IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. IE UROL er op! *49 Vrijdag 24 Januari 1930. Zeven en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland 'en Oud-Vossemeer Dit blad verschijnt ellcen Vrijdagavond. ^wartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. _t verzacht en geneest PLUIMVEETEELT. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75* Laxeer-Tabletten 60* Hoofdpijn-Tabletten 60ct GEMEENTERAAD. UITQAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiènvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Inspectie. is onvoorziene omstandigheden zal in Juni rlijksch onderzoek plaata hebben voor de nstplichtigen der landmacht van de lieh- 3 en 1921. n tijd van het onderzoek rallen nader cendgemaakt. 20 Janaari 1930. 11 HINDERWET. ester en Wethoaders van Tholen brengen re kenuis, dat ter gemeentesecretarie ter een verzoek met bylagen van Th. Pos te verganniug tol het plaatsen vao een gasmotor op het erf van het perceel Be rn nr. 14, kadastraal bekend in sectie F, iadag 3 Febraari a.s. des voormiddags zal in het Gemeeotehais gelegenheid be- bezwaren tegen de inwilliging van dit te brengen en deze mondeling en schriftelijk iten. [de verzoeker, als zy, die bezwaren hebben, darende drie dagen, vóór het bovengemelde ir secretarie der gemeeute kennis nemen zake ingekomen schriftaren. 20 Janaari 1930. 20 Uw Hsodeo ruw zijn of gesprougeo )w Lippen schraal en pijnlijk maar ral ook bij brand- en snij wonden, allingen en allerlei bnidrerwondingen 8S72S 9 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door de abonné's worden gezonden aan dr. te Hennepe Diergaardesingel 06a, Rotterdam. Postzegel van 7.5 ct. voor antwoord insluiten en blad vermelden. Wat doen we in den winter? t electriciteit aan te bevelen lenige vragea beantwoorden van lezers beer Z. te K. vertrekt binnenkort naar i in Amerika en vraagt mij uu inlichtingen net vervoer van zijn kippen, Patrijs Leghorns, Pluimvee laat zich zeer goed vorvoeren lolland-Amerika Lijn, vooral als men zelf •n de dieren in een goed hok zelf verzorgen i een groot transport kippen en duiven dat 927 naar Canada brachten hadden wij niet t last en de dieren kwamen in Ottawa, nog ie dagreizen per spoor van de haren Halifax, kende conditie aan. Inlichtingen over ver en moet men natuurlijk aanvragen bij de i. Een andore kwestie is echter deze Waarom i naar Amerika Om een pluimveebedrijt te of een boerderij Zoodra men daar van f wil leven zal men veel beter doen daar te nemen, ten eerste omdat deze dieren daar pclimatiseerd zyn, ten tweede worden daardoor erg zuinig. De lamp waar ik mijn proeven mee nam is al een paar jaar oud maar werkt nog best. Mijn bezwaar was, dat het benzinereservoir door middel van een soort fietspomp onder luchtdruk gezet moet worden en deze pomp pait lang niet zoo handig als bij een fietsband op het ventiel. Ik heb na ge hoord dat er nieuwe lampen zijn, waarbij dit be zwaar thans opgeheven is en dergelijke lampen lijken mij dan ook heel goed. Nu zal het voor de meeste menschen, wel veel gemakkelijker zijn om deze lampen 's middags tegen het donker worden aan te steken en ze te laten branden totdat de kippen 12 uur lieht gehad hebben vanaf 's morgens, dan om 's morgens vroeg op te staan en de lampen in orde te maken en aan te steken, 's Avonds heeft men ook meer toezicht op alles en ik kan me voor stellen hoe iemand die 's avonds na zijn werk vol bracht te hebben, thuiskomt, het prettig vindt, zijn kippen druk aan het eten te zien bij het lamplicht. Met