IERSEË3SCHE EK THOOLSCHE COURANT t NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND jTHOLEN. Henkels Spoel-en De groote hulp in de Huishouding! ingsmiddel Kinderen lolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland 'en Oud-Vossemeer 2348 Vrijdag 17 Januari 1930. Zeven en veertigste jaargang Eerste Blad. Istlu" het Zaad Toor 6°> 70 of 80 kiem" ■htig. rVa^e«eve\ Vervaardigd in de Persil-Fabrieken. n vqor Huis- en Keuken-gerei - Overal verkrijgbaar binnenland. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, js per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 4- 15 et. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. VERJARING VAN VORDERINGEN. orgeraeester en Welhouden der gemeente Tholen igen belanghebbenden in .herinnering, dat alle tivorderingen ter zake van geldschulden ten taste het Rijk, een provincie, een gemeente of een jrschap. veenschap of veenpolder in elk geval tren door verloop van 5 jareD, na den 31iten jmber van het jaar, waarin de schold opvorder- 1 is geworden, tenzij zy reeds ingevolge de he ngen van bet Burgerlijk Wetboek aan eeD kortere iring onderworpen zyo. et vorenstaande is niet van toepassing op vorde- bd wegens rente en aflossing van geldleeningen ivegens pensioenen. Blanghebbenden worden verzocht niet den uiter- termijn af te wachten, maar de indiening hunner ■beringen zooveel mogelijk te bespoedigen. Met gyBkking tot den dienst 1929 worden de vorde ren ten laste der gemeente gaarne ingewacht ter eente-sectarie vóór 1 Februari a.s. 24 'holen, 11 Januari 1930. °'e Wat elki maand te doen geeft. 2e helft Januari. Nadruk verboden. i moes- en bloemtuin, keuken en kelder. Ligt niet in mijn bedoeling nu reeds met I a gaan taaien, hiermee wachten we tot een I ^enda maal. Maar ik wenach o te vragen t n de zaden reedi in hoit, of althans al ■^eld? Of wint u wellicht uw zaden zelf? kan voor erwten on boonen, voor zaad van Stselie en augnrken, waarbij verbastering len voorkom', kunnen we dit althans niet raden. Aan de winning van andere zaden tervan kool- en slasoorten b.v. is nog al »g« moeilijkheid verbonden, waarom men rvoor beter doet zich tot den zaadbandelaar wenden, maar dan tot een betrouwbaar adres. AND moge daar «at dunrder uit zijn, maar hier Qifal geldt goedkoop is duurkoop. Een zaad- delaar, die een Daam heeft te verliezen, zal IB& ^C8t doeD zyn af°e'ïler8 goed en kiem- l^utig zaad te leveren. Men kome met zijn telling niet tegen den zaaitijd, als iedereen I» aan het tuinieren gaat, want daD heeft kans, dat de haodelaar van sommige ,r9'rten reeds is uitverkocht. Hebt u zelf zaad ^ounen, zie dan uw voorraad na, zijn de zaden loefchj inmeld, sijn de muizen er niet aan ge- ,otUt Op een koele, droge plaats, bniten het sik van muizeu, moet het zaad oewaard sijn. irts is de vraag of de zaden niet te oud zijn. ifeesUl is het frisscbe zaad, dat dos't vorige ag-l gewonnen is, het beste, maar er zijn nit- deriogen, b.v. zaad van komkommers, augor- en meloenen. Dit heeft zelfs nog voldoende mkracht na 5, 6 jaar. De duur der kiem- jMht, als de zaden goed bewaard worden is _5nts één jakr bij: rhabarber en boonskroid; teeDDf bijerwten en boonen, zoriog en melde, Orseneeren en venkel; 3 jaar bij: kropsla, 'leien, roode bieten (kroten), snij biet, water- prei, peterselie, uien en zeekool 4 lot ,eDj»ar hij: radijs en rammenas, koolsoorten, •Irapen, snijsla, andijvie en chichorei, artis- ken en selderij 5 tot 6 jaar, zoo we reeds l*n, bij augurken, komkommers en meloenen. Tfllt n te voren weten, in hoeverre uw zaad bruikbaar (kiemkrachtig) is dan kunt u dit os onderzoeken ge legt op een tafelbord een 22^ vloeipapier of wat zand, maakt dit fliuk fltig en strooit er dan 'n 100-tal korrels op Zet het bord in een warm vertrek en houdt ojd of vloei behoorlijk vochtig. Het zaad zal igji ontkiemen, voorzoover het nog goed is. IkCf er van de 100 zaden 60, 70 of 80 op, Naar gelang dit pet., kant ge bepalen hoeveel d ge zolt moeten oitzaaien. Om meerdere tl f^oor*en ^®8®lijk te onderzoeken, bedient men ijs" wel van een bakje, door latjes in afdee- gen verdeeld. Het bakje wordt gevuld met jei® of