IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Et NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Gesprongen Handen Vrijdag 31 Januari 1930. Zeven en veertigste jaargang n, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland 'en Oud-Vossemeer F. m riÉaüÉUa uk aand lanbie Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. ges z- r slefl na zf~ zooda| >pen,tspraken in zake Vrijstelling. ^emeester van Tholeü breDgt ter algemeene khetl eenige uitspraken op aanvrage om vrij- (Jie n den dienstplicht, welke uitspraken zijn T.nd 22 en 25 Januari 1930, ter secretarie e ^eente voor een ieder ter inzage zyn gelegd. erWdelke uitspraak kan binnen tien dagen na »n deze bekendmaking in beroep worden don ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, ror diens wettigen vertegenwoordiger idintelk der overige voor deze gemeente voor -fde lichting ingeschreven personen of door i wettigen vertegenwoordiger, ^^'•zoekschritt moet met redenen omkleed zijn. ft niet gezegeld te zijn. Het moet worden n de Koningin, doch worden ingediend by uneester, ter secretarie van deze gemeente. [Hneester zorgt voor de doorzending. 27 Januari 1930. 24 UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters Daar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PLUIMVEETEELT. IBHV Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door de abonné's worden gezonden aan dr. te Hennepe Diergaardesingel 96a,Rotterdam. Postzegel van 7.5ct. roor antwoord insluiten en blad vermelden. Nog eens verlichting, ling tusschen Arnhem en Roermond. tanleiding van mijn artikelen over snot, en verlichting, kreeg ik massa's vragen ik er enkele even bespreken wil. RAnrste vraagt een lezer uit Schoorl, wat hij nAhttige kippen moet doen, hij heeft er o.a. 40. iggen mijn artikelen aandachtig lezen, daar r dan genoeg in voor zoo'n geval. ■■weede stuurt een lezer uit Rockaöje me in f papiertjes wat Eudiphthocid. Hij bestelde Imtkippen en kreeg 5 pakjes Eudiphthocid I, olk gram en 5 glazen buisjes Eudiphthocid II, LO gram, te zamen voor f 10.50. Dit is dus seer hoog bedrag, maar het is nu eenmaal q f gaal middel dat ouder een bepaalden handels- y kocht wordt. Ik vermoed echter dat binnen- f 5 dergelijke preparaten tegen goedkooper prijs handel zullen komen. De sterke lucht van el komt van de gajacol, dat net ruikt als |Oiut-creosool, een middel dat vroeger heel m^uberculose gebruikt werd. Inmiddels is het de proef in Barneveld verschenen, doeh ^niet bepaald gUDstig. Men schrijft dit nu ^^lechte weer toe doch mijns inziens komt elfde voor den dag als bij zoovele andere ene, n.l. door de reclame er voor worden veel verc Verwachtingen gewekt. Onfeilbare genees- I zijn er nu eenmaal niet en zoolang dit en irer^0bjk zoo dunr is als de lezer schreef, ieeü ^at m8D m0t *n voor&aar)de artikelen in middelen minstens even goede resultaten Dee!ïijgen en heel wat goedkooper. Men ver slas niet te veel van hoogdravende reclame- en keer een dubbeltje tweemaal om eer 12 er voor uitgeeft. nt de verlichting der kippenhokken kreeg e buitengewoon interessante brieven. Het benzinelampen hangt in hoofdzaak af van piergaatjes waardoor de benzinedamp gespoten 4Cr\Van luchtpijp, die de lucht moet aan- t)eze beide moeien zoo op elkaar ingesteld men het beste mengsel krijgt, evenals dit jMtonzinemotor het geval is. Nu schreef ik of ^"lampen niet minder kaarsen lichtsterkte kon a daardoor goedkooper maken, doch waar inegaaije nu slechts 16/100 millimeter wijd zou het voor kleinere lampen veel te klein Zoo'n gaaije raakt toch verbazend gauw lp door kleine kooldeeltjes. Om echter het licht v *terk te doen zijn kan men een heel ge le middel toepassen, n.l. het benzine-reservoir Jruk geven daardoor blyven ook de gloei- Z&ZeT g°®d. Nu is het merkwaardig dat de PQ'rs steeds meer licht verlangen. Eerst zijn ze a^s z* het reservoir 25 slagen met de lucht- sven, maar later gaan ze er zelfs vijftig op Daardoor wordt het licht veel sterker. Nu bedoeling echter een andere. Ik had ge- II en kleinere lamp te nemen voor de goed- rJus niet een grootere lamp en deze minder Lr ,k geven. De lampen heeten 300 kaarsen Ingeven en voor een normaal hok is twee