IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT t NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. sfo. 2347 Vrijdag 10 Januari 1930. Zeven en veertigste jaargang jïholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Bij Gevatte Kouüe §rin- GEMEENTERAAD. tabletten Dit hlad vèrsehiint eiken Vriidacravnnd llïTHAVP* rlva^antïan A A nn ijpmi Wti-r- eerl Hen Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. •ijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 -}- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 1772 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. PAARDENFOKKERIJ. De Burgemeester vaD Tholen herinnert, dat volgens aa'irtikel 23 der Paardenwel 1918 (Staatsblad no. 419) ieder, die eigenaar of houder is van een tweejarigen 30*l>f onderen hengit, verplicht is hiervan hg den Burge- 3D"«eeiter der gemeente zgner inwoning aangifte te doen iet,|)jnnen een maand, nadat de hengat twee jaar is ge- als worden of in zgn bezit is gekomen, alsmede vóór den anMrsien Febrnari van elk jaar. egt De Burgemeester geeft van deze aangifte kosteloos jjBen bewijs af, volgens een door den Minister van e[^Binnenlandsche Zaken en Landbouw vastgesteld model. Overtreding wordt gestraft met een geldboete van 6Dlen hoogste tien gulden, 5D» Ingevolge artikel 24 der wet is de eigenaar of houder van een merrie, welke een veulen heeft ge- de*o rpen, verplicht, zoolang het veulen niet is gespeend, 5re>m op vordering, onmiddellijk het betreffende dek- hijtöwijs (waarmede een verklaring, gewaarmerkt door iet iet bevoegde gezag eener buitenlandsche gemeente, lat de merrie in die gemeente is gedekt, wordt ge- ke (jkgesteld) te vertoonen aan de in het eerste lid van artikel 37 bedoelde ambtenaren. Hel is das noodzakelijk, dat bedoelde eigenaars of eriouders bg de dekking van de m6rrie een dekbewijs e*ran de hooders der hengsten vragen, lij Overtreding wordt gestraft met een geldboete van ;diên hoogste flOO, rij Tholen, 8 Januari 1930. 31 KOSTELOOZE INENTING. Burgemeester en Wethouders van Tholen der Ge- ieente Tholen maken bekeud dat op Woensdag i 15 Janoari aanstaande, des middags te 12 are, gelegenheid zal zgn opengesteld tot kostelooze lenting en herinenting van de ingezetenea, die zich artoe in de O. L. school aanmelden. Afgekondigd en aangeplakt te Tholen, den 7 Janu- Iji 1930. 11 HONDENBELASTING. Burgemeester en Wethouders \an Tholen maken lekend, dat hoeders van honden aan wie vóór of op Februari a s. geen beschrijvingsbiljet voor de Honden ilasting 1930 is uitgereikt, verplicht zgn, binnen een iek na genoemd tijdstip hiervan aangifte te doen kantore van den gemeente-ontvangrr. Houders, wier belastingschuldigheid eerst na het rstrijken van de maand Januari ontstaat, moeten nnen 14 dagen na dat ouetaan gelgke aangifte doen. De houders zgn verplicht, het aan hen uitgereikte reoteeken door de houden, waarvoor de belasfing getaald is, aan een halsband zichtbaar te doen dragen. Tholen, den 3 Januari 1930. 16 De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag r len 18 Januari 1930, des middags te 12 uur, ten t Saadhoize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST publiek verkoopeo. 38674 De aanwijzing geschiedt door den Karreman. Tholen, den 10 Januari 1930. 9 Va^oveVVe 3S680 I OUI OUD-VOSSEMEER, 7 Januari 1930. Voorzitter Burgemeeiter C. W. Snijder. Secretaris de heer W. y. d. Ploeg. Af.ezig de beer M. A. Vermet. De voorzitter zegt dat het de eerrte vergade- lDg in dit nieuwe jaar ia en de traditie getrouw nacht hij raadsleden en alle burgera van Oud- oasetneer een voorapoedig jaar eu hoopt dat dit ar financieel beter mag zijn dan het jaar 19SJ9. leze vergadering had echter nog gehouden moe- werden in 1929, maar door omstandigheden ze verschoren geworden. Wetb. de Wilde wenscht den burgemeester de zijnen en alle raad&Ieden, ambtenaren en irgera der gemeente een gezegend jaar 1930. ij hoopt dat er niet alleen een open oog eo :n warm hart zal zijn voor de vele verbete ngen die moeten aangebracht worden, maar dat len ook niet goed en hoog van zich zelf zal enken, want dan komt de laagheid van den eorch nit en het bedrog en de lengen komen ao aan