tuingrond, en in elk vakje strooit men J laadsoort uit. Schter de kachel of bij den haard gezeten, 40* ge ov gedachten gaan over wat in den toin -op het erf valt te doen of te veranderen. iriSdCr dö Trouw **8* dat het in den winter ■om het huis zoo doodsch iszij ion graag planten of heesters aangebracht zien die de geving wat opfleuren. Heeft zij geen gelgk «Do, ik noem bier enkele. Allereerst de 5 tpowbes, van welker witte bessen ge in den h0f« genieten plant dan de grootvruch- h toort Sjmphoricarpns mollis. «SÉ#*,., Eén eetlepel oplO.Liter (een emmer) water. Een nieuw Spoel- en Reinigingsmiddel voor vaatwerk, messen, lepels, vorken, potten en pannen, kortom alle voorwerpen van metaal, steen, glas, porcelein. enz. (TTjt verwijdert vet. saus- en etensresten in een ommezien. maakF"alles schitterend blénk en glanzend, daarbij absoluut reuKloos. Neemt U eens een proef. U zult verbaasd zijn over de prachtige resultaten. t Prijs per pak 15 cent. Eenlg Imporreur E. Ostermann Co's Handel Maatschappij N.V. - Amsterdam 246 38695 Een heester met een rijke vrochtenmassa is de Siberische Coloneaster, die aan zijn blader- looze takken een schitterenden oogst van roode bessen draagt. De klimop kent a, maar moogt u niet ver geten als heg zoowel als in den toin is zij een waardevolle plant, vooral in den triesten winter, want dan brengt zij in haar omgeving schitte ring en glans. Zij kan de wanden vormen of bedekkeD van een prieel, heuveltjes bekleeden boomstompen bedekken, men kan cr guirlandes van maken enz. Ik noem n er nog de Pernettya's, die houden van schadnw en een veeoachtigen grond, men heeft er verschillende soorten vao, en iedere soort heeft baar eigen gekleurde bes, en dan tot slot de Harnamelis mollis. Hiervan schrijft een Engelsch vakbladDe H. mollis is een krachtig groeiende heester, een ornamentale plant met groote, breedvormige bladeren, die bedekt zijn met een viltige massa van stervormige hareD. De- bloemen zijn schitterend geel en grooter dan die van H. arborea, en inplaats dat de kelkblaadjes gedraaid zijn, zooals bij Jdeze soort, zijn ze recht met omgebogen spitsen. Zij bloeien vroeger dan H. arborea. Ieder, zoo be sluit de schrijver, die Harmelis mollis kweekt, moet deze plant bezittenalle soorten van dit geslacht zijn interessant, en H. jmollis is niet de minst belangrijke. Voor liefhebbers van kamerplantenWees voorzichtig met lichtgas, maar nog voorzichtiger met petrolenmgas, in de nabijheid van planten Ko'engas wordt terecht door bezitters van kamer planten gevreesd, maar petrolenmgas is nog veel slechter voor de planten. Dit ondervond /eenige jaren geleden een kweeker te Venr, en ook van andere zijden kwamen klachten in bij Prof. Rit- sema Bos over beschadigde planten, bloemen en bladeren, die gegroeid waren onder den invloed van petrolenmgas! 38699 vallen en bezeeren zich dikwijls, eu het wxegekind jheeft vaak last van roode of ge smette huid. Dit verzacht en geneest men met Doos 30, Tube 80 ct. PUROL. De onschendbaarheid van het Engelsche kanaal en Nederland. Volgens den diplomatieken medewerker van de Daily Telegraph is in diplomatieke en maritieme kringen groote belangstelling gewekt door zijn onthulling dat tijdens de besprekingen te Locarno Lord d'Abernon de kwestie van internationale waarborgen voor de onschenbaarheid van het Engel sche Kanaal ter sprake gebracht had. Hij kan daar alsnog aan toevoegen dat de Nederlandsehe regeering toentertijd infor meel geraadpleegd is over de mogelijkheid dat zij bij zulk een overeenkomst tezamen met Duitschland, Frankrijk, België en Groot-Britanje partij zou zijn, maar dat de Nederlandsehe regeering eenige weifeling getoond zou hebben. Deze schrijver acht dit geen reden om de kwestie niet tot nieuw leven te brengen, nu van Groot- Brittanje nogmaals garanties voor andere mogendheden gevraagd worden, zonder dat men het eenig daartegen opwegend voordeel aanbiedt. ONDERWIJS. f-St. Annaland. Benoemd tot onderwijzer aan de O. L. S. te ZoeleD, onzu dorpsgenoot J. L. Slootmaker, thans tijdelijk onderwijzer te Kapel- Avezaath.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1