IERSEKSCHE TH00LSCHE COURANT H NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 7 Februari 1930. Zeven en veertigste jaargang >i Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Nerveus en Overspannen Onrustig en Slapeloos Mijnhardt's Zenuwtabletten N GEMEENTERAAD. GEK gen Bgin Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ees;wartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, filoWnco per post f1,65 -|- 15 ct. disp. kosten. filo'ran UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. 1NTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. en ERHALINGSOEFENINGEN. chir |id, en art. 33 der Dienstplichtwet) HO meester van Tholen maakt bekend, dat or herhalingsoefeningen in werkelijken ,flDa komen de gewone dienstplichtigen van lichtingen als op de aanplakbiljetten •ellafl il rting van de hierbedoelde dienstplichtigen a jre kennisgeving plaats hebben. Zoolang i g niet heelt plaats gehad, kunnen in- 'utreiit den datum van opkomst ter ge- |Strarie worden gevraagd. die als dienstplichtige hebbon gezorgd, moledig adres ter gemeentesecretarie bekei d IfiSn persoonlijke kenni-geving toegezonden. ®^len 5 Febraari 1930. 18 O in jder en wethoaders van Tholen brengen ter angifie voor roiming van privaatpuiten jrdag 13 Februari a.s. kan geschieden. |Striten te bezorgen in de brievenbas van len 5 Febraari 1930. 7 V' LIJST snaars en houders van paarden. meester van Tholen maakt bekend, dat le maand Febraari voor ieder ter secretarie mte ter inzage is gelegd de alpbabetiscbe e namen van eigenaars en houders van ~Slke lijst is opgemaakt ingevolge artikel 17 :wartieringsbesloit. 31 Januari 1930. 12 ■HïN, 5 Februari 1930. )j\BurgemeeslerA. J. van der Hoeven. mvS de heer H. J. Laban. Aanwezig tobO. «voorzitter opent de vergadering en «.Is volgt ■arl gel mij vergund in deze eerste ver- in 1930 U dank te zeggen voor 'Kfij de jaarswisseling aangeboden „ischen en U eveneens nog voor "ds besten zegen voor U zelf en ;Q|innen toe te wenschen. 1 iloopen jaar is helaas voor onze niet in elk opzicht gunstig ge- lirst valt te constateeren een ach- !^|g in het bevolkingscijfer, toe te i aan het vertrek van 262 personen, 'lies niet is goed te maken, door ^jing van 105 personen en een ge- merschot van 42 personen. dient gewezen op den ongunstigen van het landbouwbedrijf. Was de jr verschillende producten soms iig, en dit ondanks de strenge en ge vorst in het begin van het jaar, in zijn van dien aard geweest, dat n behalen van winst geen sprake aover deze mineurtonen mag echter ""loening melding gemaakt worden üisscherij-uitkomsten. De botvangst d en de prijzen hoog. De kreeften- ij schijnt eenigermate te hebben van de strenge vorst, osselindustrie was zeer goedde !P zelfs tot f 4 per ton en hooger. ^1929 is dan ook voor vele mossel die van de malaise der laatste er te lijden hebben gehad, weer [gesteun in hun bestaan geweest, isterindustrie was, behoudens een uitzondering, ook zeer goed. Als rheid mag ik noemen, wat mij edegedeeld, dat alleen in de maand 1 er 5'/j millioen oesters uit Zeeland - verzonden. le gemeentebedrijven betreft het 1 e: i orugbedrijf heeft een niet onbe- ld eerste exploitatiejaar achter den I bouwkosten, hooger dan oorspron- i sraamd, hebben het financieel even- iet verstoord. gasbedrijf vertoont in 1929 een d debiet van ruim 9000 M3. Het nik door particulieren voor kook- armingsdoeleinden neemt langzaam ft echter nog lang niet de grens f mogelijke bereikt. Gestreefd zal worden naar mavnering^vanhet verbruik, waardoor de kansen op electri- citeitsvoorziening zullen