het licht eo dit brengt een schandvlek ■t de gemeeute. Hij hoopt dat de Heere hen zal ideo in het belang van de gemeente. De notulen der vorige vergadering worden «orgelezen en ongewijzigd vaslgesteld. Ingekomen stokken: Een schrijven van dan leider van den Vrijw aedstorm inhoudende dankbetuiging voor het crleende voorschot. Een schrijven van Ged. Staten inhoudende mededeeling dat de beslissing omtrent de goed keuring der gemeente-begrootiog voor 1930 is verdaagd tot l April 1930. Dhr Heijboer vraagt wat voor redeu er zijn dat die goedkeuring verdaagd is. De voorz. zegt er komen zooveel begrootingen en nu kao meo niet op tijd klaar komen. Proces verbaal van kasopname bij den ge meente-ontvanger. Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Een missive van de burgemeesters en secre tarissen uit het Kanton üoorn om adhaetie te betuigen aan een adres dat het gezouden heeft aau den Minister betreffende nitvoering der klassiöcatie volgens het bezoldigingsbesluit. B. en W. stellen voor adhaesie te betaigen in het belang van het onderwijs ten plattelande. Met alg. st. wordt hiertoe besloteD. Een schrijven vau de Stichting 's Heerenloo te Ermeloo betreffeude het zoontje van I. van Daleu. De Directeur schrijft dat dit kind geen vorderingen maakt, alleen zal worden getracht hem het cocosmatten maken te loeren, maar hij is voor regelmatig werk ongeschikt. B. en W. stellen voor gezien de inlichtingen, het kind terug te laten komen, daar er niets vau te maken is eu het de gemeente ieder jaar f 700 kost. Dhr Den EngelmaD zegt wanneer dat kind nu onttrokken wordt aan het gesticht en het gaat dan last opleveren voor de gemeente wat dan? De voorz. zegt dan is er weer tijd. Er is iudertijd een raadsbesluit geoomen dat getracht zal worden er een mensch vau te maken, maar volgeos de inlichtingen is dit onmogelijk, das is het weggegooid geld. Dhr den Engelsman wil hier Diet op spreken, want het gaat niet om hem voortdurend daar te laten blijven, hoewel hij in dien toestand daar op zijn beste plaats is. Dhr vau Gorsel vraagt wanneer hij daar weg gaat of hij dan niet ten Ia9te van de gemeente zal komen. De voorz. vraagt of het gerechtvaardigd is, als een kind wordt opgenomen om er iets vau te maken en er is mets van te maken om het dan voort te zetten op kosten van de gemeente. Dhr den Eugelsmau vindt dat wanneer er niets van te makeu is, dit uiet toegestaan kau worden. De voorz. merkt op dat wanneer er iets van te maken was, B. en W. wel voor zouden stellen om het vol te houden. Dhr vau Gorsel zegt volgens deD brief gaat dat niet, dus kan de gemeeute het niet vol- hooden. Wetb. Daaae is het met het gesprokenevan de ht eren den Eogelsman en van Gorsel eens, dat het een gevaar wordt voor de gemeente, maar het zal veel afhangen van de opvoeding, die hij nu zal krijgen, want er is nog zoo'n jongen in de gemeente, maar die laat men nooit los loopen, die beeft ook wel eens wat uitgehaald, wat hij niet mocht doen, dat heeft spr. zelf wel eens aan den lijve ondervonden, maar dat laat men zoo gaan, want men wist dat die jongen niet erg goed was, maar hij is toch niet wild geworden eu dat is nu ook met dezen jungeo zoo, het zal afhangen welke opvoeding hij zal krijgen wanneer hij terog is. B. eu W. achten het onder deze omstandigheid niet verantwoor delijk dat die jongen langer in het gesticht is, men kan dan later weer zien. Wethoader de Wilde zegt reeds zijn gevoelens hieromtrent in de wethoudersvergadering gezegd te hebben en hij gelooft dat zoo'n kind juist op zijn plaats is in een gesticht, daar er niets van te maken is. Weth. Daane merkt op dat er een raadsbesluit genomao is dat men het als proef zoa doen en men heeft dat geaccepteerd. Dr. Vetmet heeft het juist gezien, daar hij altijd gezegd heeft dat er Diets vau te makeu was. Spr. vindt het on verantwoordelijk om er mee voort te gaan. Dhr vau Gorsel zegt het is te probeeren, maar meent dat ze er wel dol mee zullen hebben. De moeder is uit den tijd en de vader is ge regeld op de baan, zoodat hg bij kinders moet worden opgevoed, en hoe zal die opvoeding dan ziju, spr. is vau meenicg dat hij dan beelemaal zal verwilderen. De voorz. autwoordt