electriciteit is dat wat anders Daarvoor heeft men apparaten welke men stellen kan, zoodat het licht automatisch aangaai, precies op den gewenschten en vooraf op den klok bepaalden tijd. Men kan dan dus het apparaat b.v. op 4 our 's morgens zetten en kan rustig blijven slapen, de klok schakelt van- zelft'in. Tenzij ja dat is het nu juist, tenzij er het een of ander mis is met dieu elecirischen stroom. Mij staat die stroom nog altijd niet best aan voor pluimvee-werk, juist door allerlei storingen. Op mijn proefstation te Volendam was het voor eenisren tijd 's morgens om 7 uur donker, omdat er iets haperde aan de leiding. Eenige dagen daarna zaten we ook al weer van 4 tot 5 uur in bet donker, gezellig bij een kaarsje. Zoolang zulke dingen gebeuren, deugt de electriciteit niet voor een goed bedrijf. Een fout in de verlichting van flink leggende kippen kan maken dat alle leggende dieren in den rui vallen en dan hebben we dus reuze schade. Tijdelijke storing bij een broedmachine is nog zoo heel erg niet, maar bij een kanstmoeder met levende kuikens kan dat ook al weer noodlottig worden. Bovendien spelen de aanlegkosten een niet geringe rol. Voor mijn klein proeftorreiutje in Volendam zou de aanleg maar even f190 bedragen. Vraag nu maar eens hoeveel eiijes daar de eers'e jaren meer voor gelegd zouden moeten worden Elk oogenblik oen stop doorgeslagen, een lamp kapot. Verder ver gelijke men de onkos'en van electrisch licht tegen over de genoemde lampen. Voorloopig ben ik nog zeer sceptisch gezind ten opzichte van electriciteit in 't pluim veebedrijf, al zie ik er de enorme voordeelen ook best van in. Dr. TE HENNEPE. LAND- EN TUINBOUW. van vervoer vermeden en ten derde zijn •ghorni daar niet zeer in trek. Wil men ze aardigheid meenemen dan is dat wat anders, i er geld mee te verdienen, als bedrijfsdieren ■■ze af. /J'f die meer den winter betreftWat is de voor belichting by kippen morgens of >8 Verder zou ik io het voorjaar graag mijn op gaasbodems laten loopen. Hoe groot moet wijdte wezen en hoe groot moet ik mijn raam T(waar ik het gaas opspan yn een paar praktische vragtD, waar ik vroeger J.'over geschreven heb, doch die nog wel een «preking waard zijn. •rlichting. Feitelijk is het daarvoor nu te Jti moet daarmede in September of October ■B 0a dan trachten den werkdag der kippen —uur te brengen en te houden tot begin April, amoet daarmee echter voorzichtig zijn. Jonge J kan men gauw te ver brengen met de ver- ze worden dan door het fe' s eierleggen en rallen in den rui. Men vrage ook vooral iderleverancier of zijn voer op berekend de kippen belicht worden, et jonge kippen dus voorzichtig en met k' en die men in ïrjaar voor broedeieren 'gebruiken ook. die flink gelegd hebben one men een paar n rust en dan kan meu b.v. met Januari >n boel voorzichtig de d; gen dezer kippen wat te maken, zoodat ze te< en den broedtijd niet i uitgeput zijn. K>ver den tijd van ver ^hting. Wel, dat kan jl doen zooals dat het !)este uitkomt en zooals itbron dat mogelijk H&akt. Men heeft voor ~*jtng in hoofdzaak twre systemen, n.1. elec- I acht en z.g. benzine-g slampen. Dezelaatsten iV ®0er praktiich. Deze lampen verspreiden l2/0r> *ac^1^ licht van gloeikousjes die door [•gas en lucht verwarmd worden. De lampen £eel gevaarloos en de kousjes zijn zeer sterk. 