maal —S dus S0 kaars electrisch licht al voldoende, joitlöijn idee zou men dos niet de volle licht- joodig hebben. No moet ik er bij zeggen, 'losten toch betrekkelijk gering zijn, de lamp U ZU liter 12 uur en er zijn ook lampen Jhjj2 liter 24 uur branden. Het benzineverbruik ja#'slechts ongeveer 1 cent per uur. gT()hreef een lezer uit de buurt van Pannerden als men avonds over den dijk door de r. voornenburg en Pannerden rijdt, ziet men I_ hok dat niet verlicht is. Dat zal dan wel pressant gezicht zijn en is tevens een bewijs daar 's avonds verlicht, hetgeen om de redenen gemakkelijk is. Ook uit den k van Gelderland kreeg ik bericht dat vele erlicht worden, zoowel met lampen als Ruwe Huid Schrale Lippen 850 38746 echter zeer eigenaardig en ik kan de waarheid er niet van beoordeelen zonder diepgaand ouderzoek. Toch geef ik de feiten zooals ik ze kreeg en deze zijn als volgt De veiling te Arnhem is na dien te Roermond de grootste in ons land. Zij is grooter dan de Barne- veldsche op het oogenblik. In den zomer en in het voorjaar ontvangt Roermond geregeld tweemaal zoo veel eieren per week als Arnhem, d. w. z. de Geldersche veiling, waaronder een groot deel van de Betuwe en de Achterhoek ressorleeren. Daaruit zou dus te concludeeren zijn dat er in het Roer- mondsche district ongeveer tweemaal zooveel kippen zitten als in het Arnhemsche. Doch wat ziet men nu tegen de wintermaanden Dan loopt Arnhem op Roermond in en op het oogenblik zijn ze zelfs bijna gelijk, n.l. ieder ongeveer 750.000 per week. Verleden jaar met de felle koude was Arnhem zelfs verschil lende keeren voor Met dezelfde verhoudingen van het aantal kippen als in den zomer, zou Arnhem nu echter maar de helft eieren moeten hebben en de andere helft die Arnhem thans heeft, zou dus op meer intensieve manier van kippenhouden berusten. Een meer op brengst van 375.000 eieren per week in dezen tijd vertegenwoordigt echter een waarde van ruim dertig duizend gulden, zegge f 30.000 per week. Mij dunkt als deze gegevens juist zijn, ligt hier een zeer interessant terrein ter bestudeering van de verschillen tusschen de twee districten en zou dan blijken welke factoren er aan dit verschil ten grond slag liggen (verlichting der hokken, vroeger gebroede hennen, beter pluimvee?) Allemaal vragen die op een onderzoek wachten. Dr. TE HENNEPE. LAND- EN TUINBOUW. Over Groenten-, Vruchten en Bloemenkweek Nadruk verboden. Vervroeging van groenten. (Slot) In vroeger jaren bonwde men op de buiten plaatsen, waar toen het forceeren alleen in prac- tijk werd gebracht, bakken van steen, die das jaren op dezelfde plaats lageD, zoodat otn ceD goeden groei te bonden, elk jaar de aarde ver- verscht moest wordeD. Ook werden wel houten bakken vervaardigd, groot genoeg voor twee rameD; deze kondeö in hnn geheel worden ver plaatst, waren echter wel zeer onhandelbaar door hun grootte en gewicht. Ze voldeden echter beter dan die van steeD, doch voor de teelt in 't groot waren ze te moeilijk om te verplaatsen. Io lateren tijd werden deze vaste houten bakken vervaogen door plankeD, die gewoon los tegen elkaar gezet in den vorm van 'n bak, beter ge zegd op de lengte van een raam van elkaar, en van een willekeurige lengte, met paaltjes op bun plaats werden gehoadeD. De plank aan de onderzijde van den bak werd al spoedig vervaDgen door een badding van 4 bij 10 cM. Niet alleen heeft men bij deze wijze van werken het voordeel zonder veel last de bakken elk jaar op 'n ander terrein te kannen aanbrengen, maar ook is de samenstelling er van zóó eenvoudig, dat een timmerman hierbij geheel overbodig is. Op de plaats, waar men de bak denkt te makeo, legt men eerst de rij plankeu uit op de verlaDgde lengte. Daarna worden bij elke plaok aan beide zijden twee of drie paaltjes geslagen, die ze zoo io de goede richting hiuden. Deze planken zijn gewoonlijk 80 cM. hoog en van 1 duim (2.5 cM.) dikte. Aan den onderkaut van den bak wordt op gelijke lengte de baddiDg van 4 bij 10 cM. op zijn plat gelegd, of op zijn smallen kant gezet, ol naar gelang het gewas noodig heeft, dicht bij of iets verder van het glas te zijü. Dikwijls wordt eerst de badding plat gelegd, en later, als