toenemen. Het behoeft geen betoog dat onze gemeente niet weinig gebaat zou zijn met electrici- teit naast gas en waterleiding. Aangaande grond-en woningbedrijf valt niets bijzonders te vermelden. De keuringsdienst van vee en vleesch schijnt in 1928 wel het hoogtepunt te hebben bereikt. De haveninkomsten hebben iets minder bedragen dan het jaar tevoren. De oorzaak is waarschijnlijk te zoeken in de langdu rige strenge vorst en den minderen aan voer van suikerbieten. Ik eindig mijn beschouwingen met den wensch, dat 1930 voor eiken tak van handel, nijverheid en bedrijf in onze Gemeente een gezegend voorspoedig jaar moge zijn en dat Uwen Raad met B. en W. en met mij in de beste harmonie nog veel in het belang onzer Gemeente in 1930 zullen mogen doen. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Eenige missieves van Ged. Staten be treffende verdaging goedkeuring begrooting voor 1930 tot 1 April a.s. en goedkeuring van enkele raadsbesluiten der vorige ver gadering. Proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. De begrooting van den keuringsdienst van waren te Goes voor 1930 de afrekening vandenzelfdendienstover 1928 met accoun tantsrapport. B. en W. stellen voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. De heer Overbeeke zegt de overeenkomst met Perestam daar staat in dat bij moet betalen boven de huur de gewone onder houdskosten, waterleiding en ook de assu rantie. Hij heeft daar reeds met U over gesproken dat dit niet zoo was als bij Mol, want daar betaalde hij de gewone onder houdskosten assurantie en de waterleiding niet want die is er nog niet en hij hoopt dat die er dan ook spoedig komt nu het huis van de gemeente is. Nu zegt Perestam dat dit niet is afgesproken en toch staat het in de overeenkomst. De Voorzitter antwoordt dat deze kwestie lang beeft geduurd. B. en W. hebben met Perestam gesproken en deze wilde het contract mee naar buis nemen om het te bestudeeren hetgeen hem is toegestaan en toen is Perestam later bij hem gekomen en heeft het contract geteekend. Dhr Overbeeke merkt op met de bepaling er bij mits artikel 3 geschrapt wordt. De Voorz ontkent dit. Perestam is eerst bij B. en W geweest en toen wilde bij er niet aan. Toen zou men andere maatregelen gaan treffen want Mol wilde niets uitlaten en dan zou men trachten te weten te komen welke rechten hij had. Dhr Overbeeke zegt dat dit contract is geteekend mits art. 3 zou worden wegge nomen en dat heeft U ook aangestipt. De Voorz. zegt dat dit absoluut niet waar is bij de eerste besprekingen is dit wel te sprake gebracht, maar bij de laatste be spreking is daar niets van gezegd en is het contract geteekend, zonder bijbepalingen. Dhr Overbeeke merkt op natuurlijk niet te kunnen te zeggen of het waar of niet waar is, maar hij gelooft wel dat Perestam voordat bij dat contract heeft geteekend, hij eerst wel voeling heeft gehouden met Mol en wanneer dat nu zoo is dat kan spr. niet aannemen dat hij dat contract zoo heeft geteekend met art. 3 er in. Pere stam heeft hem dan ook gezegd dathij mon deling met U besproken heeft dat hij zou teekenen zonder art. 3 want zegt hij als ik het geweten had, dan had ik nooit zoo geteekend. De Voorz. meent ook wel dat Perestam eerst wel voeling zou gehouden hebben met Mol en vindt dat hij dan niet had moeten teekenen of het moest eerst ver anderd wezen. Dhr Overbeeke zegt U zeide goed dan zullen wij art. 3 schrappen en dat heeft U ook aangestipt en nu gaat het toch niet om het hoofd der gemeente niet te ver trouwen. Want wanneer Perestam dit niet was gezegd zou hij niet hebben geteekend. De Voorz. antwoordt er is niets meer aan te doen en het positief ja van Perestam staat gelijk met mijn positief neen. Het is niet waar dat Perestam dit heeft gezegd wel in de eerste besprekingen maar nadat er met Mol is gesproken is dit geteekend geworden en toen is er niets meer gezegd en anders had hij zijn handteekening niet moeten zetten. De discussies worden hierover gesloten. De stukken worden hierna voor kennis geving aangenomen. Behandeld wordt nu het aangehouden request van de afd. Z.