dat men weet op welke voorwaarden het kind is weggegaan en het rapport ligt nu ter tafel. Dhr. van Gorsel kan met het rapport meegaan, maar er zonden dan andere maatregelen moeleD worden genomeD, Weth. Daane is er niet tegen dat het er blijft, want als bet blijkt dat bet een betere opvoeding moet hebben dan is hij er weer voor. Dhr Heijboer zal aau het gesprokene niet veel meer toevoegen. Hij meent alleen dat het de gemeente wanneer die jongen naar hier komt, meer dan f700 zal kosteD, want wanöeer hij later verergerd en hij moest in een krankzinni gengesticht geplaatst worden daD zal het meer ko8teD. Het is gegaan als proef en het is een zeer moeilijk geval. Hij was daar echter ouder goede controle en dat zal in zijn ouderlijk huis Diet wezen, de opvoeding zal veel te weDscheu over laten. Hij kan echter wel meegaan met het voorstel van B. en W., maar mocht het blijken dat het kind voor de gemeenschap gevaarlijk wordt daD zal hij ook meegaan als het weg moet. De voorz. zegt dan is het verplichtend. Spr vindt dat dit nn niet meer is voor de gemeente, want dan gaat de gemeeDte doen aan armenzorg en dat acht spr niet op den weg van de ge meente liggen. Dhr Heijboer ie daar ook niet voor en acht dit de plicht van de Kerk. j Met alg. stemmen wordt beslotea het zoontje van I. van Dalen niet meer op kosten van de gameeote te laten verplegen. Een schrijven vaD de R. K. en Cnr. Arbeids- bond om weer geld uit te trekken voor stean aan werkloozen. B. eu W. stellen voor evenals vorig jaar f 600 uit te trekken eo aan het Weezen-Armbeatoar f 400 te vragen, dan wordt het zamen f 1000. Dhr. Heijboer kan er mee meegaan, mits de ongeorganiseerden evenals de georganiseerden steun wordt gegeven. Dhr. van Gorsel is voor steno als het gegeven wordt aan degenen die het werkelijk noodig hebben, en dan zoowel de georganiseerden als de ongeorganiseerden. De Voorz. antwoordt dat het altijd wordt gegeveu aaD hoofden van gezinnen en dan moet de commissie uitmakeo wie het noodig hebben. Dhr den Engelsman is voor steun op den- zelldeo grond als de heerea Heijboer en van Gorsel, anders is hij er tegen. De volgende vergadering zal hierover beslist worden. Dan komt aan de orde het aangebonden stuk van J. Hage betreffende het aanbrengen TaD betonoeD trappen voor zijn wonÏDg. B. en W. hebben gemeend geen advies te geveD, daar allen zich zijn wezen overtuigeö. Dhr Mees is er wezen zien ea heeft opge merkt dat er dan weer de keien uitwaren dau lagen ze er weer, hij gelooft wel dat een kleine verbetering aangebracht kan worden en dit zsl weinig kosten voor de gemeeute mee brengen. Dhr van Gorsel meent dat Hage meer heeft gekregen dan hij had. Wil hij dat padje ver beteren, laat hij het dan zelf doen. De voor?, zegt dat hem meer is gegeven dan hij voorheen had, de gemeente is niet verplicht dit ia onderhoud te nemen. Dhr Heijboer vraagt van wien de grond is? De voorz. zegt dat deze grond is van de Ambachisnterlijkheid. Dbr Heijboer meent dat Hage meer heeft gekregen dan hij had, hij is echter wel voor een kleine verbetering, maar tegeu betonnen trappen. De gemeente is niets verplicht eo spr. meent dan ook dat wij een gevaarlijk terrein betreden. Wetb. Daane ia ook wezen kijken en hij wil nog geen uitspraak doen of hij er voor of er tegen is, alleen wil bij opmerken dat wanneer meu A zegt, men ook B moet zeggeu. De an dere huizen zijn in denzelfden toestand dns als men het bij Hage op zal knappeo, dan zal daar uit voortvloeien dat de anderen ook komen en zij hebben er dan ook recht op, dus dan is het uiet voor één maar voor vier. De voorzitter merkt op dat het bij Goud zwaard eeu veel slechter toestand was en daar is het toen verbeterd en nu hij het bij Hage gezien heeft wil hij het ook zoo. De anderen komen dan ook vragen, alleen van Driel daar deze zelf de trappen heeft laten makeD. De heer Mees zegt nu het hem gebleken is dat dit geen gemeentegrond is, zijn wij het ook niet verplicht. *n"uenza' Griep en Koorls; Rheurnatiek L^Sfcr^gjL Q Hoofdpijrr en Kiespijn Wettig beschermd tegen Vervalschingen Prijs 40 en 75 ct. Bij Apoth. en Droglstea 12 840 38679 «ij ons op gevaarlijk terreiD be- De heer den Eogelsman