de groente tegen het raam is gegroeid, op haar kant gezet, waardoor de groente weer geheel vrij staat. Het zetten van paaltjes langs deze badding is niet Doodig. De heide uiteinden van den bak worden door dwarsplankjes afgesloten, en zoo is de geheele bak gereed. Voor bakkeD, die in den winter dienst moeten doen, zal de plank alleen niet voldoende zijn om de koude bciteB te houdeD. Deze worden daarom voorzien van een aarden wal, aan den buitenkant er tegeD gezet. De benoodigde aarde hiervoor kan uit het pad gestoken wordeD. Wel worden de paden hierdoor laag, doch dit komt den planten in den bak ten goede, die zoodoende Dimmer last hebben van overtollig water, dat 't Vervroegen met warme bakken en kasaeD valt buiten het bestek van deze rabriek. Tegen lastige insecten. Door ondervinding is bewezeD, dat een af kooksel van quassiahout een beschermend middel is voor menscb, dier en plant tegen lastige in secten, 't is bij eiken apotheker of drogist als splinters of schilfers te verkrijgen. Wil men een eeoigszins groote voorraad hebben om er planten mee te begieten, dan kookt men een half kilo vaD znlke stokjes hout. Heeft bet eeu poosje gekookt, dan laat men het water er afvloeien en doet er opnieuw water bij. Dit wordt her haald tot men een hoeveelheid van 15 Liter heeft gekregen. Hiermee kunneu we gemakkelijk een grooten gieter vullen.. Bij het begieten zorge men vooral de onderzijde der bladeren te be sproeien. Groenten op rijen. Het op rijen zaaien van groenten heeft de volgende voordeelen le. men heeft minder zaad noodig; 2e. 't zaaien gaat gemakkelijker, vooral als 't waait; 3e. men behoeft het zaaibed niet glad te strijken4e. de zaden kunnen beter aangedrukt en gemakkelijker bestrooid worden 5e. de zaden kiemen io de voren beter, omdat ze vochtiger en warmer liggen 6e. 't zaad is in de voren gemakkelijker met doeken, stroo- matteo, enz. te bedekken, zooder dat de jonge kiemen beschadigd worden, daar ze dieper liggen 7e. de groenten zijn gemakkelijker uit te plak ken of uit te lichten 8e. de grond kau tusschen de rijen gemakkelijker bestrooid, of ook losser gemaakt worden 9e de zon kan den grond beter verwarmen 10e. men kan tusschen de rijen veel beter en gemakkelijker wieden; 11e. het be gieten en mesten gaat ook veel gemakkelijker; 12e. de snijgroeuteo kunnen gemakkelijker ge sneden worden 13e. door den regen wordt de aarde niet van de plantjes afgespoeld, maar integendeel naar de planten toegespoeld14e. het oogsten der planten (wortels enz.) gaat gemak kelijker; 15e. men kau den grond tusschen de rijen makkelijker schoon houden 16e, ten leste, tasschen de rijen konnen nog enkele tasschen- zaaisels plaats vinden, welke spoedig opgeruimd wordeD, b.v, sla, fijne snijgroenteD, toekruideD, enz. Tegen unjer of roobol. Van unjer (paardestaart, roobol of kwaden aard) kan men zoo lazen we ergens ge makkelijk afkomen. We zagen eeens een kamp kleilacd, waarop onder een dekvreebt roode eo witte klaver was gezaaid, dat een prachtigeo stand had, doch des voorjaars zeer dicht bezet was met unjer. Veel te veel vee werd er in ge bracht en in drie weken was het land schoon geweid, doch de donkergroene unjer stond er nog onaangeroerd. Het vee werd er uitgehaald en het land bezet met paarden; niet meer dau twee per hectarein korteD tijd was er na geen unjer meer te viodeD. De dieren werden er uit gehaald en het land voorzien van korte mest. Spoedig tierde de klaver weelderig, doch ook de unjer verscheen weer, maar thans lichtgroen van kleur. Het werd behandeld als deD eersten keer. Daarna vertoonde het onkruid zich niet weer het was vernietigd. Het slachten van kippen. Het slachten van dieren is in onze huishoodiDg no eeDmaal iets, waar we voorloopig niet goed bniten kunnen, hoe de zaak op zichzelf ons ook mag tegenstaan. Het, is echter plichtmatig het zóó uit te voeren, dat het dier er zoo weinig mogelijk van ondervindt. Bij het slachten van kippen is het b.v. zeer af te keuren door een snede de groote balsslagader te opeoen en dan het dier laDgzaam te laten doodbloeden, want dat staat gelijk met 'n langzame marteling. Het beste is, het met den bijl den kop ineens af te houwen. Door de