-Holland en Zeeland van den Bond vau hoofden van Gem. wer ken in Nederland betreffende vergoeding J. Vriens. B. en W. stellen voor billijkheidshalve f500 te geven, gezien de gegrondheid van vele opmerkingen in het request. Dhr Moelker gaat de geschiedenis van den gem.-opzichter eens na. De gem.-op zichter in Tholen wat betreft zijn salaris daar valt niet veel van te zeggen. Een plaatsje dat sterk daalt wat betreft het aantal inwoners, daar kan men niet spreken van verhoogen. Het salaris van den bouw meester was f200 en werd beschouwd als een bijbetrekking, die bijbetrekking is ge groeid tot een salaris van f 1500, van die f1500 trekt hij nog premievrij pensioen en dan zou men nu veel hooger komen. Nu kan men mij tegen werpen, dat krijgt hij niet in zijn hand, maar het is toch een waarborg voor den ouden dag. Welke arbeid op de particuliere markt geeft dit, men moet trachten orn van zijn eigen in komen te nemen en zich te verzekeren tegen den ouden dag. Nu is dit jaar wat drukker geweest en nu zou er extra be taald moeten worden. Spr zegt. de voorz. heeft het voorgelezen dat het op landbouw gebied treurig is en dat beaamt spr vol komen en waar er dorpen zijn op ons eiland waar heel de bevolking van den landbouw moet leven, daar kunnen wij gerust zeggen dat een groot gedeelte hier hoofdzakelijk van den landbouw moet leven en daar dit zoo slecht gaat beeft spr geen vrijheid om te stemmen voor de gratificatie van f500, bet komt ten slotte voor de be lastingbetalers. Spr stemt in den regel niet tegen een voorstel van B. en W. maar op de gronden reeds genoemd kan hij hier niet voor stemmen. De voorz. zegt u zegt terecht op het oogenblik gaat het niet om het salaris te verhoogen B. en W. gaan daar volkomen mee mee, ook zeggen B. en W. dat het niet noodig is als het een jaar eens wat druk ker is geweest omdat te vergoeden, maar dit is een ander geval, het was toen niet te voorzien bij de benoeming dat er een brug zou komen, waarbij zooveel te ver richten was. De heer Vriens heeft een massa werk meer verricht en dit was vóór den brug- bouw niet te voorzien. De gratificatie van f500 komt dan niet rechtstreeks uit de ge meentekas, maar komt uit bet brugbedrijf. De heer van den Berge heeft de circu- laiie waarin bet gevraagd is gelezen en daar staat enkel over salarisverhooging en niet van subsidie, nu vindt spr. dat B. en W. zich daar aan hadden moeten houden. De voorzitter leest een stuk van die circulaire voor en daar staat wel over vergoeding. De heer van den Berge kan niet be grijpen, waarom hij dan zelf niet vraagt maar dit laat doen door den Bond. Als een ambtenaar het drukker heeft dan ge woonlijk, dan maar vlug subsidie gevraagd. Spr. vraagt welke particuliere instelling dit geett. Het komt wel meer voor dat men zegt het is van 't jaar aardig druk en toch 22 Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Glazen Buisie 75 cent. Bij Apoth.en Drogisten. 