zegt er niet voor Ie zijo dat den een wordt gegeven en den ander wordt geweigerd. Die man komt met klachten. De voorz. antwoordt dat de toestand vroeger slechter was dan nu. De heer deu Engelsman zegt achter den dijk zijn ook betonnen trappen aangebracht en dat i9 ook geen gemeentegrond. Daarom vindt spr. niet goed den een te geven en den ander te onthonden. Weth. de Wilde zegt U hebt daar jaren ge- wooud mgnheer den Eogelsman, dus weet hoe de toestand toen was. De heer den Eogelsman zegt dat het steeds door hen zelf is onderbonden. Wetb. de Wilde is het met den beer Heij boer eens dat geven. De heer Heijboer stelt voor afwijzend te be schikken op grond dat van Driel daar zelf trap pen heeft gemaakt eD het geen gemeentegrond is. Met 5 tegen 1 stem, die van den heer den Eogelsman, wordt dit voorstel aangenomen. Een schrijven van de P. Z. E. M. iohou- deude mededeeling dat het contract niet anders behelst dan alleen aansluiting voor straatver lichting, men is echter vrij waar men de lampen wil aanbrengen en hoeveel. Alleen dat het mi nimam gebruik is 800 branduren per lamp. De voorz. zegt dat door B. eo W. de aan wijzing is geschiedt ea dat de lampen worden aangebracht op dezelfde plaats waar nu de petro leumlampen staan en daaronder zijo begrepeu 4 nachtbraoders. De heer Heijboer vraagt of er op de haven ook een cachtbrandér komt. De voorz. antwoordt dat getracht zal worden daar een brander te krijgen, die de havenmeester wanneer hij die noodig heeft aan kan steken. Dit was ook het advies van den havenmeester. Want een lamp die een geheelen nacht brandt is niet noodig, daar bet licht enkel noodig is als er schepeo verhaald moeten «orden. De heer Heijboer kan daarmee meegaan. Ook vraagt spr. of de lampen zoowel moeten branden bij lichte als bij donkere maan, daar hij het bij lichte maan Diet ooodig acht. De voorz. antwoordt dat het bepalen van de brandureD geschiedt io overleg met de P.Z.E.M. volgens het rooster van Samson. Dhr van Gorsel vraagt of deze verlichting nu voldoende is. De voorz. antwoordt dat dit. nog nit moet komen wanneer ze in gebruik zijn, want fouten zullen er altijd wel blijven. Dhr Heijboer merkt nog op dal waoneer de P.Z.E.M. zoo door blijft gaan men de verlichting over 10 jaar nog niet heeft. De voorz. antwoordt, dat, toen de Commissaris der Koniügio met het Bestour van de P.Z.E.M. hier is geweest, heeft spr gevraagd wanneer er ODgeveer licht zou geleverd worden en toen is geantwoord 1 December. Dhr. Heijboer zegt men bedoelde zeker 1 Dec. 1930. Dhr den Engelsman vindt ook dat ze slecht voortgaan, hij heeft bei reeds vroeg aaugevraagd eu eerst deze week heeft men een meter bij hem geplaatst. Weth. D&ane verwondert het dat de heer Heijboer nog niet iets verder is gegaan, want spr. heeft al reeds 14 dagen met een voorste in zijn gedachten geloopen om de straatverlich ting dit jaar niet meer io te voeren. Spr. acht het als wethouder niet meer verautwoord dat do thans bestaande straatverlichting zoo blijft. Met het oog dat de nieuwe straatverlichting spoedig zou komen hadden B. eu W. besloten aan de oude straatverlichting niets meer te doen, maar hoe is het nu, op sommige plaatsen waar vroeger 6 lantaarns brandden, branden er nu maar 3 meer. Spr. is vorige week door de Molenstraat gekomen en des avonds om 9 our was de lamp bij ds. Zweedijk uit eu het was stikdonker. Zoo zijn er meer menschen geweest die dit hebben ondervonden en dat acht spr. niet verantwoordelijk. Spr. zou dan ook willen dat de oude lantaarns maar «eer werden opge knapt en dat men de nieuwe straatverlichting uiet meer invoerde. Zoo kan bet niet langer. De heer Heijboer vindt dit ook en dan kan meu van den zomer alles met gemak goed in orde maken. Want spr. acht het maar een paar dageu werk om de straatverlichling in orde te maken, Spr, ziet door den toestand zooals die op bet oogenblik is ongelukken gebenren. Er is getracht licht te krijgen eD men ziet er niets van. Weth. Daane sou aan de P.Z.E.M. willen schrijven dat wanneer er voor de eerstvolgende donkere maan geen licbt wordt gegeven, de verlichting voor dit jaar wordt afgelast.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1