibel gesteld, konden de aanwezigen daarna luisteren naar de rede van den heer Stieltjes, leeraar aan de Rgkslaodb.winterschool te Meppel. Deze ried den jongen landboowers, Da den een of anderen cursus gevolgd te hebben, om zich aan te slniten bij een Bond vao Oud-leerlingen. Men moet niet stil thuis en in eigeo omgevmg blijven zitten, maar b.v. eens in andere streken op eeu flinke boerderij gaan werken. Io Over- ijsel zijn circa 2000 leden aan dien Bood aange sloten. Het doel der gewassenkeuriDgen aldaar is meer een wedstrijd te houden in de netto opbrengst van bet gewas. Veel wordt er b.v. gedaan voor het grasland, de ruoderhorzelbestrtij- dmg enz. enz. te veel om op te ooemeD. De meeste gemeenten aldaar geven een finantieelen steun aan den Bond. Daar ziet men duidelijk dat ^Eendracht maakt macht". Donderdagmorgen had de zuster van A. v, O. alhier, het ongelok vaD den zoldertrap te vallen met het nootlottig gevolg van het breken van een slentelbeen en een paar ribbeD. LANDBOUW De commissie tot voorbereiding van werk verruiming in Westelijk Noords Brabant heeft verschillende besprekingen gevoerd, o. m. met den iugeDienr der Domeinen te Middelbarg over de indijking van Staalsschorren in Zeeland. BUITENLAND 84Ufl 20 38797 Thans, nu men in de couranten hoe langer hoe meer aandacht schenkt aan de geloofsvervolgingen in Rusland, heeft de Paus stelling genomen tegen de geloofs vervolgingen in Rusland. HetPauselijk schrijven begint aldus: „De afschuwelijke en godslasterlijke mis daden, die zich iederen dag tegen God en de ziel der Russische bevolking herhalen en verscherpen, treffen ons smartelijk." Voorts merkt de Paus op dat hij reeds

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1