38770 blijft het in de takken van bestaan soms moeilijk in het levensonderhoud te voor zien. De voorzitter antwoordt dat er hier buitengewoon werk is gedaan. Wanneer het gewoon iets drukker was geweest dan anders dan gaat het niet, maar dit is extra werk geweest en dat moet extra betaald worden. De heer van den Berge is hier beslist tegen en vindt dat al heeft de heer Vriens een paar drukke jaren gehad hij daar ge meente-bouwmeester voor is, het valt da gelijks voor dat iemand zegt ik heb ver duiveld hard gewerkt en het geeft nul op het request. De voorzitter zegt dat het niet goed wordt beschouwd. De heer van den Berge zegt dat het komt ten koste van de belastingbetalers en hij is er tegen. De heer Quist vraagt of de heer Vriens de werken heeft uitgevoerd in gemeente dienst of in zijn vrije uren of des avonds of midden op den dag. De voorzitter antwoordt heide. De heer Quist vraagt of hij verplicht was voor den heer Kuijpers in de bres te treden. De heer Kuijpers heeft 5% aan het werk verdiend, laat die hem betalen. De voorzitter antwoordt dat de heer Kuijpers volgens de overeenkomst betaald werd voor zijn persoonlijke diensten en dat de menschen die hij extra moest nemen door de gemeente betaald werden, dus wanneer de heer Kuijpers nu den heer Vriens betaald had, dan was dit toch voor rekening van de gemeente gekomen. De heer Dekker vraagt of de heer Vriens dit werk voor B. en W. heeft gedaan krach tens zijn instructie. De voorzitter antwoordt dat dit zeer de vraag is of hij dit verplicht was. Als dit niet zoo is dan ligt in den aard der zaak dat dit buitengewoon werk is geweest. Dit zou anders zijn wanneer er een nieuwe school gebouwd zou moeten worden en hij moest daarvoor bestek maken en tee- keningen, maar aan de brug dat is een massa werk geweest. De lieer van den Berge vindt het precies hetzelfde of het nu een school of een brug is. De heer Quist meent dat waar er andere uren voor de gemeente in een andere plaats worden gebruikt, het nu met de drukte precies hetzelfde is gebleven. De voorzitter antwoordt dat dit niet zoo is. De heer Quist zegt: de heer Vriens kan zooveel zeggen, maar men moet het ge- looven. De heer Overbeeke kan meegaan met den heer Dekker om eerst eens te zien of het volgens de instructie is. Nu wordt het voorstel van B en W. zeer zeker ver worpen. Spr. stelt voor liet aan te houden tot een volgende vergadering en dan eerst de instructie na te zien. De heer Deurloo zegt het tractement van f 1500 is precies voor de diensten van de gemeente. Weth. Goossen zegt naar aanleiding van het gesprokene van den heer Dekker wij dit niet behoeven te verdagen tot een vol gende vergadering, want die vergadering heeft spr. zelf geleid toen dit salaris van f1500 is vastgesteld. Dit is bepaald voor alle werken voor de gemeente zonder aan spraak op ander salaris anderszijds. Toen was nog geen sprake dat de brug zou komen. Het was voor B en W. nog niet zoo gemakkelijk om met een voorstel van f500 te komen, maar wat heeft de heer Vriens niet gedaan'? Toen 26 Aug. 1928 de dam wegsloeg heeft hij daar den geheelen dag toezicht gehouden bij het opbouwen, toen de rioleering is gelegd, was hij den geheelen dag op het werk, hij heeft de teekening gemaakt van het huis van Van Os, dat zijn alle buitengewone werken, dan nog de nieuwe waag gebouwd. Dit is extra werk en verdient een extra bezoldiging. Die f 500 die voorgesteld wordt hebben misschien de gemeente wel f2000 opgeleverd. Dhr. Moelker zegt geboord te hebben, dat weth. Goossen overtuigt is van het meerdere werk. Spr beeft er vroeger nooit iets van gehoord en hij kan er dan ook zoo gemakkelijk niel mee meegaan.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1