verbreking van de wervelkolom heeft dan 'n oogenblikkelijke verlamming plaals van alle gevoelzenuwen. De spiertrekkingen, die men dan nog ziet, zijn krampachtige samentrekkingen der spieren, en staan met het gevoel in geener lei verband. WaoDeer men er eenigszins in ge oefend is, kan men ook met een spits mes dicht achter den kop den eersten wervel zóó doorboreö, dat men hetzelfde doel bereikt en een verlam ming dadelijk intreedt. Vruchtenteelt. Ufihta boom beschouwen als een machine, wel fijn en keurig io elkaar gezet, maar toch niet meer dan een werktuig dat er op ingericht is, om voedsel uit den grond en voedsel uit de lucht op te nemen, en te veranderen in heerlijk tafelfruit. Waar men nu zoo'n machiüe plaatst, zal zij haar werk doeD meeneo ze, aL maar gezorgd wordt voor de noodige voedingsstoffen. Eu daarom planten ze er maar op los met een gednld en een opoffering, een betere zaak waardig. In dat opzicht kunnen dezulken veel leereD van ooze groentekweekers. In de groote centra van den tuinbouw, hebben de kweekers, door zorgvuldig te letten op die soorteD, welke 't best met hun grond, bet klimaat en behandeling overeenkwamen, eigen rasseu geteeld, welke door teeltkeus nog immer worden veredeld en verbeterd. De fruit- kweeker moet kennis hebben van 't klimaat der streek zijner inwoning, en in naburige aanplan tingen en boomgaarden zien, welke variëteiten 't best voortwillen, want met de beste zorg en verpleging kunnen we niet goed maken een soort, die niet paöt in de streek, waar ze i9 aangeplant. B—r. LANDBOUW Op het gebied van landbou w-huishoudonderwijs enz. wordt in den laatsten tijd heel wat zorg besteed om de dames in den landbooweoden stand op de hoogte te brengen van alles wat met oDzen landbouw verband houdt. Io het Landbouwweekblad is thans ook een Dieuwe rubriek opgenomen ooder den titel *Voor de Vrouw", waaraan medegewerkt wordt door de leeraressen bij genoemd onderwijs in onze pro vincie en waardoor dus in meer algemeenen kring van geprofiteerd zal konnen worden. Bronchitis en Kinkhoest Siroop per flesch Igld. Bonbons per doos 60et. Apoth. en Drogisten 838 10 88748 RECHTZAKEN. Op Nieuwjaarsavond kwam de 22-jarige veldarbeider J. G. in 't café van A. G. te St. AnDalaDd 'u borrel drinken, maar was er zoo lastig dat de herbergier z'n cliënt verzocht zich te verwijderen. De bezoeker had er evenwel geen lust in, waarom hij min of meer hardhandig, buiten werd gezet. Hierbij liep de caféhouder eenige trappen en slageD op, waarom de lastige klant zich Maandag jl. voor den Politierechter te Breda wegens mishandeling mo^st verantwoorden. Na verhoor van twee getuigen, de caféhouder en z'n vrouw, eischte de OfF. van Justitie tegen den rnziemaker een boete van f 45, snbs. 45 d. De Politierechter wist dat deze nog jeugdige veldarbeider vrij ongunstig bekend slaat, maar omdat ie nog nimmer veroordeeld is gaf Z.Ed. Acbtb. hem een boete van f 30 sub. 15 d. hech tenis. BINNENLAND. Op verzoek is eervol ontslageo met ingang van 18 Eebruari a.s. dhr C. W. Snijder als Burgemeester van Oud-Vossemeer. De Ziektewet. Nog eeuigen tijd eo de Ziektewet wordt in gevoerd. De premie zal bedragen 2.3% van het loon en moet door werkgever en werknemer ieder voor de helft worden betaald, terwijl de werkgever de premie van het loon moet afhouden. Er zijn echter eenige bedrijven voor welke de premie hooger is. Zoo bedraagt de premie 3 4% van het loon o.m. voor den handel iu kunstmest, de handel in traan, oliën en vetteD, het bedrijf uitgeoefend iu moffelarijen, allen bedrijven die in onze om geving ook worden uitgeoefend. De overigen, als zijnde hier vaD geen belang, hebben wij niet opgenoemd. Wegenbelasting. Verzoek om verlaging van het tarief. De besturen van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland en vaD de Kod. Nederl. Auto mobielclub hebben een adres gericht aan de ministers van waterstaat en van financ ën, met verzoek om vermindering vaD de wegenbelasting voor di gewoDe rijwieleD met holpmotor van f 3 tot f 2, voor de overige motorrijwielen naar de mate van hun gewicht van f 10, f 20 en f 30 tnt IS flfi ,n f9.4 »n „nor

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1