'Wn niet uit bij felle wind of regen en ver- S^oof ik zoo wat 2 cent per uur, dus zijn Nadruk verbodeD. Over Groenten-, Vruchten en Bloemenkweek Moeten we de Spinnen verdelgen? Er zijn kweekers, die alle gedierte, dat zich in den tnin, in bun bakkeD en kasseu ophoudt, eenvoudig dood maken, zonder te vragen of het dier in kwestie ook nuttig is. Dikwijls gaat het zoo bijv. met spinnen. We willen eeDs nagaan of ze zoo'n vervolging werkelijk verdienen. Een der meest voorkomende apinnen is de Kruisspin die door baar eigenaardige teekening: witte vlekken op het achterlijf, gerangschikt in den vorm van een krnis, gemakkelijk is te keoDen. Overal, waar 't maar eem'gszina mogelijk is, zoekt zij haar verblijfplaatsin schilferige boomschors, op maren, palen, in hoeken en gaten bij dakeD, enz., enz., overal, waar maar gelegenheid is bij 't water te komen, want dit is voor haar een bron van voedsel. Gewoonlijk beweert men dat de beet van eeu kruisspin giftig is, wat inder daad waar is, maar sterk overdreven wordi. Heeft de spiü een vlieg, mug, bladluis, enz. gevangen, en met baar gif bedwelmd, dan scheurt zij het uitwendig skelet vaneen en zuigt de weeke deelen van 't gedoode op. We zien, dat het hoofdzakelijk schadelijke insecten zijn, die door de kruisspin worden aangevallen, en wel voor namelijk zulke, die in de nabijheid van het water leven. De kruisspin loopt zeer snel, maar 3e is vleügelloos, en ze zon derhalve haar prooi niet konnen krijgen, als zij niet haar vangnet oilzette. Dit vaDgnet of spioneweb is zeer inte ressant van bouw10.000 spinragdraden zijn samen zoo dik als één haar Tegen den herfst (Sept.) heeft de paring plaats. Dan ziet men manneljes en wijfjes in goede eendracht samen, wat overigens nooit voorkomt. Op elk ander tijdstip wordt een mannetjp, dat dicht bij eeD wijfje (het sterkere) komt, een voudig opgegeten. Na de paring sterft het man netje spoedig, terwijl het wijfje nog vele jaren daarna bevrachte eieren zooder oieawe paring voortbrengt. In een half-bolvormig nestje van gele zijde worden nu ruim een 1000-tal eieren gelegd, welk omhulsel ergens iu een hoek op een veilige plaats wordt opgehangen. Dit spinsel der cocons kan zeer goed als zijde worden ge bezigd, doch tien daizend cocons zonden nog slechts evenveel leveren als 4000 cocods vao zijderopsen. In 't begin der lente komen de joDgen uit, die dadelijk op de ouden gelijken gedaanteverwisseling beeft niet plaats. Komt de Kruisspin meer in den tuin voor, vooral in den herfst, de z.g. Hoisspin leeft vooral in onze woningen, op zolders, in stallen, kassen, bakken, enz. Velen vinden „spinne- koppen" vuil en vies, en ragen ze oomeedoo- geud weg. In de huizen kan men ze natnnrlijk moeilijk dolden, maar in stal, schoor, kas of bak Id een donkereu hoek wordt de woning gemaakt, die gewoonlijk trechtervormig toeloopt en van een vaDgnet is voorzien dit heeft een drieboekigen vorm. In den trechter worden de eieren gelegd. Haar voedsel bestaat óók uit vliegende insecten, zooals muggen en vliegen. Beide spiosoorten zijn dus nattig en dieneu ge spaard te wordeD. Anders is 't met den zeer bekenden Hooiwagen, die geen web maakt, maar in den nacht op roof uitgaat. Hij vangt hoofd zakelijk spiDneD, en is dus indirect schadelijk. De Hooiwagen verdient dus onze bescherming Diet, Het afsterven der Ooftboomen en nog wat. In eeu baiteogewoue alg. vergadering der Pomologi8che Vereeniging hield in November van 't vorig jaar de heer R. Lijsten een inlei ding over de ziekteverschijnselen bij enkele appel- soorteD. Bij Brab. Bellefleur, Sterappel eD Goud- reinet deden de laatste jaren zich verschijnselen voor welke meoig teler met ongerustheid hebben vervuld. Jaarlijks gaan er in de boomen groote takken dood en vele boomen zijn reeds gerooid. Gaat dit zoo door, dao zal later de Brab. Belle fleur uit de cultuur verdwenen zijn. Aldos de heer Lijsten. Een bepaalde oorzaak was niet aan te wijzen. Vroeg invallende vorst, te hooge water stand en ongunstige weersgesteldheid in den zomer van '27 werden als vermoedelijke oorzaken genoemd. Speciaal bij de Brab. Bellefleur zon zoo werd opgemerkt het afsterven te wijten kannen zijn aan de voeding der boomen. Vooral 'n sterke stikstofbemesting zou, volgens sommige aanwezigen, nadeelig zijn. Anderen kwamen hiertegen op: niet eeD sterke stikstof- bemestiDg werkt de ziekte iD de hand, maar wel kan deze kwaad als daarneven Diet eeB be hoorlijke minerale bemesting dus kali, phosphor- zuur, kalk wordt gegeveD. Een goede, volledige bemesting is noodig, om het weerstandsvermogen der boomen zoo groot mogelijk te makeD. Door eenzijdige bemesting werkt men de ziekte iö de hand, en nu moge een eenzijdige stikstofbemes ting grooter Dadeelen tengevolge hebben daD een eenzijdige kali-, phosphor- of kalkbemestiDg, toch mag voor een goede ontwikkeling de stik stof niet in de minderheid komeD. Door het voortdurend werken met stalmest eo gier krijgt men eeu eenzijdige bemesting, welke nadeelig kan werken. Naast stalmest zal teveos kunst mest gebruikt moeten wordeD. Dat ondanks eeu gewijzigde bemesting in 1925 ook thans in verschillende boomgaarden de Brab. Bellefleuren blijven afsterven, vindt, naar men meende, zijn oorzaak hierin, dat de vroeger begane font niet in enkele jaren te herstellen is. Boomen, die eeomaai ziek ziju, kan uien niet plotseling ge- Dezen door een gewijzigde bemesting. Op deze vergadering werd ook het verschijnsel, bekend als „raodjesziekte", nader besproken. De heer Lindeman wees op de proef vaD Dr. Remy en andere onderzoekingen, die er op wijzen, dat de raudjesziekte bij besseD o. a. veroorzaakt wordt door gebrek aan kali, of door het gebruik van voor deze plant verkeerde kalimeatstoffen. Dat men vaak het eerste j >ar geen resultaten ziet van kalibemestiDg is een gevolg van het feit, dat in kaliarme gronden veel kali wordt vast gelegd en niet beschikbaar komt voor den plan tengroei. Bij voortgezette bemesting ziet men in volgende jaren ganstige resultaten. Het is nog niet zeker, dat de randjesziekte bij appels ook een gevolg is van gebrek aaD kali. Nadere proeven zullen dit moeten uitwijzen. B—r. By Apoih. en Drogisten. 38722 7 STAVENISSE, 17 Jan. 1930, Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden Op deze eerste vergadering in 1930 hield de Voorzitter de gebruikelijke nieuwjaarswensch en uitte het beste voor allen en voor de ge meente. In sprekers terugblik over 1929 releveerde hij, dat de gemeente er goed voor staat en de floauciën gunsti Al het noodige kon tot stand gebracht worden behalve de uitdieping der haven, waarvan bij zondere redenen de oorzaak wareD. Spoedig zal dit weik evenwel ter band geDomen worden. Genoemd werden o.a. de electrificatie der ge meente, de gebeele nieuwe en vernieuwde be strating, de oplossing in verband met het Waterschap fStavenisse" (ook door tnsschenkomst van b.b. Gedeputeerden) van de aloot onder den Molendijk. Het plan wegverbeteriog Scherpenisse Stavenisse is wel een der voornaamste punten voor dit jaar. De economische toestand wordt thans door de lage landbouwprijzen erg gedrukt. Voor velen zijo de uitgaven grooter dan de inkomsten. Bij de belastingregeling zal het percentage aan merkelijk verhoogd moeten worden. Hij hoopte op alle medewerking om den druk zoo gering mogelijk te helpen makeD, Over het algemeen was de gezondheidstoestand gunstig. Alastrim kwam hier gelukkig niet voor. Wel had men 17 gevallen van roodvonk, waar van één belaas met doodelijken afloop. De bevolking is met 1 inwoner verminderd en bedroeg op 31 Dec. II. 1954. Hij oilte de beste weDschen voor een ieder, zoo persoonlijk als id de familie en in zakeD en de belangen der gemeente beval hij in ieders medewerking aan. Dhr P. van Iwaardeo beantwoordde den spr. namens alle leden en bood ook hem de beste weDschen aaD. De Voorz. deelde mede dat de bestraliugs- werkeD waren opgenomen en in orde bevonden. De schade door het brandje in de school was f404.03. Tot genoegen is deze spoedig geregeld met de Verz. Mij. (Ned. Gemeenten.) Dhr, D. Stootjeadijk had nog eokele op- en aanmerkingen over de nieuwe Voorstraat en vestigde de aandacht op enkele weggedeelten. Wat Dog mogelijk is, zal gebeuren om alles in orde te krijgeD, zeide de Voorz. maar men moet oppasseD, dat men niet meer achteruit daD vooruit gaat. Op het suppletoir hondenkohier komen 6 stuks voor. Dhr J. Smallegange heeft zijn benoeming als lid van het Burgerlijk Armbestuur aangenomen. De Minister van A. H. eu N. heeft mede gedeeld, dat er voor dezo gemeeDfe 1 1740.— betaalbaar is gesteld voorde Waterleiding Maatsch. Het Bareau voor Staats- en Administratieve adviezen aan Gemeentebesturen op divers gebied heeft een Bijkantoor te 's Gravenbage opgericht. Hoewel de contributie van f 10 op f5 ge bracht is, vond men geen aanleiding om toe te treden tot het Centra 1 Archief- en lolichtings- bnreau inzake maatschappelijk Hulpbetoon. De Inspecteur der dir. belastingen heeft roede- gedeeld, dat de kwade posten der inkomstenbe lasting over 1930 bedragen f360. Een bericht van Ged. Staten meldt dat de Iospectrice der Volksgezondheid eo der Kinder- hygiene. Mrj. dr. Schageo van Zjeleo, op ver zoek eervol is ontslagen en dat iu hare plaats ia benoemd dr. J. A. Patto, arts te Den Haag. Een verzoek van een 4-tal ingezetenen om teruggave van een half jaar hondenbelasting werd in gewilligd. De begrooting voor 1930 van den keurings dienstwaren te Goes geelt als inkomsten en uitgaven f 73000. De jaarrekeoing over 1928 van dien dienst wijst aan een saldo vao f 3999.76*. Prov. Blad no. 54 m«l:t d tuit de opbrengst wegenbelasting aan Zeeland is toebedeeld f289,370 Voor het bestraten van het Z&Dd wegje alhier door J. Moerland van Sint-AnDaland wordt plm. f 430 gevoteerd. Op een schrijven van Ged. Staten, betreffende Art. 4 der Drankwet, werd besloten het aaDtal vergunningen alhier te doen blijven op 6. De gemeeDte St. Maartensdijk meldt, dat het salaris van den keuriDgsveearts is bepaald op f2750 tot en met 1932. Aan het schrijven van den Minister van A. H. en N. betreffende steun voor verbetering van woningbouw en bet opruimen van krot woningen, zal bij voorkomende gelegenheid de noodige aandacht geschonken worden. Ged. Staten hebben gemeld, dat de goedkearing de begrootiDg voor 1930 is aangehouden tot 1 April evenwel met de bekende machtiging. (De Voorzitter zeide reeds officieus bericht te hebben ontvangen van de goedkeuring) tsd Ged. Staten was ontvangen een schrijveD waarin zij verzoekeo om een spoedig besluit op bet plau wegen»erbetering ScherpenisseStavenisse. De kosten voor het opmaken vao een plan zijn in totaal f 1731.31, waarvan voor de onderhouds plichtigen komt f432.97, voor deze gemeente f 85.53. Het geheele werk wordt geraamd op f37000. De 8taveois;cheweg is lang 1.6 K.M

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1